Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2972(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0683/2010

Esitatud tekstid :

B7-0683/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/11/2010 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0433

Vastuvõetud tekstid
PDF 164kWORD 35k
Neljapäev, 25. november 2010 - Strasbourg
2011. aasta eelarve
P7_TA(2010)0433B7-0683/2010

Euroopa Parlamendi 25. novembri 2010. aasta resolutsioon 2011. aasta eelarve üle peetavate läbirääkimiste kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 310–325;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve projekti, mille komisjon esitas 27. aprillil 2010. aastal (KOM(2010)0300), ja kirjalikke muutmisettepanekuid nr 1, 2 ja 3, mille komisjon esitas vastavalt 15. septembril 2010. aastal, 11. oktoobril 2010. aastal ja 20. oktoobril 2010. aastal;

–  võttes arvesse nõukogus 12. augustil 2010. aastal vastu võetud seisukohta Euroopa Liidu 2011. aasta eelarveprojekti kohta (12699/2010 – C7-0202/2010);

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 20. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve projekti kohta – kõik jaod(1);

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2007–2013 (KOM (2010)0072), ja komisjoni eelnõu, mille eesmärk on võtta vastu institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvealase koostöö kohta (KOM (2010)0073, mis mõlemad esitati 3. märtsil 2010. aastal;

–  võttes arvesse 8. aprillil 2010. aastal esitatud 2010. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 3 (KOM(2010)0149) ja 20. oktoobril 2010. aastal esitatud 2010. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 10 KOM(2010)0598;

–  võttes arvesse komisjoni 8. aprilli 2010. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtu kohta (KOM(2010)0150);

–  võttes arvesse nõukogu seisukohta paranduseelarve nr 3/2010 projekti kohta, mille nõukogu koostas 13. septembril 2010 (13472/2010 – C7-0263/2010), ja Euroopa Parlamendi 20. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 3/2010 projekti kohta, III jagu – Komisjon(2);

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 22. septembri 2010. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2007–2013(3);

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu omavahendite tuleviku kohta(4);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78,

A.  arvestades, et nõukogu seisukohas eelarveprojekti kohta määrati maksete assigneeringute ülempiiriks summa, mis on 2,91% suurem kui 2010. aasta eelarves;

B.  arvestades, et Euroopa Parlament leppis kokku seitsmepunktilises strateegias, et rakendada Lissaboni lepingu sätteid eelarve muudatusettepanekutega, näidates ühtlasi valmisolekut kinnitada üldkokkuleppe raames maksete maht;

C.  arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu lepituskomitee ei jõudnud 15. novembril 2010. aastal 2011. aasta eelarve ühises tekstis kokkuleppele,

1.  on valmis hõlbustama kokkuleppe sõlmimist 2011. aasta eelarve ja sellega seonduvate punktide üle väga pingelise ajakava tingimustes, kui komisjon ja nõukogu täidavad järgnevad tingimused:

   a) lepitakse kokku tõelistes paindlikkusmehhanismides, millega järgitakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes sätestatud kehtivaid läbivaatamise põhimõtteid ja mille üle otsustavad Euroopa Parlament ning nõukogu (kvalifitseeritud häälteenamusega), et ELile Lissaboni lepinguga antud uutest pädevustest ja Euroopa 2020. aasta strateegiast tulenevaid poliitikavaldkondi oleks tulevikus 2011. ja järgnevatel aastatel – võimalik nõuetekohaselt rahastada;
   b) komisjon kohustub esitama 1. juuliks 2011 ELi toimimise lepingu artiklile 311 tuginevad sisulised ettepanekud ELi uute omavahendite kohta ning nõukogu kohustub neid ettepanekuid järgmise mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste raames Euroopa Parlamendiga arutama kooskõlas deklaratsiooniga nr 3 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe finantsraamistiku läbivaatamise kohta;
   c) kolm institutsiooni jõuavad kokkuleppele koostöömeetodis, mis hõlmab Euroopa Parlamendi osalemise järgmise mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel ja parlamendi liikmete osalemise asjakohastel kohtumistel, samuti korrapärased arutelud Euroopa Parlamendi presidendi, nõukogu eesistuja ning komisjoni presidendi vahel vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 324 ja artikli 312 lõikele 5;

2.  väljendab heameelt, et komisjoni on võtnud endale kohustused seoses Euroopa lisandväärtuse ja Lissaboni lepingu mõjuga ELi eelarvele, samuti seoses täpse ajakavaga omavahendite osas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0372.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0371.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0328.
(4) ELT C 27 E, 31.1.2008, lk 214.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika