Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2927(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0602/2010

Pateikti tekstai :

B7-0602/2010

Debatai :

PV 10/11/2010 - 18
CRE 10/11/2010 - 18

Balsavimas :

PV 11/11/2010 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0398

Priimti tekstai
PDF 210kWORD 39k
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 11 d. - Briuselis
Inovacijų partnerystės
P7_TA(2010)0398B7-0602/2010

2010 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos inovacijų partnerystės pagal pavyzdinę iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ (COM(2010)0546),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ – tai kol kas svarbiausia iniciatyva ir yra konkretus bandymas siekiant integruotos Europos inovacijų politikos, kurios sėkmė priklauso nuo gerai koordinuojamo bendradarbiavimo regioniniu, šalies ir Europos lygmenimis ir kuo didesnio visų susijusių veikėjų įsitraukimo visais lygmenimis,

B.  kadangi Europos inovacijų partnerystė – tai naujoviška koncepcija, kuria siekiama užtikrinti esamų ir prireikus naujų Europos ir valstybių narių inovacijų iniciatyvų sąveiką ir maksimaliai paskatinti ir paspartinti rezultatų ir naudos visuomenei teikimą,

1.  palankiai vertina pasiūlytą pirmąją Europos inovacijų partnerystės temą „Aktyvus ir sveikas senėjimas“ ir Komisijos pasiūlytą metodą – pirmiausia atlikti bandomąjį projektą ir išbandyti, koks formatas geriausiai tinka šiems partnerystėms projektams, prieš pradedant inicijuoti kitus partnerystės projektus;

2.  ragina Komisiją vykdant pirmąjį bandomąjį projektą „Aktyvus ir sveikas senėjimas“ įtraukti socialines naujoves, kurios padeda užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę, ligų prevenciją, pagerinti viešojo sektoriaus ir socialinių partnerių socialinius tinklus ir skatinti, kad būtų taikomos naujos technologijos, padedančios garantuoti gyvenimo kokybę;

3.  pabrėžia, kad šios naujos koncepcijos sėkmė priklauso nuo to, ar bus apibrėžta aiški taikymo sritis ir įvairių dalyvaujančių partnerių atsakomybė, nustatyti tikslūs atskirų projektų įvykdymo terminai, įvertinami ir įvykdomi tikslai, kuo labiau nukreipti į rinką, ir supaprastintos administracinės procedūros, susijusios su įgyvendinimu ir palankiausiomis mokslinių tyrimų rezultatų platinimo ir naudojimosi jais sąlygomis; todėl taip pat atkreipia dėmesį į pagrindinį Komisijai tenkantį vaidmenį užtikrinant tinkamą veiklos pagrindą ir vadovavimą, kai pagal vieną partnerystės projektą vykdomi atskiri projektai;

4.  ragina Komisiją nustatant šių partnerystės projektų valdymo pagrindą apžvelgti esamas Europos ir nacionalines struktūras ir įvertinti, kaip būtų galima jas veiksmingai integruoti vykdant partnerystės projektus, kad be reikalo nebūtų kuriamos naujos struktūros, taip pat užtikrinti deramas mažesnių naujoviškų įmonių, universitetų ir mokslinių tyrimų institucijų dalyvavimo galimybes;

5.  ragina Komisiją užtikrinti deramą ir efektyvų partnerystės projektų finansavimą ir šiuo tikslu veiksmingai sutelkti Europos Sąjungos, valstybių narių, regionų ir kitų viešojo ir privataus sektorių veikėjų išteklius bei laikytis aiškių kriterijų ir skaidrumo, atvirumo ir lygių galimybių principų skirstant šiuos išteklius; todėl palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl ES biudžeto peržiūros ypatingą dėmesį skiriant moksliniams tyrimams, naujovėms ir švietimui;

6.  pritaria Komisijos apibrėžtoms siūlomų partnerystės projektų vykdymo sritims; ragina Komisiją, kad ji pradėdama partnerystės projektą įvertintų vykstančio darbo mastą ir apimtį bei galimybes vykdant partnerytės projektą kuo greičiau pasiekti kuo didesnių rezultatų ir naudos konkurencingumo srityje ir visuomenei;

7.  mano, kad vykdant toliau nurodytus partnerytės projektus iš karto būtų galima pasinaudoti sukurta pridėtine verte ir kad pagrindinis šių partnerystės projektų principas turėtų būti išteklių žvalgyba skatinant veiksmingai naudoti išteklius ir tuo pat metu efektyviai gaminti naudojantis visa tiekimo grandine bei protingai vartoti:

   a) Pažangiųjų miestų projekte dėmesys skiriamas veiksmingumo ir valdymo gerinimui energetikos, transporto ir su infrastruktūra susijusiose srityse, taip pat tam, kad būtų užtikrintas pagrindas sparčiai pažangai siekiant ES su energijos vartojimo efektyvumu, atsinaujinančiąja energija ir klimatu susijusių tikslų vietos lygmeniu,
   b) Žaliavų projektas apima žaliavų tiekimo saugumą, įskaitant tvarią gavybą, apdorojimą, perdirbimą ir pakaitalus, tačiau siekiant išspręsti galimus žemės naudojimo planavimo klausimus reikia atlikti išsamų tyrimą;

8.  ragina Komisiją deramai informuoti Parlamentą apie šio bandomojo projekto pažangą ir rezultatus ir aiškiai išdėstyti Parlamento vaidmenį nustatant strateginę būsimų partnerystės projektų kryptį, atsižvelgiant į skubiai spręstinus pagrindinius visuomeninius iššūkius; siūlo kas dvejus metus iš naujo vertinti partnerystės projektų veiksmų gaires ir prašo Komisijos atitinkamai informuoti apie veiksmų gairių pakeitimus;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

Teisinė informacija - Privatumo politika