Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2935(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0618/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0618/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2010 - 8.6

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0432

Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 43k
Keskiviikko 24. marraskuuta 2010 - Strasbourg
Väärentämisenvastainen kauppasopimus (ACTA)
P7_TA(2010)0432B7-0618/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2010 väärentämisenvastaisesta kauppasopimuksesta (ACTA)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 ja 218 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon ACTA-neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta 10. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman,

–  ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 tekemänsä päätöksen Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen tarkistamisesta,

–  ottaa huomioon väärentämisenvastaisesta kauppasopimuksesta 20. lokakuuta 2010 käydyn täysistuntokeskustelun,

–  ottaa huomioon 2. lokakuuta 2010 esitetyn luonnoksen väärentämisenvastaiseksi sopimukseksi,

–  ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen kantelusta 90/2009(JD)OV, joka koskee oikeutta tutustua ACTA-asiakirjoihin,

–  ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003,

–  ottaa huomioon parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä (2003/C 321/01),

–  ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että väärennösten vastustaminen on keskeinen osa EU:n poliittista strategiaa, jonka avulla pyritään takaamaan oikeus, tuottajiemme yhtäläiset toimintaedellytykset, kansalaisten työllisyyden säilyttäminen sekä oikeusvaltion kunnioittaminen,

B.  toteaa, että väärentäminen on maailmanlaajuinen ilmiö ja että sen tehokas vastustaminen edellyttää entistä vahvempaa kansainvälistä yhteistyötä maailman tärkeimpien toimijoiden välillä,

C.  toteaa, että huolimatta monista yritystä saada aikaan monenvälinen menettely – joka on edelleen EU:n strategian tärkein tavoite – siinä ei ole onnistuttu muiden maailmanlaajuisten toimijoiden vastahakoisuuden ja vastustuksen vuoksi; toteaa, että monenvälinen sopimus vaikuttaa siksi parhaalta tavalta käsitellä erityisiä ongelmia kansainvälisellä tasolla,

D.  katsoo samalla tavoin kuin komissio on usein todennut, että ACTA koskee vain noudattamisen varmistamista koskevia toimia, eikä siihen sisälly määräyksiä EU:n tai ACTA-sopimuksen muiden osapuolten aineellisen teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön muuttamisesta, vaan sen sijaan sopimuksella perustetaan nyt ensimmäistä kertaa kattava kansainvälinen kehys, jolla autetaan osapuolia tehokkaasti vastustamaan teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä rikkomuksia, minkä vuoksi sopimus ei edellytä yhteisön säännöstön muuttamista millään tavalla,

E.  toteaa, että ACTA ylittää monissa tapauksissa TRIPS-sopimuksen soveltamisalan, mikä koskee esimerkiksi digitaalialan määräyksiä ja rajoihin liittyvien pakollisten toimenpiteiden laajuutta, minkä vuoksi se parantaa oikeudenomistajien suojaa,

F.  katsoo, että parlamentin vahvan osallistumisen jälkeen ACTA-neuvottelujen avoimuutta parannettiin merkittävästi, ja Uuden-Seelannin neuvottelukierroksen jälkeen parlamentti on saanut kaikki tiedot neuvotteluiden kulusta; toteaa, että se pani neuvotellun tekstin merkille viikon kuluttua viimeisen kierroksen päättymisestä Japanissa,

G.  toteaa, että neuvotellussa tekstissä on otettu huomioon tärkeimmät parlamentin viime kuukausina esittämät huolenaiheet, kuten perusoikeuksien, yksityisyyden ja tietosuojan noudattaminen, vapaan Internetin tärkeän roolin tunnustaminen, palveluntarjoajien aseman turvaaminen sekä tarve taata lääkkeiden saanti – viittaus TRIPS-sopimusta ja kansanterveyttä koskevaan, 14. marraskuuta 2001 hyväksyttyyn Dohan julistukseen, joka on sisällytetty sopimuksen johdanto-osaan,

H.  toteaa komission tähdentäneen toistuvasti maantieteellisten merkintöjen suojan noudattamisen valvonnan merkitystä; toteaa sopimuspuolten hyväksyneen sen, että ACTA-sopimuksella määrätään maantieteellisten merkintöjen noudattamisen valvonnasta,

I.  toteaa, että komissio on perussopimusten valvojana velvoitettu noudattamaan yhteisön säännöstöä neuvotellessaan EU:n lainsäädäntöön vaikuttavista kansainvälisistä sopimuksista; toteaa, että komissio on itse sitoutunut antamaan parlamentille välittömästi täydet tiedot kansainvälisiä sopimuksia koskevien neuvottelujen kaikista vaiheista,

J.  pitää ratkaisevan tärkeänä sen varmistamista, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvontatoimien kehittäminen toteutetaan tavalla, joka ei estä innovointia eikä kilpailua, vaaranna henkilötietoja koskevia teollis- ja tekijänoikeuksien rajoituksia, rajoita vapaata tiedonkulkua eikä aiheuta aiheetonta rasitusta lailliselle kaupankäynnille,

K.  ottaa huomioon, että EU:n tekemässä ACTAa koskevassa sopimuksessa on noudatettava täysin yhteisön säännöstöä, mikä koskee erityisesti EU:lle asetettuja yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevia oikeudellisia velvoitteita, jotka on vahvistettu direktiivissä 95/46/EY, direktiivissä 2002/58/EY ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä,

L.  ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä joulukuussa 2009 parlamentin on annettava suostumuksensa ACTA-sopimuksen tekstille, ennen kuin sopimus tulee voimaan EU:ssa,

1.  pitää myönteisenä väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen julkistamista 2. lokakuuta 2010 Tokion neuvottelukierroksen jälkeen ja odottaa, että komissio välittää parlamentille ja julkistaa yleisesti parafoidun ACTA-sopimuksen tekstin Sydneyssä 30. marraskuuta–3. joulukuuta 2010 pidettävän teknisen neuvottelukokouksen jälkeen;

2.  toteaa jälleen, että väärentämisen vastustaminen on prioriteettina sen sisäisessä ja kansainvälisessä poliittisessa strategiassa ja että kansainvälinen yhteistyö on keskeisellä sijalla tämän tavoitteen saavuttamisessa;

3.  on täysin tietoinen siitä, että neuvoteltu sopimus ei ratkaise väärentämiseen liittyvää monimutkaista ja monitahoista ongelmaa; pitää sitä kuitenkin askeleena oikeaan suuntaan;

4.  pitää myönteisenä komission toistuvaa toteamusta, jonka mukaan ACTA-sopimuksen määräysten noudattamisen valvonta, mikä koskee erityisesti tekijänoikeuksien noudattamisen seurantaan liittyviä menettelyjä digitaalisessa ympäristössä, vastaa täysin yhteisön säännöstöä ja että sopimuksella ei oteta käyttöön henkilötarkastuksia eikä niin kutsuttua ”kolmen rikkomuksen” menettelyä; toteaa, että ACTA-sopimus ei valtuuta mitään sen allekirjoittaneista osapuolista ottamaan käyttöön ”kolmen rikkomuksen” menettelyä tai vastaavaa menettelyä;

5.  pitää myönteisenä sitä, että 2. lokakuuta 2010 esitetyn neuvotellun tekstiluonnoksen johdanto-osassa vahvistetaan, että ACTA-sopimuksella pyritään toteuttamaan tehokas ja asianmukainen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvonta, sillä täydennetään TRIPS-sopimusta ja siinä otetaan huomioon ACTA-sopimuksen osapuolten oikeusjärjestelmien ja -käytäntöjen erot; vaatii, että 14. marraskuuta 2001 Dohassa Qatarissa pidetyssä WTO:n neljännessä ministerikokouksessa hyväksytyssä TRIPS-sopimusta ja kansanterveyttä koskevassa Dohan julistuksessa esitetyt periaatteet muodostavat pohjan, jolle 2. lokakuuta 2010 esitetty ACTA-sopimuksen neuvoteltu tekstiluonnos perustuu, minkä vuoksi näitä periaatteita on noudatettava kaikessa ACTA-sopimuksen noudattamisen valvonnassa;

6.  korostaa, ettei ACTA muuta EU:n säännöstöä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen seurannan suhteen, koska EU:n oikeus on jo tämänhetkisiä kansainvälisiä normeja huomattavasti pidemmällä, minkä vuoksi sopimus tarjoaa mahdollisuuden alan parhaiden käytäntöjen ja suuntaviivojen vaihtamiseen;

7.  pitää ACTA-sopimusta välineenä, jolla nykyisiä normeja voidaan tehostaa, mikä hyödyttää EU:n vientiä ja suojelee oikeudenomistajia maailmanmarkkinoilla, joilla oikeudenomistajat kärsivät nyt järjestelmällisestä ja laajasta tekijänoikeuksiensa, tavaramerkkiensä, patenttiensa, malliensa sekä maantieteellisten merkintöjensä loukkaamisesta;

8.  pitää maantieteellisten merkintöjen suojaa tärkeänä eurooppalaisten yritysten ja EU:n työllisyyden kannalta; panee merkille komission toimet maantieteellisten merkintöjen suojan sisällyttämiseksi ACTA-sopimukseen;

9.  pahoittelee, että sopimuksen 1.X artiklassa ei määritellä väärennettyjä maantieteellisiä merkintöjä, koska määritelmän jättäminen pois voi aiheuttaa sekaannusta tai ainakin mutkistaa hallinto- ja oikeusviranomaisten tehtäviä ACTA-sopimuksen tulkinnan ja sen noudattamisen valvonnan yhteydessä;

10.  pitää myönteisenä ”mahdollisuuden” lisäämistä 2.14.3 artiklaan (kukin osapuoli ”voi” toteuttaa rikosmenettelyjä ja määrätä pakotteita);

11.  pitää myönteisenä sitä, että osapuolet sopivat EU:n painostuksesta siitä, että elokuvien videokameralla kuvaamisen kriminalisointi olisi vain valinnainen toimenpide (2.14.3 ja 2.15 artikla);

12.  pitää myönteisenä sitä, että ACTA-jäsenyyttä ei ole rajoitettu ja että ACTAan voi liittyä muitakin kehitysmaita ja kehittyviä maita, mikä edistää teollis- ja tekijänoikeuksien laajaa suojaa ja tehostaa väärentämisenvastaisia toimia koko maailmassa; katsoo, että ACTA voi tulevaisuudessa mahdollisesti saavuttaa monenkeskisen tason;

13.  korostaa, että kaikkien päätösten, jotka komissio tekee osana ACTA-komiteaa, on noudatettava yhteisön säännöstöä, eikä yksi osapuoli saa muuttaa ACTAn sisältöä tekemillään päätöksillä; katsoo siksi, että parlamentin ja neuvoston on hyväksyttävä kaikki ACTAan ehdotetut muutokset SEUT-sopimuksen 207 ja 218 artiklan mukaisesti;

14.  kehottaa komissiota vahvistamaan, ettei ACTAn täytäntöönpanolla ole vaikutusta perusoikeuksiin ja tietosuojaan, EU:n jatkuviin toimiin teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvontaan liittyvien toimien yhdenmukaistamiseksi eikä sähköiseen kauppaan;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä ACTA-neuvotteluihin osallistuvien valtioiden hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö