15 Μαρτίου 2011
P7_TA-PROV(2010)0431(COR01)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεσπίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Νοεμβρίου 2010 ενόψει της έγκρισης οδηγίας 2011/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση)
(COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 88kWORD 46k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου