Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2086(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0293/2010

Pateikti tekstai :

A7-0293/2010

Debatai :

PV 25/11/2010 - 4
CRE 25/11/2010 - 4

Balsavimas :

PV 25/11/2010 - 8.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0436

Priimti tekstai
PDF 212kWORD 51k
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras
Europos ombudsmeno specialioji ataskaita Europos Parlamentui remiantis rekomendacijos Europos Komisijai projektu dėl skundo 676/2008/RT (pagal Darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnio 2 dalies 1 sakinį)
P7_TA(2010)0436A7-0293/2010

2010 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos ombudsmeno specialiosios ataskaitos remiantis rekomendacijos Europos Komisijai projektu dėl skundo 676/2008RT (2010/2086(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į specialiąją Europos ombudsmeno ataskaitą, Europos Parlamentui pateiktą 2010 m. vasario 24 d.,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą (ankstesnis EB sutarties 195 straipsnis),

–  atsižvelgdamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 1 dalį, 42 ir 43 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų(1), kuris paskutinį kartą buvo iš dalies pakeistas 2008 m. birželio 18 d. Europos Parlamento sprendimu 2008/587/EB, Euratomas(2),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Europos ombudsmenui dėl ryšių su skundo dėl Bendrijos teisės pažeidimų teikėju(3),

–  atsižvelgdama į Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį,

–  atsižvelgdamas į Peticijų komiteto pranešimą (A7–0293/2010),

A.  kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnyje Europos ombudsmenui suteikiami įgaliojimai priimti kiekvieno Sąjungos piliečio skundus dėl netinkamo administravimo atvejų Sąjungos institucijų ar įstaigų veikloje,

B.  kadangi ES piliečių teikiami skundai yra svarbus informacijos apie galimus ES teisės pažeidimus šaltinis,

C.  kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje numatyta, jog „kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai tvarkytų jo reikalus nešališkai, teisingai ir per kiek įmanoma trumpesnį laiką“,

D.  kadangi 2007 m. kovo 1 d. nevyriausybinė organizacija, kurios veikla susijusi su aplinkos apsauga, kreipėsi į Komisiją prašydama leisti susipažinti su Įmonių ir pramonės generalinio direktorato ir buvusio Komisijos pirmininko pavaduotojo, atsakingo už įmones ir pramonę, saugoma informacija ir dokumentais, susijusiais su Komisijos ir automobilių gamintojų atstovų posėdžiais, kuriuose buvo nagrinėjamas Komisijos požiūris automobilių išmetamo anglies dioksido tema,

E.  kadangi Komisija leido susipažinti su 15 iš 18 laiškų, kurie buvo siųsti tuo metu buvusiam Komisijos nariui Günteriui Verheugenui, turiniu, tačiau atsisakė suteikti galimybę susipažinti su trijų laiškų, kuriuos siuntė Vokietijos automobilių „Porsche“ gamintojas, turiniu, motyvuodama tuo, kad šių laiškų atskleidimas pažeistų įmonės komercinių interesų apsaugą,

F.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais(4) 1 straipsnio a punkte teigiama, kad šio reglamento tikslas – užtikrinti kuo geresnes galimybes susipažinti su Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos turimais dokumentais ir kadangi pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką bet kokios šio principo išimtys turi būti aiškinamos siaurai,

G.  kadangi Komisija atsisakė suteikti galimybę peticijos pateikėjui susipažinti su šiais UAB Porsche laiškais, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalimi, kurioje teigiama, kad institucijos nesuteikia galimybės susipažinti su dokumentais, dėl kurių atskleidimo nukentėtų komercinių fizinių arba juridinių asmenų interesų, įskaitant intelektinės nuosavybės, apsauga,

H.  kadangi UAB Porsche siuntė Komisijai šiuos laiškus, kai vyko pagrindinių suinteresuotųjų subjektų konsultacijos persvarstant Komisijos strategiją, pagal kurią siekiama sumažinti keleivinių automobilių išmetamo anglies dioksido kiekį, taigi galima manyti, kad šiuose trijuose laiškuose buvo informacijos apie UAB Porsche verslo santykius, ir kadangi dėl šios priežasties Komisija galėjo manyti, kad jiems taikoma Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatyta išimtis,

I.  kadangi Ombudsmeno tarnyba išnagrinėjo tris UAB Porsche laiškus ir Komisijos bei įmonės „Porsche“ susirašinėjimą elektroniniais laiškais, kur Komisija informuoja įmonę „Porsche“, kad ji nemano suteikti galimybės susipažinti su minėtaisiais trimis laiškais, ir kadangi Ombudsmenas, vadovaudamasis patikrinimo rezultatais, padarė išvadą, kad Komisija pasielgė neteisėtai, atsisakydama leisti susipažinti su visu UAB Porsche laiškų turiniu pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą(5) arba iš dalies susipažinti pagal 4 straipsnio 6 dalį, ir kadangi tai yra netinkamo administravimo atvejis,

J.  kadangi 2008 m. spalio 27 d. Ombudsmenas Komisijai pateikė rekomendacijos projektą, kuriame išdėstytos faktinės ir teisinės analizės detalės ir kuriame teigiama, kad Komisija turi suteikti prieigą prie trijų UAB Porsche laiškų, siųstų Komisijos pirmininko pavaduotojui Günteriui Verheugenui, ir leisti susipažinti su visu jų turiniu arba jo dalimi,

K.  kadangi Ombudsmenas, remdamasis EB sutarties 195 straipsniu (dabar SESV 228 straipsnis), prašė Komisijos per tris mėnesius, taigi iki 2009 m. sausio 31 d., pateikti išsamią nuomonę,

L.  kadangi per SESV 228 straipsnyje numatytą laikotarpį, per tris mėnesius, Komisija nepateikė nuomonės, tačiau šešis kartus prašė pratęsti terminą detaliai nuomonei apie Ombudsmeno rekomendacijos projektą pateikti, ir kadangi Ombudsmenas 2009 m. liepos mėn. ir pakartotinai rugpjūčio mėn. informavo Komisijos sekretoriatą apie tai, kad, jeigu jis negaus atsakymo dėl savo rekomendacijos projekto, jis Europos Parlamentui pateiks specialiąją ataskaitą,

M.  kadangi pradėjusi eiti pareigas naujoji Komisija leido susipažinti su laiškų turiniu, tačiau kadangi tai užtruko daugiau negu 15 mėnesių po to, kai buvo parengtas rekomendacijos projektas, o ne trys, kaip numatyta Ombudsmeno statute ir SESV 228 straipsnyje,

N.  kadangi Komisija, 15 mėnesių atidėliodama atsakymą dėl rekomendacijos projekto, pažeidė įsipareigojimą atvirai ir sąžiningai bendradarbiauti su Ombudsmenu nagrinėjant bylą 676/2008/RT, ir kadangi tai kenkia ne tik tarpinstituciniam dialogui, bet ir ES viešajam įvaizdžiui,

O.  kadangi Ombudsmenas nustatė, kad Komisija vėluoja atsakyti nagrinėjant kitą bylą (355/2007(TN)FOR), susijusią su galimybe susipažinti su dokumentais, kur Komisija turėjo Ombudsmenui pateikti detalią nuomonę apie Ombudsmeno rekomendacijos projektą iki 2009 m. spalio 31 d., tačiau tai nepadaryta iki šiol,

P.  kadangi Komisija laikėsi terminų atsakydama į skundus tik dėl keturių iš dvidešimt dviejų 2009 m. Ombudsmeno nagrinėtų bylų, susijusių su galimybe susipažinti su dokumentais, kadangi dėl 14 iš šių 22 bylų ji pateikė atsakymą vėliau negu 30 dienų po termino pabaigos, o dėl šešių bylų ji atsakė pavėluodama bent 80 dienų,

Q.  kadangi Parlamentas, vienintelė renkama Europos Sąjungos institucija, privalo apsaugoti ir ginti Europos ombudsmeno nepriklausomumą jam vykdant pareigas Europos piliečiams ir stebėti, kaip įgyvendinamos jo rekomendacijos,

1.  pritaria toms Europos ombudsmeno kritinėms pastaboms ir rekomendacijai Komisijai, susijusiai su skundu 676/2008/RT;

2.  pripažįsta, kad šiuo atveju ilgas vilkinimas atsakyti Ombudsmenui pažeidžia sutartyje numatytą Komisijos pareigą sąžiningai bendradarbiauti;

3.  yra labai susirūpinęs dėl bendros Komisijos praktikos vilkinti ir trukdyti Ombudsmeno tyrimus nagrinėjant bylas, susijusias su galimybe susipažinti su dokumentais;

4.  primena, kad atsižvelgiant į konsultacijas, pateikiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 4 dalį, Komisija turi numatyti terminą, per kurį trečioji šalis, dokumento autorius, turi atsakyti, ir pabrėžia, kad Komisija turėtų taip vykdyti šį įgaliojimą, kad būtų užtikrintas jos pačios terminų laikymasis(6);

5.  primena teismų praktiką, susijusią su sąžiningu bendradarbiavimu (ES sutarties 4 straipsnio 3 dalis), pagal kurią Sąjungos institucijos turi pareigą sąžiningai bendradarbiauti tarpusavyje, ir pažymi, kad ši pareiga aiškiai numatyta ES sutarties 13 straipsnio 2 dalyje;

6.  mano, kad tai, jog Komisija nebendradarbiavo nagrinėjant šią ir kitas bylas, kelia grėsmę, kad sumažės piliečių pasitikėjimas Komisija ir kenkia Europos ombudsmeno ir Europos Parlamento galimybėms tinkamai ir veiksmingai prižiūrėti Komisiją, o tai savaime prieštarauja pačiam teisinės valstybės principui, kuriuo pagrįsta visa Europos Sąjunga;

7.  prašo Komisijos įsipareigoti Europos Parlamentui, kad ateityje ji vykdys sąžiningo bendradarbiavimo su Europos ombudsmenu pareigą;

8.  mano, kad jeigu Komisijai nepavyks priimti įsipareigojimų ir (arba) ji ir toliau nebendradarbiaus su Ombudsmenu, Parlamentas gali Komisijai skirti nuobaudas, ir viena iš šių nuobaudų gali būti dalis Komisijos administracinių išlaidų atidėjimas į rezervą;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos ombudsmenui.

(1) OL L 113, 1994 5 4, p. 15.
(2) OL L 189, 2008 7 17, p. 25.
(3) OL C 244, 2002 10 10, p. 5.
(4) OL L 145, 2001 5 31, p. 43.
(5) Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 6 dalyje teigiama: „Jei kuri nors iš išimčių yra taikoma tiktai kai kurioms dokumento dalims, likusios dokumento dalys yra išduodamos.“.
(6) Išsamių Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo nuostatų, pridėtų prie Komisijos sprendimo 2001/937/EB, 5 straipsnio 5 dalyje teigiama, kad „trečiosios šalies dokumento autoriui skiriamas terminas pateikti atsakymą, kuris yra ne trumpesnis kaip penkios darbo dienos, bet leidžiantis Komisijai laikytis jos atsakymui skirtų terminų“.

Teisinė informacija - Privatumo politika