Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2899(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0604/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0604/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/11/2010 - 8.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0397

Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 47k
Torstai 11. marraskuuta 2010 - Bryssel
Matkustajarekisteriä koskeva EU:n ulkoinen strategia
P7_TA(2010)0397B7-0604/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. marraskuuta 2010 matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta sekä komission suosituksista neuvostolle luvan antamiseksi neuvottelujen aloittamiselle Euroopan unionin sekä Australian, Kanadan ja Yhdysvaltojen välillä

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 ja 218 artiklan, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 8 artiklan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja erityisesti sen 6, 8 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon komission 21. syyskuuta 2010 antaman tiedonannon matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta(KOM(2010)0492),

–  ottaa huomioon komission suosituksen neuvostolle luvan antamiseksi neuvottelujen aloittamiselle Euroopan unionin ja Australian välisestä sopimuksesta, joka koskee matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtämistä ja käyttöä terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi,

–  ottaa huomioon komission suosituksen neuvostolle luvan antamiseksi neuvottelujen aloittamiselle Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta, joka koskee matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtämistä ja käyttöä terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi,

–  ottaa huomioon komission suosituksen neuvostolle luvan antamiseksi neuvottelujen aloittamiselle Euroopan unionin ja Kanadan välisestä sopimuksesta, joka koskee matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtämistä ja käyttöä terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi,

–  ottaa huomioon komission suosituksen neuvostolle luvan antamiseksi neuvottelujen aloittamiselle Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen suojaa, kun tietoja siirretään ja käsitellään rikosten, mukaan luettuna terrorismi, ehkäisemiseksi, tutkimiseksi ja havaitsemiseksi tai niistä syytteeseen asettamiseksi rikosasioita koskevan poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön puitteissa,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä tietojen siirtoa koskevasta kysymyksestä, erityisesti 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman neuvottelujen aloittamisesta PNR- eli matkustajarekisteritietoja koskevien sopimusten tekemiseksi Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan kanssa(1), 13. maaliskuuta 2003 antamansa päätöslauselman henkilötietojen välittämisestä lentoyhtiöiden toimesta Atlantin ylittävillä lennoilla(2), 9. lokakuuta 2003 antamansa päätöslauselman henkilötietojen välittämisestä lentoyhtiöiden toimesta Atlantin ylittävillä lennoilla: Yhdysvaltojen kanssa käytävien neuvottelujen tilanne(3), 31. maaliskuuta 2004 antamansa päätöslauselman luonnoksesta komission päätökseksi, jossa todetaan Yhdysvaltain tulli- ja rajavalvontaviranomaisille luovutettuihin lentoliikenteen matkustajaluetteloihin (PNR – Passenger Name Record) sisältyvien henkilötietojen suojan riittävä taso(4), 7. syyskuuta 2006 neuvostolle antamansa suosituksen neuvotteluista sopimuksen tekemiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden, järjestäytynyt rikollisuus mukaan luettuna, torjumiseksi(5), 14. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman SWIFT-järjestelmästä, matkustajarekisteriä koskevasta sopimuksesta ja näistä kysymyksistä käytävästä transatlanttisesta vuoropuhelusta(6) sekä 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman Yhdysvaltojen kanssa tehdystä matkustajarekisteritietojen käyttöä koskevasta sopimuksesta(7),

–  ottaa huomioon pyynnön hyväksyä sopimuksen tekeminen EU:n ja Yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle(8) sekä sopimuksen tekeminen EU:n ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien EU:sta peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle(9),

–  ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon komission tiedonannosta matkustajarekisteritietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tuli voimaan 1. joulukuuta 2009,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjasta tuli sitova, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009,

C.  ottaa huomioon, että komissio antoi 26. toukokuuta 2010 suosituksen neuvostolle luvan antamiseksi neuvottelujen aloittamiselle Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen suojaa, kun tietoja siirretään ja käsitellään rikosten, mukaan luettuna terrorismi, ehkäisemiseksi, tutkimiseksi ja havaitsemiseksi tai niistä syytteeseen asettamiseksi rikosasioita koskevan poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön puitteissa,

D.  ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen tultua voimaan parlamenttia pyydetään hyväksymään matkustajarekisteritietojen siirtämistä koskevat EU:n sopimukset Yhdysvaltojen ja Australian kanssa näiden sopimusten tekemiseksi,

E.  ottaa huomioon päättäneensä 5. toukokuuta 2010 lykätä äänestystä Yhdysvaltojen ja Australian kanssa tehtävien sopimusten hyväksyntää koskevasta pyynnöstä,

F.  ottaa huomioon, että komission tiedonanto matkustajarekisteritietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta sekä komission suositukset neuvostolle luvan antamiseksi neuvottelujen aloittamiselle Euroopan unionin sekä Australian, Kanadan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä sisältävät monia parlamentin asiaa koskevissa päätöslauselmissa esittämiä näkökohtia,

G.  toteaa, ettei EU:n ja Kanadan matkustajarekisteritietojen siirtämisestä tekemä sopimus ole enää voimassa, sillä riittävyyttä koskevan päätöksen voimassaolo päättyi syyskuussa 2009, ja että matkustajarekisteritietoja on sen jälkeen siirretty Kanadan jäsenvaltioiden kanssa tekemien yksipuolisten sitoumusten perusteella,

H.  ottaa huomioon, että muut kolmannet maat ovat jo pyytäneet matkustajarekisteritietojen siirtämistä tai ilmoittaneet aikomuksestaan pyytää sitä lähitulevaisuudessa,

I.  toteaa, että tänä digitaalisena aikakautena tietosuojasta, tietoja koskevasta itsemääräämisoikeudesta, henkilökohtaisista oikeuksista ja oikeudesta yksityisyyteen on tullut arvoja, joiden merkitys kasvaa koko ajan ja joita on sen vuoksi suojeltava erityisen huolellisesti,

J.  huomauttaa, että maailmassa, jolle liikkuvuus on luonteenomaista, turvallisuuden lisäämisen ja rikollisuuden ja terrorismin torjunnan tehostamisen ohella on tehostettava, tarkennettava ja nopeutettava tietojenvaihtoa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti,

1.  muistuttaa olevansa sitoutunut terrorismin sekä järjestäytyneen ja kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan ja uskovansa samanaikaisesti vakaasti tarpeeseen suojella kansalaisvapauksia ja perusoikeuksia, mukaan lukien oikeus yksityisyyteen, tietoja koskeva itsemääräämisoikeus ja tietosuoja; korostaa, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa määritellyt tarpeellisuuden ja suhteellisuuden periaatteet ovat avainasemassa, kun pyritään varmistamaan terrorismin vastaisten toimien tehokkuus;

2.  pitää tervetulleena komission tiedonantoa matkustajarekisteritietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta;

3.  pitää tervetulleena komission suositusta neuvostolle luvan antamiseksi neuvottelujen aloittamiselle Euroopan unionin sekä Australian, Kanadan ja Yhdysvaltojen välisistä sopimuksista, jotka koskevat matkustajarekisteritietojen siirtämistä ja käyttöä terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi; suhtautuu myös myönteisesti neuvoston päätökseen aloittaa kaikki neuvottelut samanaikaisesti, vaikka se myöntääkin, että neuvottelut voivat vaihdella kestoltaan;

4.  korostaa EU:n sekä Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian yhteistyöhengen merkitystä kansainvälisen terrorismin torjunnassa ja kehottaa EU:ta sekä Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Australiaa edelleen toimimaan yhteistyössä terrorismin uhan torjumiseksi;

5.  muistuttaa, että sopimusten tarkoituksena on varmistaa, että tietojen siirto tapahtuu Euroopan tietosuojanormien mukaisesti; korostaa tämän vuoksi, että oikeusperustana on käytettävä muun muassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklaa;

6.  toteaa, että suhteellisuusperiaate on edelleen keskeinen tietosuoja-asioissa sovellettava periaate ja että kaikkien sopimusten ja toimien oikeudellinen oikeasuhteisuus on tarkistettava, jotta voidaan osoittaa, että niiden tarkoitus on perussopimuksen tavoitteiden mukainen eivätkä ne ylitä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi; vaatii edelleen komissiota esittämään parlamentille tosiasiallista näyttöä siitä, että matkustajarekisteritietojen kerääminen, tallentaminen ja käsittely on välttämätöntä kuhunkin esitettyyn tarkoitukseen; kehottaa myös jälleen komissiota tarkastelemaan vähäisempää puuttumista edellyttäviä vaihtoehtoja;

7.  toistaa kantansa, että matkustajarekisteritietoja ei missään tilanteessa saa käyttää tietojen louhintaan tai profilointiin, ja vaatii tässä suhteessa jälleen komissiota selventämään, miten ”riskien arviointi” ja ”profilointi” eroavat toisistaan, kun on kyse matkustajarekisteritiedoista;

8.  painottaa, että parlamentin on saatava kaikki matkustajarekisteriasiaan liittyvät merkitykselliset tiedot, jotta se pystyisi harkitsemaan hyväksyntänsä antamista neuvoteltavana oleville sopimuksille; kehottaa siksi komissiota ja neuvostoa antamaan täydellisen tilanneselvityksen jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen kahdenvälisistä sopimuksista ja yhteistyömuistioista, jotka koskevat lainvalvontatietojen vaihtoa ja osallistumista Yhdysvaltojen viisumivapausohjelmaan sekä yhden turvatarkastuksen periaatetta koskevaan ohjelmaan;

9.  korostaa, että jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen kahdenväliset yhteistyömuistiot, kuten myös EU:n ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut, ovat vastoin EU:n toimielinten vilpittömän yhteistyön periaatetta; kehottaa neuvostoa antamaan lisätietoja ja selvittämään oikeudellisesti tilannetta, joka liittyy jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen kahdenvälisten, matkustajarekisteritietojen vaihtoa koskevien yhteistyömuistioiden oikeusperustaan ja pätevyyteen;

10.  pitää myönteisenä ja tukee voimakkaasti komission suositusta neuvostolle luvan antamiseksi neuvottelujen aloittamiselle Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen suojaa, kun tietoja siirretään ja käsitellään rikosten, mukaan luettuna terrorismi, ehkäisemiseksi, tutkimiseksi ja havaitsemiseksi tai niistä syytteeseen asettamiseksi rikosasioita koskevan poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön puitteissa; tukee komission näkemystä, jonka mukaisesti tällainen puitesopimus koskisi kaikkia tulevia ja nykyisiä EU:n tai jäsenvaltioiden Yhdysvaltojen kanssa tekemiä sopimuksia, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa ja käsittelyä rikosten, mukaan luettuna terrorismi, ehkäisemiseksi, tutkimiseksi ja havaitsemiseksi tai niistä syytteeseen asettamiseksi poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön puitteissa;

11.  korostaa, että ne määrätietoiset tavoitteet, jotka on esitetty komission suosituksessa neuvostolle luvan antamiseksi neuvottelujen aloittamiselle Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen suojaa, kun tietoja siirretään ja käsitellään rikosten, mukaan luettuna terrorismi, ehkäisemiseksi, tutkimiseksi ja havaitsemiseksi tai niistä syytteeseen asettamiseksi rikosasioita koskevan poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön puitteissa, ovat erittäin tärkeitä kaikkien Yhdysvaltojen kanssa tehtävien tietojenvaihtosopimusten kannalta – kuten on myös varhaisessa vaiheessa tapahtuva neuvottelujen käynnistäminen sovellettavista tietosuojaoikeuksista Euroopan unionin peruskirjan ja direktiivin 95/46/EY mukaisesti;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Kanadan hallitukselle, Australian hallitukselle sekä Yhdysvaltojen kongressille ja hallitukselle.

(1) EUVL C 281 E, 15.3.2011, s. 70.
(2) EUVL C 61 E, 10.3.2004, s. 381.
(3) EUVL C 81 E, 31.3.2004, s. 105.
(4) EUVL C 103 E, 29.4.2004, s. 665.
(5) EUVL C 305 E, 14.12.2006, s. 250.
(6) EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 349.
(7) EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 564.
(8) Ehdotus neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) (vuoden 2007 PNR-sopimus) (KOM(2009)0702).
(9) Ehdotus neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle (KOM(2009)0701).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö