Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2972(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0683/2010

Předložené texty :

B7-0683/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2010 - 8.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0433

Přijaté texty
PDF 258kWORD 39k
Čtvrtek, 25. listopadu 2010 - Štrasburk
Rozpočet na rok 2011
P7_TA(2010)0433B7-0683/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2010 o probíhajících jednáních o rozpočtu na rok 2011

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 310 až 325 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, který předložila Komise dne 27. dubna 2010 (KOM (2010)0300) a návrhy na změnu č. 1, 2 a 3, které Komise předložila 15. září 2010, resp. 11. října 2010 a 20. října 2010,

–  s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, který schválila Rada dne 12. srpna 2010 (12699/2010 – C7-0202/2010),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2010 o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 – všechny oddíly(1),

–  s ohledem na Komisí předložený návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2007–2013 (KOM (2010)0072) a na dokument Komise s návrhem interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech (KOM (2010)0073), které byly oba předloženy dne 3. března 2010,

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2010 (KOM(2010)0149) ze dne 8. dubna 2010 a na návrh opravného rozpočtu č. 10 k souhrnnému rozpočtu na rok 2010 (KOM(2010)0598) ze dne 20. října 2010,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti (KOM (2010)0150), který předložila Komise dne 8. dubna 2010,

–  s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2010, který Rada přijala dne 13. září 2010 (13472/2010 – C7-0263/2010), a usnesení Parlamentu ze dne 20. října 2010 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 22. září 2010 o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2007–2013(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2007 o budoucnosti vlastních zdrojů Evropské unie(4),

–  s ohledem na článek 78 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Rada ve svém postoji k návrhu rozpočtu omezila výši prostředků na platby na částku, která představuje zvýšení oproti rozpočtu na rok 2010 o 2,91 %,

B.  vzhledem k tomu, že se Parlament dohodl na „sedmibodové strategii“ s cílem naplnit ustanovení Lisabonské smlouvy a podpořil tuto strategii rozpočtovými pozměňovacími návrhy, a současně projevil ochotu akceptovat navrhovanou výši prostředků jako součást celkové dohody,

C.  vzhledem k tomu, že dohodovací výbor složený ze zástupců Parlamentu a Rady dne 15. listopadu 2010 nedospěl k dohodě na společném návrhu rozpočtu na rok 2011,

1.  vyjadřuje připravenost přispět k dohodě o rozpočtu na rok 2011 a s ním souvisejících otázkách ve velmi krátkém termínu za předpokladu, že Komise a Rada splní níže uvedené podmínky:

   a) vznikne dohoda na skutečných mechanismech pružnosti, které budou v souladu se stávajícími principy přezkumu finančního rámce stanovenými v IID ze dne 17. května 2006 a o kterých budou rozhodovat EP a Rada kvalifikovanou většinou, což umožní odpovídající budoucí financování politik – na rok 2011 a následující létavyplývajících z nových pravomocí, které dává EU Lisabonská smlouva, a z projektu Evropa 2020;
   b) Komise se zaváže, že do 1. července 2011 předloží na základě 311 Smlouvy o fungování EU konkrétní věcné návrhy v otázce nových vlastních zdrojů EU, a Rada se zaváže, že povede o těchto návrzích diskusi s Evropským parlamentem v rámci procesu jednání o příštím víceletém finančním rámci (VFR) v souladu s prohlášením č. 3 o přezkumu finančního rámce, které je součástí IID ze dne 17. května 2006;
   c) všechny tři orgány se dohodnou na metodě společné práce, v jejímž rámci se Parlament bude účastnit procesu jednání o příštím VFR a na příslušných schůzkách budou přítomni poslanci EP a budou se konat pravidelná jednání na úrovni předsedů Parlamentu, Rady a Komise v souladu s ustanoveními článku 324 a čl. 312 odst. 5 Smlouvy o fungování EU;

2.  vítá závazky Komise ve věci evropské přidané hodnoty a důsledků Lisabonské smlouvy pro rozpočet EU, a rovněž pokud jde o přesný časový rozvrh řešení otázky vlastních zdrojů;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2010)0372.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2010)0371.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2010)0328.
(4) Úř. věst. C 27 E, 31.1.2008, s. 214.

Právní upozornění - Ochrana soukromí