Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0240(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0196/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0196/2010

Συζήτηση :

PV 22/11/2010 - 18
CRE 22/11/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2010 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0431

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 289kWORD 67k
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ***I
P7_TA(2010)0431A7-0196/2010
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση) (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0809),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251 παράγραφος 2 και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0471/2008),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο: «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2009(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 4ης Δεκεμβρίου 2009(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 12ης Νοεμβρίου 2010 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(3),

–  έχοντας υπόψη την από 11ης Νοεμβρίου 2009 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (Α7-0196/2010),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  σημειώνει τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 306 της 16.12.2009, σ. 36.
(2) ΕΕ C 141 της 29.5.2010, σ. 55.
(3) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Νοεμβρίου 2010 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2011/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση)
P7_TC1-COD(2008)0240

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2011/65/ΕΕ.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δηλώσεις

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν ήταν διατεθειμένο να αποδεχθεί την υποχρεωτική δημοσίευση των πινάκων αντιστοιχίας στο πλαίσιο της αναδιατύπωσης της οδηγίας 2002/95/ΕΚ. Με σκοπό να προωθήσει μια οριζόντια και διοργανική λύση επί του θέματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει έκθεση εντός έξι μηνών από την έγκριση της παρούσας συμφωνίας στην ολομέλεια σχετικά με την πρακτική των κρατών μελών να συντάξουν πίνακες αντιστοιχίας στον τομέα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και να τους δημοσιοποιήσουν, περιλαμβανομένης μιας εκτίμησης του πώς η τρέχουσα πρακτική επηρεάζει τον ρόλο της Επιτροπής ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών» όσον αφορά τον έλεγχο της μεταφοράς των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 2 παράγραφος 2)

Κατά την ερμηνεία της Επιτροπής, όσον αφορά το άρθρο 2 παράγραφος 2, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΗΗΕ) που δεν περιλαμβανόταν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/95/ΕΚ, αλλά θα καλύπτεται από τη νέα οδηγία, δεν είναι αναγκαίο να πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 8 ετών.

Στον ΗΗΕ που δεν περιλαμβανόταν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/95/ΕΚ, αλλά θα καλύπτεται από τη νέα οδηγία, συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, ΗΗΕ που καλύπτεται από:

   τη νέα κατηγορία 11 του παραρτήματος I,
   τον νέο ορισμό του όρου «εξαρτώμενος» στο άρθρο 3, σημείο 2),
   τον όρο «καλώδια» που αναφέρεται στο άρθρο 4 και ορίζεται στο άρθρο 3, σημείο 5),
   δίκυκλα οχήματα που δεν διαθέτουν έγκριση τύπου (άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο στ).

Σύμφωνα με την ερμηνεία της Επιτροπής, από το άρθρο 2 παράγραφος 2 προκύπτει ότι, κατά την οκταετή μεταβατική περίοδο, τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν τη συνέχιση της διάθεσης στην αγορά τους ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/95/ΕΚ, αλλά θα καλύπτεται από τη νέα οδηγία.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση (Άρθρο 24)

Σύμφωνα με το άρθρο 24, το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή προτίθεται να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων (επανεξέταση) του άρθρου 2, εστιαζόμενη στις αλλαγές του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε σχέση με την οδηγία 2002/95/ΕΚ, των οποίων δεν έχουν εκτιμηθεί οι επιπτώσεις.

Η επανεξέταση αυτή, σε συνέχεια της οποίας θα υποβληθεί έκθεση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα συνοδευτεί ενδεχομένως από νομοθετική πρόταση, εφόσον το κρίνει αναγκαίο η Επιτροπή. Το εύρος της επανεξέτασης και της νομοθετικής πρότασης θα αποφασιστεί από την Επιτροπή με βάση το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας που έχει σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τα νανοϋλικά (αιτιολογική σκέψη 16 και Άρθρο 6)

Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι εργασίες για τη διατύπωση κοινού ορισμού των νανοϋλικών δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ότι προτίθεται να εκδώσει στο εγγύς μέλλον σύσταση σχετικά με κοινό ορισμό που θα καλύπτει όλους τους νομοθετικούς τομείς. Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι διατάξεις σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS) καλύπτουν διάφορες μορφές (συμπεριλαμβανομένων των νανομορφών) των ουσιών που απαγορεύονται ήδη και εκείνων που θα υποβληθούν μελλοντικά σε κατά προτεραιότητα επανεξέταση στο πλαίσιο των διατάξεων RoHS.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τους πίνακες αντιστοιχίας

Η Επιτροπή υπενθυμίζει τη δέσμευσή της να εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη καταρτίζουν πίνακες αντιστοιχίας των μέτρων μεταφοράς που θεσπίζουν προς την οδηγία της ΕΕ και τους ανακοινώνουν στην Επιτροπή στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της ενωσιακής νομοθεσίας, προς το συμφέρον των πολιτών, για τη βελτίωση της νομοθεσίας και της διαφάνειας του δικαίου και για να διευκολύνεται η εξέταση της συμμόρφωσης των εθνικών κανόνων με τις διατάξεις της ΕΕ.

Η Επιτροπή εκφράζει την απογοήτευσή της για την έλλειψη υποστήριξης προς τη διάταξη που είχε συμπεριληφθεί στην πρότασή της του 2008 για οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση) και είχε ως στόχο να καταστήσει υποχρεωτική την κατάρτιση πινάκων αντιστοιχίας.

Με πνεύμα συμβιβασμού και προκειμένου να εξασφαλίσει την άμεση έγκριση της εν λόγω πρότασης, η Επιτροπή είναι σε θέση να αποδεχθεί την αντικατάσταση της υποχρεωτικής διάταξης για τους πίνακες αντιστοιχίας η οποία περιλαμβανόταν στο κείμενο, με αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη που ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν την πρακτική αυτή.

Ωστόσο, η θέση της Επιτροπής όσον αφορά τον παρόντα φάκελο δεν πρέπει να θεωρηθεί ως προηγούμενο. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλης λύσης για το εν λόγω οριζόντιο θεσμικό ζήτημα, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου