Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0240(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0196/2010

Indgivne tekster :

A7-0196/2010

Forhandlinger :

PV 22/11/2010 - 18
CRE 22/11/2010 - 18

Afstemninger :

PV 24/11/2010 - 8.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0431

Vedtagne tekster
PDF 22kWORD 58k
Onsdag den 24. november 2010 - Strasbourg
Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ***I
P7_TA(2010)0431A7-0196/2010
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (omarbejdning) (KOM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling - omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0809),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0471/2008),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 10. juni 2009 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 4. december 2009 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. november 2010 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(3),

–  der henviser til skrivelse af 11. november 2009 fra Retsudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0196/2010),

A.  der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  godkender sin erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 306 af 16.12.2009, s. 36.
(2) EUT C 141 af 29.5.2010, s. 55.
(3) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. november 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/.../EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (omarbejdning)
P7_TC1-COD(2008)0240

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2011/65/EU).


BILAG

ERKLÆRINGER

Europa-Parlamentets erklæring

Europa-Parlamentet beklager, at Rådet ikke var villig til at acceptere obligatorisk offentliggørelse af sammenligningstabeller som led i omarbejdningen af direktiv 2002/95/EF. Med henblik på at fremme en horisontal og interinstitutionel løsning af dette spørgsmål opfordrer Europa-Parlamentet Kommissionen til senest seks måneder efter vedtagelsen af denne aftale i plenarforsamlingen at forelægge en beretning om medlemsstaternes praksis, når det gælder udarbejdelse af sammenligningstabeller for EU's miljølovgivning og offentliggørelse af disse, herunder en vurdering af, hvordan den nuværende praksis påvirker Kommissionens rolle som »traktatens vogter« med hensyn til at kontrollere, at EU-direktiver gennemføres korrekt i national lovgivning på miljøbeskyttelsesområdet.

Kommissionens erklæring vedrørende anvendelsesområdet (artikel 2, stk. 2)

Kommissionen fortolker artikel 2, stk. 2, således, at elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke var omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2002/95/EF, men som ville være omfattet af det nyedirektiv, ikke behøver at opfylde sidstnævnte direktivs krav i en overgangsperiode på otte år.

EEE, som ikke var omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2002/95/EF, men som ville være omfattet af det nye direktiv, indbefatter bl.a. EEE, der er omfattet af:

   den nye kategori 11 i bilag I
   den nye definition af »afhængigt« i artikel 3, punkt 2
   »kabler« som nævnt i artikel 4 og den tilknyttede definition i artikel 3, punkt 5
   tohjulede, ikke-typegodkendte køretøjer (artikel 2, stk. 4, litra f)).

Deraf følger i henhold til Kommissionens fortolkning af artikel 2, stk. 2, at medlemsstaterne er forpligtettil at tillade, at elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke var omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2002/95/EF, men som ville være omfattet af det nye direktiv, fortsat bringes i omsætning på deres marked i den otteårige overgangsperiode.

Kommissionens erklæring vedrørende revisionen (artikel 24)

I medfør af artikel 24 påtænker Kommissionen senest tre år efter dette direktivs ikrafttræden at foretage en konsekvensanalyse (revision) af artikel 2, hvori der fokuseres på ændringer i dette direktivs anvendelsesområde sammenlignet med direktiv 2002/95/EF, for hvilke der endnu ikke er foretaget en konsekvensanalyse.

Denne revision, der vil blive fulgt op med en rapport til Rådet og Europa-Parlamentet, vil blive ledsaget af et lovforslag, hvis Kommissionen skønner dette nødvendigt. Kommissionen vil fastsætte rækkevidden af denne revision og lovforslaget i lyset af dennes lovgivningsinitiativret i overensstemmelse med traktaterne.

Kommissionens erklæring vedrørende nanomaterialer (betragtning 16 og artikel 6)

Kommissionen bemærker, at der stadig arbejdes på en fælles definition af nanomaterialer, og har til hensigt at vedtage en kommissionshenstilling om en fælles definition for alle lovgivningssektorer i nær fremtid. Kommissionen er af den opfattelse, at RoHS-bestemmelserne dækker forskellige former (herunder nanoformer) af de stoffer, som for indeværende er forbudte, og de stoffer, som i fremtiden vil blive pålagt en prioriteret revision i henhold til RoHS.

Kommissionens erklæring vedrørende sammenligningstabeller

Kommissionen minder om, at den er fast besluttet på at sikre, at medlemsstaterne opstiller sammenligningstabeller, der knytter deres vedtagne gennemførelsesforanstaltninger sammen med EU-direktivet, og meddeler disse til Kommissionen inden for rammerne af omsætningen af EUlovgivningen af hensyn til borgernes interesser, bedre lovgivning og øget lovgivningsmæssig gennemsigtighed samt for at lette evalueringen af de nationale bestemmelsers overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Kommissionen beklager manglen på opbakning til den bestemmelse, som var en del af Kommissionens forslag fra 2008 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (omarbejdet), og som obligatorisk krævede, at der opstilles sammenligningstabeller.

Kommissionen kan som et kompromis og for at sikre en øjeblikkelig vedtagelse af dette forslag acceptere, at denne obligatoriske bestemmelse om sammenligningstabeller indføjes i teksten med en relevant betragtning, hvori medlemsstaterne opfordres til at følge denne praksis.

Kommissionens holdning i denne sag må dog ikke anses for at danne præcedens. Kommissionen vil videreføre indsatsen med henblik på sammen med Europa-Parlamentet og Rådet at finde en egnet løsning på dette horisontale institutionelle spørgsmål.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik