Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2899(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0604/2010

Indgivne tekster :

B7-0604/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/11/2010 - 8.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0397

Vedtagne tekster
PDF 29kWORD 48k
Torsdag den 11. november 2010 - Bruxelles
EU's eksterne strategi for passagerliste (PNR)-oplysninger
P7_TA(2010)0397B7-0604/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2010 om den globale tilgang til overførsel af passageroplysninger (PNR) til tredjelande og om Kommissionens henstillinger til Rådet om bemyndigelse til indledning af forhandlinger mellem Den Europæiske Union og Australien, Canada og USA

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 16 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 8, og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, særlig artikel 6, 8 og 13,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. september 2010 om den globale tilgang til overførsel af passageroplysninger (PNR) til tredjelande (KOM(2010)0492),

–  der henviser til Kommissionens henstilling til Rådet om bemyndigelse til indledning af forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Australien om overførsel og brug af passagerliste (PNR)-oplysninger for at forhindre og bekæmpe terrorisme og anden grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter,

–  der henviser til Kommissionens henstilling til Rådet om bemyndigelse til indledning af forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og USA om overførsel og brug af passagerliste (PNR)-oplysninger for at forhindre og bekæmpe terrorisme og anden grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter,

–  der henviser til Kommissionens henstilling til Rådet om bemyndigelse til indledning af forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Canada om overførsel og brug af passagerliste (PNR)-oplysninger for at forhindre og bekæmpe terrorisme og anden grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter,

–  der henviser til Kommissionens henstilling til Rådet om bemyndigelse til indledning af forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og USA om beskyttelse af personoplysninger, når de overføres og behandles med henblik på at forebygge, undersøge, afsløre eller retsforfølge strafferetlige overtrædelser, herunder terrorisme, inden for rammerne af politisamarbejdet og det retlige samarbejde i straffesager,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om PNR-spørgsmålet i dialogen mellem EU og USA, særlig beslutning af 5. maj 2010 om iværksættelse af forhandlinger om aftaler om passagerlisteoplysninger (PNR-aftaler) med USA, Australien og Canada(1), af 13. marts 2003 om videregivelse af personoplysninger fra luftfartsselskaber i forbindelse med transatlantiske flyvninger(2), af 9. oktober 2003 om videregivelse af personoplysninger fra luftfartsselskaber i forbindelse med transatlantiske flyvninger: status for forhandlingerne med USA(3) og af 31. marts 2004 om udkastet til Kommissionens beslutning om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for personoplysninger i fortegnelsen over reservationsnumre (PNR), der videregives til told- og grænsekontrolmyndighederne i USA(4), til sin henstilling af 7. september 2006 til Rådet om forhandlingerne om en aftale med Amerikas Forenede Stater om anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge og bekæmpe terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, herunder organiseret kriminalitet(5), sin beslutning af 14. februar 2007 om SWIFT, PNR-ordningen og den transatlantiske dialog om disse spørgsmål(6) og sin beslutning af 12. juli 2007 om PNR-aftalen med USA(7),

–  der henviser til anmodning om godkendelse af indgåelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om flyselskabers behandling og overførsel af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til United States Department of Homeland Security (DHS)(8) og af indgåelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Australien om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger med oprindelse i EU til det australske toldvæsen(9),

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til overførsel af passageroplysninger (PNR) til tredjelande,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab trådte i kraft den 1. december 2009,

B.  der henviser til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder blev bindende med Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009,

C.  der henviser til, at Kommissionen den 26. maj 2010 forelagde sin henstilling til Rådet om bemyndigelse til indledning af forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og USA om beskyttelse af personoplysninger, når de overføres og behandles med henblik på at forebygge, undersøge, afsløre eller retsforfølge strafferetlige overtrædelser, herunder terrorisme, inden for rammerne af politisamarbejdet og det retlige samarbejde i straffesager,

D.  der henviser til, at Parlamentet efter Lissabontraktatens ikrafttræden skal anmodes om at godkende EU's aftaler med henholdsvis USA og Australien om overførsel af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) med henblik på indgåelse af disse aftaler,

E.  der henviser til, at Parlamentet den 5. maj 2010 besluttede at udsætte afstemningen om anmodningen om godkendelse af aftalerne med USA og Australien,

F.  der henviser til, at Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til overførsel af passageroplysninger (PNR) til tredjelande og Kommissionens henstillinger til Rådet om bemyndigelse til indledning af forhandlinger mellem Den Europæiske Union og Australien, Canada og USA afspejler vigtige elementer i Parlamentets relevante beslutninger om dette spørgsmål,

G.  der henviser til, at aftalen mellem EU og Canada om overførsel af PNR-oplysninger ikke længere er gyldig, eftersom gyldigheden af afgørelsen om beskyttelsesniveauets tilstrækkelighed udløb i september 2009, og at overførslen af PNR-oplysninger siden denne dato har fundet sted på basis af unilaterale løfter fra Canada til medlemsstaterne,

H.  der henviser til, at andre tredjelande allerede har anmodet om overførsel af PNR-oplysninger eller har bekendtgjort, at de agter at fremsætte en sådan anmodning i nær fremtid,

I.  der henviser til, at databeskyttelse, selvbestemmelsesret med hensyn til oplysninger, personlige rettigheder og ret til privatlivets fred i vor digitale tidsalder er blevet værdier, der spiller en stadig større rolle og derfor må beskyttes særlig omhyggeligt,

J.  der henviser til, at større sikkerhed og forbedret bekæmpelse af alvorlig kriminalitet i en verden, hvor mobilitet har afgørende betydning, må gå hånd i hånd med en mere effektiv, målrettet og hurtigere udveksling af oplysninger såvel inden for Europas rammer som på globalt plan,

1.  erindrer om, at det er fast besluttet på at bekæmpe terrorisme samt organiseret og grænseoverskridende kriminalitet, og at det samtidig er fuldt overbevist om nødvendigheden af at beskytte de borgerlige frihedsrettigheder og de grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatlivets fred, til selvbestemmelse med hensyn til oplysninger og til databeskyttelse; fastslår atter, at nødvendighed og rimelighed som omhandlet i artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention og artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er centrale principper i forbindelse med sikringen af en effektiv bekæmpelse af terrorisme;

2.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til overførsel af passageroplysninger (PNR) til tredjelande;

3.  glæder sig over Kommissionens henstilling til Rådet om bemyndigelse til indledning af forhandlinger om aftaler mellem Den Europæiske Union og Australien, Canada og USA om overførsel og brug af passagerliste (PNR)-oplysninger for at forhindre og bekæmpe terrorisme og anden grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter; glæder sig over Rådets afgørelse om at indlede alle forhandlinger samtidigt, men erkender, at forhandlingernes længde kan variere;

4.  understreger betydningen af samarbejdsånd mellem EU og USA, Canada og Australien i forbindelse med bekæmpelsen af global terrorisme og opfordrer indtrængende EU og USA, Canada og Australien til at fortsætte deres samarbejde med henblik på en yderligere imødegåelse af terrorismetruslen;

5.  erindrer om, at formålet med aftalerne er at sikre, at overførslen af oplysninger sker under overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder; understreger derfor, at retsgrundlaget skal omfatte EUF-traktatens artikel 16;

6.  understreger, at proportionalitet fortsat er et centralt princip i databeskyttelsespolitikker, og at enhver aftale eller politisk foranstaltning også skal bestå en proportionalitetstest, der viser, at den tager sigte på at nå traktatfæstede målsætninger og ikke går videre end nødvendigt for at nå disse målsætninger; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge Parlamentet faktuelle beviser for, at indsamling, lagring og behandling af PNR-oplysninger er nødvendig for hvert enkelt af de erklærede formål; gentager ligeledes sin opfordring til Kommissionen om at undersøge mindre påtrængende alternativer;

7.  holder fast ved, at PNR-oplysninger under ingen omstændigheder må anvendes til dataminering eller opstilling af profiler; opfordrer i denne henseende på ny Kommissionen til at tydeliggøre forskellene mellem begreberne »risikovurdering« og »opstilling af profiler« i PNR-sammenhæng;

8.  understreger, at Parlamentet må holdes fuldt underrettet om alle PNR-relaterede og PNR-relevante udviklinger for at sætte det i stand til at tage stilling til, om det kan godkende de aftaler, der forhandles om; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen og Rådet til at gøre det helt klart, hvorledes situationen forholder sig med hensyn bilaterale aftaler og aftalememorandummer mellem medlemsstaterne og USA om udvekslingen af lovhåndhævelsesoplysninger og deltagelse i det amerikanske Visa Waiver-program og One-Stop Security-program;

9.  understreger, at indgåelse af bilaterale aftalememorandummer mellem medlemsstaterne og USA sideløbende med, at der føres forhandlinger mellem EU og USA, strider mod princippet om loyalt samarbejde mellem EU-institutionerne; opfordrer indtrængende Rådet til at forelægge yderligere oplysninger om og skabe juridisk klarhed omkring situationen med hensyn til retsgrundlaget og retskraften for bilaterale aftalememorandummer mellem medlemsstaterne og USA om udveksling af PNR-relaterede oplysninger;

10.  glæder sig over og støtter på det kraftigste Kommissionens henstilling til Rådet om bemyndigelse til indledning af forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og USA om beskyttelse af personoplysninger, når de overføres og behandles med henblik på at forebygge, undersøge, afsløre eller retsforfølge strafferetlige overtrædelser, herunder terrorisme, inden for rammerne af politisamarbejdet og det retlige samarbejde i straffesager; støtter Kommissionens tilgang med at lade en sådan rammeaftale gælde for alle fremtidige og alle eksisterende EU-aftaler eller medlemsstatsaftaler med USA om overførsel og behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, undersøge, afsløre eller retsforfølge strafferetlige overtrædelser inden for rammerne af det retlige samarbejde og politisamarbejdet;

11.  understreger, at de faste målsætninger, der er opstillet i Kommissionens henstilling til Rådet om bemyndigelse til indledning af forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og USA om beskyttelse af personoplysninger, når de overføres og behandles med henblik på at forebygge, undersøge, afsløre eller retsforfølge strafferetlige overtrædelser, herunder terrorisme, inden for rammerne af politisamarbejdet og det retlige samarbejde i straffesager, er centrale for alle aftaler med USA om udveksling af oplysninger, ligesom en tidlig indledning af forhandlinger om håndhævelige databeskyttelsesrettigheder, i tråd med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og direktiv 95/46/EF, også er af central betydning;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den canadiske regering, den australske regering, den amerikanske Kongres og De Forenede Staters regering.

(1) EUT C 281 E af 15.3.2011, s. 70.
(2) EUT C 61 E af 10.3.2004, s. 381.
(3) EUT C 81 E af 31.3.2004, s. 105.
(4) EUT C 103 E af 29.4.2004, s. 665.
(5) EUT C 305 E af 14.12.2006, s. 250.
(6) EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 349.
(7) EUT C 175 E af 10.7.2008, s. 564.
(8) Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om flyselskabers behandling og overførsel af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til United States Department of Homeland Security (DHS) (PNR-aftale 2007) (KOM(2009)0702).
(9) Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Australien om flyselskabers behandling og overførsel af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) med oprindelse i EU til de australske toldmyndigheder (KOM(2009)0701).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik