Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2076(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0291/2010

Esitatud tekstid :

A7-0291/2010

Arutelud :

PV 25/11/2010 - 4
CRE 25/11/2010 - 4

Hääletused :

PV 25/11/2010 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0437

Vastuvõetud tekstid
PDF 123kWORD 46k
Neljapäev, 25. november 2010 - Strasbourg
26. aastaaruanne Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008)
P7_TA(2010)0437A7-0291/2010

Euroopa Parlamendi 25. novembri 2010. aasta resolutsioon 26. aastaaruande kohta Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008) (2010/2076(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni aruannet „Katseprojekti ”EU Pilot' hindamise aruanne' (KOM(2010)0070;

–  võttes arvesse komisjoni 25. aastaaruannet ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2007) (KOM(2008)0777);

–  võttes arvesse komisjoni talituste töödokumente (SEK(2009)1683, SEK(2009)1684, SEK(2009)1685 ja SEK(2010)0182);

–  võttes arvesse komisjoni 5. septembri 2007. aasta teatist „Tulemuslik Euroopa – ühenduse õiguse kohaldamine” (KOM(2007)0502);

–  võttes arvesse komisjoni 20. märtsi 2002. aasta teatist „Suhted kaebuse esitajaga seoses ühenduse õiguse rikkumistega” (KOM(2002)0141);

–  võttes arvesse oma 21. veebruari 2008. aasta resolutsiooni komisjoni 23. aastaaruande ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve (2005) kohta(1);

–  võttes arvesse oma 9. juuli 2008. aasta resolutsiooni liikmesriikide kohtunike rolli kohta Euroopa kohtusüsteemis(2);

–  võttes arvesse kodukorra artikli 119 lõiget 1;

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning petitsioonikomisjoni arvamusi (A7-0291/2010),

1.  avaldab kahetsust, et komisjon ei ole vastanud Euroopa Parlamendi varasemates resolutsioonides ja eelkõige eespool nimetatud 21. veebruari 2008. aasta resolutsioonis esitatud küsimustele; märgib, et läbipaistvuses, eriti projekti EU Pilot ja inimressursside osas, ei ole paranemist toimunud;

2.  märgib, et komisjon püüab projekti EU Pilot abil tõhustada kohustuste võtmist, koostööd ja partnerlust komisjoni ja liikmesriikide vahel(3) ning arutab tihedas koostöös riikide valitsustega, kuidas tuleks Euroopa Liidu õigust kohaldada; on seisukohal, et see algatus vastab uuele, Lissaboni lepingu vastuvõtmisest tulenevale vajadusele kõikide Euroopa Liidu institutsioonide vaheliseks koostööks hästi toimiva, kodanikele orienteeritud liidu huvides; rõhutab Euroopa Liidu lepingu artikliga 17 komisjonile pandud kohustust tagada aluslepingute ja institutsioonide poolt aluslepingute alusel võetud meetmete rakendamine;

3.  märgib, et ühest küljest maalitakse pilt kodanikest, kellel on oluline roll ELi õiguse järgimise tagamisel kohapeal(4), kuid teisest küljest – projektis EU Pilot – on neile edasistes järelevalvemenetlustes veel väiksem roll antud; on seisukohal, et see ei ole kooskõlas aluslepingute pidulike deklaratsioonidega, et ”otsused tehakse nii avalikult kui võimalik ja nii kodanikulähedaselt kui võimalik' (Euroopa Liidu lepingu artikkel 1), et „liidu institutsioonid … teevad oma tööd võimalikult avalikult” (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 15) ja et „Liit järgib kogu oma tegevuses oma kodanike võrdsuse põhimõtet, mille kohaselt kohtlevad liidu institutsioonid, organid ja asutused kodanikke võrdselt” (Euroopa Liidu lepingu artikkel 9);

4.  märgib, et projekti EU Pilot töölerakendamiseks on komisjon loonud „konfidentsiaalse veebipõhise andmebaasi”(5) suhtlemiseks komisjoni teenistuste ja liikmesriikide ametivõimude vahel; palub komisjonil võimaldada Euroopa Parlamendile piisav juurdepääs nimetatud andmebaasile, et tal oleks võimalik täita oma rolli kontrollida komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvajat;

5.  toonitab, et Euroopa Liidu kodanike aktiivne roll on Euroopa Liidu lepingus selgesti välja toodud, eelkõige seoses Euroopa kodanikualgatusega; on seisukohal, et kodanike võimalus osaleda õigusloomeprogrammi kujundamisel on samuti otseses seoses nende praeguse olulise rolliga tagada Euroopa Liidu õiguse nõuetekohane järgimine ja kohaldamine ning sellega seotud menetluste läbipaistvus ja usaldusväärsus;

6.  märgib, et komisjoni kokkuvõttes ühenduse õiguse kohaldamise järelvalve kohta on rohkem tähelepanu pööratud ülevõtmisele kui tegelikule kohaldamisele; palub komisjonil nõuetekohaselt tunnustada petitsioonide olulisust ühenduse õiguse tegeliku kohaldamise järelvalves; petitsioonid on väga sageli esimeseks märgiks, et liikmesriigid on küll õigusaktid üle võtnud, kuid on nende rakendamisel maha jäänud;

7.  on arvamusel, et praegusel kujul ei anna komisjoni aastaaruanded Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta kodanikele ega teistele institutsioonidele piisavalt teavet ELi õiguse kohaldamise tegeliku olukorra kohta, sest komisjon viitab ainult selliste liikmesriikide vastu algatatud ametlikele menetlustele, kes ei ole ELi õigust oma riigi õigussüsteemi üle võtnud; on siiski seisukohal, et oleks vägagi kodanike ja parlamendi huvides, kui komisjon annaks neile teavet rikkumismenetluste algatamise kohta ELi õiguse ebaõige või puuduliku ülevõtmise tõttu ja lisaks sellele rikkumise üksikasjad;

8.  soovib tagada, et komisjon jätkaks detailsete andmete koostamist iga liiki rikkumiste kohta ning et need andmed tehtaks tervikuna Euroopa Parlamendile kättesaadavaks, et tal oleks võimalik täita oma rolli kontrollida komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvajat; märgib, et nimetatud andmete võrdlemine ja kategoriseerimine peaks olema kooskõlas eelmiste aastaaruannetega, nii et Euroopa Parlament saaks nõuetekohaselt hinnata komisjoni tehtud edusamme, hoolimata sellest, kas rikkumist käsitleti projekti EU Pilot või algse rikkumismenetluse raames;

9.  märgib, et viivitused Euroopa Liidu õiguse õigel kohaldamisel, ülevõtmisel ja jõustamisel avaldavad otsest mõju kodanike ja ettevõtete igapäevaelule ja nende võimalusele oma õigusi kasutada, mis tekitab õiguslikku ebakindlust ega võimalda neil täiel määral siseturu eeliseid kasutada; juhib tähelepanu asjaolule, et ELi õiguse mittejärgimine ja kohaldamata jätmine ning sellest põhjustatud usaldamatus Euroopa institutsioonide suhtes võivad väga kalliks maksma minna;

10.  taunib asjaolu, et mõned liikmesriigid alahindavad ELi õiguse nõuetekohase ja õigeaegse kohaldamise väärtust; nõuab tungivalt, et nad viivituste vältimiseks omistaksid ülevõtmisele ja kohaldamisele nõuetekohast tähtsust;

11.  palub komisjonil võtta vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 298 sätestatud uue õigusliku aluse kohase määruse kujul nn menetluskord, milles on määratletud rikkumismenetluse eri aspektid, näiteks teatised, tähtajad, õigus olla ära kuulatud, põhjuste märkimise kohustus jne, et tugevdada kodanike õigusi ja lisada läbipaistvust; tuletab komisjonile meelde, et 2002. aasta teatis on sellise menetluskorra koostamise tähtis lähtekoht;

12.  tuletab meelde, et õiguskomisjon lõi hiljuti ELi haldusõiguse alase töörühma, et uurida ELi haldusõiguse kodifitseerimise võimalust ja mida selline projekt endast praktikas kujutaks; on seisukohal, et Euroopa haldusseadustiku arutelu käigus tuleb nimetatud töörühma järeldusi arvesse võtta;

13.  tuletab meelde, et parlamendi õiguskomisjon kiitis hiljuti ühehäälselt heaks kirja petitsioonide esitajate seisukohtade toetuseks, milles nõutakse ELi õiguse järelevalve ja täitmise standardse halduskorra vastuvõtmist, milles tunnistatakse komisjoni kaalutlusõigust otsustada, millal ja kelle vastu menetlust algatada, samas aga piiratakse see kaalutlusõigus heade haldustavadega(6);

14.  tuletab meelde, et komisjoni esmane roll aluslepingute täitmise järelevalvajana on tagada Euroopa Liidu õiguse nõuetekohane ja õigeaegne kohaldamine liikmesriikide poolt; julgustab komisjoni kasutama kõiki talle aluslepingutega antud volitusi, eelkõige Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 260 sätteid, mis puudutavad direktiivi ülevõtmise meetmetest teatamise kohustuse mittetäitmist liikmesriigi poolt;

15.  tuletab meelde parlamendi 9. veebruari 2010 resolutsiooni Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise läbivaadatud raamkokkuleppe kohta järgmiseks õigusloomeperioodiks(7), milles ta palub komisjonil teha parlamendile kättesaadavaks kokkuvõtliku teabe kõikide rikkumismenetluste ametlikust teatest ning kui parlament soovib, siis rikkumismenetlusega seotud küsimused (8);

16.  on seisukohal, et ELi kodanikel peaks olema õigus eeldada, et komisjon tagab ühesuguse läbipaistvuse taseme sõltumata sellest, kas nad esitavad ametliku kaebuse või kasutavad aluslepinguga ette nähtud petitsiooniõigust; seetõttu palub petitsioonikomisjonile esitada selget teavet selle kohta, millisesse järku on jõutud ka nendes rikkumismenetlustes, mis on seotud veel lahendamata petitsiooniga; lisaks palub komisjonil petitsioonikomisjonile ja laiemale üldsusele selgitada skeemi, mille alusel käsitletakse päringuid ja kaebuseid;

17.  toetab komisjoni poolt aastaks 2009 ja edasiseks kavandatud meetmeid, mille eesmärk on tagada, et liikmesriigid järgivad Euroopa õigusakte, ja palub end kaasata menetlustesse rikkumiste puhul seoses veel lahendamata petitsioonidega, näiteks Campaniast esitatud petitsioonide korral, mis puudutavad jäätmeid käsitlevaid õigusakte, ja Hispaaniast esitatud petitsioonide korral, mis puudutavad veemajandust;

18.  palub komisjonil anda parlamendile asjakohased andmed, mille alusel saaks teha analüüsi lisandväärtuse kohta, mille projekt EU Pilot annab kehtivale rikkumisasjade haldamisprotsessile ja mis põhjendaks projekti pikendamist; on seisukohal, et need andmed võimaldaksid parlamendil näiteks kontrollida, kas liikmesriigile konkreetse juhtumi lahendamiseks antud kümme nädalat ei ole veelgi kaugemale lükanud rikkumismenetluse algatamist, mille kestus on juba praegu erakordselt pikk ja ebamäärane;

19.  võtab erilise tähelepanuga teadmiseks komisjoni lubaduse anda süstemaatiliselt hinnang liikmesriigi poolt kaebustele antud vastustele; palub komisjonil analüüsida toimikut viivitamata ja suhtuda nimetatud hinnangu andmisse suurima tähelepanuga; nõuab selgitust kaebuse esitaja rolli kohta hinnangu andmise käigus;

20.  palub komisjonil eraldada piisavad vahendid, et oleks võimalik ELi õiguse rakendamise üle täielikku järelevalvet teha, algatada oma uurimisi ja välja töötada prioriteedid tugevamate ja süstemaatilisemate meetmete jaoks; palub komisjonil anda parlamendile, nagu parlament on seda korduvalt nõudnud, selged ja põhjalikud andmed eri peadirektoraatidele rikkumisjuhtumite menetlemiseks ja projektile EU Pilot eraldatavate vahendite kohta; tuletab komisjonile meelde, et parlament on võtnud endale kohustuse toetada komisjoni suuremate eelarveassigneeringutega vahendite suurendamiseks;

21.  palub komisjonil kaaluda uuenduslikke mehhanisme, nagu teenuste direktiivis ette nähtud vastastikuse hindamise menetlus, et tagada ELi õiguse tulemuslikum kohaldamine;

22.  väljendab heameelt uue koondsüsteemi üle, mis on suunatud kodanikele, kes soovivad küsida nõu või abi või esitada kaebust veebisaidi „Teie Euroopa”(9) kaudu; seoses laialdaselt avalikkusele tutvustatud kodanikualgatuse (Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõige 4) lisamisega kodanike kaasamise vahendite loetellu on astmeliselt kasvanud vajadus selgituste ja juhiste järele; Euroopa Parlament sooviks olla kaasatud selle veebisaidi täiendamisse, et tagada ühtsus oma kavadega, mis näevad ette kodanikele paremate juhiste andmist;

23.  tuletab meelde nõukogu lubadust ergutada liikmesriike koostama ja avaldama tabeleid, mis näitlikustavad seost direktiivide ja siseriiklike ülevõtmismeetmete vahel; rõhutab, et need tabelid on olulised, et võimaldada komisjonil teostada tõhusat järelevalvet rakendusmeetmete üle kõigis liikmesriikides;

24.  nõuab tungivalt Euroopa Parlamendi rolli tugevdamist ühtse turu eeskirjade kohaldamise, jõustamise ja järelevalve valdkonnas; toetab iga-aastase ühtse turu foorumi ideed;

25.  rõhutab siseturu tulemustabeli ja tarbijaturu tulemustabeli keskset rolli olulise kaudse distsiplinaarmehhanismina toimivate järelevalve- ja võrdlusvahendite tulemuslikuma kasutamise raames; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama piisava rahastamise ja personali, et tarbijaturu tulemustabelit oleks võimalik edasi arendada;

26.  märgib, et riiklikel kohtutel on Euroopa Liidu õiguse kohaldamisel oluline roll, ning toetab täielikult ELi jõupingutusi parandada ja koordineerida liikmesriikide kohtunike, juriidilistel ametikohtadel töötajate, ametnike ja avalike teenistujate õigusalast koolitust;

27.  on seisukohal, et kui komisjon alustab rikkumismenetlust mõne liikmesriigi vastu, peaks ta ühtlasi avaldama teatise selgitusega, et vastava liikmesriigi asjaomastel kodanikel on võimalik ELi õigust rikkunud õigusakti vaidlustada ka oma riiklikes kohtutes;

28.  tuletab meelde oma 17. juuni 2010. aasta resolutsiooni õigusalase koolituse kohta tsiviil- ja kaubandusasjades; on seisukohal, et ka Stockholmi programmi rakendamise tegevuskava silmas pidades on õigusalase koolituse süvendamine äärmiselt oluline;

29.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Kohtule, Euroopa ombudsmanile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 184 E, 6.8.2009, lk 63.
(2) ELT C 294 E, 3.12.2009, lk 27.
(3) Katseprojekti „EU Pilot” hindamise aruanne, lk 2.
(4) Komisjoni 2002. aasta teatis, lk 5: 'Komisjon on pidevalt rõhutanud kaebuse esitaja suurt tähtsust ühenduse õiguse rikkumiste tuvastamisel.„
(5) Komisjoni aruanne „Katseprojekti ”EU Pilot' hindamise aruanne' KOM(2010)0070, lk 2.
(6) „Kaalutlusõigus võib kaasaegses halduses olla vajalik pahe; absoluutne kaalutlusõigus läbipaistvuse absoluutse puudumisega on siiski põhimõtteliselt vastuolus õigusriigi põhimõtetega” – Frassoni raport (2005/2150(INI)) komisjoni 21. ja 22. aastaaruande kohta ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2003. ja 2004), seletuskirja lk 17.
(7) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0009.
(8) Samas, lõike 3 alapunkti e punkt 5.
(9) http://ec.europa.eu/youreurope/

Õigusteave - Privaatsuspoliitika