Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2026(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0277/2010

Indgivne tekster :

A7-0277/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 21/10/2010 - 7.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0387

Vedtagne tekster
PDF 176kWORD 94k
Torsdag den 21. oktober 2010 - Strasbourg
EU's handelsforbindelser med Latinamerika
P7_TA(2010)0387A7-0277/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2010 om EU's handelsforbindelser med Latinamerika (2010/2026(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine beslutninger af 1. december 2005 om forberedelserne til WTO's sjette ministermøde i Hongkong(1), af 4. april 2006 om evaluering af Doha-runden efter WTO's ministerkonference i Hongkong(2), af 1. juni 2006 om handel og fattigdom: udarbejdelse af handelspolitikker, der kan øge handelens bidrag til fattigdomslindring mest muligt(3), af 27. april 2006 om et styrket partnerskab mellem Den Europæiske Union og Latinamerika(4), af 12. oktober 2006 om de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Mercosur med henblik på indgåelsen af en interregional associeringsaftale(5), af 23. maj 2007 om EU's handelsrelaterede bistand(6), af 12. juli 2007 om TRIPS-aftalen og adgang til medicin(7), af 29. november 2007 om handel og klimaændringer(8), af 24. april 2008 om det 5. topmøde Latinamerika/Den Europæiske Union og Caribien i Lima(9), af 24. april 2008 om »Mod en reformeret Verdenshandelsorganisation«(10), af 20. maj 2008 om handel med råvarer og råstoffer(11), af 25 marts 2010 om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene og udviklingssamarbejdet(12) og af 5. maj 2010 om EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika(13),

–  der henviser til beslutningerne fra Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og især beslutningerne af 19. december 2007 om globaliseringens udfordringer og muligheder for de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Latinamerika, af 1. maj 2008 om Doha-rundens udfordringer og muligheder, af 8. april 2009 om handel og klimaændringer og af 14. maj 2010 om reformen af WTO,

–  der henviser til sluterklæringerne fra samlingerne i den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO), der blev vedtaget i Genève den 18. februar 2003, i Cancún den 12. september 2003, i Bruxelles den 26. november 2004, i Hongkong den 15. december 2005 og i Genève den 2. december 2006 og den 12. september 2008,

–  der henviser til erklæringerne fra de seks topmøder mellem stats- og regeringscheferne fra Den Europæiske Union, Latinamerika og Caribien, som fandt sted i henholdsvis Rio de Janeiro (28.-29. juni 1999), Madrid (17.-18. maj 2002), Guadalajara (28.-29. maj 2004), Wien (12.-13. maj 2006), Lima (16.-17. maj 2008) og Madrid den 18. maj 2010,

–  der henviser til de fælles kommunikéer fra det femte topmøde EU-Mexico (16. maj 2010), det fjerde topmøde EU-Mercosur (17. maj 2010), det fjerde topmøde EU-Chile (17. maj 2010), det fjerde topmøde EU-Cariforum (17. maj 2010), det fjerde topmøde EU-Mellemamerika (19. maj 2010) og topmødet EU-Det Andinske Fællesskab (19. maj 2010),

–  der henviser til Genève-aftalen om handel med bananer mellem Den Europæiske Union og Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru og Venezuela og til aftalen om handel med bananer mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater,

–  der henviser til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side, og en associering mellem EU og Chile med fokus på udvikling og innovation,

–  der henviser til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side og til det strategiske partnerskab mellem Mexico og EU,

–  der henviser til afslutningen af forhandlingerne om en associeringsaftale mellem EU og Mellemamerika,

–  der henviser til afslutningen af forhandlingerne mellem EU og Colombia og Peru om en flerpartshandelsaftale,

–  der henviser til genoptagelsen af forhandlingerne mellem EU og Mercosur med henblik på en ambitiøs og afbalanceret associeringsaftale mellem de to regioner, som kunne udbygge forbindelserne mellem de to parter og give dem store politiske og økonomiske fordele,

–  der henviser til den erklæring om bananaftalen mellem EU og Latinamerika og dens virkning på bananproducenterne i EU og i AVS-staterne, som blev vedtaget den 1. april 2010 af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU,

–  der henviser til det fælles kommuniké fra det 14. ministermøde mellem EU og Rio-Gruppen, der blev afholdt i Prag den 11.-14. maj 2009,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. september 2009 om »Den Europæiske Union og Latinamerika: et partnerskab mellem globale aktører« (KOM(2009)0495),

–  der henviser til et oplæg af 2. juni 2010, som dannede grundlag for Kommissionens offentlige høring om den fremtidige retning for EU's handelspolitik,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 8. december 2009 om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Latinamerika,

–  der henviser til sin beslutning af 5. juni 2008 om forslag til Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 og om ændring af forordning (EF) nr. 552/97, (EF) nr. 1933/2006 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 964/2007 og (EF) nr. 1100/2006(14),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 og ændring af forordning (EF) nr. 552/97, (EF) nr. 1933/2006 og Kommissionens forordninger (EF) nr. 1100/2006 og (EF) nr. 964/2007(15),

–  der henviser til Marrakesh-aftalen om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen,

–  der henviser til erklæringerne fra WTO's Ministerkonference, som vedtoges i Doha den 14. november 2001 og i Hongkong den 18. december 2005 og til formandens resumé, som vedtoges i Genève den 2. december 2009,

–  der henviser til rapporten fra januar 2005 fra det rådgivende råd under forsæde af Peter Sutherland om WTO's fremtid(16),

–  der henviser til De Forenede Nationers millenniumerklæring af 8. september 2000, der opstiller 2015-målene som kriterier, der er udarbejdet af det internationale samfund i fællesskab med henblik på udryddelse af fattigdom,

–  der henviser til rapporten om 2015-målene og rapporten af 12. februar 2010 fra FN's generalsekretær om gennemførelsen af millenniumerklæringen med titlen »Indfrielse af løfte: en fremadskuende undersøgelse for at fremme en vedtagen handlingsagenda for at opnå målene inden 2015«,

–  der henviser til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), den dertil hørende Kyotoprotokol og til resultaterne af den 15. konference mellem parterne i UNFCCC i København(17),

–  der henviser til den 16. konference mellem parterne i UNFCC, der vil finde sted i Mexico,

–  der henviser til FN's pagt, verdenserklæringen om menneskerettigheder, de internationale menneskerettighedskonventioner, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

–  der henviser til Lissabontraktaten, navnlig artikel 3 og 21, og til EU's charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til menneskerettighedsklausuler i EU's eksterne aftaler,

–  der henviser til ILO's dagsorden for anstændigt arbejde og til ILO's globale jobpagt, der blev vedtaget ved global konsensus den 19. juni 2009 på Den Internationale Arbejdskonference,

–  der henviser til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW), der blev vedtaget i 1979 af FN's Generalforsamling, og til den valgfrie protokol hertil,

–  der henviser til Stiglitz-rapporten og slutdokumentet fra konferencen om den globale finansielle og økonomiske krise og dens følger for udviklingen (den 24.-26. juni 2009),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0277/2010),

A.  der henviser til, at Latinamerika og EU ikke blot deler værdier, historie og kultur, men også udgør et strategisk partnerskab,

B.  der henviser til, at Latinamerikas internationale forbindelser i løbet af de seneste tre årtier har gennemgået en omfattende diversificeringsproces, hvis formål er at mindske Latinamerikas afhængighedsgrad,

C.  der henviser til, at Den Europæiske Union har styrket sine økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Latinamerika, der er blevet dens anden vigtigste handelspartner og den førende handelspartner for Mercosur og Chile; der henviser til, at handelsvolumen ifølge Eurostat blev fordoblet mellem 1999 og 2008, idet EU's import fra Latinamerika steg til 96,14 mia. euro, og eksporten af varer til regionen steg til 76,81 mia. euro, var der tale om en fortsat stigning i handelen med tjenesteydelser; der endvidere henviser til, at disse tal på grund af de dramatiske følger af den finansielle og økonomiske krise i 2009 faldt til 70,11 mia. euro (import) og 61,57 mia. euro (eksport) men begyndte at stige igen i 2010; der endvidere henviser til, at de europæiske lande udgør den største kilde til direkte udenlandske investeringer (FDI) i Latinamerika,

D.  der henviser til, Latinamerika trods sin rigdom på naturressourcer ikke har været i stand til at udvide sin andel af verdenshandelen og har tabt terræn til de mere åbne, konkurrencedygtige og dynamiske økonomier i Asien,

E.  der henviser til, at adskillige latinamerikanske lande regnes blandt de tre lande i verden, som er mest sårbare over for klimaændringer, og der henviser til de betragtelige følger af ørkendannelse og skovrydning, den stigende forekomst af fænomener som cykloner og udryddelse af arter, der i væsentlig grad berører Latinamerika, samt konkrete alarmerende og meget væsentlige eksempler på den globale trussel, som klimaændringerne udgør, såsom Amazon-regnskovens tilstand, eller den risiko, som Andesbjergenes gletsjere udgør,

F.  der henviser til, at der i Latinamerika ifølge ECLAC er sket vigtige fremskridt i bekæmpelsen af fattigdom, idet fattigdomsraten i Latinamerika er faldet fra 44,4 % i 2003 til 33 % i 2010, og at både fattigdom og migration i stigende grad berører kvinder, men at næsten 63 % af børn og unge i Latinamerika ifølge ECLAC og UNICEF er ramt af fattigdom,

G.  der henviser til, at forskelle i udviklingsniveauet er forklaringen på, at samhandelen mellem visse lande i EU og Latinamerika og Caribien (LAC) er asymmetrisk med hensyn til de varetyper, som de eksporterer; der endvidere henviser til, at handelen mellem de to regioner er stærkt koncentreret, og at samhandelen, selv om den er blevet mere end fordoblet siden 1990, udvikler sig langsommere end handelen mellem de to regioner og andre dele af verden,

H.  der henviser til, at EU-LAC-topmødet i Lima i 2008 resulterede i fastlæggelsen af hovedpunkterne i det biregionale strategiske partnerskab med det formål at etablere et net af associeringsaftaler mellem EU og de forskellige subregionale integrationsgrupper; der endvidere henviser til, at EU-LAC-topmødet i Madrid i maj 2010 betød et stort fremskridt for denne strategi og banede vej for en genoptagelse af alle handelsforhandlingerne mellem EU og LAC, som havde været skrinlagt i de seneste år,

I.  der henviser til, at formålet med oprettelsen af et netværk af omfattende aftaler, der allerede er i kraft, er indgået eller er under forhandling med de forskellige grupper af latinamerikanske lande, er at bidrage til en udbygning af samarbejdet mellem de to kontinenter samtidig med, at den regionale integrationsproces kan fungere med forskellige hastigheder,

J.  der henviser til, at BNI pr. capita i regionen varierer fra 1.211 US$ i Haiti eller 2.635 US$ i Nicaragua til 11.225 US$ i Brasilien og rundt regnet 15.000 US$ i Argentina, Chile og Mexico,

K.  der henviser til, at gældsbyrden, som ofte er en arv fra en tidligere periode, trods betydelige fremskridt i forvaltningen af de offentlige finanser fortsat er en hindring for handelsrelaterede investeringer, udvikling og sunde offentlige finanser i en række latinamerikanske lande,

L.  der henviser til, at der er et generelt ønske i Latinamerika om at øge regionens økonomiske betydning i den globale økonomi, og at Latinamerika har mindsket sin økonomiske afhængighed ved aktivt at tilstræbe en diversificering i sine økonomiske forbindelser; der endvidere henviser til, at Europa burde handle klogt og styrke sin rolle som en meget vigtig handelspartner med dette formål for øje; der endvidere henviser til, at Europa og Latinamerika fortsat er forpligtet til at styrke deres strategiske partnerskab, der er baseret på deres fælles principper, værdier og interesser,

M.  der henviser til, at den nye EU-handelspolitik, der tilpasses Europa 2020-strategien, bør tage højde for den særlige situation i den latinamerikanske region,

N.  der henviser til, at eksporten af »intelligente« produkter af høj kvalitet, som Europa 2020-strategien fremmer, kræver betalingsdygtige kunder; der endvidere henviser til, at det er i begge parters interesse, at aftalerne mellem Latinamerika og EU fortsat medfører håndgribelige fordele for deres respektive samfund,

O.  der henviser til, at forhandlingerne i 2004 om oprettelse af et frihandelsområde bestående af 750 millioner forbrugere gik i stå på grund af en uoverensstemmelse, der for en stor dels vedkommende drejede sig om adgang til EU's landbrugsmarkeder for eksportører fra Mercosur,

1.  understreger, at Lissabontraktaten definerer EU's handelspolitik som en integrerende og relevant del af Unionens samlede optræden udadtil, og at handelspolitikken kan spille en afgørende og positiv rolle med hensyn til at skabe velstand, udvide de økonomiske og politiske forbindelser mellem folkeslag og lande, sikre fred og tage fat på udvikling, miljømål og sociale mål, og at disse politikker gensidigt skal supplere hinanden, således at de mål, der er fastsat i traktaten om Den Europæiske Union, nås; mener, at en moderne europæisk handelspolitik kan spille en vigtig rolle for opnåelsen af FN's 2015-mål og indfrielsen af de internationale forpligtelser på områderne menneskerettigheder, fødevaresikkerhed og miljømæssig bæredygtighed;

2.  glæder sig over, at handelsforbindelserne med partnere i Latinamerika er blevet et emne, som EU prioriterer højt,

3.  påpeger, at handelspolitikken er et vigtigt redskab til at opfylde målet om et biregionalt strategisk partnerskab mellem EU og Latinamerika; støtter derfor oprettelsen af et euro-latinamerikansk interregionalt partnerskabsområde baseret på en model for regionalisme, der er forenelig med WTO;

4.  bemærker, at målet for en mere udbygget integration mellem de europæiske og latinamerikanske økonomier er at skabe en optimal situation for begge parter; understreger, at intensiverede og retfærdige handelsforbindelser bør skabe flere og bedre jobs i begge regioner og skal underbygge målet med flere ressource-effektive og grønnere økonomier; bemærker imidlertid, at en vækst i handelen ikke bør føre til afskovning og større udledning af drivhusgasser;

5.  opfordrer Kommissionen til aktivt at støtte udviklingen af fair trade-ordninger og handel med bæredygtigt forvaltede ressourcer;

6.  glæder sig over, at Madriderklæringen udtrykkeligt anerkender princippet om staters suveræne ret til at forvalte og regulere deres egne naturressourcer, og påpeger, at der bør tages behørigt hensyn til bæredygtighedskriterier;

7.  fastholder, at alle lande har ret til at indføre de nødvendige mekanismer til at beskytte deres fødevaresikkerhed og til at sikre, at små og mellemstore fødevareproducenter overlever og udvikler sig;

8.  mener, at regeringerne i begge regioner for at drage større fordel af deres handelsforbindelser med EU og for at fordele handelsindtægterne på passende måde i befolkningen, bør mobilisere disse indtægter for at forbedre deres sociale velfærd og bør følge handelspolitikken op med vedtagelsen af passende interne og strukturelle reformer, navnlig på det sociale og finanspolitiske område og fremme ejerskabet til handelsreformer og yderligere øge og udbygge den handelsrelevante institutionelle kapacitet;

9.  understreger, at det er nødvendigt at fremme iværksættelsen af landespecifikke, supplerende politikker, som kan øge mulighederne for samhandel mellem de interesserede parter i overensstemmelse med de specifikke udviklingsmål; mener, at det er af afgørende betydning at mobilisere bistand til handel (»Aid for Trade«) og udnytte handelsliberaliseringen til at skabe udvikling;

10.  glæder sig over den positive udvikling i disse latinamerikanske lande, hvor nye politikker for handel og ressourcer ledsaget af interne reformer har bidraget til at mindske fattigdom og uligheder, hvilket afspejles i en forbedring i deres gini-koefficienter, og mener, at denne udvikling illustrerer de vilkår, der skal til, for at handelspolitik kan få en progressiv indvirkning på fordelingen;

11.  glæder sig over, at der i Latinamerika afprøves nye og ambitiøse former for økonomisk samarbejde, der ledsages af interne reformer, og som er knyttet til socioøkonomiske politikker; opfordrer Kommissionen til at støtte sådanne initiativer til Syd-Syd-integration og til at undgå bestemmelser i EU's handelsaftaler, der kan undergrave de positive virkninger af de respektive integrationsinitiativer;

12.  understreger, at der skal mobiliseres ressourcer og teknisk bistand for at finde frem til og finansiere programmer, som på lokalt og regionalt plan sikrer produktionsmuligheder, der kan garantere fødevaresikkerhed og bæredygtig adgang til globale markeder for udstødte samfund i bunden af den samfundsøkonomiske pyramide og for små og mellemstore virksomheder;

13.  mener, at handelsrelevant bistand bør hjælpe producenter til at mindske transaktionsomkostningerne ved overholdelse af regulerings- og kvalitetsnormer, og at programmerne bør udvikles til at bistå firmaer med inspektion, afprøvning og officiel godkendelse;

14.  fastholder betydningen af anvendelsen af miljømæssige normer og normer for sporbarhed og fødevaresikkerhed på landbrugsvarer, der importeres inden for rammerne af samarbejdsaftalerne mellem EU og de latinamerikanske lande;

15.  finder det altafgørende for Latinamerika, at det opnår en større diversifikation af sin handel, som hovedsageligt er baseret på råmaterialer, og at det fortsat bør bevæge sig i retning af en bæredygtig handel med varer og tjenesteydelser med større værditilvækst for at kunne konkurrere på globalt plan; mener, at global transport i forbindelse med de nuværende forsyningskæder og den internationale arbejdsdeling bør tage miljømæssige hensyn;

16.  opfordrer til et tættere samarbejde mellem EU og de latinamerikanske lande, således at de i overensstemmelse med de tilsagn, der er givet i Madriderklæringen, i fællesskab sætter kræfterne ind på at opnå en hurtig indgåelse af en retfærdig, ambitiøs og udtømmende Doha-aftale i WTO-regi; understreger, at et åbent multilateralt handelssystem baseret på retfærdige bestemmelser vil bidrage til at hjælpe verdensøkonomierne på fode igen efter den økonomiske krise og fremme vækst og udvikling ved hjælp af en progressiv og afbalanceret reduktion af told og ikke-tekniske handelshindringer, hvor det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med princippet om særlig og differentieret behandling for udviklingslande samtidig med, at der bidrages effektivt til at bekæmpe fattigdom;

17.  beklager de protektionistiske foranstaltninger, som nogle latinamerikanske lande, navnlig Argentina, har truffet under finanskrisen; opfordrer indtrængende Kommissionen til regelmæssigt at behandle spørgsmålet om markedsadgang med lande i Latinamerika;

18.  understreger, at opnåelsen af alle FN's otte 2015-mål bør betragtes som en altafgørende opgave under de igangværende multilaterale og bilaterale handelsforhandlinger; der understreger, at opfyldelsen af de fornyede tilsagn i Madriderklæringen om opnåelsen af 2015-målene og udryddelsen af fattigdom på verdensplan vil kræve et handelsklima, hvor udviklingslande i Latinamerika har reel adgang til markederne i de udviklede lande og kan bevare og udvikle deres egne konkurrencedygtige fremstillings- og fødevareforarbejdningsindustrier - et miljø, hvor der gennemføres en mere retfærdig handelspraksis, og hvor der anvendes stringente og håndhævede regler om beskyttelse af miljøet og de sociale rettigheder;

19.  mener, at EU bør søge at komme med det mest tiltrækkende tilbud, der kan imødekomme vore partneres interesser med hensyn til økonomisk udvikling, for at sikre sin tilstedeværelse i regionen ved siden af USA og Kina; mener, at dette bør omfatte supplerende tilbud, f.eks. i forbindelse med. kapacitetsopbygning og teknologioverførsel; understreger ligeledes, at det er nødvendigt at give vore partnere en respektfuld behandling og anerkende indbyrdes afvigende behov;

20.  understreger atter betydningen af at medtage menneskerettighedsklausuler og miljømæssige og sociale normer i alle handelsaftaler, der indgås mellem EU og tredjelande, herunder latinamerikanske lande, således at der skabes en sammenhængende optræden udadtil, som både afspejler EU's økonomiske interesser og fremme af dets grundlæggende værdier;

21.  understreger, at en positiv markedsudvikling undervejs i hele værdikæden må give mulighed for passende indtægter, og at fortjenstmarginer bør komme alle involverede aktører i hele værdikæden til gode;

22.  mener, at det er nødvendigt at give vort handelspartnerskab en ægte europæisk dimension ved at øge samhandelen mellem de latinamerikanske lande og alle lande, herunder lande i Central- og Østeuropa; finder det nødvendigt integrere et bredere spektrum af økonomiske aktiviteter i vores samhandel;

23.  understreger den konstruktive rolle, som de EU-baserede selskaber, der driver virksomhed i Latinamerika, spiller, idet de anvender høje normer på miljøområdet, det sociale område og med hensyn til kvalitetsstyring og tilbyder anstændig løn og jobsikkerhed;

24.  er klar over, at der tidligere har været nogle tilfælde af misbrug begået af selskaber, der driver virksomhed i Latinamerika, herunder miljøskader, tilfælde af udnyttelse af arbejdskraften og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne; påpeger, at EU som helhed og EU-baserede selskaber, der driver virksomhed i Latinamerika, bør udvise en eksemplarisk optræden på det miljø- og arbejdsmæssige samt sociale område som et led i gennemskuelighed og respekt for menneskerettighederne, der sikrer beskyttelse af alle involverede parter; understreger, at europæiske multinationale selskaber for en stor dels vedkommende tegner billedet af EU i regionen og skal fremme EU's værdier samtidig med, at de overholder principperne om virksomhedernes sociale ansvar;

25.  glæder sig over, at indgåelsen af WTO-aftalerne om handel med bananer, som har gjort det muligt at gøre en ende på mange års stridigheder med bananleverandører i Latinamerika og AVS-partnerlandene, kunne skabe fremskridt i forhandlingerne i Doha-runden og har medvirket til afslutningen på forhandlingerne om forskellige aftaler med Centralamerika og Colombia og Peru; opfordrer ikke desto mindre til, at der tages hensyn til de tilsagn, der er givet til AVS-partnerne, og til EU-producenternes interesser; opfordrer til for således at undgå yderligere stridigheder, at der gives garanti for en retfærdig behandling af alle handelspartnere i Latinamerika, herunder dem, som ikke har indgået en handelsaftale med EU;

26.  påpeger, at de aftaler, der er vedtaget inden for rammerne af WTO, og de bilaterale aftaler, der er under forhandling med visse latinamerikanske lande, har konsekvenser for de sårbare økonomier i regionerne i den yderste periferi, navnlig for så vidt angår lighederne mellem deres landbrugssektorer og dem på det latinamerikanske kontinent; går derfor ind for den strategi, hvor der i handelsforbindelserne mellem EU og Latinamerika gøres en indsats for at bevare de strategiske og traditionelle sektorer i regionerne i den yderste periferi, og hvor der både gives passende kompensation for disse konsekvenser og tages særlig højde herfor, således at de forpligtelser, som disse EU påtog sig over for disse regioner i dets europæiske strategi for regionerne i den yderste periferi i 2009, ikke undergraves;

27.  påpeger, at gennemførelsen af alle associeringsaftaler skal tage hensyn til de pågældende befolkningers interesser og skal ratificeres af parlamenterne under overholdelse af alle deres søjler, dvs. den politiske dialog, samarbejde og handel;

28.   noterer sig den positive afslutning på forhandlingerne om en associeringsaftale mellem EU og Mellemamerika, der som et første ekstempel på en region-til-region-aftale burde bidrage til sammen med hensigtsmæssige ledsagepolitikker at øge ikke blot velstanden i men også den yderligere integration af de centralamerikanske lande; noterer sig Panamas beslutning om at indlede en procedure for tiltrædelse af undersystemet for økonomisk integration i Mellemamerika (Subsistema de Integración Económica Centroamericana);

29.  påpeger, at forhandlingerne om en flerpartshandelsaftale mellem EU og Colombia og Peru er blevet afsluttet på tilfredsstillende måde; bemærker, at Bolivia har trukket sit sagsanlæg ved Det Andinske Fællesskabs domstol vedrørende flerpartshandelsaftalen tilbage; opfordrer derfor de relevante parter til at tilstræbe en fremtidig associeringsaftale, som forhandles med alle landene i Det Andinske Fællesskab;

30.  støtter genoptagelsen af forhandlinger om associeringsaftalen mellem EU og Mercosur i betragtning af, at en sådan associeringsaftale, som er af allerstørste betydning og berører 700 millioner mennesker, hvis den indgås hurtigt, ville blive verdens mest ambitiøse biregionale aftale; understreger derfor, at Europa-Parlamentet bør inddrages nøje i alle stadier af forhandlingerne; er klar over, at landbrugsanliggenderne sandsynligvis vil blive et kontroversielt emne i forhandlingerne; kræver, at der kun må gives tilladelse til landbrugsimport til EU, når de europæiske normer for forbruger-, dyre- og miljøbeskyttelse og de sociale mindstenormer for denne import overholdes; understreger, at der i sidste instans skal opnås et afbalanceret resultat for begge parter, idet der skabes garanti for, at der i forhandlingerne i fuldt omfang hensyn til den seneste udvikling i verdensøkonomien, de globale miljømæssige udfordringer, såsom klimaændringer, og til de krav og betænkeligheder, som Europa-Parlamentet har fremsat;

