Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2898(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0608/2010

Debatter :

PV 10/11/2010 - 14
CRE 10/11/2010 - 14

Omröstningar :

PV 11/11/2010 - 8.6
CRE 11/11/2010 - 8.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0396

Antagna texter
PDF 148kWORD 67k
Torsdagen den 11 november 2010 - Bryssel
Det kommande toppmötet EU-Förenta staterna och Transatlantiska ekonomiska rådet
P7_TA(2010)0396RC-B7-0608/2010

Europaparlamentets resolution av den 11 november 2010 om det kommande toppmötet mellan EU och USA samt Transatlantiska ekonomiska rådet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 26 mars 2009 om de transatlantiska förbindelserna efter det amerikanska valet(1),

–  med beaktande av sina resolutioner om Transatlantiska ekonomiska rådet och resolutionen av den 22 oktober 2009 om toppmötet mellan EU och USA och mötet i Transatlantiska ekonomiska rådet(2),

–  med beaktande av resultaten från toppmötet mellan EU och USA i Washington den 3 november 2009,

–  med beaktande av den framstegsrapport som antogs vid Transatlantiska ekonomiska rådets 4:e möte den 27 oktober 2009, det gemensamma uttalande som godkändes vid Transatlantiska lagstiftardialogens möte och de möten som hölls i New York den 4−9 december 2009 och i Madrid den 4–6 juni 2010,

–  med beaktande av EU:s och USA:s gemensamma uttalande av den 28 oktober 2009 om att stärka det transatlantiska samarbetet i frågor som rör rättvisa, frihet och säkerhet,

–  med beaktande av EU:s och USA:s gemensamma förklaring av den 3 juni 2010 om terroristbekämpning,

–  med beaktande av slutsatserna från G20:s toppmöten i Toronto den 26–27 juni 2010 och i Seoul den 21–23 oktober 2010,

–  med beaktande av FN:s plenarmöte på hög nivå om millennieutvecklingsmålen den 20−22 september 2010 och slutsatserna därifrån,

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De transatlantiska förbindelserna är unika och vittomfattande och omfattar ett ömsesidigt åtagande för demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter, terroristbekämpning samt förhindrande av spridning av massförstörelsevapen. EU och USA har gemensamma intressen och värderingar. Parterna behöver lyssna mer på varandra och Europaparlamentet är villigt att lyssna på USA:s president och dess kongress.

B.  Europeiska unionen och USA verkar tillsammans runtom i världen för att främja en gemensam agenda baserad på en gemensam historia och kultur liksom gemensamma intressen och värderingar. Förbindelserna mellan EU och USA måste spela en avgörande roll för att se till att globala frågor och nya utmaningar åtgärdas inom ramarna för internationell rätt och befintliga multilaterala institutioner, särskilt FN, OSSE och Nato.

C.  Tillsammans svarar dessa två transatlantiska partner för hälften av världsekonomin och – med ett partnerskap som omspänner 4,28 biljoner dollar – för de mest omfattande, mest integrerade och mest långvariga ekonomiska förbindelserna i världen. De utgör en central drivkraft för globalt ekonomiskt välstånd, och mot bakgrund av den finansiella och ekonomiska kris som råder världen över är styrkan hos och engagemanget för de transatlantiska förbindelserna betydelsefullare än tidigare. En samordnad penningpolitik bör prioriteras i högre utsträckning vid det transatlantiska samarbetet.

D.  De två parterna har förbundit sig att samarbeta för att främja tillväxt och arbetstillfällen i sina respektive ekonomier. Europaparlamentet fortsätter att förespråka förverkligandet av en transatlantisk marknad senast 2015, baserad på principen om en social marknadsekonomi, en bedrift som – vid sidan av förverkligandet av EU:s egen gemensamma marknad – kommer att utgöra en nyckelfaktor för att ge den globala ekonomiska tillväxten och återhämtningen ny fart.

E.  Utvecklingsländerna är de länder som i minst mån kan läggas till last för klimatförändringarna men också de som hårdast drabbas av dess följder. Klimatförändringarnas negativa sidor sätter internationella investeringar i fattigdomsminskning på spel och utgör ett allvarligt hot mot uppnåendet av millennieutvecklingsmålen. Dialogen om initiativet till ett transatlantiskt partnerskap för utveckling bör fortsätta.

Toppmötet mellan EU och USA

1.  Europaparlamentet insisterar på vikten av att EU och den amerikanska regeringen intensifierar sin strategiska dialog, sitt samarbete och sin samordning vid hanteringen av globala utmaningar och regionala konflikter.

2.  Europaparlamentet uppmanar båda parter att, som en central del i den politik de för, främja respekten för demokrati och mänskliga rättigheter världen över. Det behövs nära samordnade diplomatiska insatser för att förebygga och bemöta kriser. Parlamentet uppmanar den amerikanska regeringen att ratificera och ansluta sig till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. Parlamentet upprepar sitt krav på ett allmänt avskaffande av dödsstraffet.

3.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att båda parter vid toppmötet mellan EU och USA tar på sig en ledande roll när det gäller genomförandet av G20-åtagandena.

4.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att EU och USA samarbetar så att en internationell överenskommelse kan nås vid FN:s konferens om klimatförändringar (COP–16) i Cancun, baserad på vetenskapliga bevis och med tillräckliga internationella medel för att finansiera en minskning av klimatförändringarna och en anpassning till dem i utvecklingsländerna.

5.  Europaparlamentet välkomnar den amerikanska regeringens nya hållning gentemot Israel och efterlyser ett återupplivat euro-amerikanskt partnerskap i fråga om den israelisk-palestinska konflikten. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang igångsättandet av direkta förhandlingar mellan Israel och den palestinska myndigheten, om vilket det meddelades i Washington den 2 september 2010. Parlamentet påminner om att ytterligare förhandlingar krävs för att detta, inom en överenskommen tidsram, ska leda till en tvåstatslösning där staten Israel och en självständig, demokratisk och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet. En fullständig fred, vilket är av grundläggande intresse för parterna i regionen och för EU, måste uppnås på grundval av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, Madridprinciperna, inklusive principen om utbyte av mark mot fred, färdplanen, de överenskommelser som parterna tidigare nått och det arabiska fredsinitiativet. Parlamentet understryker behovet av Mellanösternkvartettens aktiva engagemang i fredsprocessen och erkänner betydelsen av det arabiska fredsinitiativet och av fortsatt samarbete med de arabiska partnerna. Europaparlamentet uppmanar med kraft den israeliska regeringen att förlänga moratoriet för byggandet av bosättningar. Parlamentet efterlyser även ett mer aktivt engagemang från EU:s sida gentemot Syrien och Libanon.

6.  Europaparlamentet understryker att osäkerheten kring Irans kärntekniska program äventyrar icke-spridningssystemet och stabiliteten i regionen och i världen. Parlamentet uttrycker sin besvikelse över att Iran fortsätter att lägga hinder i vägen för IAEA:s arbete, neka tillträde till viktiga kärnanläggningar och lägga in sitt veto när inspektörer ska utses, och på så sätt vägrar att samarbeta fullt ut med IAEA. Parlamentet uppmanar Irans ledning att fullgöra Irans skyldigheter enligt icke-spridningsfördraget och begär att den iranska regeringen ratificerar och genomför tilläggsprotokollet om säkerhetskontrollavtalet samt uppmanar USA och EU att samordna utrikespolitiken för att detta mål ska kunna uppnås.

7.  Europaparlamentet efterlyser ett förbättrat samarbete mellan EU och USA i Afghanistan och Pakistan med målet att bidra till fred och stabilitet, demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling i regionen. Det är viktigt att grannländerna och andra nyckelaktörer i regionen deltar i denna process, som påtagligt kan bidra till ökad regional stabilitet.

8.  Europaparlamentet är medvetet om att läckage av hemligstämplade militära handlingar är förenat med en risk för att militär personal försätts i fara. Parlamentet ser dock med stor oro på de anklagelser som nyligen framförts om att tortyr har tolererats i Irak och kräver att denna fråga tas upp vid nästa toppmöte mellan EU och USA, i syfte att få till stånd en oberoende transatlantisk utredning.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Demokratiska folkrepubliken Korea att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med sexpartssamtalen och bland annat fullständigt och bevisligen upphöra med alla kärnvapen och befintliga kärnkraftsprogram. Parlamentet uppmanar Demokratiska folkrepubliken Korea att fullt ut uppfylla alla relevanta skyldigheter avseende icke-spridning och nedrustning. Det bekräftar på nytt sitt fasta stöd för sexpartssamtalen och förblir övertygat om att dessa frågor ska kunna lösas på ett tillfredsställande och övergripande sätt på diplomatisk väg.

10.  Europaparlamentet välkomnar resultatet av kärnsäkerhetstoppmötet från april 2010, vilket belyste den globala betydelsen av att förhindra nukleär terrorism och säkra alla sårbara kärnmaterial inom fyra år samt komma överens om en arbetsplan för att förbättra de befintliga arrangemangen och programmen i samband med kärnsäkerhet och göra dem allmänt tillämpliga. Parlamentet stöder de initiativ som enskilda länder har tagit för att förbättra säkerheten på hemmaplan och uppmanar andra att ta efter.

11.  Europaparlamentet understryker Natos betydelse som hörnstenen i den transatlantiska säkerheten och efterlyser ett strategiskt samarbete mellan USA och EU:s medlemsstater för att tackla globala säkerhetsutmaningar. Parlamentet noterar det arbete som måste göras för att man ska komma överens om ett nytt strategiskt koncept. De relevanta utvecklingslinjerna i denna bredare säkerhetsstruktur bör också tas upp i dialog med Ryssland och de OSSE-medlemsstater som inte hör till EU. Parlamentet understryker betydelsen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken och värdet av en förstärkt europeisk försvarskapacitet för att stärka den transatlantiska säkerheten.

12.  Europaparlamentet noterar att de olika utmaningar som dyker upp blir allt fler och att de utgör utmaningar både för EU och för USA. Parlamentet uppmanar partnerna att införa en övergripande gemensam strategi inom vars ram alla transatlantiska politiska åtgärder utvärderas och utvecklas, i syfte att ta fram en gemensam följdriktig och vittomspännande strategi för att dessa frågor ska kunna behandlas effektivt.

13.  Europaparlamentet betonar hur viktig en rättvis och demokratisk folkomröstning om södra Sudans oberoende är för regionens stabilitet. EU och USA uppmanas att arbeta tillsammans med de sudanesiska myndigheterna för att se till att folkomröstningen i januari 2011 om Sudans framtid genomförs på ett fredligt, rättvist och öppet sätt.

14.  Europaparlamentet välkomnar USA:s president Barack Obamas och Rysslands president Dmitri Medvedevs undertecknande av det nya Startavtalet i Prag den 8 april 2010 och ser fram emot de två parternas snara ratificering av avtalet.

15.  Europaparlamentet erkänner att EU:s och USA:s kommersiella och politiska intressen delvis sammanfaller i Latinamerika, där EU har ingått strategiska partnerskap med Mexiko och Brasilien, frihandelsavtal med Chile och Mexiko och för närvarande förhandlar om ett frihandelsavtal med Colombia.

Transatlantiska ekonomiska rådets möte och förstärkningen av detta råd

16.  Europaparlamentet är övertygat om att Transatlantiska ekonomiska rådet är den mest lämpade mekanismen för att hantera de transatlantiska ekonomiska förbindelserna. Parlamentet uppmanar med kraft parterna att utnyttja Transatlantiska ekonomiska rådets fulla potential för att undanröja befintliga hinder för ekonomisk integration och att uppnå en transatlantisk marknad senast 2015, baserad på principen om en social marknadsekonomi, vilket kommer att bidra till en lösning på den pågående ekonomiska och sociala krisen.

17.  Europaparlamentet begär att Transatlantiska ekonomiska rådet görs mer strategiskt, för att innefatta samtliga intressenters viktiga frågor. Parlamentet upprepar sin begäran om att Transatlantiska ekonomiska rådets mötesscheman, dagordningar, färdplaner och framstegsrapporter ska delas ut i god tid före mötena, så att intressenterna har tillgång till dem, och därefter offentliggöras i syfte att öka insynen.

18.  Europaparlamentet gläds åt att Transatlantiska ekonomiska rådet bistås av ett antal intressenter, däribland företrädare för näringslivet, och begär på nytt att företrädare för fackföreningsrörelsen på båda sidor av Atlanten ska få en jämförbar roll, så att den sociala dimensionen integreras fullt ut. Parlamentet begär att ledarna för Transatlantiska arbetsmarknadsdialogen och Transatlantiska energidialogen ska delta i den rådgivande gruppen.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mot bakgrund av det kommande mötet i Transatlantiska ekonomiska rådet fullfölja arbetet med att formellt anta förfaranden för ömsesidigt erkännande av intyg om överensstämmelse för produkter som ska testas av utomstående, särskilt informations- och kommunikationsteknik samt elektrisk utrusning. Parlamentet framhåller även behovet av ett ömsesidigt erkännande av användningen av måttenheter, särskilt ett godkännande av angivelser enbart enligt metersystemet på EU-tillverkade produkter i USA. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att tillsammans med de amerikanska myndigheterna undersöka möjliga standardiseringar, införa rundabordssamtal om standarder med inriktning på innovativa lösningar samt samordna detta internationellt. Europaparlamentet anser att partnerskapet för innovationsåtgärder bör handla om mer än bara tillämpningen av immateriella rättigheter. Man bör också ägna sig åt en strategisk dialog om konkurrenspolitik, tekniköverföring och enhetliga normer.

20.  Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att föra en dialog i Transatlantiska ekonomiska rådet om nya livsmedel och om användningen av ny teknik i samband med livsmedelsproduktion. Parlamentet uttrycker farhågor i fråga om kloning i samband med djuravel.

21.  Europaparlamentet efterlyser samarbete inom det transatlantiska ekonomiska rådet i alla frågor som påverkar regleringsramen för industrier, särskilt för små och medelstora företag, när man överväger lagstiftning med transatlantiska konsekvenser, utifrån tillvägagångssättet i EU:s rättsakt för småföretag – att tänka småskaligt först.

22.  Europaparlamentet ser positivt på att den andra etappen av luftfartsavtalet mellan EU och USA (Open Skies) undertecknades i juni 2010, som en hörnsten i ett effektivt samarbete, och välkomnar det senaste ICAO-avtalet, som slöts den 8 oktober 2010 och är ett viktigt steg framåt för den transatlantiska luftfartsmarknaden. Parlamentet uppmanar dock de amerikanska myndigheterna och kommissionen att verka för större investerings- och ägarfrihet för lufttrafikföretag som flyger över Atlanten, så att inte utländsk tillhörighet innebär en nackdel.

23.  Europaparlamentet noterar att EU och USA, världens största producenter, exportörer och importörer av jordbruksprodukter, står inför liknande utmaningar och spelar en viktig roll för att trygga livsmedelsförsörjningen i världen. Europaparlamentet och den amerikanska kongressen borde samarbeta tätare i fråga om den parallella reformprocessen av respektive parts jordbrukspolitik.

24.  Europaparlamentet understryker vikten av att även utnyttja Transatlantiska ekonomiska rådet för att främja makroekonomiskt samarbete mellan båda parterna. Parlamentet noterar att de under krisen bedriver en ny form av samarbete och uppmuntrar de behöriga monetära instituten att stärka sin inbördes samordning, särskilt på området för övervakning och förhindrande av systemrisk. Parlamentet erkänner den viktiga roll som EU och USA spelar i finansinstituten världen över, bland annat i Internationella valutafonden, Världsbanken och Banken för internationell betalningsutjämning.

Transatlantiska lagstiftardialogens roll inom Transatlantiska ekonomiska rådet

25.  Europaparlamentet uppmanar ännu en gång de styrande i EU och USA samt medordförandena i Transatlantiska ekonomiska rådet att beakta den avgörande roll som lagstiftarna spelar för att detta råd ska bli en framgång. De uppmanas även att se till att företrädarna för Transatlantiska lagstiftardialogen blir fullständigt och direkt involverade i Transatlantiska ekonomiska rådet, eftersom lagstiftarna delar ansvaret med sina respektive verkställande organ för att anta och se över många av besluten inom Transatlantiska ekonomiska rådet.

26.  Europaparlamentet anser att man måste se till att viktiga ledamöter av kongressen och av Europaparlamentet deltar i lagstiftardialogen och i processen med Transatlantiska ekonomiska rådet, för att se till att man inte antar lagstiftning som ger oavsiktliga konsekvenser för den transatlantiska handeln och transatlantiska investeringar. Parlamentet hoppas att den nuvarande transatlantiska lagstiftardialogen gradvis kan omvandlas till en transatlantisk interparlamentarisk församling, i enlighet med Europaparlamentets rekommendationer i tidigare nämnda resolution av den 26 mars 2009.

Bilateral och internationell handel

27.  Europaparlamentet är fast beslutet att fortsätta uppmana USA:s lagstiftare att se över beslutet om att granska 100 procent av alla containrar, och uppmanar kommissionen att göra detsamma inom ramen för Transatlantiska ekonomiska rådet. Parlamentet vill dessutom utveckla ett samarbete med USA, baserat på riskhantering, inbegripet ett ömsesidigt erkännande av EU:s och USA:s program för handelspartner, i enlighet med Världstullorganisationens ramverk för säkerhet och globala förenklingar för handeln (Safe).

28.  Europaparlamentet framhäver det brådskande behovet av att så fort som möjligt slutföra Doharundan, men önskar att man ska föra en gemensam strategi tillsammans med tillväxtekonomier som Kina, Indien och Brasilien när det gäller utveckling av bestämmelser om multilateral handel och multilaterala förhandlingar.

29.  Europaparlamentet är övertygat om att Transatlantiska ekonomiska rådet kan spela en viktig roll för att skapa en gemensam strategi för EU och USA i deras handelsförbindelser med tredjeländer, samtidigt som man kan ta upp frågor om marknadstillträde.

Utveckling

30.  Europaparlamentet påminner om att infriandet av de internationella åtagandena i fråga om millennieutvecklingsmålen kräver att de industrialiserade länderna respekterar sina åtaganden om att ge ett offentligt utvecklingsbistånd på 0,7 procent av BNP senast 2015. Parlamentet uppmanar därför EU och USA, såväl som övriga internationella givare, att respektera sina åtaganden och vidta åtgärder för att påskynda uppnåendet av millennieutvecklingsmålen senast 2015.

Den ekonomiska och finansiella krisen

31.  Europaparlamentet påminner om att Basel II-avtalet, och dess förestående reviderade version, är tänkt att användas som en global standard och uppmanar USA att skyndsamt genomföra Basel II. Parlamentet är därför mycket oroat för att de begränsningar som införts i olika nationella lagar som antagits till följd av krisen (särskilt USA:s Wall Street-reform och konsumentskyddsrättsakt, där erkännandet av externa kreditvärderingar begränsas) skulle kunna leda till en högst fragmenterad tillämpning av denna globala standard. Parlamentet noterar även att konsekventa och globala redovisningsregler är avgörande för att skapa jämlika konkurrensvillkor, och uppmanar USA att anta de internationella standarderna om finansiell information (IFRS-standarderna).

32.  Europaparlamentet noterar att krisen var den värsta globala recessionen sedan den stora depressionen och att regeringar från hela världen, särskilt i EU och USA, bemött den genom att samarbeta på ett aldrig tidigare skådat sätt, för att reformera finansmarknader och finansinstitut. Parlamentet vill att man inom dialogen mellan EU och USA om reglering av finansmarknaderna, vars roll är att samordna strategier lagstiftare emellan, identifierar brister och arbetar för att förbättra konvergensen.

33.  Europarlamentet anser att de ekonomiska och finansiella styrstrukturer som fanns innan krisen bröt ut, såväl globalt som i USA och EU, inte har gett det globala finansiella systemet tillräckligt med stabilitet. Enligt Europaparlamentet måste samarbeten om makroekonomisk politik och övervakning stärkas mot bakgrund av de ekonomiska och finansiella marknadernas ökande ömsesidiga beroende. Parlamentet menar även att EU måste inrikta sig på frågan om dess representation i Internationella valutafonden.

34.  Europaparlamentet uppmanar EU och USA att arbeta tillsammans med Kina för att avgöra den globala valutatvisten utan att tillämpa protektionistiska åtgärder eller repressalieåtgärder. Parlamentet anser att EU:s medlemsstater är föremål för ett annorlunda marknadstryck jämfört med USA, i synnerhet med tanke på obligationer och att det finns en monetär union. Parlamentet begär att Förenta staterna vid genomförandet av sin nationella penningpolitik inte överdriver problemet med växelkursernas globala jämvikt.

35.  Europaparlamentet noterar att både Frank Dodd-lagförslaget och EU:s lagstiftningsreformprogram överensstämmer med G20-initiativen, och anser att detta är viktigt för att samarbetet ska kunna fortgå under hela processen för att ta fram regler. Parlamentet noterar att detta är särskilt påtagligt i fråga om lagstiftning som rör marknaderna för OTC-derivat. Parlamentet betonar att orsakerna till många av skillnaderna ligger i de lagstiftande församlingarnas olikartade natur och tillsynsmännens roll när det gäller att ta fram regler.

Energi, miljö, transport, industri, forskning och vetenskap

36.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av EU:s och USA:s energiråd i syfte att ge en ny ram för fördjupad transatlantisk dialog om strategiska energifrågor, såsom försörjningstrygghet eller politik för en övergång till energikällor med låg kolförbrukning, samtidigt som det pågående vetenskapliga samarbetet om energiteknik stärks. Parlamentet välkomnar initiativet till ett nytt Energy Star-avtal mellan EU och USA om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning och samarbete om utveckling av energiteknik.

37.  Europaparlamentet uppmanar Transatlantiska ekonomiska rådet att utveckla samarbetet i riktning mot en gemensam energi- och råvarustrategi till stöd för diversifiering av källor, tillförselvägar och infrastruktur och för en miljöeffektiv ekonomi, i syfte att öka försörjningstryggheten och öka oberoendet på energiområdet. Parlamentet uppmanar också Transatlantiska ekonomiska rådet att bistå i arbetet med att nå fram till enhetliga hållbarhetskriterier för energimixen och att öka forsknings- och utvecklingsinsatserna, inklusive i fråga om biodrivmedel. En lämplig politik för råvaror och sällsynta jordartsmetaller syftande till att minska beroendet utifrån är av avgörande betydelse.

38.  Europaparlamentet noterar att klimatförändringarna är en global utmaning som inte går att lösa med någon politisk standardformel eller enda teknisk lösning. En kombination av befintliga metoder och omfattande effektivitetsförbättringar på samtliga områden i näringslivet och samhället samt inom industrin, också i utvecklingsländerna, kan emellertid bidra till att lösa resurs- och fördelningsproblemen och jämna vägen för en tredje industriell revolution.

39.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU:s ordförandeskap att vid det kommande toppmötet i Cancún försöka få till stånd ett ambitiöst åtagande och samarbete från USA:s sida när det gäller att främja kopplingar mellan EU:s system för handel med utsläppsrätter och regionala eller federala handelssystem i USA. Parlamentet noterar i detta hänseende vikten av att säkerställa gemensamma normer och riktmärken i alla nya marknader för EU:s system för handel med utsläppsrätter i syfte att undvika onödiga regleringshinder på denna framväxande marknad.

40.  Europaparlamentet uppmanar USA att tillåta ett fullständigt och effektivt genomförande av det första steget i luftfartsavtalet mellan EU och USA och luftfartssäkerhetsavtalet mellan EU och USA. Parlamentet påminner både kommissionen och de amerikanska myndigheterna om att underlåtenhet att ingå ett avtal om det andra steget skulle kunna leda till att avtalet om det första steget sägs upp av vissa medlemsstater.

41.  Europaparlamentet uppmanar Transatlantiska ekonomiska rådet att främja samarbetet inom forskning i syfte att bättre utnyttja möjligheterna med det nyligen förlängda avtalet om forskning och teknik mellan EU och USA, särskilt genom att utvidga en samordnad strategi på områden av gemensamt strategiskt intresse och genom att öka samarbetet inom energiforskning.

Immaterialrätt och konsumentskydd

42.  Europaparlamentet betonar vikten av ett nära transatlantiskt samarbete avseende den digitala agendan, såsom den digitala marknaden, Internetfrihet i världen, nätneutralitet, rätt till integritet, gemensamma standarder, öppenhet och rättssäkerhet i förbindelse med Acta-avtalet.

43.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att EU och USA utvecklar en gemensam åtgärdsstrategi för att skydda den intellektuella äganderätten i syfte att bekämpa den ökande globala handeln med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor. Parlamentet efterlyser en transatlantisk arbetsgrupp för bekämpning av varumärkesförfalskning. En sådan grupp skulle vara ett välbehövligt tecken på politisk beslutsamhet att ta itu med illegal verksamhet som urholkar innovativa och kreativa industriers konkurrenskraft, samtidigt som de medborgerliga rättigheterna, yttrandefriheten, integriteten och rättssäkerheten respekteras.

Straffrättsligt och polisiärt samarbete samt viseringsfrågor

44.  Europaparlamentet yrkar på att EU måste förhandla som en enda enhet om tillträde till USA:s program för viseringsundantag, så att de fyra medlemsstaterna utanför programmet, Bulgarien, Cypern, Polen och Rumänien, inte träffar bilaterala avtal med USA i syfte att uppnå viseringsundantag. Parlamentet upprepar att kommissionen måste fortsätta att ta upp frågan med USA, på politisk och teknisk nivå, om hur stor vikt EU lägger vid att de fyra kvarvarande medlemsstaterna får tillträde till programmet för viseringsundantag så snart som möjligt.

45.  Europaparlamentet understryker samarbetsandan mellan EU och USA i kampen mot den globala terrorismen och uppmanar EU och USA att fortsätta att arbeta tillsammans för att ytterligare kunna avvärja det förnyade terrorhotet. Parlamentet upprepar sin beslutsamhet inom detta område och sin fasta övertygelse om behovet av att garantera att säkerhetsåtgärder inte undergräver skyddet av medborgerliga friheter och grundläggande rättigheter samt att privatlivet och dataskyddet respekteras på bästa sätt. Parlamentet upprepar att de grundläggande principerna om nödvändighet och proportionalitet måste respekteras om kampen mot terrorismen ska bli verkningsfull.

46.  Europaparlamentet välkomnar att avtalet mellan EU och USA om överföring av bankuppgifter reflekterar USA:s villighet att tillmötesgå de krav på dataskydd som Europaparlamentet lade fram i samband med Swift-rapporten.

47.  Europaparlamentet uppmanar rådet att snabbt komma överens om ett ambitiöst förhandlingsmandat för ett dataskyddsavtal mellan EU och USA. EU:s förhandlare uppmanas att se till att förhandlingarna förs framåt för att garantera fullständigt skydd för de grundläggande rättigheterna. Parlamentet stöder kommissionens plan att låta ett sådant ramavtal omfatta alla framtida och alla befintliga avtal om överföring och behandling av personuppgifter mellan EU eller en medlemsstat och USA inom ramen för straffrättsligt och polisiärt samarbete.

48.  Europaparlamentet uppmanar både USA och EU att begränsa datainsamlingen och datahanteringen till vad som är absolut nödvändigt för att uppnå säkerhetsmål, för att minska hotet mot friheten och de medborgerliga fri- och rättigheterna, och yrkar på att krav på dataöverföring, såväl som övriga ärenden som rör rättsliga och inrikes frågor, generellt bör hanteras inom ett multilateralt ramverk mellan EU och USA, snarare än bilateralt med en enskild medlemsstat.

49.  Europaparlamentet framhåller sin allvarliga oro över den så kallade rättsakten om främjande av resande och dess diskriminerande effekt då den endast gäller resande under USA:s program för viseringsundantag, liksom över dataskyddsaspekter som att betalningar endast kan göras med kort från de fyra främsta kreditkortsföretagen, vilka alla är baserade i USA. Parlamentet efterlyser att frågan om en avgift för det elektroniska systemet för resetillstånd (Esta) tas upp vid nästa ministermöte om rättsliga och inrikes frågor mellan EU och USA i december.

50.  Europaparlamentet uppmanar, med hänsyn till senaste tidens utveckling på båda sidor Atlanten som utmanar harmoniska mångfaldssamhällen, till en öppen dialog mellan våra regeringar och samhällen om hur vi alla kan sträva efter större tolerans och respekt för mångfalden i våra respektive gemenskaper, inom ramen för den allmänna respekten för de grundläggande mänskliga rättigheterna.

o
o   o

51.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlamentet, USA:s kongress, medordförandena för Transatlantiska lagstiftardialogen, medordförandena för Transatlantiska ekonomiska rådet och dess sekretariat.

(1) Antagna texter, P6_TA(2009)0193.
(2) Antagna texter, P7_TA(2009)0058.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy