Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2076(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0291/2010

Pateikti tekstai :

A7-0291/2010

Debatai :

PV 25/11/2010 - 4
CRE 25/11/2010 - 4

Balsavimas :

PV 25/11/2010 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0437

Priimti tekstai
PDF 216kWORD 60k
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras
26-oji metinė Europos Sąjungos teisės aktų taikymo stebėsenos ataskaita (2008 m.)
P7_TA(2010)0437A7-0291/2010

2010 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 26-osios metinės Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsenos ataskaitos (2008 m.) (2010/2076(INI)).

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos parengtą „EU Pilot“ vertinimo ataskaitą (COM(2010)0070),

–  atsižvelgdamas į 25-ąją metinę Komisijos teikiamą Bendrijos teisės taikymo stebėsenos ataskaitą (2007 m.) (COM(2008)0777),

–  atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SEC(2009)1683, SEC(2009)1684, SEC(2009)1685 ir SEC(2010)0182),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 5 d. Komisijos komunikatą „Rezultatų siekianti Europa – Bendrijos teisės taikymas“ (COM(2007)0502),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 20 d. Komisijos komunikatą dėl santykių su skundo dėl Bendrijos teisės pažeidimų teikėju (COM(2002)0141),

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 21 d. rezoliuciją dėl Komisijos 23-osios metinės ataskaitos apie Bendrijos teisės taikymo kontrolę (2005 m.)(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl nacionalinio teisėjo vaidmens Europos teisminėje sistemoje(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos bei Peticijų komitetų nuomones (A7–0291/2010),

1.  apgailestauja, kad Komisija neatsakė į klausimus, kuriuos Parlamentas pateikė savo ankstesnėse rezoliucijose, ypač minėtoje 2008 m. vasario 21 d. rezoliucijoje; pažymi, kad ir toliau nepakankamai užtikrinamas skaidrumas, ypač kai tai susiję su projektu „EU Pilot“ ir žmogiškųjų išteklių klausimu;

2.  pažymi, kad Komisija, įgyvendindama projektą „EU Pilot“, siekia skatinti Komisijos ir valstybių narių savitarpio įsipareigojimus, bendradarbiavimą ir partnerystę(3) ir artimai bendradarbiaudama su nacionalinėmis administracijomis svarsto, kaip spręsti Europos Sąjungos teisės taikymo klausimą; todėl mano, kad ši iniciatyva po Lisabonos sutarties priėmimo – tinkamas atsakas naujai atsiradusiai visų Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimo būtinybei, siekiant gerai veikiančios ir piliečių labui dirbančios Sąjungos; pabrėžia Komisijos pareigą, nustatytą Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnyje, užtikrinti „kad Sutartys ir priemonės, kurių jomis vadovaudamosi imasi institucijos, būtų taikomos“;

3.  pažymi, kad, viena vertus, teigiama, jog piliečiai atlieka esminį vaidmenį užtikrinant, kad būtų išties laikomasi ES teisės aktų(4), tačiau, antra vertus, įgyvendinant projektą „EU Pilot“, dar labiau ribojamas jų dalyvavimas bet kokioje tolesnėje procedūroje; mano, jog tai neatitinka į sutartis įtrauktų oficialių pareiškimų, kad sprendimai priimami kuo atviriau ir kaip galima labiau atsižvelgiant į pilietį (Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnis), kad Sąjungos institucijos atlieka savo darbą kaip galima labiau gerbdamos atvirumo principą (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnis) ir kad vykdant bet kokią Sąjungos veiklą paisoma jos piliečių, kuriems institucijos turi būti vienodai dėmesingos, lygybės (Europos Sąjungos sutarties 9 straipsnis);

4.  pažymi, kad, siekdama tinkamo projekto „EU Pilot“ veikimo, Komisija sukūrė konfidencialią internetinę duomenų bazę(5), skirtą Komisijos tarnybų ir valstybių narių institucijų bendravimui; ragina Komisiją suteikti Parlamentui reikšmingą prieigą prie šios duomenų bazės tam, kad jis galėtų kontroliuoti, kaip Komisija vykdo savo Sutarčių sergėtojos vaidmenį;

5.  pabrėžia, kad aktyvus Europos Sąjungos piliečių vaidmuo aiškiai įtvirtintas Europos Sąjungos sutartyje, visų pirma turint mintyje Europos piliečių iniciatyvą; mano, kad piliečiams suteikta galimybė dalyvauti sudarant teisėkūros darbotvarkę taip pat tiesiogiai susieta su jų dabartiniu pagrindiniu vaidmeniu užtikrinant teisingą Europos Sąjungos teisės taikymą ir jos laikymąsi bei susijusių procedūrų skaidrumą ir patikimumą;

6.  pažymi, kad Komisijos Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsenos ataskaitos santraukoje didesnis dėmesys skiriamas perkėlimui, o ne faktiniam taikymui; ragina Komisiją tinkamai pripažinti peticijų vaidmenį vykdant Europos Sąjungos teisės faktinio taikymo stebėseną, nes labai dažnai peticijos būna pirmieji rodikliai, iš kurių matyti, kad valstybės narės tik perkelia teisines priemones, bet vėluoja jas įgyvendinti;

7.  laikosi nuomonės, kad dabartinėse Komisijos kasmetinėse ataskaitose dėl Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsenos nepateikiama pakankamai informacijos piliečiams ar kitoms institucijoms apie faktinę ES teisės taikymo padėtį, kadangi Komisija tik pateikia nuorodą į oficialias procedūras, pradėtas prieš valstybes nares, kurios neperkėlė ES teisės nuostatų į savo nacionalinę teisės sistemą; tačiau mano, kad piliečiams ir Parlamentui būtų labai naudinga būti informuotiems, kada Komisija pradeda pažeidimo, susijusio su neteisingu ar prastu ES teisės nuostatų perkėlimu į nacionalinę teisę, procedūrą, ir žinoti šių pažeidimų detales;

8.  pageidauja, kad būtų užtikrinta, jog Komisija ir toliau teiktų išsamius duomenis apie visų rūšių pažeidimus ir kad visi šie duomenys būtų laisvai prieinami Parlamentui, kad šis galėtų kontroliuoti, kaip Komisija vykdo savo Sutarčių sergėtojos vaidmenį; šių duomenų lyginimas ir rūšiavimas turėtų atitikti ankstesnes metines ataskaitas tam, kad Parlamentui būtų lengviau tinkamai įvertinti Komisijos atliktą pažangą nepaisant to, ar konkretus pažeidimas buvo nagrinėjamas vykdant projektą „EU Pilot“ ar įprastą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą;

9.  mano, kad jei delsiama teisingai, taikyti, perkelti Europos Sąjungos teisės aktus ar užtikrinti jų įgyvendinimą, tai turi tiesioginės įtakos kasdieniam piliečių gyvenimui ir įmonių veiklai bei jų teisių įgyvendinimui, o tai sukelia teisinio neapibrėžtumo ir neleidžia jiems išnaudoti visų vidaus rinkos suteikiamų privalumų; atkreipia dėmesį į dideles išlaidas, kurios atsiranda dėl to, kad tinkamai netaikomi ES teisės aktai arba jų nesilaikoma, be to, dėl tokių veiksmų mažėja pasitikėjimas ES institucijomis;

10.  apgailestauja dėl to, kad kai kurios valstybės narės nepakankamai įvertina teisingai ir laiku įgyvendinamos ES teisės teikiamą vertę; siekiant išvengti vėlavimo, ragina jas suteikti teisės aktų perkėlimui ir įgyvendinimui tinkamą prioritetinę svarbą;

11.  ragina Komisiją, remiantis naujuoju Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 298 straipsnyje numatytu teisiniu pagrindu, parengti procedūrų kodeksą, t. y. reglamentą, kuriame būtų išnagrinėti įvairūs pažeidimo nagrinėjimo procedūros aspektai, įskaitant informavimą, laiko terminus, teisę būti išklausytam, įpareigojimą nurodyti priežastis, siekiant, kad būtų paisoma piliečių teisių ir užtikrintas skaidrumas; primena Komisijai, kad jos parengtas 2002 m. komunikatas yra svarbus orientyras šiam procedūrų kodeksui rengti;

12.  primena, kad Teisės reikalų komitetas neseniai įsteigė darbo grupę ES administracinės teisės klausimais siekiant išnagrinėti, ar įmanoma kodifikuoti ES administracinę teisę ir kaip praktiškai turėtų vykti šis procesas; mano, kad turėtų būti atsižvelgta į šios darbo grupės išvadas svarstant Europos administracinį kodeksą;

13.  primena, jog neseniai Teisės reikalų komitetas vienbalsiai patvirtino laišką, skirtą peticijos teikėjo nuomonei, pagal kurią raginama nustatyti standartinę administracinę ES teisės nuostatų stebėsenos ir taikymo tvarką, paremti; kadangi Komisija savo nuožiūra sprendžia, kada ir kieno atžvilgiu turėtų būti inicijuotos procedūros, pagal minėtąją tvarką ši veiksmų laisvė būtų apribota atsižvelgiant į tai, kas priimtina vadovaujantis gera administracine praktika(6);

14.  primena, kad pagrindinis Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, vaidmuo – užtikrinti teisingą Europos Sąjungos teisės aktų taikymą valstybėse narėse ir prižiūrėti, kad tai būtų daroma laiku; ragina Komisiją naudotis visais jai pagal Sutartis suteiktais įgaliojimais, visų pirma dėl SESV 260 straipsnio naujųjų nuostatų dėl valstybių narių pareigos pranešti apie direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę priemones neįvykdymą;

15.  primena 2010 m. vasario 9 d. Parlamento rezoliuciją dėl pataisyto Europos Parlamento ir Komisijos pamatinio susitarimo(7), kurioje jis ragina Komisiją „pateikti Parlamentui apibendrintą informaciją apie visas įsipareigojimų neįvykdymo procedūras, pradedant oficialiais įspėjimais, įskaitant, jei to paprašo Parlamentas, (...) visais klausimais, susijusiais su įsipareigojimų neįvykdymo procedūra“(8);

16.  mano, kad ES piliečiai turėtų iš Komisijos tikėtis tokio paties skaidrumo, neatsižvelgiant į tai, ar jie teikia oficialų skundą, ar naudojasi savo teise pateikti peticiją pagal Sutartį; todėl prašo, kad Peticijų komitetui būtų pateikiama aiški informacija apie pažeidimo nagrinėjimo procedūrų, vykstančių tais pačiais klausimais, kokiais pateiktos peticijos, etapus; taip pat ragina Komisiją paaiškinti Peticijų komitetui ir plačiajai visuomenei, kaip svarstomi skundai ir prašymai pateikti informacijos;

17.  pritaria Komisijos 2009 ir vėlesniems metams numatytoms priemonėms, kuriomis siekiama užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi Europos Sąjungos teisės aktų, ir prašo įtraukti jį į pažeidimo nagrinėjimo procedūras tais atvejais, kai peticijos dar tebesvarstomos, kaip antai Kampanijos regiono atveju dėl teisės aktų dėl atliekų ir Ispanijos atveju dėl vandentvarkos teisės aktų;

18.  ragina Komisiją pateikti Parlamentui visus susijusius duomenis, į kuriuos atsižvelgiant būtų galima atlikti projekto „EU Pilot“ pridėtinės vertės šiuo metu vykstančiam pažeidimų valdymo procesui analizę, kuria remiantis būtų pagrįstas tolesnis projekto vykdymas; mano, kad, pvz., Parlamentui turėtų būti sudaryta galimybė, remiantis šiais duomenimis, įvertinti, ar dėl 10 savaičių, kurios buvo suteiktos valstybei narei konkretaus atvejo sprendimui rasti, nebuvo dar vėliau inicijuota pažeidimo nagrinėjimo procedūra, kurios trukmė jau dabar labai ilga ir neapibrėžta;

19.  su ypatingu susidomėjimu atkreipia dėmesį į Komisijos įsipareigojimą sistemingai pateikti atsakymo į valstybės narės pateiktą skundą vertinimą; ragina Komisiją labai atidžiai atlikti šį vertinimą ir pateikti jį skubiai išnagrinėjus atitinkamą bylą; ragina paaiškinti skundo pateikėjo vaidmenį vertinimo procese;

20.  ragina Komisiją skirti pakankamai išteklių, kad būtų galima visapusiškai stebėti, kaip įgyvendinama ES teisė, inicijuoti savo bylas ir nustatyti stipresnių ir sistemingesnių veiksmų prioritetus; kaip jau ne kartą prašė, ragina Komisiją pateikti Parlamentui aiškius ir išsamius duomenis apie išteklius, kurie skirti pažeidimų įvairiuose generaliniuose direktoratuose atvejams tirti ir projektui „EU Pilot“ įgyvendinti; primena Komisijai, kad Parlamentas įsipareigojo remti Komisiją ir skirti daugiau biudžeto asignavimų ištekliams didinti;

21.  prašo Komisijos apsvarstyti naujoviškus mechanizmus, tokius kaip abipusio vertinimo procedūros, numatytos Paslaugų direktyvoje, kad būtų užtikrinamas veiksmingesnis ES teisės aktų įgyvendinimas;

22.  palankiai vertina vieno langelio, skirto piliečiams, kuriems reikia patarimų arba kurie nori pateikti apeliaciją ar skundą interneto svetainėje „Jūsų Europa“ (angl. Your Europe), įsteigimą(9). Į priemonių, kuriomis skatinamas piliečių dalyvavimas, sąrašą įtraukus plačiai žiniasklaidoje aptartą piliečių iniciatyvą (Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalis), atsirado gerokai didesnė būtinybė pateikti paaiškinimus ir patarimus. Europos Parlamentas norėtų dalyvauti plėtojant šią interneto svetainę, kad būtų užtikrintas suderinamumas su jo paties planais geriau patarti piliečiams;

23.  primena Tarybos pažadą skatinti valstybes nares rengti ir skelbti direktyvų ir nacionalinių perkėlimo priemonių koreliaciją iliustruojančias lenteles; pabrėžia, kad šios lentelės būtinos siekiant sudaryti Komisijai sąlygas veiksmingai stebėti, kaip visose valstybėse narėse taikomos įgyvendinimo priemonės;

24.  primygtinai ragina sustiprinti Parlamento vaidmenį bendros rinkos taisyklių taikymo, įgyvenimo ir stebėsenos srityse; pritaria kasmetinio Bendrosios rinkos forumo idėjai;

25.  pabrėžia pagrindinį vaidmenį, kurį Vidaus rinkos pažangos lentelės ir Vartotojų rinkų rezultatų suvestinės vaidina siekiant veiksmingiau stebėti ir vertinti naudojamas priemones, kurios kartu yra ir netiesioginė disciplinavimo priemonė; ragina Komisiją ir valstybes nares suteikti pakankamą finansavimą ir pakankamai personalo, siekiant užtikrinti tolesnį Vartotojų rinkų rezultatų suvestinės vystymą;

26.  pažymi, kad nacionaliniai teismai atlieka esminį vaidmenį taikant Europos Sąjungos teisę, ir visiškai remia ES pastangas gerinti nacionalinių teisėjų, teisininkų, nacionalinių administracijų pareigūnų ir valstybės tarnautojų mokymus bei juos koordinuoti;

27.  mano, kad Komisija, pradėjusi pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš valstybę narę, taip pat turėtų parengti komunikatą, kuriame praneštų, kad atitinkamos valstybės piliečiai, kurie patyrė neigiamą poveikį dėl teisės akto, kuriuo buvo pažeista ES teisė, gali kreiptis į nacionalinius teismus ir pareikšti prieštaravimą dėl minėtojo teisės akto;

28.  primena savo 2010 m. birželio 17 d. rezoliuciją dėl teisėjų mokymo, susijusio su civilinėmis ir komercinėmis bylomis; mano, kad labai svarbu stiprinti teisėjų mokymą atsižvelgiant į veiksmų planą, kuriuo įgyvendinama Stokholmo programa;

29.  paveda perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Europos ombudsmenui ir valstybių narių parlamentams.

(1) OL C 184 E, 2009 8 6, p. 63.
(2) OL C 294 E, 2009 12 3, p. 27.
(3) „EU Pilot“ vertinimo ataskaita, p. 2.
(4) Komisijos komunikatas, p. 5: „Komisija nuolat pripažįsta didžiulį skundo teikėjo vaidmenį aptinkant Bendrijos teisės nuostatų pažeidimus“.
(5) Komisijos projekto „EU Pilot“ vertinimo ataskaita COM(2010)0070, p. 2.
(6) „Veiksmų laisvė gali būti būtina šiuolaikinės vyriausybės blogybė; tačiau absoliuti veiksmų laisvė, pridėjus visiško skaidrumo trūkumą, iš esmės prieštarauja teisinės valstybės principams“. M. Frassoni pranešimo (2005/2150(INI)) dėl Komisijos 21-ojo ir 22-ojo metinių pranešimų apie Bendrijos teisės aktų taikymo kontrolę (2003 ir 2004 m.) aiškinamosios dalies p. 17.
(7) Tos dienos priimti tekstai, P7_TA(2010)0009.
(8) Idem, 3 dalies e punkto penktoji pastraipa.
(9) http://ec.europa.eu/youreurope/

Teisinė informacija - Privatumo politika