31.  opfordrer Kommissionen til at inddrage Parlamentet nøje i forhandlingerne i forbindelse med den nødvendige ajourføring af aftalerne med Chile og Mexico;

32.  støtter kraftigt godkendelsen af den fælles gennemførelsesplan for det strategiske partnerskab mellem Mexico og EU og forhandlingerne om at opnå en ambitiøs modernisering af handelsforbindelserne med henblik på at udnytte alle mulighederne i associeringsaftalen mellem EU og Mexico, der siden dens ikrafttræden har ført til en stigning i samhandelen på 122 %;

33.  støtter kraftigt køreplanen og arbejdsprogrammet for associeringen mellem Chile og EU med fokus på udvikling og innovation og den gensidigt fordelagtige udvidelse af handelen med varer og tjenesteydelser i forbindelse med associeringsaftalen, der siden 2003 har gjort det muligt at øge handelen mellem Chile og EU til mere end det dobbelte;

34.  understreger behovet for en forudgående konsekvensanalyse af en aftale med Mercosur i betragtning af den forventede stigning i importen af kød til Europa - 70 % for oksekøds og 25 % for fjerkræs vedkommende - der er billigere som følge af de mere lempelige krav på det sundhedsmæssige, miljømæssige og sociale område, der gælder for produktionen heraf;

35.  opfordrer Kommissionen og dens latinamerikanske partnere til at inddrage civilsamfundet i vurderingen af, hvorvidt arbejds-, menneskerettigheds- og miljønormerne i handelsaftalerne overholdes, og til at fremme afholdelse af den regelmæssige dialog med civilsamfundet, der er fastlagt inden for rammerne af associeringsaftalerne;

36.  er dybt bekymret over de restriktive foranstaltninger, som de argentinske myndigheder for nylig har vedtaget for fødevarer, der importeres fra tredjelande, herunder EU; betragter disse foranstaltninger som en reel ikke-teknisk handelshindring, der er uforenelig med de forpligtelser, der gælder inden for WTO; opfordrer derfor de argentinske myndigheder til at fjerne denne ulovlige hindring for fødevarer, som kunne udsende et dårligt signal og være en alvorlig hindring for de igangværende forhandlinger mellem EU og Mercosur;

37.  opfordrer Kommissionen til at gøre handelsforhandlingerne mere gennemskuelige ved på et tidligt tidspunkt at give adgang til vigtige dokumenter og aftaleudkast for alle arbejdsmarkedets parter i de sektorer, som kan blive berørt af resultatet af handelsaftalerne, og til at anvende standardprocedurer for fortrolige dokumenter og til at indføre en løbende og formaliseret høringsprocedure med disse parter;

38.  henleder opmærksomheden på den vigtige rolle, som Unionen af Sydamerikanske Nationer (UNASUR) spiller;

39.  opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden af at etablere et tæt samarbejde mellem de to kontinenter med henblik på at udvikle et nyt latinamerikansk jernbanenet;

40.  noterer sig beslutningen om at oprette et fællesskab for latinamerikanske og caribiske stater (CELAC); påpeger, at regional integration er en proces, der er vigtig for at hjælpe Latinamerika med at tilpasse sig de nye globale udfordringer;

41.  mener, at rammerne for handel, energi og klimaforandringer bør supplere hinanden;

42.  opfordrer Kommissionen til at bistå partnerne i Latinamerika med at etablere konkurrencedygtige produktionsfaciliteter, der kan skabe en værditilvækst; foreslår, at der oprettes regionale handelsakademier både i latinamerikanske regioner og i EU-medlemsstater med henblik på kapacitetsopbygning hos små og mellemstore virksomheder gennem tilbud om kurser om forudsætningerne for handel med landbrugsprodukter, varer og tjenesteydelser med partnerregionen;

43.  opfordrer indtrængende de latinamerikanske lande til at gøre en seriøs indsats for at bekæmpe klimaændringer og navnlig standse afskovningen;

44.  tilskynder til, at der ydes EU-støtte til afholdelse af EU-latinamerikanske handelsmesser i de forskellige europæiske og latinamerikanske lande med henblik på at skabe et forum for kontakter og partnerskabsaftaler, navnlig blandt små og mellemstore virksomheder;

45.  mener, at den næste reform af den generelle præferenceordning (GSP) skal gøre den mere effektiv og stabil for at sikre, at latinamerikanske producenter høster de potentielle fordele ved denne præferenceordning; mener, at forhandlingerne om handelsaftaler med de lande, der allerede nyder godt af GSP+-ordningen, bør give mulighed for en grad af asymmetri, som i stor udstrækning tager hensyn til præferenceniveauet under GSP+-ordningen; påpeger, at alle lande frit kan vælge ikke at indlede forhandlinger og derfor fortsat kan drage fordel af GSP+-ordningen, så længe de fortsætter med at opfylde de relevante betingelser;

46.  noterer sig EU's indførelse af en ny latinamerikansk investeringsfacilitet, hvis hovedformål skulle være at fungere som en løftestang med henblik på at mobilisere yderligere finansiering til diversificering af investeringer i Latinamerika, der skal støtte fremskridt på prioriterede områder, såsom fornuftige offentlige transport- og mobilitetssystemer, energibesparelser, vedvarende energikilder, uddannelse og forskning;

47.  glæder sig over beslutningen om at oprette en EU-LAC-stiftelse, der kan fremme handelen og bidrage til at styrke det biregionale partnerskab, synliggøre det og udnytte hele dets potentiale;

48.  mener, at udformningen af kapitlerne om investeringsbeskyttelse i handelsaftaler skal bidrage til at underbygge retssikkerheden i forbindelse med de investeringer, der foretages, uden indflydelse på den måde, hvorpå regeringerne reagerer på deres borgeres krav på miljø- og sundhedsområdet og det sociale område;

49.  erkender betydningen af den revision af Ecuadors udlandsgæld, der blev foretaget af en international kommission, og tilskynder andre lande til at iværksætte lignende procedurer; opfordrer Kommissionen og Rådet til at fremskynde løsningen af visse latinamerikanske og caribiske landes problemer med udlandsgæld både bilateralt og i de internationale finansielle virksomheder;

50.  opfordrer EU til at støtte det nye koncept med støtte til miljøbeskyttelse ved at udligne for tabet i potentielle handelsindtægter og medfinansiere oprettelsen af »Yasuni-ITT Trust Fund« under UNDP's auspicier i henhold til et forslag fra den ecuadorianske regering, som har til formål at give det ecuadorianske folk erstatning for, at det afholder sig fra udvinding af olie fra oliefelter beliggende i Yasuni-nationalparken;

51.  gentager, at EU bør støtte de udviklingslande aktivt og konkret, som udnytter den såkaldte fleksibilitet, der er indbygget i TRIPS-aftalen, således at de kan tilbyde lægemidler til overkommelige priser under deres nationale folkesundhedsprogrammer;

52.  opfordrer Kommissionen til at indarbejde henstillingerne i denne betænkning i sin nye EU-handelsstrategi, især hvad angår den fremtidige handel mellem EU og Latinamerika og Caribien;

53.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 285 E af 22.11.2006, s. 126.
(2) EUT C 293 E af 2.12.2006, s. 155.
(3) EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 261.
(4) EUT C 296 E af 6.12.2006, s. 123.
(5) EUT C 308 E af 16.12.2006, s. 182.
(6) EUT C 102 E af 24.4.2008, s. 291.
(7) EFT C 175 E af 10.7.2008, s. 591.
(8) EUT C 297 E af 20.11.2008, s. 193.
(9) EUT C 259 E af 29.10.2009, s. 64.
(10) EUT C 259 E af 29.10.2009, s. 77.
(11) EUT C 279 E af 19.11.2009, s. 5.
(12) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0089.
(13) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0141.
(14) EUT C 285 E af 26.11.2009, s. 126.
(15) EFT L 211 af 6.8.2008, s. 1.
(16) »The Future of the WTO - Addressing Institutional Challenges in the New Millennium«, rapport fra det rådgivende organ for generaldirektøren Supachai Panitchpakdi (WTO, januar 2005).
(17) UNFCCC udkast til afgørelse -/CP.15, Københavnsaftalen, FCCC/CP/2009/L.7.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik