Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2972(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0683/2010

Pateikti tekstai :

B7-0683/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/11/2010 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0433

Priimti tekstai
PDF 195kWORD 39k
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras
2011 m. biudžetas
P7_TA(2010)0433B7-0683/2010

2010 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vykstančių derybų dėl 2011 m. biudžeto

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 310–325 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą, kurį Komisija pateikė 2010 m. balandžio 27 d. (COM(2010)0300), ir į Taisomuosius raštus Nr. 1, 2 ir 3, kuriuos Komisija pateikė atitinkamai 2010 m. rugsėjo 15 d., 2010 m. spalio 11 d. ir 2010 m. spalio 20 d.,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio 12 d. priimtą Tarybos poziciją dėl 2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto (12699/2010 – C7-0202/2010),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 20 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2011 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto: visi skirsniai(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2007–2013 m. daugiametė finansinė programa (COM(2010)0072), ir į Komisijos dokumentą dėl Tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais (COM(2010)0073), pateiktus 2010 m. kovo 3 d.,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 8 d. parengtą 2010 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 projektą (COM(2010)0149) ir į 2010 m. spalio 20 d. parengtą 2010 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 10 projektą (COM(2010)0598),

–  atsižvelgdamas į Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo (COM(2010)0150), kurį Komisija pateikė 2010 m. balandžio 8 d.,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 13 d. parengtą Tarybos poziciją dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 3 projekto (13472/2010 – C7-0263/2010) ir į 2010 m. spalio 20 d. Parlamento rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 3/2010 projekto, III skirsnis – Komisija(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 22 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2007–2013 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos nuosavųjų išteklių ateities(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnį,

A.  kadangi Tarybos pozicijoje dėl biudžeto projekto asignavimai ribojami iki sumos, kuri atitinka sumą, gaunamą 2010 m. biudžetą padidinus 2,91 proc.,

B.  kadangi Parlamentas susitarė dėl vadinamosios septynių punktų strategijos, kurios tikslas – įgyvendinti Lisabonos sutarties nuostatas ir kuri palaikoma priimant biudžeto pakeitimus, ir parodė pasiryžimą patvirtinti mokėjimų lygį atsižvelgiant į visapusišką susitarimą,

C.  kadangi 2010 m. lapkričio 15 d. Parlamento ir Tarybos taikinimo komitetui nepavyko susitarti dėl bendro 2011 m. biudžeto teksto,

1.  išreiškia savo pasirengimą per labai trumpą terminą palengvinti susitarimą dėl 2011 m. biudžeto ir susijusių elementų, jeigu Komisija ir Taryba įvykdys toliau nurodytas sąlygas:

   a) turi būti priimtas susitarimas dėl tikrų lankstumo priemonių, kurios atitiktų esamus persvarstymams taikomus principus, kaip nurodyta 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime, dėl kurių sprendimą turi priimti Parlamentas ir kvalifikuota balsų dauguma – Taryba, taip pat kurios turėtų sudaryti sąlygas 2011 m. ir vėlesniais metais tinkamai finansuoti politikos sritis, susijusias su naujomis kompetencijos sritimis, kurios ES suteikiamos pagal Lisabonos sutartį, ir su projektu „Europa 2020“;
   b) Komisija turi įsipareigoti iki 2011 m. liepos 1 d. pateikti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 311 straipsniu grindžiamus svarius pasiūlymus dėl naujų ES nuosavų išteklių, o Taryba turi įsipareigoti aptarti šiuos pasiūlymus su Parlamentu vykstant derybų dėl būsimos daugiametės finansinės programos procesui pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo deklaraciją Nr. 3 dėl finansinės struktūros peržiūros;
   c) visos trys institucijos turi susitarti dėl bendradarbiavimo metodo, kuris apimtų Parlamento dalyvavimą derybose dėl būsimos daugiametės finansinės programos ir Parlamento narių dalyvavimą susijusiuose posėdžiuose bei nuolatinius Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkų susitikimus pagal SESV 324 straipsnį ir 312 straipsnio 5 dalį;

2.  palankiai vertina Komisijos įsipareigojimus dėl Europos pridėtinės vertės ir dėl Lisabonos sutarties pasekmių ES biudžetui bei dėl tikslaus termino, susijusio su nuosavais ištekliais;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0372.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0371.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0328.
(4) OL C 27 E, 2008 1 31, p. 214.

Teisinė informacija - Privatumo politika