Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2927(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0602/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0602/2010

Keskustelut :

PV 10/11/2010 - 18
CRE 10/11/2010 - 18

Äänestykset :

PV 11/11/2010 - 8.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0398

Hyväksytyt tekstit
PDF 105kWORD 35k
Torstai 11. marraskuuta 2010 - Bryssel
Innovaatiokumppanuudet
P7_TA(2010)0398B7-0602/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. marraskuuta 2010 eurooppalaisista innovaatiokumppanuuksista Innovaatiounioni- lippulaivahankkeen puitteissa

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission antaman tiedonannon ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (KOM(2010)2020),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke: Innovaatiounioni” (KOM(2010)0546),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että Innovaatiounioni on tähän mennessä merkittävin aloite ja konkreettinen yritys luoda yhtenäistä EU:n innovaatiopolitiikkaa, jonka menestys edellyttää hyvin koordinoitua yhteistyötä alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla yhdistettynä kaikkien asianomaisten toimijoiden mahdollisimman aktiiviseen osallistumiseen kullakin tasolla,

B.  ottaa huomioon, että eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet ovat innovatiivinen käsite, jonka tavoitteena on luoda synergiaa olemassa olevien ja tarpeen mukaan uusien eurooppalaisten aloitteiden ja jäsenvaltioiden aloitteiden välille innovaatioalalla sekä maksimoida ja nopeuttaa tuloksien saavuttamista ja etujen tuottamista yhteiskunnalle,

1.  pitää myönteisenä ensimmäiseksi ehdotettua eurooppalaisia innovaatiokumppanuuksia koskevaa aihetta aktiivisesta ja terveestä ikääntymisestä ja komission ehdottamaa linjausta sellaisen pilottihankkeen käynnistämisestä, jossa testattaisiin näiden kumppanuuksien kannalta sopivinta muotoa ennen lisähankkeiden käynnistämistä;

2.  kehottaa komissiota aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskevan ensimmäisen pilottihankkeen yhteydessä sisällyttämään siihen sosiaalisen innovoinnin, jonka avulla voidaan parantaa elämänlaatua, ehkäistä sairauksia ja parantaa julkisen sektorin ja työmarkkinaosapuolten sosiaalisia verkkoja sekä edistää elämänlaatua tukevien uusien tekniikoiden käyttöönottoa;

3.  painottaa, että tämän uuden käsitteen menestys perustuu osallistuvien kumppaneiden vastuualueiden jakamiseen ja rajaamiseen selkeästi soveltamisaloittain, yksittäisten hankkeiden toteuttamista koskeviin täsmällisiin aikatauluihin sekä mahdollisimman markkinasuuntautuneisiin, mitattavissa ja saavutettavissa oleviin tavoitteisiin yhdistettynä yksinkertaistettuihin hallinnollisiin menettelyihin, jotka liittyvät täytäntöönpanoon ja tutkimustulosten optimaaliseen levittämiseen ja saatavuuteen; painottaa tämän vuoksi myös komission keskeistä roolia asianmukaisen järjestelmän luomisessa ja erillisten hankkeiden ohjaamisessa yhden kumppanuuden puitteissa;

4.  kehottaa komissiota näiden kumppanuuksien ohjausjärjestelmää perustettaessa kartoittamaan nykyisin käytössä olevia eurooppalaisia ja kansallisia rakenteita ja arvioimaan, miten niitä voitaisiin sisällyttää tehokkaasti kumppanuuksiin siten, ettei uusia rakenteita tarvitsisi välttämättä luoda; kehottaa myös varmistamaan pienempien innovaatioyritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten riittävän osallistumisen;

5.  kehottaa komissiota varmistamaan kumppanuuksien asianmukaisen ja tehokkaan rahoituksen yhdistämällä Euroopan unionin, jäsenvaltioiden, alueiden sekä muiden yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden voimavarat siten, että samalla noudatetaan selkeitä arviointiperusteita sekä avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteita voimavarojen jakamisessa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä komission tiedonantoa EU:n talousarvion tarkistamisesta ja sen voimakasta keskittymistä tutkimukseen, innovointiin ja koulutukseen;

6.  kannattaa komission määrittämiä alueita ehdotettuja kumppanuuksia varten; kehottaa komissiota kumppanuuksia käynnistettäessä arvioimaan parhaillaan käynnissä olevan työn tasoa ja määrää sekä mahdollisuuksia tuottaa kumppanuuksien avulla mahdollisimman nopeita ja laaja-alaisia tuloksia ja etuja kilpailukyvylle ja yhteiskunnalle;

7.  katsoo, että seuraavat kumppanuudet hyötyisivät välittömimmin tuotetusta lisäarvosta ja että näiden kumppanuuksien yleisenä periaatteena tulisi olla voimavarojen älykäs käyttö, eli voimavarojen tehokkaamman käytön ja samalla tehokkaamman tuotannon edistäminen kaikissa tuotantoketjun vaiheissa, sekä älykäs kulutus:

   (a) älykkäät kaupungit, joissa painopisteenä on energiatehokkuuden sekä liikenteen ja infrastruktuurin tehokkuuden ja hallinnan parantaminen sekä perustan tarjoaminen energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa sekä ilmastoa koskevien EU:n tavoitteiden nopealle edistymiselle paikallistasolla, ja
   (b) raaka-aineet – raaka-aineiden toimitusvarmuus, mukaan lukien niiden kestävä hyödyntäminen, käsitteleminen, kierrättäminen ja korvaaminen, minkä ohella maankäyttöä koskevia mahdollisia kysymyksiä on tutkittava tarkasti;

8.  kehottaa komissiota ilmoittamaan parlamentille aiheellisella tavalla tämän pilottihankkeen etenemisestä ja sen tuloksista ja ilmoittamaan selkeästi parlamentin osallistumisesta tulevien kumppanuuksien strategisten suuntaviivojen määrittämiseen, jotta yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan vastata pikaisesti; ehdottaa, että kumppanuuksia koskevien toimien etenemissuunnitelmaa arvioitaisiin uudestaan kahden vuoden välein, ja pyytää siksi komissiota ilmoittamaan vastaavasti toimien etenemissuunnitelmaa koskevista tarkistuksista;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö