Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2972(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0683/2010

Indgivne tekster :

B7-0683/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/11/2010 - 8.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0433

Vedtagne tekster
PDF 15kWORD 38k
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg
2011-budgettet
P7_TA(2010)0433B7-0683/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om de igangværende forhandlinger om 2011-budgettet

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 310-325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelig budget for regnskabsåret 2011 forelagt af Kommissionen den 27. april 2010 (KOM(2010)0300) og til ændringsskrivelse nr. 1, 2 og 3 forelagt af Kommissionen henholdsvis den 15. september 2010, 11. oktober 2010 og 20. oktober 2010,

–  der henviser til Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 af 12. august 2010 (12699/2010 - C7-0202/2010),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2010 om Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 - alle sektioner(1),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 3. marts 2010 til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2007-2013 (KOM(2010)0072) og forslag af 3. marts 2010 til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde (KOM(2010)0073),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 3/2010 til det almindelige budget for regnskabsåret 2010 (KOM(2010)0149) af 8. april 2010 og forslag til ændringsbudget nr. 10/2010 til det almindelige budget for regnskabsåret 2010 KOM(2010)0598) af 20. oktober 2010,

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bringe fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse (KOM(2010)0150), som Kommissionen fremsatte den 8. april 2010,

–  der henviser til Rådets holdning til forslaget til Den europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2010, vedtaget af Rådet den 13. september 2010 (13472/2010 - C7-0263/2010), og Europa-Parlamentets beslutning af 20. oktober 2010 om Rådets holdning til forslaget til Den europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion III - Kommissionen(2),

–  der henviser til sin beslutning af 22. september 2010 om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2007-2013(3),

–  der henviser til sin beslutning af 29. marts 2007 om Den Europæiske Unions egne indtægter i fremtiden(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78,

A.  der henviser til, at Rådets holdning til forslaget til budget har begrænset betalingsbevillingerne til et beløb, der svarer til en forhøjelse på 2,91 % i forhold til 2010-budgettet,

B.  der henviser til, at Parlamentet havde vedtaget en syvpunktsstrategi med det formål at gennemføre bestemmelserne i Lissabontraktaten støttet af budgetændringsforslag, men samtidig viste vilje til at bekræfte betalingsniveauet som led i en samlet aftale,

C.  der henviser til, at Forligsudvalget mellem Parlamentet og Rådet ikke kunne blive enig om en fælles tekst til 2011-budget den 15. november 2010,

1.  udtrykker vilje til at fremme en aftale om 2011-budgettet og dertil knyttede faktorer inden for en meget stram tidsramme, såfremt Kommissionen og Rådet opfylder følgende betingelser:

   a) en aftale om en egentlig fleksibilitetsmekanisme, der respekterer de gældende principper for revision som fastlagt i IIA af 17. maj 2006, og som vedtages af EP og med et kvalificeret flertal i Rådet, for at sikre en korrekt fremtidig finansiering af politikker for 2011 og de kommende år, der skyldes EU's nye kompetenceområder i henhold til Lissabontraktaten og Europa 2020-projektet
   b) en forpligtelse fra Kommissionens side til inden den 1. juli 2011 at forelægge substantielle forslag på grundlag af EUF-traktatens artikel 311 om EU's nye egne indtægter, og en forpligtelse fra Rådet til at drøfte disse forslag med Europa-Parlamentet som led i forhandlingsprocessen om den kommende FFR i overensstemmelse med erklæring nr. 3 om gennemgangen af den finansielle ramme i IIA af 17. maj 2006
   c) en aftale mellem de tre institutioner om en samarbejdsmetode, herunder Parlamentets deltagelse i forhandlingsprocessen med henblik på den kommende FFR og EP-medlemmers deltagelse i relevante møder og regelmæssige forhandlinger mellem formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i overensstemmelse med EUF-traktatens artikel 324 og artikel 312, stk. 5;

2.  glæder sig over Kommissionens løfter i henseende til en europæisk merværdi og Lissabontraktatens følger for EU- budgettet og en præcis tidsramme for egne indtægter,

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0372.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0371.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0328.
(4) EUT C 27 E af 31.1.2008, s. 214.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik