Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0240(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0196/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0196/2010

Debates :

PV 22/11/2010 - 18
CRE 22/11/2010 - 18

Balsojumi :

PV 24/11/2010 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0431

Pieņemtie teksti
PDF 299kWORD 61k
Trešdiena, 2010. gada 24. novembris - Strasbūra
Dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošana elektriskās un elektroniskās iekārtās ***I
P7_TA(2010)0431A7-0196/2010
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2010. gada 24. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (pārstrādāta redakcija) (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums  – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0809),

–  ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0471/2008),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 114. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2009. gada 10. jūnija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2009. gada 4. decembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā 2010. gada 12. novembra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(3),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2009. gada 11. novembra vēstuli Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A7-0196/2010),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās grupas atzinumu šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo tiesību aktu negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai šo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.   apstiprina šai rezolūcijai pievienoto paziņojumu;

3.   pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

4.  aicina Komisiju priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 306, 16.12.2009., 36. lpp.
(2) OV C 141, 29.5.2010., 55. lpp.
(3) OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 24. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/.../ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (pārstrādāta redakcija)
P7_TC1-COD(2008)0240

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2011/65/ES.)


PIELIKUMS

Paziņojumi

Eiropas Parlamenta paziņojums

Eiropas Parlaments pauž nožēlu, ka Padome nebija gatava piekrist obligātajai atbilstības tabulu publicēšanai saistībā ar Direktīvas 2002/95/EK pārstrādāšanu. Lai šim jautājumam rastu horizontālo risinājumu, iestādēm savstarpēji vienojoties, Eiropas Parlaments aicina Eiropas Komisiju pēc šīs vienošanās panākšanas plenārsēdē sešu mēnešu laikā sagatavot ziņojumu par dalībvalstu praksi attiecībā uz atbilstības tabulu sagatavošanu ES vides likumdošanas jomā un darīt tās publiski pieejamas, cita starpā novērtējumu tam, kā pašreizējā prakse skar Komisijas kā “Līguma uzraudzītājas” lomu, pārbaudot ES direktīvu pareizu transponēšanu dalībvalstu tiesību aktos vides aizsardzības jomā.

Komisijas paziņojums par darbības jomu (2. panta 2. punkts)

Komisija interpretē 2. panta 2. punktu tādējādi, ka tām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, kuras bija ārpus Direktīvas 2002/95/EK darbības jomas, bet uz kurām attiektos jaunā direktīva, nav jāatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām astoņu gadu pārejas perioda laikā.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras atradās ārpus Direktīvas 2002/95/EK darbības jomas, bet uz kurām attiektos jaunā direktīva, cita starpā ietver tās elektriskās un elektroniskās iekārtas, uz kurām attiecas:

   jaunā 11. kategorija I pielikumā,
   jaunā “atkarīgs” definīcija 3. panta 2. apakšpunktā,
   4. pantā minētie “kabeļi” un saistītā definīcija 3. panta 5. apakšpunktā,
   divriteņu transportlīdzekļi, kuriem nav tipa apstiprinājuma (2. panta 4. punkta f) apakšpunkts).

Atbilstoši Komisijas interpretācijai no 2. panta 2. punkta izriet, ka astoņu gadu pārejas perioda laikā dalībvalstīm ir jāatĜauj savā tirgū darīt pieejamas tās elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras bija ārpus Direktīvas 2002/95/EK darbības jomas, bet uz kurām attiektos jaunā direktīva.

Komisijas paziņojums par pārskatīšanu (24. pants)

Saskaņā ar 24. pantu Komisija ir paredzējusi ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā veikt 2. panta ietekmes novērtējumu (pārskatīšanu), galveno uzmanību pievēršot izmaiņām šīs direktīvas darbības jomā salīdzinājumā ar Direktīvu 2002/95/EK, kuras ietekme vēl nav novērtēta.

Ja Komisija to uzskatīs par nepieciešamu, līdz ar minēto pārskatīšanu, kurai sekos ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam, iespējams, tiks sagatavots arī tiesību akta priekšlikums. Komisija noteiks pārskatīšanas un tiesību akta priekšlikuma apjomu, ņemot vērā savas likumdošanas aktu ierosināšanas tiesības atbilstoši Līgumiem.

Komisijas paziņojums par nanomateriāliem (16. apsvērums un 6. pants)

Komisija atzīmē, ka joprojām turpinās darbs pie vienotas nanomateriālu definīcijas, un tā ir paredzējusi drīzumā pieņemt Komisijas ieteikumu par vienotu definīciju visām likumdošanas sfērām. Komisija uzskata, ka RoHS noteikumi aptver dažādu tādu vielu formas (tostarp nanoformas), kuras patlaban ir aizliegtas, un tādu vielu formas, kurām drīzumā saskaņā ar RoHS veiks prioritāro pārskatīšanu.

Komisijas paziņojums par korelācijas tabulām

Komisija atgādina savu apņemšanos nodrošināt to, ka dalībvalstis sagatavo korelācijas tabulas, norādot pieņemto transponēšanas pasākumu atbilstību ES direktīvai, un iesniedz tās Komisijai ES tiesību aktu transponēšanas satvarā, iedzīvotāju interesēs, labākam likumdošanas procesam un juridiskās caurskatāmības uzlabošanai, kā arī, lai palīdzētu pārbaudīt valstu noteikumu atbilstību ES noteikumiem.

Komisija izsaka nožēlu par to, ka trūkst atbalsta noteikumam, kas iekļauts 2008 COM priekšlikumā direktīvai par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (pārstrādāta redakcija). Tā mērėis bija nodrošināt, lai korelācijas tabulu sagatavošana būtu obligāta.

Lai panāktu kompromisu un nodrošinātu minētā priekšlikuma tūlītēju pieņemšanu, Komisija ir gatava piekrist tam, ka tekstā iekļautais obligātais noteikums par korelācijas tabulām tiek aizstāts ar attiecīgu apsvērumu, kas mudina dalībvalstis šādas tabulas sagatavot.

Tomēr Komisijas pozīcija šajā lietā nav uzskatāma par precedentu. Komisija turpinās rīkoties, lai kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi rastu piemērotu risinājumu šai horizontālajai institucionālajai problēmai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika