Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2972(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0683/2010

Iesniegtie teksti :

B7-0683/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 25/11/2010 - 8.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0433

Pieņemtie teksti
PDF 196kWORD 39k
Ceturtdiena, 2010. gada 25. novembris - Strasbūra
2011. gada budžets
P7_TA(2010)0433B7-0683/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 25. novembra rezolūcija par pašreizējām sarunām attiecībā uz 2011. gada budžetu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 310. –325. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija iesniedza 2010. gada 27. aprīlī (COM(2010)0300), un grozījumu vēstules Nr. 1, Nr. 2 un Nr. 3, ko Komisija iesniedza attiecīgi 2010. gada 15. septembrī, 2010. gada 11. oktobrī un 2010. gada 20. oktobrī,

–  ņemot vērā Padomes 2010. gada 12. augustā pieņemto nostāju par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada budžeta projektu (12699/2010 – C7-0202/2010),

–  ņemot vērā 2010. gada 20. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu. Visas iedaļas(1),

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2007.–2013. gadam (COM(2010)0072) un Komisijas priekšlikumu Iestāžu nolīgumam starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta jautājumos (COM(2010)0073, kuri tika iesniegti 2010. gada 3. martā,

–  ņemot vērā 2010. gada vispārējā budžeta grozījumu Nr. 3 (COM(2010)0149), ko iesniedza 2010. gada 8. aprīlī, un 2010. gada vispārējā budžeta grozījumu Nr. 10 (COM(2010)0598), ko iesniedza 2010. gada 20. oktobrī,

–  ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu (COM(2010)0150), ko Komisija iesniedza 2010. gada 8. aprīlī,

–  ņemot vērā Padomes nostāju attiecībā uz 2010. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projektu (13472/2010 – C7-0263/2010), ko Padome pieņēma 2010. gada 13. septembrī, un Parlamenta 2010. gada 20. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2010 projektu, III iedaļa ‐ Komisija(2),

–  ņemot vērā 2010. gada 22. septembra rezolūciju par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2007.–2013. gadam(3),

–  ņemot vērā 2007. gada 29. marta rezolūciju par Eiropas Savienības pašu resursu nākotni(4),

–  ņemot vērā Reglamenta 78. pantu,

A.  tā kā ar Padomes nostāju par budžeta projektu maksājumu apropriācijas tika noteiktas tādā apmērā, kas par 2,91 % pārsniedz 2010. gada budžetā noteikto apmēru;

B.  tā kā Parlaments pieņēma septiņu punktu stratēģiju, kas bija vērsta uz Lisabonas līguma noteikumu ieviešanu un ko papildināja budžeta grozījumi, vienlaikus izrādot savu labo gribu attiecībā uz maksājumu apmēra apstiprināšanu vispārējas vienošanās kontekstā;

C.  tā kā 2010. gada 15. novembrī Parlamenta un Padomes Samierināšanas komitejai neizdevās panākt vienošanos par kopīgu 2011. gada budžeta dokumentu,

1.  pauž gatavību veicināt vienošanās panākšanu par 2011. gada budžetu un ar to saistītiem elementiem ļoti īsā laikā, ja Komisija un Padome izpildīs turpmāk minētos nosacījumus:

   a) Parlaments un Padomes kvalificēts vairākums pieņems lēmumu attiecībā uz vienošanos par patiesiem elastīguma mehānismiem, kas atbildīs pašreiz spēkā esošajiem pārskatīšanas principiem, kā noteikts 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā, ļaujot pareizi finansēt politikas pamatvirzienus 2011. gadam un turpmākajiem gadiem, kas izriet no Lisabonas līgumā paredzētajām ES jaunajām kompetencēm un stratēģijas “Eiropa 2020”;
   b) Komisija apņemas līdz 2011. gada 1. jūlijam, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbības 311. pantu, iesniegt būtiskus priekšlikumus par jaunajiem ES pašas resursiem, un Padome apņemas apspriest šos priekšlikumus ar Parlamentu sarunu procesā par nākamo daudzgadu finanšu shēmu saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumam pievienoto Deklarāciju Nr. 3 par finanšu shēmas pārskatīšanu;
   c) visas trīs iestādes vienojas par sadarbības metodēm, kurās tiek paredzēta Parlamenta dalība nākamās daudzgadu finanšu shēmas apspriešanas procesā, Eiropas Parlamenta deputātu dalība attiecīgās sanāksmēs un regulāras Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāju apspriedes atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 324. pantam un 312. panta 5. punktam;

2.  atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos attiecībā uz Eiropas pievienoto vērtību un Lisabonas līguma noteikumu piemērošanu ES budžetam, kā arī precīzu grafiku pašu resursu izmantošanai;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0372.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0371.
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0328.
(4) OV C 27 E, 31.1.2008., 214. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika