Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2217(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0327/2010

Indgivne tekster :

A7-0327/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2010 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0427

Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 37k
Onsdag den 24. november 2010 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 8/2010: Sektion III - Kommissionen - Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Irland - Gennemførelse af ESF - Mål 1 (2000 til 2006)
P7_TA(2010)0427A7-0327/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2010 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion III - Kommissionen (16722/2010 - C7-0388/2010 - 2010/2217(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(1), særlig artikel 37 og 38,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, endeligt vedtaget den 17. december 2009(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

–  der henviser til forslaget til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2010 for regnskabsåret 2010, forelagt af Kommissionen den 24. september 2010 (KOM(2010)0533),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 8/2010, fastlagt af Rådet den 22. november 2010 (16722/2010 - C7-0388/2010),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 75b og 75e,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0327/2010),

A.  der henviser til, at ændringsbudget nr. 8/2010 til det almindelige budget for 2010 omfatter følgende punkter:

   anvendelse af et beløb fra EU's Solidaritetsfond på 13 022 500 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger på grund af virkningerne af oversvømmelser i Irland
   en tilsvarende reduktion af betalingsbevillingerne på 13 022 500 EUR fra budgetpost 04 02 01 - Afslutning af Den Europæiske Socialfond (ESF) - Mål 1 (2000-2006),

B.  der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 8/2010 formelt er at opføre denne budgetmæssige tilpasning på 2010-budgettet,

1.  tager forslaget til ændringsbudget nr. 8/2010 til efterretning;

2.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 8/2010 uden ændringer og pålægger sin formand at bekendtgøre, at Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2010 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 64 af 12.3.2010.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik