Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2972(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0683/2010

Внесени текстове :

B7-0683/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/11/2010 - 8.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0433

Приети текстове
PDF 268kWORD 41k
Четвъртък, 25 ноември 2010 г. - Страсбург
Бюджет за 2011 г.
P7_TA(2010)0433B7-0683/2010

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2010 г. относно продължаващите преговори за бюджета за 2011 г.

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 310–325 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, представен от Комисията на 27 април 2010 г. (COM(2010)0300), и писма за внасяне на корекции №№ 1, 2 и 3, представени от Комисията съответно на 15 септември 2010 г., 11 октомври 2010 г. и 20 октомври 2010 г.,

–  като взе предвид позицията по проектобюджета на Европейския съюз за финансовата 2011 година, приета от Съвета на 12 август 2010 г. (12699/2010 – C7-0202/2010),

–  като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2010 г. относно позицията на Съвета по проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година – всички раздели(1),

–  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2007–2013 (COM (2010)0072) и документа на Комисията за проект на междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси (COM (2010)0073), представени на 3 март 2010 г.,

–  като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 3 на общия бюджет за 2010 г. (COM (2010)0149) от 8 април 2010 г. и проекта на коригиращ бюджет № 10 към общия бюджет за 2010 г. (COM(2010)0598) от 20 октомври 2010 г.,

–  като взе предвид предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост (COM (2010)0150), представено от Комисията на 8 април 2010 г.,

–  като взе предвид позицията на Съвета относно проекта за коригиращ бюджет № 3/2010, утвърдена на 13 септември 2010 г. (13472/2010 – C7-0263/2010), и своята резолюция от 20 октомври 2010 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел ІІI – Комисия(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2007–2013(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 29 март 2007 г. относно бъдещето на собствените ресурси на Европейския съюз(4),

–  като взе предвид член 78 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в своята позиция относно проектобюджета Съветът ограничи бюджетните кредити за плащания в размер, който представлява увеличение с 2,91 % спрямо бюджета за 2010 г.,

Б.  като има предвид, че Парламентът се съгласи със „стратегия в седем точки“, насочена към изпълнението на разпоредбите на Договора от Лисабон, подкрепена от бюджетни изменения, като същевременно изрази готовност да потвърди равнището на плащанията в контекста на едно общо споразумение,

В.  като има предвид, че на 15 ноември 2010 г. помирителният комитет, съставен от представители на Парламента и Съвета, не успя да постигне споразумение за съвместен текст относно бюджета за 2011 г.,

1.  Изразява готовност да съдейства за постигането на споразумение относно бюджета за 2011 г. и свързаните елементи в извънредно кратък срок, при условие че Комисията и Съветът изпълнят посочените по-долу условия:

   а) споразумение относно истински механизми за гъвкавост в съответствие със съществуващите принципи за преразглеждане, както е посочено в МИС от 17 май 2006 г., за което да се вземе решение в Парламента и с квалифицирано мнозинство в Съвета и което да позволява адекватно бъдещо финансиране на политиките, за 2011 г. и след това, произлизащи от новите правомощия, предоставени на ЕС с Договора от Лисабон, и от проекта „Европа 2020“;
   б) ангажимент от страна на Комисията да представи до 1 юли 2011 г. съществени предложения въз основа на член 311 от Договора за функционирането на ЕС относно новите собствени ресурси за ЕС, както и ангажимент от страна на Съвета да се обсъдят тези предложения с Парламента в рамките на процеса на договаряне на следващата многогодишна финансова рамка (МФР), в съответствие с декларация № 3 за прегледа на финансовата рамка към МИС от 17 май 2006 г.;
   в) споразумение между трите институции за метод на съвместна работа, който да включва участие на Парламента в процеса на договаряне на следващата МФР, и участие на членове на ЕП в съответните заседания, както и редовни разисквания между председателите на Парламента, Съвета и Комисията, в съответствие с разпоредбите на член 324 и член 312, параграф 5 от Договора за функционирането на ЕС;

2.  Приветства ангажимента на Комисията във връзка с европейската добавена стойност и последиците от Договора от Лисабон за бюджета на ЕС, както и за точен срок за собствените ресурси;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0372.
(2) Приети текстове, P7_TA(2010)0371.
(3) Приети текстове, P7_TA(2010)0328.
(4) ОВ C 27 E, 31.1.2008 г., стр. 214.

Правна информация - Политика за поверителност