Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0064(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0171/2010

Ingediende teksten :

A7-0171/2010

Debatten :

PV 10/11/2010 - 16
CRE 10/11/2010 - 16

Stemmingen :

PV 11/11/2010 - 8.3
CRE 11/11/2010 - 8.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0393

Aangenomen teksten
PDF 209kWORD 50k
Donderdag 11 november 2010 - Brussel
Beheerders van alternatieve beleggingsfondsen ***I
P7_TA(2010)0393A7-0171/2010
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 november 2010 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen en tot wijziging van de Richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG (COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0207),

–  gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 47, lid 2, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0040/2009),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665),

–  gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 53, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A7-0171/2010),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 november 2010 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2011/../EU van het Europees Parlement en de Raad inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010
P7_TC1-COD(2009)0064

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2011/61/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid