Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2899(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0604/2010

Ingivna texter :

B7-0604/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/11/2010 - 8.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0397

Antagna texter
PDF 124kWORD 54k
Torsdagen den 11 november 2010 - Bryssel
EU:s yttre strategi för passageraruppgifter (PNR)
P7_TA(2010)0397B7-0604/2010

Europaparlamentets resolution av den 11 november 2010 om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer och om kommissionens rekommendationer till rådet om att tillåta inledandet av förhandlingar mellan Europeiska unionen och Australien, Kanada och Förenta staterna

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 16 och 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 8, samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt artiklarna 6, 8 och 13,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 september 2010 om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer (KOM(2010)0492),

–  med beaktande av kommissionens rekommendationer till rådet om att tillåta att förhandlingar inleds om ett avtal mellan EU och Australien om överföringen och användningen av passageraruppgifter för att förebygga och bekämpa terrorism och annan allvarlig gränsöverskridande brottslighet,

–  med beaktande av kommissionens rekommendationer till rådet om att tillåta att förhandlingar inleds om ett avtal mellan EU och Förenta staterna om överföringen och användningen av passageraruppgifter för att förebygga och bekämpa terrorism och annan allvarlig gränsöverskridande brottslighet,

–  med beaktande av kommissionens rekommendationer till rådet om att tillåta att förhandlingar inleds om ett avtal mellan EU och Kanada om överföringen och användningen av passageraruppgifter för att förebygga och bekämpa terrorism och annan allvarlig gränsöverskridande brottslighet,

–  med beaktande av kommissionens rekommendationer till rådet om att tillåta inledandet av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Förenta staterna om skydd av personuppgifter som överförs och behandlas i syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brottsliga handlingar, däribland terrorism, inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om EU:s och Förenta staternas synsätt på passageraruppgifter, särskilt resolutionen av den 5 maj 2010 om inledandet av förhandlingar om avtal om passageraruppgifter med Förenta staterna, Australien och Kanada(1), resolutionen av den 13 mars 2003 om flygbolagens överföring av personuppgifter vid transatlantiska flygningar(2), resolutionen av den 9 oktober 2003 om flygbolagens överföring av personuppgifter vid transatlantiska flygningar: förhandlingsläget med Förenta staterna (3), resolutionen av den 31 mars 2004 om förslaget till kommissionens beslut om skyddsnivån för de personuppgifter ur bokningsregistret (Passenger Name Records) (PNR) som överförs till Förenta staternas tull- och gränskontrollmyndigheter(4), sin rekommendation till rådet av den 7 september 2006 om förhandlingarna om ett avtal med Amerikas förenta stater om användningen av passageraruppgifter för att förebygga och bekämpa terrorism och gränsöverskridande brottslighet, inklusive organiserad brottslighet(5), sin resolution av den 14 februari 2007 om SWIFT, PNR-avtalet och den transatlantiska dialogen om dessa frågor(6) och sin resolution av den 12 juli 2007 om avtalet med Förenta staterna om passageraruppgifter(7),

–  med beaktande av rådets begäran om parlamentets godkännande för att ingå avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS)(8), och för att ingå avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) från Europeiska unionen och överföring av dessa till Australian Customs Service(9),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen om kommissionens meddelande om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen trädde i kraft den 1 december 2009.

B.  Genom Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 blev Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna bindande.

C.  Kommissionen lade fram sin rekommendation till rådet om att tillåta inledandet av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Förenta staterna om skydd av personuppgifter som överförs och behandlas i syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brottsliga handlingar, däribland terrorism, inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete den 26 maj 2010.

D.  Genom Lissabonfördragets ikraftträdande begär rådet parlamentets godkännande för att ingå avtalen mellan EU och Förenta staterna respektive Australien om överföringen av passageraruppgifter.

E.  Europaparlamentet beslutade den 5 maj 2010 att skjuta upp omröstningen om godkännandet av avtalen med Förenta staterna och Australien.

F.  Kommissionens meddelande om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter till tredjeländer och kommissionens rekommendationer till rådet om att tillåta inledandet av förhandlingar mellan EU och Australien, Kanada och Förenta staterna återspeglar viktiga delar av Europaparlamentets berörda resolutioner i ämnet.

G.  Avtalet mellan EU och Kanada om överföring av passageraruppgifter gäller inte längre, eftersom giltighetstiden för beslutet om en adekvat skyddsnivå löpte ut i september 2009. Efter detta har överföringen av passageraruppgifter skett på grundval av ensidiga åtaganden som Kanada gjort till medlemsstaterna.

H.  Andra länder begär redan överföring av passageraruppgifter eller har meddelat sin avsikt att göra det inom en snar framtid.

I.  I vår digitala tidsålder har uppgiftsskydd, rätten att bestämma över information om sig själv, personliga rättigheter och rätten till personlig integritet blivit värden som spelar en allt större roll och som därför måste värnas med särskild omsorg.

J.  I vår värld, som i mycket stor utsträckning präglas av rörlighet, måste ökad säkerhet och förbättrad brottsbekämpning gå hand i hand med ett effektivare, mer fokuserat och snabbare utbyte av uppgifter inom Europa och på en global nivå.

1.  Europaparlamentet påminner om sin beslutsamhet att bekämpa såväl terrorism som organiserad och gränsöverskridande brottslighet. Parlamentet är samtidigt fast övertygat om behovet att skydda medborgerliga friheter och grundläggande rättigheter, bland annat den personliga integriteten, rätten att bestämma över information om sig själv och uppgiftsskyddet. Parlamentet upprepar att nödvändighet och proportionalitet, i enlighet med artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, är grundläggande principer för att kampen mot terrorismen ska bli verkningsfull.

2.  Europaparlamentet ser positivt på kommissionens meddelande om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter till tredjeländer.

3.  Europaparlamentet ser positivt på kommissionens rekommendationer till rådet om att tillåta att förhandlingar inleds om ett avtal mellan EU och Australien, Kanada och Förenta staterna om överföringen och användningen av passageraruppgifter för att förebygga och bekämpa terrorism och annan allvarlig gränsöverskridande brottslighet. Parlamentet ser positivt på rådets beslut att inleda alla förhandlingar samtidigt, men inser att förhandlingarna kan ta olika lång tid.

4.  Europaparlamentet understryker vikten av en god samarbetsanda mellan EU och Förenta staterna, Kanada och Australien i kampen mot den globala terrorismen och uppmanar EU och Förenta staterna, Kanada och Australien att fortsätta att samarbeta för att ytterligare kunna avvärja hotet från terrorismen

5.  Europaparlamentet påminner om att syftet med avtalen är att se till att överföringen av uppgifter överensstämmer med EU:s bestämmelser om uppgiftsskydd och betonar därför att den rättsliga grunden måste omfatta artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.  Europaparlamentet påpekar att proportionalitet är en grundläggande princip i uppgiftsskyddsstrategier och att alla avtal och åtgärder även måste klara ett proportionalitetstest som visar att de avser uppnå fördragets mål och inte överskrider vad som är nödvändigt för att uppnå de målen. Parlamentet uppmanar på nytt kommissionen att tillhandahålla faktiska bevis på att insamlingen, lagringen och behandlingen av passageraruppgifter är nödvändig för varje angivet ändamål och uppmanar återigen kommissionen att undersöka andra alternativ som är mindre inkräktande.

7.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt om att passageraruppgifter under inga omständigheter får användas för datautvinning eller profilering. Parlamentet begär i detta hänseende återigen att kommissionen förtydligar skillnaderna mellan begreppen ”riskbedömning” och ”profilering” i fråga om passageraruppgifter.

8.  Europaparlamentet understryker behovet av att få fullständig information om allt som rör passageraruppgifter och relevanta händelser för att kunna godkänna de avtal som är föremål för förhandling. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och rådet att förtydliga läget när det gäller bilaterala avtal och samförståndsavtal mellan medlemsstater och Förenta staterna i fråga om utbyte av uppgifter i brottsbekämpningssyfte samt delaktighet i Förenta staternas program för viseringsundantag och programmet för en enda säkerhetskontroll (”one stop security”).

9.  Europaparlamentet betonar att bilaterala samförståndsavtal mellan medlemsstaterna och Förenta staterna, vid sidan av förhandlingar mellan EU och Förenta staterna, strider mot principen om lojalt samarbete mellan EU-institutionerna. Parlamentet uppmanar rådet att tillhandahålla ytterligare information om och ge rättslig klarhet åt den rättsliga grunden och behörigheten för de bilaterala samförståndsavtalen mellan medlemsstaterna och Förenta staterna gällande utbyte av passageraruppgifter.

10.  Europaparlamentet välkomnar och ger sitt fulla stöd till kommissionens rekommendation till rådet om att tillåta inledandet av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Förenta staterna om skydd av personuppgifter som överförs och behandlas i syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brottsliga handlingar, däribland terrorism, inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Parlamentet stöder kommissionens strategi för att ett sådant ramavtal ska gälla alla framtida och befintliga avtal mellan EU eller medlemsstaterna och Förenta staterna om överföring och behandling av personuppgifter i syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brottsliga handlingar inom ramen för straffrättsligt samarbete och polissamarbete.

11.  Europaparlamentet betonar att de fasta målen i kommissionens rekommendation till rådet om att tillåta inledandet av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Förenta staterna om skydd av personuppgifter som överförs och behandlas i syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brottsliga handlingar, däribland terrorism, inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete är en förutsättning för alla avtal om uppgiftsutbyte med Förenta staterna – liksom en tidig start på förhandlingar om uppgiftsskyddsrättigheter, i linje med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och direktiv 95/46/EG.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska datatillsynsmannen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Kanadas regering, Australiens regering samt till Amerikas förenta staters kongress och regering.

(1) EUT C 281 E, 15.3.2011, s. 70.
(2) EUT C 61 E, 10.3.2004, s. 381.
(3) EUT C 81 E, 31.3.2004, s. 105.
(4) EUT C 103 E, 29.4.2004, s. 665.
(5) EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 250.
(6) EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 349.
(7) EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 564.
(8) Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS) (2007 års PNR-avtal) (KOM(2009)0702).
(9) Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) från Europeiska unionen och överföring av dessa till Australiens tullmyndighet (KOM(2009)0701).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy