Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2899(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0604/2010

Predkladané texty :

B7-0604/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/11/2010 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0397

Prijaté texty
PDF 222kWORD 57k
Štvrtok, 11. novembra 2010 - Brusel
Vonkajšia stratégia EÚ týkajúca sa osobného záznamu o cestujúcom (PNR)
P7_TA(2010)0397B7-0604/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. novembra 2010 o všeobecnom prístupe k prenosu údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) do tretích krajín a o odporúčaniach Komisie adresovaných Rade, aby povolila začatie rokovaní medzi Európskou úniou a Austráliou, Kanadou a Spojenými štátmi

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 16 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článok 6 Zmluvy o Európskej únie, Chartu základných práv Európskej únie, najmä jej článok 8, a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä jeho články 6, 8 a 13,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. septembra 2010 o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich do tretích krajín (KOM(2010)0492),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie adresované Rade, aby povolila začatie rokovaní o dohode medzi Európskou úniou a Austráliou na prenos a použitie údajov z osobných záznamov o cestujúcich v záujme predchádzania terorizmu a inej závažnej medzinárodnej trestnej činnosti a boja proti nim,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie adresované Rade, aby povolila začatie rokovaní o dohode medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi na prenos a použitie údajov z osobných záznamov o cestujúcich v záujme predchádzania terorizmu a inej závažnej medzinárodnej trestnej činnosti a boja proti nim,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie adresované Rade, aby povolila začatie rokovaní o dohode medzi Európskou úniou a Kanadou na prenos a použitie osobných záznamov o cestujúcich v záujme predchádzania terorizmu a inej závažnej medzinárodnej trestnej činnosti a boja proti nim,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie adresované Rade, aby povolila začatie rokovaní o dohode medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o ochrane osobných údajov pri ich prenose a spracovaní na účely predchádzania trestných činom vrátane terorizmu, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania v rámci policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o otázke údajov z osobných záznamov o cestujúcich medzi EÚ a USA, najmä na uznesenia z 5. mája 2010 o začatí rokovaní o dohodách o osobných záznamoch o cestujúcich so Spojenými štátmi, Austráliou a Kanadou(1), z 13. marca 2003 o prenose osobných údajov leteckými spoločnosťami v prípade transatlantických letov(2), z 9. októbra 2003 o prenose údajov leteckými spoločnosťami v prípade transatlantických letov: stav rokovaní s USA(3), z 31. marca 2004 o návrhu rozhodnutia Komisie, v ktorom sa poukazuje na primeranú úroveň ochrany poskytovanej pre osobné údaje obsiahnuté v osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) odovzdaných úradu USA pre colnú správu a ochranu hraníc(4), svoje odporúčanie Rade zo 7. septembra 2006 o rokovaniach o dohode so Spojenými štátmi americkými o použití údajov z osobných záznamov o cestujúcich na predchádzanie terorizmu a medzinárodnému zločinu vrátane organizovaného zločinu a boj proti nim(5), uznesenie zo 14. februára 2007 o SWIFT-e, dohode o osobných záznamoch o cestujúcich a transatlantickom dialógu o týchto otázkach(6) a uznesenie z 12. júla 2007 o dohode so Spojenými štátmi americkými o osobných záznamoch o cestujúcich(7),

–  so zreteľom na žiadosť o súhlas s uzavretím dohody medzi EÚ a USA o spracovaní a prenose údajov z osobných záznamov o cestujúcich leteckými dopravcami ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických(8) a s uzatvorením dohody medzi EÚ a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobných záznamov o cestujúcich s pôvodom v EÚ leteckými dopravcami austrálskej colnej správe(9),

–  so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k oznámeniu Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich do tretích krajín,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, nadobudla platnosť 1. decembra 2009,

B.  keďže Charta základných práv Európskej únie sa vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti 1. decembra 2009 stala záväznou,

C.  keďže Komisia 26. mája 2010 predložila Rade svoje odporúčanie, aby povolila začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov pri ich prenose a spracovaní na účely predchádzania trestným činom vrátane terorizmu, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania v rámci policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach,

D.  keďže po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti sa od Parlamentu vyžaduje udelenie súhlasu s dohodami medzi EÚ a USA, resp. Austráliou o prenose údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR), ak sa majú tieto dohody uzavrieť,

E.  keďže Parlament 5. mája 2010 rozhodol o odložení hlasovania o žiadosti o súhlas s dohodami s USA a Austráliou,

F.  keďže v oznámení Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich do tretích krajín a odporúčaniach Komisie adresovaných Rade, aby povolila začatie rokovaní medzi EÚ a Austráliou, Kanadou a Spojenými štátmi, sa odrážajú dôležité prvky obsiahnuté v príslušných uzneseniach Európskeho parlamentu o tejto otázke,

G.  keďže dohoda medzi EÚ a Kanadou o prenose osobných záznamov o cestujúcich už nie je platná, a to v dôsledku toho, že v septembri 2009 uplynula platnosť rozhodnutia o adekvátnej ochrane, a keďže prenos údajov z osobných záznamov o cestujúcich odvtedy prebieha na základe jednostranných záväzkov Kanady voči členským štátom,

H.  keďže ďalšie tretie krajiny už žiadajú o prenos osobných záznamov o cestujúcich alebo oznámili svoj zámer urobiť tak v blízkej budúcnosti,

I.  keďže v našom digitálnom veku sa ochrana údajov, právo na informačné sebaurčenie, osobné práva a právo na súkromie stali hodnotami, ktoré zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu, a preto ich treba s osobitnou starostlivosťou chrániť,

J.  keďže vo svete, ktorého základnou charakteristickou črtou je mobilita, musí byť väčšia bezpečnosť a intenzívnejší boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu sprevádzaný účinnejšími, cielenejšími a rýchlejšími výmenami údajov v Európe i na celom svete,

1.  pripomína svoje odhodlanie bojovať proti terorizmu a organizovanému a medzinárodnému zločinu a zároveň svoje pevné presvedčenie, že treba chrániť občianske slobody a základné práva vrátane práva na súkromie, informačné sebaurčenie a ochranu údajov; opätovne potvrdzuje, že nevyhnutnosť a proporcionalita, ako sa uvádza v článku 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach a článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, sú kľúčovými zásadami pri zabezpečovaní účinnosti v oblasti boja proti terorizmu;

2.  víta oznámenie Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich do tretích krajín;

3.  víta odporúčanie Komisie adresované Rade, aby povolila začatie rokovaní o dohodách medzi EÚ a Austráliou, Kanadou a USA na prenos a použitie údajov z osobných záznamov o cestujúcich v záujme predchádzania terorizmu a inej závažnej medzinárodnej trestnej činnosti a boja proti nim; víta rozhodnutie Rady o súbežnom začatí všetkých rokovaní a uznáva, že dĺžka rokovaní môže byť rozdielna;

4.  zdôrazňuje dôležitosť ducha spolupráce medzi EÚ a USA, Kanadou a Austráliou v oblasti boja proti celosvetovému terorizmu a naliehavo vyzýva EÚ a USA, Kanadu a Austráliu, aby naďalej spolupracovali v záujme ďalšieho boja proti hrozbe terorizmu;

5.  pripomína, že účelom dohôd je zabezpečiť, aby prenos údajov prebiehal v súlade s európskymi normami na ochranu údajov; preto zdôrazňuje, že právny základ musí zahŕňať článok 16 ZFEÚ;

6.  pripomína, že proporcionalita zostáva kľúčovou zásadou v rámci politík na ochranu údajov a že každá dohoda alebo politické opatrenie musí byť vyhovujúce, aj pokiaľ ide o právnu proporcionalitu, čím sa preukáže, že jeho cieľom je dosiahnutie cieľov zmluvy a že nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie týchto cieľov; opakuje svoju výzvu Komisii, aby mu poskytla konkrétne dôkazy o tom, že zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich je potrebné na každý z uvedených účelov; rovnako opakuje svoju výzvu Komisii, aby hľadala aj alternatívy, ktoré znamenajú menší zásah do súkromia;

7.  opakuje svoju pozíciu, že údaje z osobných záznamov o cestujúcich sa v žiadnom prípade nevyužívajú na analýzu údajov ani profilovanie; v tejto súvislosti opakuje svoju požiadavku Komisii, aby objasnila rozdiely medzi pojmami „posúdenie rizika“ a „profilovanie“ v súvislosti s osobnými záznamami o cestujúcich;

8.  zdôrazňuje, že by mal byť plne informovaný o vývoji v oblasti osobných záznamov o cestujúcich a súvisiacich otázkach, aby mohol zvážiť udelenie súhlasu s dohodami, ktoré sú predmetom rokovaní; preto naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby v plnej miere objasnili súčasný stav v súvislosti s dvojstrannými dohodami a memorandami o porozumení medzi členskými štátmi a USA o výmene údajov týkajúcich sa presadzovania práva a účasti na programe bezvízového styku USA, ako aj o programe jednorazovej bezpečnostnej kontroly;

9.  zdôrazňuje, že dvojstranné memorandá o porozumení medzi členskými štátmi a USA prijímané súbežne s rokovaniami medzi EÚ a USA sú v rozpore so zásadou lojálnej spolupráce medzi inštitúciami EÚ; naliehavo vyzýva Radu, aby poskytla ďalšie informácie a zaistila právnu zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o stav právneho základu a pôsobnosť dvojstranných memoránd o porozumení medzi členskými štátmi a USA o výmenách informácií týkajúcich sa údajov z osobných záznamov o cestujúcich;

10.  víta a jednoznačne podporuje odporúčanie Komisie adresované Rade, aby povolila začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov pri ich prenose a spracovaní na účely predchádzania trestných činom vrátane terorizmu, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach; podporuje postoj Komisie, aby sa takáto rámcová dohoda vzťahovala na všetky budúce a všetky súčasné dohody EÚ alebo členských štátov s USA o prenose a spracovaní osobných údajov na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach;

11.  zdôrazňuje, že pevné ciele stanovené v odporúčaní Komisie adresovanom Rade, aby povolila začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov pri ich prenose alebo spracovaní na účely predchádzania trestným činom vrátane terorizmu, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, sú nevyhnutné pre všetky dohody s USA o spoločnom prístupe k údajom, podobne ako aj skorý začiatok rokovaní o vymáhateľných právach na ochranu údajov v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a so smernicou 95/46/ES;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, vládam a parlamentom členských štátov, kanadskej vláde, austrálskej vláde, kongresu USA a vláde USA.

(1) Ú. v. EÚ C 281 E, 15.3.2011, s. 70.
(2) Ú. v. EÚ C 61 E, 10.3.2004, s. 381.
(3) Ú. v. EÚ C 81 E, 31.3.2004, s. 105.
(4) Ú. v. EÚ C 103 E, 29.4.2004, s. 665.
(5) Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 250.
(6) Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 349.
(7) Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 564.
(8) Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postupovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických (DHS) (Dohoda PNR z roku 2007) (KOM(2009)0702).
(9) Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (PNR) s pôvodom v Európskej únii leteckými dopravcami Austrálskej colnej správe (KOM(2009)0701).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia