Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0150(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0246/2010

Ingivna texter :

A7-0246/2010

Debatter :

PV 11/11/2010 - 4
CRE 11/11/2010 - 4

Omröstningar :

PV 11/11/2010 - 8.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0395

Antagna texter
PDF 197kWORD 33k
Torsdagen den 11 november 2010 - Bryssel
Ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I
P7_TA(2010)0395A7-0246/2010
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 november 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet (KOM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0283),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 194.1 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0139/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 15 september 2010(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 22 oktober 2010 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från budgetutskottet (A7-0246/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen den 11 november 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2010 om ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet
P7_TC1-COD(2010)0150

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1233/2010.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy