Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0057(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0296/2010

Predkladané texty :

A7-0296/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 23/11/2010 - 6.19
CRE 23/11/2010 - 6.19
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0421

Prijaté texty
PDF 373kWORD 104k
Utorok, 23. novembra 2010 - Štrasburg Finálna verzia
Viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej a na ňu zameraný rybolov ***I
P7_TA(2010)0421A7-0296/2010
Uznesenie
 Zjednotený text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne a na ňu zameraný rybolov (KOM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0189),

–  so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0010/2009),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. marca 2010(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0296/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. novembra 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011 ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne a na ňu zameraný rybolov
P7_TC1-COD(2009)0057

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Vzhľadom na implementačný plán prijatý na Svetovom samite OSN o udržateľnom rozvoji v Johannesburgu v roku 2002 sa Únia okrem iného zaväzuje k tomu, že zachová alebo obnoví zásoby rýb na úrovne, ktoré dokážu produkovať maximálny udržateľný výnos s cieľom urýchlene dosiahnuť tieto ciele v prípade vyčerpaných zásob, a ak je to možné, najneskôr do roku 2015. Spoločná rybárska politika sa v súlade s článkom 2 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu(3) zameriava na zabezpečenie využívania živých vodných zdrojov, ktorým sa zabezpečia udržateľné hospodárske, environmentálne a spoločenské podmienky.

(2)  ▌Biologické informácie o západnej populácii nestačia na jej celkové posúdenie, ktoré by umožnilo stanoviť cieľ úhynu rýb pri rybolove súvisiaci s maximálnym udržateľným výnosom a ktorým by sa mohol celkový povolený výlov oprieť o vedecké prognózy v tejto oblasti. Index množstva ikier, ktorý sa vypočítava od roku 1977 v rámci medzinárodných prieskumov vykonávaných každé tri roky, však možno použiť ako biologický ukazovateľ vývoja stavu zásob.

(3)  Z odporúčania Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) vyplýva, že pravidlo výlovu založené na trende týkajúcom sa množstva ikier z posledných troch prieskumov by mohlo zabezpečiť udržateľné hospodárenie so zásobami rýb.

(4)  Podľa preventívnych vedeckých odporúčaní mal byť niekoľko rokov každoročný výlov západnej stavridy ostrobokej od roku 2003 pod úrovňou 150 000 ton za predpokladu, že by sa tým využívanie zásob stalo udržateľným, a to aj v prípade, že ani v budúcnosti nedôjde k mimoriadne výraznému doplneniu zásob. Pravidlo výlovu by sa malo zakladať rovnako na týchto preventívnych odporúčaniach, ako aj na konštantnom TAC prispôsobenom pomocou faktora, v ktorom sa zohľadňuje trend kladenia ikier.

(5)  Pravidlá výlovu musia zohľadňovať odhadzovanie odpadu vrátane vykĺznutých rýb, pretože každé zníženie zásob je dôležité.

(6)  Zásoby sa nachádzajú predovšetkým vo vodách Únie a Nórska. Nórsko má záujem na love západnej stavridy ostrobokej. Tieto zásoby ešte nepodliehajú spoločnému hospodáreniu.

(7)  Západná populácia je z ekonomického hľadiska najdôležitejšou populáciou stavridy ostrobokej žijúcej vo vodách Únie. Je predmetom lovu rôznych flotíl: priemyselných – na účely spracovania a zahraničného obchodu – a drobných – na účely dodávania vysokokvalitných čerstvých rýb širokej verejnosti.

(8)  Na zabezpečenie súladu s opatreniami ustanovenými v tomto nariadení by sa mali prijať osobitné kontrolné a dozorné opatrenia, ktoré by dopĺňali opatrenia ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva(4) a v nariadení Komisie (ES) č. 1542/2007 z 20. decembra 2007 o postupoch vykládky a váženia sleďov, makrel a stavríd(5). Tieto opatrenia by sa mali predovšetkým zamerať na kompenzovanie nesprávnych informácií o oblastiach a druhoch.

(9)  Je vhodné zabezpečiť pravidelné vyhodnocovanie tohto plánu, pričom ak by z takéhoto hodnotenia vyplynulo, že pravidlá výlovu už nezabezpečujú preventívnu koncepciu hospodárenia s týmito zásobami, malo by sa zaistiť jeho prispôsobenie.

(10)  Na účely bodov i) a iv) článku 21 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo(6), by mal tento plán byť plánom na obnovu v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 v prípade, že neresiace sa zásoby sú podľa odhadov nižšie ako 130 % ich veľkosti v roku 1982, keď spôsobili mimoriadne veľké doplnenie zásob, a vo všetkých ostatných prípadoch by mal byť plánom hospodárenia. Neresiace sa zásoby predstavujúce 130 % v porovnaní s veľkosťou z roku 1982 zodpovedajú preventívnemu množstvu biomasy.

(11)  Zriadenie a pridelenie rybolovných možností ▌v rámci spoločnej rybárskej politiky priamy vplyv na sociálno-ekonomickú situáciu rybárskych flotíl členských štátov, a preto treba predovšetkým zohľadňovať predaj úlovkov v čerstvom stave určený pre ľudskú spotrebu, ktorý uskutočňujú malé pobrežné flotily priamo spojené s pobrežnými rybárskymi oblasťami s vysokým stupňom závislosti od rybolovu.

(12)   Biologické referenčné hodnoty a parametre, ktoré sú súčasťou pravidla výlovu, by sa mali riadiť najnovšími vedeckými odporúčaniami. Komisia by mala mať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o úpravy určitých biologických referenčných hodnôt a parametrov začlenených do pravidla výlovu, ako je stanovené v prílohe, s cieľom rýchlo reagovať na zmeny vo vedeckých odporúčaniach vyplývajúcich z kvalitnejších znalostí a metód. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na úrovni expertov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovuje dlhodobý plán na zachovanie západných zásob stavridy ostrobokej a hospodárenie s nimi (ďalej len „plán“).

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Plán sa vzťahuje na zásoby stavridy ostrobokej, ktorá žije vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách divízií ICES IIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIa, b, c, e, f, g, h, j, k, VIIIa, b, c, d & e.

Pokiaľ ide o pobrežnú flotilu, uplatňuje sa organizácia zón riadenia vyplývajúca z tohto plánu, ktorá zohľadňuje historické práva tohto segmentu flotily.

Článok 3

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)  „ICES“ znamená Medzinárodnú radu pre výskum mora a „divízia ICES“ štatistickú oblasť rybolovu podľa definície tejto organizácie;

   b) „západná stavrida ostroboká“ znamená stavridu ostrobokú tvoriacu zásoby uvedené v článku 2;
   c) „celkový povolený výlov“ (TAC) znamená množstvo západnej stavridy ostrobokej, ktoré je možné uloviť a vyložiť každý rok;
   d) „celkový odber“ znamená množstvo západnej stavridy ostrobokej odstránené z mora, ktoré sa skladá z uplatniteľného TAC a odhadu odhodených kusov vypočítaného pre príslušný rok v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;
   e) „index vyplývajúci z prieskumu týkajúceho sa ikier“ znamená odhadovaný počet ikier stavridy ostrobokej vyplývajúci z trojročného medzinárodného prieskumu ikier makrel a stavridy ostrobokej žijúcej v Atlantickom oceáne, vydelený 1015;
   f) „vykĺznutá ryba“ znamená chytenú rybu následne vypustenú do mora bez toho, aby sa dostala na palubu plavidla.

KAPITOLA II

CIEĽ DLHODOBÉHO HOSPODÁRENIA

Článok 4

Cieľ plánu

Cieľom plánu je zachovať biomasu západnej stavridy ostrobokej na úrovni, ktorá zabezpečí jej udržateľné využívanie s čo najvyšším dlhodobým výnosom. S týmto cieľom by pravidlo výlovu malo rovnakým dielom vychádzať z preventívnych odporúčaní týkajúcich sa priemerných podmienok dopĺňania zásob, ako aj z aktuálneho celkového povoleného výlovu prispôsobeného pomocou faktora, ktorý zohľadňuje trend vývoja zásob nameraný prostredníctvom kladenia ikier.

KAPITOLA III

PRAVIDLÁ VÝLOVU

Článok 5

Postup stanovenia TAC

1.  Na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 4 Rada každoročne v súlade s postupom stanoveným v článku 43 ods. 3 ZFEÚ a po konzultácii so STECF rozhodne o TAC pre západnú stavridu ostrobokú na nasledujúci rok.

2.   Rozloženie TAC pre západnú populáciu stavridy ostrobokej do jednotlivých zón, ktoré je stanovené v tomto nariadení, bude zohľadňovať osobitosti a dôvody lovu zúčastnených priemyselných alebo drobných flotíl na účely spracovania, zahraničného obchodu a zásobovania širokej verejnosti vysokokvalitnými čerstvými rybami.

3.  TAC sa stanovuje v súlade s touto kapitolou.

Článok 6

Výpočet TAC

1.  TAC sa vypočítava tak, že sa od celkového odberu vypočítaného v súlade s článkami 7 a 8 odpočíta množstvo rýb rovnajúce sa odhodenému množstvu podľa odhadov STECF vrátane vykĺznutých rýb za rok, ktorý predchádza roku, v ktorom bolo vykonané najnovšie vedecké posúdenie.

2.  V prípade, že STECF nie je schopný odhadnúť množstvo odhodených rýb vrátane vykĺznutých rýb za rok predchádzajúci roku, v ktorom bolo vykonané najnovšie vedecké posúdenie, sa odpočítané množstvo rovná priemernému relatívnemu množstvu odhodených rýb vrátane vykĺznutých rýb, ktoré je vedecky odhadované za posledných 15 rokov ▌.

3.  Ak sa TAC vypočítava na základe celkového odberu vypočítaného predbežne v súlade s článkom 7 ods. 3, prispôsobí sa v priebehu roka, keď sa uplatňuje, konečnému výpočtu odberu.

Článok 7

Výpočet celkového odberu na rok, ktorý nasleduje po prieskume týkajúcom sa ikier

1.  Ak sa má TAC stanoviť na rok, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bol vykonaný prieskum týkajúci sa ikier, celkový odber sa vypočítava na základe týchto faktorov:

   a) konštantný činiteľ 1,07 zohľadňujúci konečný nárast celkového odberu simulovaný vo východzích matematických modeloch, ktorého cieľom je maximalizovať ročný výnos bez toho, aby bol dotknutý cieľ udržať riziko znižovania množstva zásob na veľmi nízkej úrovni;
   b) TAC stanovený na rok, v ktorom bol vykonaný prieskum týkajúci sa ikier, ďalej len „referenčný TAC“;
   c) váhový faktor stanovený v súlade s prílohou zohľadňujúci trend vývoja množstva zásob na základe ukazovateľov prieskumu týkajúceho sa ikier;
   d) minimálne množstvo celkového odberu medzi 70 000 a 80 000 ton vrátane odhadovaného množstva odhodených rýb. Rada určí minimálne množstvo celkového odberu pri stanovení TAC v súlade s touto kapitolou.

2.  Celkový odber uvedený v odseku 1 sa vypočítava podľa tohto vzorca:

1,07 * (minimálne množstvo celkového odberu + (referenčný TAC * váhový faktor) / 2)

3.  Ak je k dispozícii iba predbežný výpočet najnovšieho indexu vyplývajúceho z prieskumu týkajúceho sa ikier, celkový odber sa vypočítava v súlade s odsekmi 1 a 2 na základe predbežného indexu a v priebehu roka, v ktorom sa uplatňuje príslušný TAC, sa prispôsobí konečnému výsledku prieskumu týkajúceho sa ikier.

Článok 8

Výpočet celkového odberu na nasledujúce roky

1.  Ak sa má TAC stanoviť na rok, ktorý nenasleduje po roku, v ktorom bol vykonaný prieskum týkajúci sa ikier, celkový odber sa rovná celkovému odberu vypočítanému na predchádzajúci rok.

1.  Ak však uplynuli viac ako tri roky od posledného prieskumu týkajúceho sa ikier, ktoré sa počítajú od roku, na ktorý sa má stanoviť TAC, celkový odber sa zníži o 15 %, pokiaľ STECF neodporučí, že takéto zníženie je nevhodné, potom sa celkový odber rovná predchádzajúcemu alebo vypočítanému s nižším znížením na základe odporúčania STECF.

Článok 9

Prechodné pravidlo stanovovania TAC

Ak sa prvý TAC stanovovaný v súlade s článkami 6 a 7 týka roku, ktorý nenasleduje po roku, v ktorom bol vykonaný prieskum týkajúci sa ikier, vypočítava sa podľa týchto článkov, ako keby bol prieskum týkajúci sa ikier vykonaný v predchádzajúcom roku.

Článok 10

Prispôsobenie opatrení

V prípade, že STECF na základe lepších znalostí o populácii alebo lepšej metódy posudzovania populácie odporučí, že váhový faktor alebo odchýlka odrážajúca množstvo ikier, ktoré sú uvedené v prílohe, by sa mali stanoviť alebo vypočítať inak, Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 11 a za podmienok ustanovených v článkoch 12 a 13 prijať úpravy prílohy v záujme prispôsobenia týchto parametrov novým vedeckým odporúčaniam.

Článok 11

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie troch rokov od ...(7). Komisia predloží správu o delegovanej právomoci najmenej šesť mesiacov pred uplynutím tohto trojročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 12 neodvolajú.

2.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.   Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 12 a 13.

Článok 12

Odvolanie delegovania právomoci

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 10 kedykoľvek odvolať.

2.   Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody odvolania.

3.  Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 13

Námietky voči delegovaným aktom

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

2.   Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1, Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3.   Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.

KAPITOLA IV

MONITOROVANIE A DOZOR

Článok 14

Oprávnenie na rybolov

1.  Aby mohli plavidlá loviť západnú stavridu ostrobokú, musia mať oprávnenie na rybolov vydané v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

2.  Zakazuje sa, aby plavidlá, ktoré nemajú oprávnenie na rybolov, lovili alebo držali na palube akékoľvek množstvo stavridy ostrobokej počas rybárskeho výjazdu, ktorý zahŕňa prítomnosť uvedeného plavidla v jednej z divízii ICES uvedenej v článku 2.

3.  Odchylne od odseku 2 môže veliteľ rybárskeho plavidla, ktorý nemá oprávnenie na rybolov, držať na palube stavridu ostrobokú a vstúpiť do oblasti uvedenej v článku 2 tohto nariadenia pod podmienkou, že výstroj je priviazaný a uskladnený v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 47 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a za podmienok stanovených v odseku 4 tohto článku.

4.  Okrem požiadaviek stanovených v článku 14 nariadenia (ES) č. 1224/2009 urobí veliteľ rybárskeho plavila, ktorý nemá oprávnenie na rybolov, pred vstupom do oblasti uvedenej v článku 2 tohto nariadenia záznam do svojho lodného denníka, v ktorom uvedie dátum a čas ukončenia posledného rybolovu a plánovaný prístav vykládky. Ak sa na plavidlo vzťahujú požiadavky článku 15 nariadenia (ES) č. 1224/2009, informácie sa odovzdajú v súlade so spomínaným článkom. Množstvo stavridy ostrobokej držané na palube plavidla a nezaznamenané v lodnom denníku sa považuje za vylovené v danej oblasti.

5.  Každý členský štát zostavuje a vedie zoznam plavidiel, ktorým bolo udelené oprávnenie na rybolov, a sprístupňuje ho Komisii a ostatným členským štátom na svojich oficiálnych internetových stránkach. Členský štát umiestni tento zoznam do zabezpečenej časti oficiálnej webovej stránky vytvorenej v súlade s článkom 114 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

6.  Bez toho, aby bola dotknutá kapitola III nariadenia Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva(8), sa odseky 1 až 4 tohto článku vzťahujú aj na rybárske plavidlá tretích krajín, ktoré majú v úmysle loviť západnú stavridu ostrobokú vo vodách Únie.

Článok 15

Krížové kontroly

1.  Pri vykonávaní overovania údajov týkajúcich sa západnej stavridy ostrobokej v súlade s článkom 109 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa kladie osobitný dôraz ▌na možnosť nahlasovania malých pelagických druhov iných než stavrida ostroboká ako stavridy ostrobokej a naopak.

2.  ▌Osobitný dôraz sa kladie aj na koherentnosť údajov o oblastiach týkajúcich sa činností pozorovaných v oblastiach, kde sa stretávajú hranice zásob stavridy ostrobokej, a to divízií ICES VIIIc a IXa, IVa a IVb, VIIe a VIId.

KAPITOLA V

NÁSLEDNÉ OPATRENIA

Článok 16

Vyhodnotenie plánu

Komisia na základe odporúčania STECF a po konzultácii s pelagickou regionálnou poradnou radou vyhodnocuje vplyv plánu na západné zásoby stavridy ostrobokej a na ňu zameraný rybolov, a to najneskôr v šiestom roku uplatňovania tohto nariadenia a následne každý šiesty rok uplatňovania tohto nariadenia, pričom v prípade potreby navrhuje príslušné opatrenia na zmenu a doplnenie tohto plánu.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Pomoc z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo

1.  V rokoch, počas ktorých dosahujú neresiace sa zásoby podľa vedeckých odhadov aspoň 130 % veľkosti z roku 1982, sa tento plán považuje za plán hospodárenia v zmysle článku 6 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a na účely článku 21 písm. a) bodu iv) nariadenia (ES) č. 1198/2006.

2.  V rokoch, počas ktorých dosahujú neresiace sa zásoby podľa vedeckých odhadov menej ako 130 % veľkosti z roku 1982, sa tento plán považuje za plán na obnovu v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a na účely článku 21 písm. a) bodu i) nariadenia (ES) č. 1198/2006.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14 sa uplatňuje od dňa začatia uplatňovania článkov 7 a 14 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 354, 28.12.2010, s. 68.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 23. novembra 2010.
(3) Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.
(4) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 56.
(6) Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.
(7)* Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(8) Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33.


PRÍLOHA

Výpočet váhového faktora uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. c)

1.  Váhový faktor uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) sa stanovuje nasledovne na základe odchýlky vypočítanej v súlade s bodom 2 tejto prílohy:

   a) ak sa odchýlka ukazovateľov z posledných troch prieskumov týkajúcich sa ikier rovná – 1,5, alebo je nižšia, váhový faktor je 0;
   b) ak je odchýlka ukazovateľov z posledných troch prieskumov týkajúcich sa ikier vyššia ako – 1,5 a nižšia ako 0, váhový faktor je 1 – (– 2/3 * odchýlka);
   c) ak sa odchýlka ukazovateľov z posledných troch prieskumov týkajúcich sa ikier rovná 0, alebo je vyššia, pričom nie je vyššia ako 0,5, váhový faktor je 1 + (0,8 * odchýlka);
   d) ak je odchýlka ukazovateľov z posledných troch prieskumov týkajúcich sa ikier vyššia ako 0,5, váhový faktor je 1,4.

2.  Odchýlka ukazovateľov z posledných troch prieskumov týkajúcich sa ikier sa vypočítava podľa tohto vzorca:

(index vyplývajúci z prieskumu týkajúceho sa ikier 3 – index vyplývajúci z prieskumu týkajúceho sa ikier 1) / (3 – 1),

pričom ukazovatele z troch najnovších prieskumov týkajúcich sa ikier boli zoradené ako bod 1, bod 2 a bod 3 na osi x súradnice tak, že index vyplývajúci z prieskumu týkajúceho sa ikier 3 je najnovší a index 1 je odhadovaný index spred šiestich rokov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia