Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2899(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0604/2010

Pateikti tekstai :

B7-0604/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/11/2010 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0397

Priimti tekstai
PDF 213kWORD 55k
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 11 d. - Briuselis
ES keleivio duomenų įrašų (angl. PNR) išorės strategija
P7_TA(2010)0397B7-0604/2010

2010 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų perdavimo trečiosioms šalims bendros koncepcijos ir dėl Komisijos rekomendacijų Tarybai įgalioti pradėti derybas tarp Europos Sąjungos ir Australijos, Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 ir 218 straipsnius, Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 8 straipsnį ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, ypač į jos 6, 8 ir 13 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 21 d. Komisijos komunikatą dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų perdavimo trečiosioms šalims bendros koncepcijos (COM(2010)0492),

–  atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją Tarybai suteikti įgaliojimus pradėti derybas dėl Europos Sąjungos susitarimo su Australija dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų perdavimo ir naudojimo siekiant užkirsti kelią terorizmui ir kitiems rimtiems tarptautinio pobūdžio nusikaltimams ir su jais kovoti,

–  atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją Tarybai suteikti įgaliojimus pradėti derybas dėl Europos Sąjungos susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų perdavimo ir naudojimo siekiant užkirsti kelią terorizmui ir kitiems rimtiems tarptautinio pobūdžio nusikaltimams ir su jais kovoti,

–  atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją Tarybai suteikti įgaliojimus pradėti derybas dėl Europos Sąjungos susitarimo su Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų perdavimo ir naudojimo siekiant užkirsti kelią terorizmui ir kitiems rimtiems tarptautinio pobūdžio nusikaltimams ir su jais kovoti,

–  atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją Tarybai įgalioti pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl asmens duomenų apsaugos, kai tie duomenys perduodami ir tvarkomi nusikalstamų veikų, įskaitant terorizmą, prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslais vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ES ir JAV susitarimo dėl PNR klausimu, būtent į 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl derybų dėl susitarimų dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) su JAV, Australija ir Kanada pradžios(1), į 2003 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl oro transporto įmonių atliekamo asmens duomenų perdavimo transatlantinių skrydžių atveju(2), 2003 m. spalio 9 d. rezoliuciją dėl oro transporto įmonių atliekamo asmens duomenų perdavimo transatlantinių skrydžių atveju: derybų su JAV padėtis(3), 2004 m. kovo 31 d. rezoliuciją dėl Komisijos sprendimo projekto dėl tinkamo JAV muitinių ir sienos apsaugos biurui perduodamų Keleivių duomenų įrašuose (PNR) esančių asmens duomenų apsaugos lygio(4), 2006 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento rekomendaciją Tarybai dėl derybų siekiant susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl Keleivių duomenų įrašų (PNR) informacijos naudojimo siekiant užkirsti kelią terorizmui ir tarptautinio masto nusikalstamumui, įskaitant organizuotą nusikalstamumą(5), 2007 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl SWIFT, PNR susitarimo ir transatlantinio dialogo šiais klausimais(6) ir 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją dėl susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl keleivio duomenų įrašo (PNR)(7),

–  atsižvelgdamas į prašymą leisti sudaryti ES ir JAV susitarimą dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų vidaus saugumo departamentui (DHS)(8) ir sudaryti ES ir Australijos susitarimą dėl oro vežėjų atliekamo Europos Sąjungos pateiktų keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Australijos muitinės tarnybai(9),

–  atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę dėl Komisijos komunikato dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų perdavimo trečiosioms šalims bendros koncepcijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį,

B.  kadangi ES pagrindinių teisių chartija tapo privaloma, kai 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis,

C.  kadangi 2010 m. gegužės 26 d. Komisija pateikė Tarybai rekomendaciją įgalioti pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl asmens duomenų apsaugos, kai tie duomenys perduodami ir tvarkomi nusikalstamų veikų, įskaitant terorizmą, prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslais vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose,

D.  kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Parlamento prašoma duoti pritarimą ES ir JAV bei ES ir Australijos susitarimams dėl keleivių duomenų įrašų (PNR) perdavimo siekiant sudaryti šiuos susitarimus,

E.  kadangi 2010 m. gegužės 5 d. Parlamentas nusprendė atidėti balsavimą dėl prašymo pritarti susitarimų su JAV ir Australija sudarymui,

F.  kadangi Komisijos komunikatas dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų perdavimo trečiosioms šalims bendros koncepcijos ir Komisijos rekomendacijos Tarybai įgalioti pradėti derybas tarp Europos Sąjungos ir Australijos, Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų atspindi svarbius šiuo klausimu parengtų Europos Parlamento rezoliucijų elementus,

G.  kadangi ES ir Kanados susitarimas dėl keleivio duomenų įrašo perdavimo daugiau nebegalioja, nes 2009 m. rugsėjo mėn. nustojo galioti sprendimas dėl tinkamumo, ir PNR duomenys nuo minėtos dienos buvo perduodami remiantis dvišaliais Kanados ir valstybių narių įsipareigojimais,

H.  kadangi jau ir kitos šalys prašo perduoti PNR duomenis arba paskelbė savo ketinimus prašyti jų netolimoje ateityje,

I.  kadangi šiame skaitmeninių technologijų amžiuje duomenų apsauga, teisė į informacinį apsisprendimą, asmens teisės ir teisė į privatumą yra tapusios vertybėmis, kurių vaidmuo darosi vis svarbesnis, ir todėl jas reikia ypač atidžiai saugoti,

J.  kadangi mūsų pasaulyje, kurio esminis bruožas yra judumas, didesnis saugumas, ir aktyvesnės pastangos kovojant su nusikalstamumu ir terorizmu turi būti lydimi veiksmingesnio, greitesnio ir labiau koncentruoto keitimosi duomenimis Europoje ir pasaulio mastu,

1.  primena apie savo pasiryžimą kovoti su terorizmu ir organizuotu bei tarptautiniu nusikalstamumu ir tuo pat metu apie savo tvirtą įsitikinimą, kad būtina apsaugoti pilietines laisves ir pagrindines teises, ir taip pat užtikrinti, kad būtų kuo labiau laikomasi privatumo, informacinio apsisprendimo ir duomenų apsaugos principų; dar kartą patvirtina, kad Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 7 ir 8 straipsniuose apibrėžti būtinybės ir proporcingumo principai – tai esminiai principai, kuriais užtikrinamas kovos su terorizmu veiksmingumas;

2.  teigiamai vertina Komisijos komunikatą dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų perdavimo trečiosioms šalims bendros koncepcijos;

3.  teigiamai vertina Komisijos rekomendaciją Tarybai suteikti įgaliojimus pradėti derybas dėl Europos Sąjungos susitarimų su Australija, Kanada ir Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų perdavimo ir naudojimo siekiant užkirsti kelią terorizmui ir kitiems rimtiems tarptautinio pobūdžio nusikaltimams ir su jais kovoti, teigiamai vertina Tarybos sprendimą pradėti visas derybas vienu metu, tačiau pripažįsta, kad jų trukmė gali skirtis;

4.  pabrėžia ES, JAV, Kanados ir Australijos bendradarbiavimo dvasios svarbą kovojant su pasaulinio masto terorizmu ir ragina ES, JAV, Kanadą ir Australiją tęsti bendradarbiavimą siekiant ir toliau priešintis terorizmo grėsmei;

5.  ragina prisiminti, kad susitarimų tikslas – užtikrinti duomenų perdavimą laikantis Europos duomenų apsaugos standartų; todėl pabrėžia, kad teisiniu pagrindu turi būti SESV 16 straipsnis;

6.  pažymi, kad proporcingumas išlieka esminiu duomenų apsaugos politikos principu, ir kad visi susitarimai ir politinės priemonės turi atitikti proporcingumo reikalavimus, turi būti pademonstruota, kad jais siekiama Sutartyje nustatytų tikslų ir kad jie neperžengia būtinybės ribų, kad būtų pasiekti šie tikslai; pakartoja savo raginimą, kad Komisija pateiktų faktinius įrodymus, jog PNR duomenų rinkimas, saugojimas ir apdorojimas būtinas siekiant kiekvieno iš nustatytų tikslų; taip pat pakartoja savo raginimą, kad Komisija ištirtų kitus alternatyvius metodus, kurie mažiau įsikiša į asmeninį privatumą;

7.  pakartoja savo poziciją, kad keleivių duomenų įrašai (PNR) jokiomis aplinkybėmis nebūtų panaudojami profiliavimo (angl. profiling) arba duomenų gavybos tikslais; šiuo atžvilgiu pakartoja savo reikalavimą, kad Komisija patikslintų „rizikos vertinimo“ ir „profiliavimo“ sąvokų skirtumus PNR kontekste;

8.  pabrėžia poreikį informuoti Parlamentą apie visus su PNR susijusius įvykius, kad jis galėtų duoti savo pritarimą susitarimams, dėl kurių deramasi; todėl ragina Komisiją ir Tarybą išsamiai paaiškinti dabartinę dvišalių susitarimų ir susitarimo memorandumų tarp valstybių narių ir JAV dėl keitimosi teisėsaugos duomenimis ir dalyvavimo JV bevizio režimo programoje (angl. VWP), taip pat vienkartinės patikros programoje, padėti;

9.  pabrėžia, kad dvišaliai susitarimo memorandumai tarp valstybių narių ir JAV, tuo metu kai vyksta ES ir JAV derybos, prieštarauja ES institucijų lojalaus tarpusavio bendradarbiavimo principui; ragina Tarybą pateikti daugiau informacijos apie valstybių narių ir JAV dvišalių susitarimo memorandumų dėl keitimosi PNR duomenimis teisinio aiškumo, teisinio pagrindo ir kompetencijos srities;

10.  teigiamai vertina ir tvirtai remia Komisijos rekomendaciją Tarybai įgalioti pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl asmens duomenų apsaugos, kai tie duomenys perduodami ir tvarkomi nusikalstamų veikų, įskaitant terorizmą, prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslais vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose; pritaria Komisijos požiūriui, kad ateityje toks pagrindų susitarimas būtų taikomas visiems ES ir valstybių narių susitarimams su JAV asmens duomenų perdavimo ir tvarkymo nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslais vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą;

11.  pabrėžia, kad tikslai, įtvirtinti Komisijos rekomendacijoje Tarybai įgalioti pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl asmens duomenų apsaugos, kai tie duomenys perduodami ir tvarkomi nusikalstamų veikų, įskaitant terorizmą, prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslais vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose – tai ankstesnė derybų dėl teisiškai privalomų duomenų apsaugos teisių pradžia, kaip numatyta ES pagrindinių teisių chartijoje ir Direktyvoje 95/46/EB;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Kanados vyriausybei, Australijos vyriausybei, Jungtinių Amerikos Valstijų kongresui ir vyriausybei.

(1) OL C 281 E, 2011 3 15, p. 70.
(2) OL C 61 E, 2004 3 10, p. 381.
(3) OL C 81 E, 2004 3 31, p. 105.
(4) OL C 103 E, 2004 4 29, p. 665.
(5) OL C 305 E, 2006 12 14, p. 250.
(6) OL C 287 E, 2007 11 29, p. 349.
(7) OL C 175 E, 2008 7 10, p. 564.
(8) Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui (DHS) (2007 PNR Susitarimas) sudarymo (COM(2009)0702).
(9) Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo Europos Sąjungos pateiktų keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimoAustralijos muitinės tarnybai sudarymo (COM(2009)0701).

Teisinė informacija - Privatumo politika