Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0240(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0196/2010

Esitatud tekstid :

A7-0196/2010

Arutelud :

PV 22/11/2010 - 18
CRE 22/11/2010 - 18

Hääletused :

PV 24/11/2010 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0431

Vastuvõetud tekstid
PDF 202kWORD 49k
Kolmapäev, 24. november 2010 - Strasbourg
Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes ***I
P7_TA(2010)0431A7-0196/2010
PARANDUSED
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (uuestisõnastamine) (KOM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0809);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6-0471/2008);

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artiklit 114;

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. juuni 2009. aasta arvamust(1);

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 4. detsembri 2009. aasta arvamust(2);

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 12. novembri 2010. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(3);

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 11. novembri 2009. aasta kirja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile;

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55;

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A7-0196/2010),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2.  kiidab heaks oma avalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

4.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 306, 16.12.2009, lk 36.
(2) ELT C 141, 29.5.2010, lk 55.
(3) EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. novembril 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/.../EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (uuesti sõnastatud)
P7_TC1-COD(2008)0240

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2011/65/EL) lõplikule kujule.)


LISA

Avaldused

Euroopa Parlamendi avaldus

Euroopa Parlament avaldab kahetsust, et nõukogu ei nõustunud vastavustabelite kohustusliku avaldamisega seoses direktiivi 2002/95/EÜ uuesti sõnastamisega. Selle küsimuse horisontaalse ja institutsioonidevahelise lahendamise edendamiseks kutsub Euroopa Parlament Euroopa Komisjoni üles koostama kuue kuu jooksul pärast käesoleva kokkuleppe täiskogul vastuvõtmist aruande liikmesriikide tavade kohta ELi keskkonnakaitsealaste õigusaktide valdkonnas vastavustabelite koostamisel ja nende avaldamisel, mis sisaldaks ka hinnangut selle kohta, kuidas praegused tavad mõjutavad komisjoni kui asutamislepingu täitmise järelevalvaja vastutust ELi direktiivide siseriiklikesse õigusaktidesse nõuetekohase ülevõtmise kontrollimisel keskkonnakaitse valdkonnas.

Komisjoni avaldus reguleerimisala kohta (artikli 2 lõige 2)

Komisjon tõlgendab artikli 2 lõiget 2 nii, et direktiivi 2002/95/EÜ reguleerimisalast välja jäänud elektri- ja elektroonikaseadmed, mis on hõlmatud uue direktiivi reguleerimisalaga, ei pea vastama kõnealuse uue direktiivi nõuetele kaheksa aastat kestva üleminekuperioodi jooksul.

Direktiivi 2002/95/EÜ reguleerimisalast välja jäänud elektri- ja elektroonikaseadmed, mis kuuluvad uue direktiivi reguleerimisalasse, hõlmavad muu hulgas seadmeid, mis

   kuuluvad I lisas kirjeldatud uude kategooriasse 11;
   kuuluvad artikli 3 lõikes 2 käsitletud mõiste „elektrivoolu või elektromagnetvälja ”vajav'„alla;
   kuuluvad artiklis 4 nimetatud ja artikli 3 lõikes 5 määratletud mõiste ”kaablid' alla;
   on tüübikinnituseta kaherattalised sõidukid (artikli 2 lõike 4 punkt f).

Komisjoni tõlgenduse kohaselt tuleneb artikli 2 lõikest 2, et kaheksa aastat kestva üleminekuperioodi jooksul on liikmesriigid kohustatud lubama oma turule jätkuvalt elektri- ja elektroonikaseadmeid, mis on jäid välja direktiivi 2002/95/EÜ reguleerimisalast, kuid on hõlmatud uue direktiiviga.

Komisjoni avaldus läbivaatamise kohta (artikkel 24)

Artikli 24 kohaselt kavatseb komisjon hiljemalt kolm aastat pärast kõnealuse direktiivi jõustumist hinnata (vaadata läbi) artikli 2 mõju, keskendudes kõnealuse direktiivi reguleerimisala sellistele muudatustele võrreldes direktiivi 2002/95/EÜ reguleerimisalaga, mille mõju ei ole veel hinnatud.

Sellele läbivaatamisele, millele järgneb aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile, võib komisjon lisada seadusandliku ettepaneku, kui ta peab seda vajalikuks. Läbivaatamise ja seadusandliku ettepaneku ulatuse määrab kindlaks komisjon, lähtudes oma seadusandliku algatuse õigusest vastavalt aluslepingutele.

Komisjoni avaldus nanomaterjalide kohta (põhjendus 16 ja artikkel 6)

Komisjon märgib, et töö nanomaterjalide ühise määratluse väljatöötamiseks alles käib, ja kavatseb lähitulevikus võtta vastu soovituse ühise määratluse kohta kõigi õigusvaldkondade jaoks. Komisjon leiab, et teatavate ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise piiramise direktiivi sätted hõlmavad selliste ainete eri vorme (sealhulgas nanovorme), mis on praegu keelustatud, ning samuti selliste ainete vorme, mida tulevikus hakatakse nimetatud direktiivi läbivaatamisel esmajärjekorras läbi vaatama.

Komisjoni avaldus vastavustabelite kohta

Komisjon tuletab meelde oma kohustust tagada, et liikmesriigid määraksid kindlaks vastavustabelid, mille abil nende ülevõtmismeetmed seotakse ELi direktiiviga, ja edastaksid need ELi seadusandliku akti ülevõtmise raames komisjonile, et kaitsta kodanike huve, tagada parem õigusloome ja suurendada õiguslikku läbipaistvust ning aidata kaasa riikide eeskirjade ELi sätetele vastavuse kindlakstegemisele.

Komisjon avaldab kahetsust, et ei toetata sätet, mis on esitatud 2008. aasta komisjoni ettepanekus teatavate ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise piiramise direktiivi kohta (uuesti sõnastatud) ja mille kohaselt pidi vastavustabelite koostamine muutuma kohustuslikuks.

Komisjon võib kompromissi saavutamise ja nimetatud ettepaneku viivitamatu vastuvõtmise nimel nõustuda, et tekstis olnud vastavustabelite kohustusliku esitamise säte asendatakse asjakohase põhjendusega, milles liikmesriike julgustatakse seda tava järgima.

Komisjoni poolt selle dokumendi suhtes võetud seisukohta ei tohi siiski lugeda pretsedendiks. Komisjon jätkab oma jõupingutusi, et leida koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga sobiv lahendus kõnealusele paljusid valdkondi hõlmavale institutsioonilisele küsimusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika