Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0618/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0618/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2010 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0432

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 279kWORD 62k
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA)
P7_TA(2010)0432B7-0618/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής (ΣλΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ACTA [Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης],

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την αναθεώρηση της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση της Ολομέλειας της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της 2ας Οκτωβρίου 2010, της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την καταγγελία 90/2009/(JD)OV σχετικά με την άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα της ACTA,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής (2003/C 321/01),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης συνιστά κεντρικό στοιχείο της πολιτικής στρατηγικής της ΕΕ που αποσκοπεί στην εξασφάλιση δικαιοσύνης και ίσων όρων ανταγωνισμού για τους παραγωγούς μας, τη διατήρηση της απασχόλησης για τους πολίτες, και το σεβασμό του κράτους δικαίου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα η απομίμηση –που αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο- απαιτείται εντονότερη διεθνής συνεργασία μεταξύ των βασικών παγκόσμιων παραγόντων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να επιτευχθεί πολυμερής προσέγγιση στο θέμα -που παραμένει κύριος στόχος της στρατηγικής της ΕΕ- τούτο δεν κατέστη δυνατό λόγω της αντίστασης και της αντίθεσης άλλων παγκόσμιων παραγόντων, και ότι επομένως η πολυμερής συμφωνία φαίνεται να αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση των ειδικών ζητημάτων σε διεθνές επίπεδο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα η Επιτροπή, η ACTA καλύπτει μόνο μέτρα επιβολής και δεν περιλαμβάνει διατάξεις για την τροποποίηση των ουσιωδών νομοθετικών πράξεων σε σχέση με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στην ΕΕ και τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της ACTA αλλά αντίθετα θεσπίζει, για πρώτη φορά, ένα ολοκληρωμένο διεθνές πλαίσιο το οποίο θα βοηθήσει τα μέρη στις προσπάθειές τους για αποτελεσματική καταπολέμηση των παραβιάσεων ΔΔΙ, και συνεπώς δεν επιβάλλει αλλαγές στο κοινοτικό κεκτημένο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τον ψηφιακό τομέα και του πεδίου εφαρμογής των υποχρεωτικών συνοριακών μέτρων, η ACTA υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής της TRIPS και, συνεπώς, προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στους κατόχους δικαιωμάτων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από έντονα διαβήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το επίπεδο διαφάνειας των διαπραγματεύσεων βελτιώθηκε ριζικά και, από τον διαπραγματευτικό γύρο της Νέας Ζηλανδίας και μετά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται πλήρως για την πορεία των διαπραγματεύσεων, έλαβε δε γνώση του κειμένου που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου στην Ιαπωνία,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο κείμενο που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις λαμβάνονται υπόψη οι κύριες ανησυχίες που είχε εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η ιδιωτικότητα και η προστασία των δεδομένων, ο σεβασμός του σημαντικού ρόλου του ελεύθερου Διαδικτύου, η σημασία της προάσπισης του ρόλου των παρόχων υπηρεσιών, και η ανάγκη να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε φάρμακα - ήδη δε στο προοίμιο της Συμφωνίας περιλαμβάνεται αναφορά στη Δήλωση της Ντόχα της 14ης Νοεμβρίου 2001 για τη Συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει τη σημασία της επιβολής της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων (GI)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας έχουν ήδη συμφωνήσει ότι η ACTA θα προβλέπει την επιβολή των GI,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή οφείλει, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, να σέβεται το κοινοτικό κεκτημένο κατά τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών που επηρεάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ, και ότι έχει δεσμευτεί να παρέχει άμεση και πλήρη ενημέρωση στο Κοινοβούλιο σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων για διεθνείς συμφωνίες,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη πως έχει αποφασιστική σημασία να διασφαλιστεί ότι η εκτέλεση των μέτρων επιβολής των ΔΔΙ δεν θα εμποδίσει την καινοτομία ή τον ανταγωνισμό, δεν θα υπονομεύσει τους περιορισμούς των IPR και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα περιορίσει την ελεύθερη ροή των πληροφοριών και δεν θα επιβαρύνει αδικαιολόγητα το θεμιτό εμπόριο,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε συμφωνία συνάψει η ΕΕ για την ACTA πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο, και τούτο αφορά ιδιαίτερα τις νομικές υποχρεώσεις της ΕΕ σε σχέση με την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων, όπως καθορίζονται συγκεκριμένα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, και με τις νομολογίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου της ΕΕ,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το Δεκέμβριο του 2009, απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για το κείμενο της ACTA, προκειμένου η συγκεκριμένη συμφωνία να τεθεί σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο της 2ας Οκτωβρίου 2010, της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, που προέκυψε από τον γύρο του Τόκιο, και αναμένει από την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο και να δημοσιοποιήσει το τελικό κείμενο της ACTA μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης τεχνικού χαρακτήρα που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2010·

2.  επαναλαμβάνει ότι η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης αποτελεί προτεραιότητα της εσωτερικής και της διεθνούς πολιτικής στρατηγικής της, και ότι η διεθνής συνεργασία συνιστά βασικό στοιχείο για την επίτευξη του στόχου αυτού·

3.  έχει πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία δεν θα επιλύσει το σύνθετο και πολυδιάστατο πρόβλημα της παραποίησης/ απομίμησης· θεωρεί, ωστόσο, ότι αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις επανειλημμένες δηλώσεις της Επιτροπής, ότι η επιβολή των διατάξεων της ACTA –ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν διαδικασίες επιβολής κοπιράιτ στο ψηφιακό περιβάλλον- θα είναι απολύτως συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο και ότι με τη συγκεκριμένη συμφωνία δεν θα καθιερωθούν έρευνες προσωπικών αντικειμένων ούτε θα θεσπιστεί διαδικασία τριών κλιμακούμενων προειδοποιήσεων· επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν μπορεί να υποχρεώσει κανένα συμβαλλόμενο μέρος, ούτε την ΕΕ ειδικότερα, να θεσπίσει διαδικασία τριών κλιμακούμενων προειδοποιήσεων ή άλλο παρόμοιο καθεστώς·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το σχέδιο κειμένου προς συζήτηση, της 2ας Οκτωβρίου 2010, επιβεβαιώνει στο προοίμιό του ότι στόχος της ACTA είναι η παροχή αποτελεσματικών και κατάλληλων μέσων για την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπληρωματικών προς τη συμφωνία TRIPS, στα οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές ανάμεσα στα αντίστοιχα νομικά συστήματα και τις πρακτικές των συμβαλλομένων μερών της ACTA· επιμένει δε ότι το σχέδιο κειμένου της ACTA, της 2ας Οκτωβρίου 2010, βασίζεται στις αρχές που καθορίζονται στη Δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία, που εξέδωσε στις 14 Νοεμβρίου 2001 ο ΠΟΕ, κατά την τέταρτη υπουργική διάσκεψή του στην Ντόχα του Κατάρ, και ότι συνεπώς η επιβολή της ACTA θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σύμφωνη προς τις αρχές αυτές·

6.  υπογραμμίζει ότι η ACTA δεν θα μεταβάλει το κεκτημένο της ΕΕ όσον αφορά την επιβολή των ΔΔΙ, δεδομένου ότι η νομοθεσία της ΕΕ υπερβαίνει ήδη κατά πολύ τα τρέχοντα διεθνή πρότυπα και προσφέρει συνεπώς μια ευκαιρία για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και κατευθύνσεων στον συγκεκριμένο τομέα·

7.  θεωρεί ότι η ACTA αποτελεί μέσο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων προτύπων, προς όφελος των εξαγωγών της ΕΕ και για την προστασία των κατόχων δικαιωμάτων, οι οποίοι, κατά τη δραστηριότητά τους στην παγκόσμια αγορά, αντιμετωπίζουν ευρείας κλίμακας παραβιάσεις του κοπιράιτ, των εμπορικών σημάτων, των ευρεσιτεχνιών, των σχεδίων και των GI τους·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προστασία των GI για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και για την απασχόληση στην ΕΕ· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να περιληφθεί η προστασία των GI στο πεδίο εφαρμογής της ACTA·

9.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Συμφωνία, στο άρθρο της 1.Χ, δεν ορίζει τις «παραποιήσεις/απομιμήσεις γεωγραφικών ενδείξεων», δεδομένου ότι η συγκεκριμένη παράλειψη θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση ή στην καλύτερη περίπτωση να περιπλέξει το έργο των διοικητικών και των δικαστικών αρχών όσον αφορά την ερμηνεία και την επιβολή της ACTA·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη της λέξης «μπορεί» στο άρθρο 2.14.3 (Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να προβλέπει ποινικές διαδικασίες και κυρώσεις [...])·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν, μετά από επιμονή της ΕΕ, η ποινικοποίηση της βιντεοσκόπησης (Camcording) να είναι απλώς προαιρετική (άρθρα 2.14.3 και 2.15)·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συμμετοχή στην ACTA δεν είναι κλειστή και μπορούν να προσχωρήσουν κι άλλες αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες, ώστε να προωθηθεί η προστασία των ΔΔΙ και να ενισχυθεί η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης σε παγκόσμιο επίπεδο· θεωρεί ότι η ACTA θα μπορούσε στο μέλλον να επιτύχει πολυμερές επίπεδο·

13.  υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε απόφαση λάβει η Επιτροπή ως μέλος της Επιτροπής της ACTA πρέπει να κινείται στα πλαίσια του κοινοτικού κεκτημένου και δεν μπορεί να μεταβάλει μονομερώς το περιεχόμενο της ACTA· θεωρεί, συνεπώς, ότι οποιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση της ACTA θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 218 της ΣΛΕΕ·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι η εφαρμογή της ACTA δεν θα έχει αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων, στις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ για την εναρμόνιση των μέτρων επιβολής των ΔΔΙ, ή στο ηλεκτρονικό εμπόριο·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των διαπραγματευομένων μερών της ACTA.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου