Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2217(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0327/2010

Pateikti tekstai :

A7-0327/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2010 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0427

Priimti tekstai
PDF 273kWORD 35k
Trečiadienis, 2010 m. lapkričio 24 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 8/2010 projektas. III skirsnis. Komisija. Europos solidarumo fondas. ESF pabaigimas. 1 tikslas (2000–2006 m.)
P7_TA(2010)0427A7-0327/2010

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų taisomojo biudžeto projekto Nr. 8/2010. III skirsnis. Komisija (16722/2010 – C7-0388/2010 – 2010/2217(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2009 m. gruodžio 17 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–  atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 8/2010 projektą, kurį Komisija pateikė 2010 m. rugsėjo 24 d. (COM(2010)0533),

–  atsižvelgdamas į Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 8/2010 projekto, kurią Taryba parengė 2010 m. lapkričio 22 d. (16722/2010 – C7-0388/2010),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75b ir 75e straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0327/2010),

A.  kadangi 2010 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 8/2010 projekte numatoma:

   panaudoti iš ES solidarumo fondo 13 022 500 mln. EUR sumą įsipareigojimams ir mokėjimų asignavimams, susijusiems su potvynių padariniais Airijoje,
   atitinkamai 13 022 500 EUR sumažinti mokėjimų asignavimus, įrašytus į 04 02 01 biudžeto eilutę „Europos socialinio fondo (ESF) pabaigimas. 1 tikslas (2000–2006 m.)“,

B.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 8/2010 projektą siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto pataisymą į 2010 m. biudžetą,

1.  atsižvelgia į Taisomojo biudžeto Nr. 8/2010 projektą;

2.  pritaria Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto Nr. 8/2010 projekto be pakeitimų ir paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 7/2010 buvo galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL L 64, 2010 3 12.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika