Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2217(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0327/2010

Esitatud tekstid :

A7-0327/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2010 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0427

Vastuvõetud tekstid
PDF 196kWORD 32k
Kolmapäev, 24. november 2010 - Strasbourg
Paranduseelarve nr 8/2010 projekt, III jagu - Komisjon - Euroopa Liidu Solidaarsusfond: üleujutused Iirimaal - ESFi meetmete lõpuleviimine – 1. eesmärk (2000–2006)
P7_TA(2010)0427A7-0327/2010

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2010. aasta resolutsioon nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 8/2010 projekti kohta, III jagu – Komisjon (16722/2010 – C7-0388/2010 – 2010/2217(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 314, ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a;

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(1), eriti selle artikleid 37 ja 38;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 17. detsembril 2009. aastal(2);

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–  võttes arvesse komisjoni 24. septembril 2010. aastal esitatud Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 8/2010 projekti (KOM(2010)0533);

–  võttes arvesse nõukogu 22. novembri 2010. aasta seisukohta paranduseelarve nr 8/2010 projekti kohta (16722/2010 – C7-0388/2010);

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 75b ja 75e;

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0327/2010),

A.  arvestades, et 2010. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 8/2010 projekt hõlmab järgmisi punkte:

   Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmine 13 022 500 euro ulatuses kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena seoses Iirimaad kahjustanud üleujutuste tagajärgedega;
   vastav maksete assigneeringute vähendamine 13 022 500 euro ulatuses eelarvereal 04 02 01 – Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) meetmete lõpuleviimine – 1. eesmärk (2000–2006);

B.  arvestades, et paranduseelarve nr 8/2010 projekti eesmärk on ametlikult korrigeerida 2010. aasta eelarvet,

1.  võtab paranduseelarve nr 8/2010 projekti teadmiseks;

2.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve nr 8/2010 projekti kohta muutmata kujul heaks ning teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 7/2010 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 64, 12.3.2010.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika