Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2972(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0683/2010

Ingivna texter :

B7-0683/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/11/2010 - 8.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0433

Antagna texter
PDF 110kWORD 35k
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg
Budget
P7_TA(2010)0433B7-0683/2010

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2010 om de pågående förhandlingarna om budgeten för 2011

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 310-325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 som kommissionen lade fram den 27 april 2010 (KOM(2010)0300) samt ändringsskrivelserna nr 1, 2 och 3 som kommissionen lade fram den 15 september 2010, 11 oktober 2010 och 20 oktober 2010,

–  med beaktande av rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens budget för budgetåret 2011 som rådet antog den 12 augusti 2010 (12699/2010 – C7-0202/2010),

–  med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2010 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 – alla avsnitt(1),

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2007–2013 (KOM(2010)0072) samt kommissionens dokument med förslag till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor (KOM(2010)0073), vilka båda lades fram den 3 mars 2010,

–  med beaktande av förslaget till ändringsbudget nr 3 till 2010 års allmänna budget (KOM(2010)0149) av den 8 april 2010 samt förslaget till ändringsbudget nr 10 till 2010 års allmänna budget (KOM(2010)0598) av den 20 oktober 2010,

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen (KOM(2010)0150) som kommissionen lade fram den 8 april 2010,

–  med beaktande av rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3 till 2010 års allmänna budget – rådets ståndpunkt av den 13 september 2010 (13472/2010 – C7-0263/2010) samt Europaparlamentets resolution av den 20 oktober 2010 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2010 för budgetåret 2010, avsnitt III – kommissionen(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 22 september 2010 om förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2007–2013(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 29 mars 2007 om framtiden för Europeiska unionens egna medel(4),

–  med beaktande av artikel 78 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I rådets ståndpunkt om budgetförslaget har betalningsbemyndigandena begränsats till ett belopp som innebär en ökning på 2,91 procent jämfört med 2010 års budget.

B.  Parlamentet har enats om en ”sjupunktsstrategi” som syftar till att genomföra bestämmelserna i Lissabonfördraget och som stöds av budgetändringsförslag, samtidigt som parlamentet visar att man är beredd att bekräfta nivån på betalningarna inom ramen för en övergripande överenskommelse.

C.  Den 15 november 2010 misslyckades förlikningskommittén parlamentet–rådet att enas om en gemensam text för 2011 års budget.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin beredvillighet att underlätta en överenskommelse om 2011 års budget och därmed förknippade delar inom en mycket snäv tidsram, förutsatt att kommissionen och rådet åstadkommer följande:

   a) En överenskommelse om verkliga flexibilitetsmekanismer som är förenliga med existerande principer för översyner i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 och som skulle beslutas av parlamentet och av rådet med kvalificerad majoritet och möjliggöra en lämplig finansiering av den politik, för 2011 och framåt, som följer av de nya befogenheter som EU fått genom Lissabonfördraget och Europa 2020-projektet.
   b) Ett åtagande från kommissionen att före den 1 juli 2011 lägga fram konkreta förslag på grundval av artikel 311 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om nya egna medel för EU och ett åtagande från rådet att diskutera dessa förslag med parlamentet inom ramen för förhandlingarna för nästa fleråriga budgetram, i enlighet med förklaring nr 3 om översynen av budgetramen som ingår i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.
   c) En överenskommelse mellan de tre institutionerna om en samarbetsmetod som bland annat innebär att parlamentet deltar i förhandlingsprocessen om nästa budgetram genom att dess ledamöter får delta vid relevanta sammanträden samt att regelbundna överläggningar förs på ordförandenivå mellan parlamentet, rådet och kommissionen i enlighet med artiklarna 324 och 312.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtaganden om det europeiska mervärdet och konsekvenserna av Lissabonfördraget för EU-budgeten och om en exakt tidsram för de egna medlen.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P7_TA(2010)0372.
(2) Antagna texter, P7_TA(2010)0371.
(3) Antagna texter, P7_TA(2010)0328.
(4) EUT C 27 E, 31.1.2008, s. 214.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy