Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2930(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0583/2010

Rozpravy :

PV 21/10/2010 - 11.1
CRE 21/10/2010 - 11.1

Hlasovanie :

PV 21/10/2010 - 12.1

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0388

Prijaté texty
PDF 214kWORD 48k
Štvrtok, 21. októbra 2010 - Štrasburg
Prípady núteného vysťahovania v Zimbabwe
P7_TA(2010)0388RC-B7-0583/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2010 o prípadoch násilného vysťahovania v Zimbabwe

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje početné predchádzajúce uznesenia o Zimbabwe, z ktorých posledné bolo prijaté 8. júla 2010(1),

–  so zreteľom na článok 11 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, článok 17 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, článok 27 ods. 3 Dohovoru OSN o právach dieťaťa, článok 14 ods. 2 Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a článok 7 ods. 1 písm. d) a článok 7 ods. 2 písm. d) Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/92/SZBP(2) z 15. februára 2010, ktorým sa do 20. februára 2011 obnovujú reštriktívne opatrenia, ktoré boli voči Zimbabwe zavedené podľa spoločnej pozície 2004/161/SZBP(3), a na nariadenie Komisie (ES) č. 1226/2008(4) z 8. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci týkajúce sa Zimbabwe z 22. februára 2010 a na závery 10. politického dialógu ministrov EÚ a Južnej Afriky týkajúceho sa Zimbabwe z 11. mája 2010,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov, ktorú Zimbabwe ratifikovalo,

–  so zreteľom na správu osobitnej vyslankyne generálneho tajomníka OSN Anny Tibajukaovej o ľudských sídlach z júla 2005,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve medzi EÚ a krajinami AKT (Dohoda z Cotonou) podpísanú 23. júna 2000,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže až 20 000 ľudí žijúcich v chudobných štvrtiach známych ako Hatcliffe Extension na okraji Harare je ohrozených násilným vysťahovaním, pretože nie sú schopní zaplatiť neúmerne vysoké poplatky za obnovenie nájomnej zmluvy, ktoré orgány ukladajú,

B.  keďže vláda Zimbabwe od miestnych obyvateľov požaduje, aby za obnovenie nájomnej zmluvy zaplatili poplatok vo výške až 140 USD, a to bez toho, aby s nimi o týchto poplatkoch alebo o postupe obnovenia nájomnej zmluvy konzultovala, pričom tento postup stanovuje príliš krátku lehotu na obnovenie zmluvy a v prípade jej nedodržania sú obyvatelia násilne vysťahovaní; keďže nedostatok bytov dostupných pre ľudí s nízkymi príjmami vedie k tomu, že vo dvoroch domov sú stavané chatrče alebo prístavby, čo je v očividnom rozpore so stavebnými právnymi predpismi,

C.  keďže obyvatelia štvrte Hatcliffe Extension patria k najchudobnejším vrstvám v Zimbabwe, ktoré je krajinou s príjmom nižším ako 100 USD na obyvateľa a dlhotrvajúcou nezamestnanosťou na úrovni okolo 90 %; keďže v dôsledku násilných vysťahovaní dochádza aj k ničeniu sektora neformálneho zamestnávania a tým aj k strate stabilného príjmu rodín,

D.  keďže väčšine miestnych obyvateľov boli pridelené pozemky po tom, ako boli orgánmi násilne vysťahovaní v rámci programu hromadného vysťahovania z roku 2005 nazvaného operácia Murambatsvina, počas ktorého prišlo o strechu nad hlavou a o živobytie približne 700 000 ľudí,

E.  keďže operácia Garikai, ktorá bola zameraná na zaistenie potrieb obetí vysťahovania, bola absolútne neprimeraná a nepostačovala na nápravu vážneho porušenia práva na primerané bývanie, ku ktorému došlo v rámci operácie Murambatsvina,

F.  keďže obyvatelia osád vybudovaných v rámci operácie Garikai bývajú päť rokov po hromadnom násilnom vysťahovaní v úbohých podmienkach bez prístupu k základným a nevyhnutným službám,

G.  keďže problém prehnane vysokých nájomných poplatkov sa netýka len obyvateľov štvrte Hatcliffe a keďže obyvateľom ostatných chudobných štvrtí po celej krajine takisto hrozí štátom odsúhlasené násilné vysťahovanie,

H.  keďže táto desivá humanitárna, politická a hospodárska situácia v Zimbabwe sa naďalej zhoršuje a miliónom obyvateľov tejto krajiny neustále hrozí, že umrú od hladu, pričom sú odkázaní na potravinovú pomoc v krajine, ktorá má štvrtú najvyššiu mieru výskytu HIV na svete, nedostatok pohonných látok a najvyšší nárast úmrtnosti detí,

1.  požaduje, aby sa v Zimbabwe okamžite ukončili hrozby hromadného násilného vysťahovania, a trvá na tom, aby sa humanitárnym agentúram a agentúram pomoci poskytol neobmedzený prístup a mohli tak pomáhať osobám v ohrození a ďalším osobám vysídleným v rámci krajiny;

2.  vyzýva vládu Zimbabwe, aby okamžite zrušila svojvoľne ukladané poplatky za obnovenie nájomných zmlúv, ktoré miestni obyvatelia jednoducho nemajú z čoho zaplatiť; v tejto súvislosti trvá na tom, aby orgány Zimbabwe prestali uplatňovať zákony o zonácii územia, s ktorými sú prípady násilného vysťahovania spojené a ktorých cieľom je stranícko-politický zisk, ako to bolo počas kampane k operácii Murambatsvina v roku 2005; vyzýva preto vládu Zimbabwe, aby v spolupráci so všetkými obeťami násilného vysťahovania vypracovala politiku bývania, ktorá bude reagovať na potreby miestnych obyvateľov;

3.  pripomína vláde Zimbabwe jej povinnosť vyplývajúcu z medzinárodných dohovorov, podľa ktorej má zabezpečiť primerané bývanie pre všetkých ľudí s nízkymi príjmami, ktorí boli násilne vysťahovaní zo svojich domovov, a zaistiť právo na život, bezpečie a potraviny a súčasne svojim občanom poskytnúť ochranu pred neistotami a ďalším porušovaním ich práv, a to tak, že im poskytne právo užívať byt a prijateľný harmonogram splátok nájomného, okrem iného využitím príjmov z ťažobného priemyslu, aby uspokojila potreby svojho obyvateľstva;

4.  navrhuje, aby vláda Zimbabwe posúdila materiálne a sociálne straty, ku ktorým došlo v dôsledku operácie Murambatsvina a ďalších násilných vysťahovaní, a nahradila tak škodu všetkým osobám, ktoré prišli o svoj domov, živobytie a spoločenské vzťahy, vrátane tých osôb, ktoré žijú na diamantových poliach v Marange alebo v ich blízkosti, a vyzýva ju, aby pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia konzultovala s miestnymi spoločenstvami;

5.  trvá na tom, aby vláda Zimbabwe preskúmala a zmenila podmienky operácie Garikai, a to v skutočnej konzultácii s tými, ktorí prežili operáciu Murambatsvina, s cieľom vyriešiť otázku bývania všetkých týchto osôb;

6.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že pokusy Zimbabwe o splnenie rozvojových cieľov tisícročia, v ktorých táto krajina už aj tak vážne zaostáva, budú v dôsledku hromadných vysťahovaní ešte viac ohrozené;

7.  pripomína, že boj proti HIV-AIDS a úmrtnosti matiek je oslabovaný nekorektnými praktikami vlády, ako je program vysťahovania, ktorý narušil prístup k základnej zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu;

8.  vyzýva Južnú Afriku a Juhoafrické rozvojové spoločenstvo (SADC), aby vo vlastnom záujme, ako aj v záujme Zimbabwe a širšieho juhoafrického regiónu prijali ďalšie opatrenia na podporu návratu k úplnej demokracii v Zimbabwe a dodržiavania zásady právneho štátu a ľudských práv zimbabwianskeho obyvateľstva; je si vedomý toho, že Robert Mugabe a jeho blízki prívrženci, ktorí v záujme vlastného zisku drancujú hospodárske zdroje Zimbabwe, sú stále vážnou prekážku procesu politickej a hospodárskej obnovy a zmierenia v krajine;

9.  zdôrazňuje význam dialógu medzi Európskou úniou a Zimbabwe a víta pokrok, ktorý bol v tejto súvislosti dosiahnutý;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov a kandidátskych krajín, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom Zimbabwe a Južnej Afriky, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, Africkej únii vrátane Panafrického parlamentu, generálnemu tajomníkovi OSN, generálnemu tajomníkovi SADC a generálnemu tajomníkovi Britského spoločenstva národov.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2010)0288.
(2) Ú. v. EÚ L 41, 16.2.2010, s. 6.
(3) Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2004, s. 66.
(4) Ú. v. EÚ L 331, 10.12.2008, s. 11.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia