Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0240(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0196/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0196/2010

Keskustelut :

PV 22/11/2010 - 18
CRE 22/11/2010 - 18

Äänestykset :

PV 24/11/2010 - 8.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0431

Hyväksytyt tekstit
PDF 204kWORD 60k
Keskiviikko 24. marraskuuta 2010 - Strasbourg
Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ***I
P7_TA(2010)0431A7-0196/2010
OIKAISUT
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. marraskuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0809),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0471/2008),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan sekä 114 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. kesäkuuta 2009 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 4. joulukuuta 2009 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 12. marraskuuta 2010 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä mainittu kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(3),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 11. marraskuuta 2009 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 87 ja 55 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A7-0196/2010),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 306, 16.12.2009, s. 36.
(2) EUVL C 141, 29.5.2010, s. 55.
(3) EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleen laadittu toisinto)
P7_TC1-COD(2008)0240

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2011/65/EU)


LIITE

Lausumat

Euroopan parlamentin lausuma

Euroopan parlamentti pahoittelee, ettei neuvosto ollut valmis hyväksymään vastaavuustaulukoiden pakollista julkaisemista direktiivin 2002/95/EY uudelleenlaatimisen yhteydessä. Jotta asiassa saataisiin aikaan horisontaalinen ja toimielintenvälinen ratkaisu, Euroopan parlamentti kehottaa Euroopan komissiota laatimaan kuuden kuukauden kuluttua tämän sopimuksen hyväksymisestä täysistunnossa kertomuksen jäsenvaltioiden käytännöistä laatia vastaavuustaulukoita EU:n ympäristölainsäädännön alalla ja niiden julkaisemisesta, mukaan luettuna arvio siitä, miten nykyinen käytäntö vaikuttaa komission tehtävään ”perussopimusten valvojana”, kun se valvoo EU:n direktiivien asianmukaista saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ympäristönsuojelun alalla.

Komission lausuma soveltamisalasta (2 artiklan 2 kohta)

Komission tulkinta 2 artiklan 2 kohdasta on, että niiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, jotka eivät kuuluneet direktiivin 2002/95/EY soveltamisalaan, mutta jotka sisältyvät uuteen direktiiviin, ei tarvitse täyttää kyseisen direktiivin vaatimuksia kahdeksan vuoden siirtymäkauden aikana.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, jotka eivät sisältyneet direktiivin 2002/95/EY soveltamisalaan, mutta jotka sisältyvät uuteen direktiiviin, kuuluvat muun muassa seuraavat laitteet:

   liitteessä I tarkoitettu uusi luokka 11;
   sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä tarvitsevien laitteiden uusi määritelmä 3 artiklan 2 alakohdassa;
   4 artiklassa mainitut kaapelit ja niihin liittyvä määritelmä 3 artiklan 5 alakohdassa;
   kaksipyöräiset ajoneuvot, joita ei ole tyyppihyväksytty (2 artiklan 4 kohdan f alakohta).

Komission tulkinnan mukaan 2 artiklan 2 kohdasta seuraa, että kahdeksan vuoden siirtymäkauden aikana jäsenvaltioiden on sallittava niiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, jotka eivät kuuluneet direktiivin 2002/95/EY soveltamisalaan, mutta jotka sisältyvät uuteen direktiiviin, asettaminen edelleen saataville niiden markkinoilla.

Komission lausuma uudelleentarkastelusta (24 artikla)

Komissio aikoo direktiivin 24 artiklan mukaisesti tehdä viimeistään kolmen vuoden kuluttua uuden direktiivin voimaantulosta vaikutustenarvioinnin (uudelleentarkastelu), joka koskee 2 artiklaa ja jossa keskitytään tarkastelemaan kyseisen direktiivin soveltamisalaan liittyviä muutoksia verrattuna direktiiviin 2002/95/EY, joiden vaikutuksia ei ole vielä arvioitu.

Tästä uudelleentarkastelusta toimitetaan kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille, ja komissio voi tarvittaessa antaa siihen liittyvän lainsäädäntöehdotuksen. Komissio määrittelee uudelleentarkastelun ja lainsäädäntöehdotuksen laajuuden sille perussopimusten nojalla kuuluvan lainsäädännöllisen aloiteoikeuden mukaisesti.

Komission lausuma nanomateriaaleista (johdanto-osan 16 kappale ja 6 artikla)

Komissio toteaa, että nanomateriaaleja koskevan yhteisen määritelmän kehittämistyö on yhä käynnissä, ja aikoo hyväksyä lähitulevaisuudessa komission suosituksen yhteiseksi määritelmäksi kaikilla lainsäädännön aloilla. Komissio katsoo, että tiettyjä vaarallisia aineita koskevan RoHSdirektiivin säännökset kattavat sekä nykyisin kiellettyjen aineiden että vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen osana myöhemmässä vaiheessa ensisijaisesti arvioitavien aineiden eri muodot (nanomuodot mukaan luettuina).

Komission lausuma vastaavuustaulukoista

Komissio muistuttaa sitoutuneensa varmistamaan, että jäsenvaltiot laativat vastaavuustaulukot, jotka kuvaavat jäsenvaltioiden lainsäädännön osaksi saattamisen edellyttämien toimenpiteiden ja EU:n direktiivin välistä yhteyttä ja jotka on toimitettava komissiolle asiaa koskevien säännösten mukaisesti. Lisäksi ne ovat kansalaisten edun ja paremman sääntelyn mukaisia, lisäävät avoimuutta ja helpottavat sen tarkistamista, ovatko kansalliset säännöt yhteisön säännösten mukaisia.

Komissio pitää valitettavana, ettei se ole saanut riittävästi tukea vuonna 2008 esittämäänsä ehdotukseen direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu toisinto) sisältyneelle säännökselle, jolla vastaavuustaulukon laatiminen haluttiin tehdä pakolliseksi.

Jotta kyseinen ehdotus voitaisiin hyväksyä mahdollisimman pian, komissio voi kompromissina suostua siihen, että tekstiin sisältyvä säännös vastaavuustaulukkojen pakollisesta toimittamisesta korvataan asiaa koskevalla johdanto-osan kappaleella, jossa jäsenvaltioita kannustetaan noudattamaan kyseistä käytäntöä.

Komission tässä asiakirjassa ilmaisemaa kantaa ei kuitenkaan ole pidettävä ennakkotapauksena. Komissio pyrkii edelleen löytämään Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa asianmukaisen yhteisen ratkaisun tähän toimielinten väliseen horisontaaliseen kysymykseen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö