Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2076(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0291/2010

Ingivna texter :

A7-0291/2010

Debatter :

PV 25/11/2010 - 4
CRE 25/11/2010 - 4

Omröstningar :

PV 25/11/2010 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0437

Antagna texter
PDF 129kWORD 48k
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg
Kommissionens tjugosjätte årsrapport om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008)
P7_TA(2010)0437A7-0291/2010

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2010 om kommissionens tjugosjätte årsrapport om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) (2010/2076(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens utvärderingsrapport för EU-pilotprojektet (KOM(2010)0070),

–  med beaktande av kommissions tjugofemte årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2007) (KOM(2008)0777),

–  med beaktande av kommissionens avdelningars arbetsdokument (SEK(2009)1683, SEK(2009)1684, SEK(2009)1685 och SEK(2010)0182),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 september 2007 ”En europeisk union som bygger på resultat – tillämpning av gemenskapsrätten” (KOM(2007)0502),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 mars 2002 om klagandens ställning i ärenden om överträdelser av gemenskapsrätten (KOM(2002)0141),

–  med beaktande av sin resolution av den 21 februari 2008 om kommissionens tjugotredje årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2005)(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2008 om de nationella domarnas roll i det europeiska rättssystemet(2),

–  med beaktande av artikel 119.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för framställningar (A7-0291/2010).

1.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte svarat på de frågor som parlamentet tagit upp i sina tidigare resolutioner, särskilt den nämnda resolutionen av den 21 februari 2008. Det saknas framsteg när det gäller öppenheten, särskilt med avseende på ”EU-pilotprojektet” och frågan om personalresurser.

2.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen genom EU-pilotprojektet syftar till att öka ”åtaganden, samarbete och partnerskap mellan kommissionen och medlemsstaterna”(3) och i nära samarbete med förvaltningarna i medlemsstaterna överväger hur man ska hantera tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning. Detta initiativ motsvarar det nya behovet av samarbete mellan Europeiska unionens samtliga institutioner och tjänar intressena hos en välfungerande union som efter antagandet av Lissabonfördraget fokusar på medborgarna. Parlamentet understryker kommissionens skyldighet enligt artikel 17 i EU-fördraget att ”säkerställa tillämpningen av fördragen och av de åtgärder som institutionerna antar i enlighet med fördragen”.

3.  Å ena sidan framställs det som att medborgarna har en nyckelroll i samband med att på plats se till att EU-lagstiftningen efterlevs(4), medan de å andra sidan – i EU-pilotprojektet – ännu mer utestängs från alla påföljande förfaranden. Europaparlamentet anser att detta inte överensstämmer med de högtidliga förklaringarna i fördragen om att ”besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt” (artikel 1 i EU-fördraget), att ”unionens institutioner … [ska] utföra sitt arbete så öppet som möjligt” (artikel 15 i EUF-fördraget) och att ”unionen … i all sin verksamhet [ska] respektera principen om jämlikhet mellan sina medborgare, som ska få lika uppmärksamhet från unionens institutioner” (artikel 9 i EU-fördraget).

4.  Europaparlamentet noterar att kommissionen, för att göra ”EU Pilot” funktionsdugligt, har skapat en sekretessbelagd onlinedatabas(5) för kommunikation mellan kommissionens avdelningar och myndigheterna i medlemsstaterna. Det uppmanar kommissionen att ge parlamentet meningsfyllt tillträde till denna databas för att det ska kunna utöva rollen som övervakare av att kommissionen fullgör sina skyldigheter som fördragens väktare.

5.  Europaparlamentet påpekar att medborgarnas aktiva roll i Europeiska unionen tydligt fastställs i fördraget om Europeiska unionen, med särskild hänvisning till det europeiska medborgarinitiativet. Parlamentet anser att medborgarnas möjlighet att fastställa en dagordning för lagstiftning också står i direkt förbindelse med deras nuvarande och viktiga roll när det gäller att säkra korrekt tillämpning och efterlevnad av Europeiska unionens lagstiftning och insynen i och tillförlitligheten hos förfarandena i samband med detta.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen i sin sammanfattande rapport om kontrollen av unionsrättens tillämpning lägger större vikt vid införlivandet än vid den faktiska tillämpningen. Kommissionen uppmanas att på lämpligt sätt erkänna framställningarnas roll i samband med kontrollen av den faktiska tillämpningen av unionsrätten. Det är mycket vanligt att framställningarna ger en första fingervisning, efter införlivandet, om att medlemsstaterna släpar efter med genomförandet av lagstiftningsåtgärder.

7.  Europaparlamentet anser att kommissionens årsrapporter om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning i sin nuvarande form inte ger medborgarna och de övriga institutionerna tillräcklig information om det verkliga läget i fråga om tillämpningen av EU-lagstiftningen, eftersom kommissionen endast hänvisar till formella förfaranden som inletts mot medlemsstater som inte införlivat EU-lagstiftning med sina nationella rättssystem. Det skulle emellertid i hög grad ligga i medborgarnas och parlamentets intresse att få information om när kommissionen påbörjar fördragsbrottsförfaranden på grund av felaktigt eller bristfälligt införlivande av EU-lagstiftning, tillsammans med detaljer om dessa förfaranden.

8.  Europaparlamentet önskar försäkra sig om att kommissionen fortsätter att ta fram uppgifter om alla typer av överträdelse, och att dessa uppgifter i sin helhet fritt ställs till parlamentets förfogande så att det kan utöva sin roll att övervaka kommissionens fullgörande av sina skyldigheter som fördragens väktare. Parlamentet påpekar att insamlingen och klassificeringen av dessa uppgifter bör stämma överens med de tidigare årsrapporterna för att parlamentet på ett meningsfullt sätt ska kunna utvärdera de framsteg som kommissionen gjort, oberoende av om överträdelserna behandlats via EU Pilot eller genom det ursprungliga fördragsbrotts- eller överträdelseförfarandet.

9.  Europaparlamentet konstaterar att förseningar i tillämpning, införlivande och efterlevnad av Europeiska unionens lagstiftning direkt inverkar på medborgarnas och företagens dagliga liv och på utövandet av deras rättigheter, vilket skapar osäkerhet om rättsläget och hindrar allmänheten och företagen från att till fullo dra nytta av den inre marknaden. Parlamentet påpekar att brister i efterlevnad och tillämpning av EU-rätten föranleder höga kostnader och, som en följd därav, medför en brist på förtroende för EU:s institutioner.

10.  Europaparlamentet beklagar djupt att vissa medlemsstater underskattar värdet av en korrekt och punktlig tillämpning av EU-lagstiftningen. Parlamentet uppmanar dem att ge tillräcklig prioritet åt införlivande och tillämpning, så att förseningar kan undvikas.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om en ”förfarandekod” i form av en förordning på grundval av den nya rättsliga grunden i artikel 298 i EUF-fördraget, som anger de olika aspekterna av fördragsbrottsförfarandena, bland annat meddelanden, tidsfrister, rätten att höras, skyldigheten att uppge skäl och så vidare, i syfte att stärka medborgarnas rättigheter och insynen. Parlamentet påminner kommissionen om att dess meddelande från 2002 utgör en viktig referens när en sådan ”förfarandekod” ska utarbetas.

12.  Europaparlamentet påminner om att utskottet för rättsliga frågor nyligen inrättade en arbetsgrupp om EU:s förvaltningslagstiftning för att undersöka huruvida en kodifiering av EU:s förvaltningslagstiftning är möjlig och vad ett sådant projekt skulle inbegripa i praktiken. Parlamentet anser att slutsatserna från denna arbetsgrupp bör beaktas när en europeisk förvaltningskod diskuteras.

13.  Europaparlamentet påminner om att rättsutskottet nyligen enhälligt antog en skrivelse som stöder synpunkterna från en framställare som kräver ett standardiserat administrativt förfarande för kontroll och efterlevnad av EU-lagstiftningen vilket respekterar kommissionens handlingsutrymme i fråga om när och mot vem förfaranden ska inledas, samtidigt som detta handlingsutrymme skulle begränsas till att omfattas av vad som gäller för god förvaltningssed(6).

14.  Europaparlamentet påminner om att kommissionen som fördragens väktare spelar en primär roll när det gäller att säkerställa den korrekta och punktliga tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning i medlemsstaterna. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att använda alla sina befogenheter enligt fördragen, särskilt de nya bestämmelserna i artikel 260 i EUF-fördraget om medlemsstaters underlåtenhet att anmäla genomförandebestämmelser i anslutning till direktiv.

15.  Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 9 februari 2010 om en översyn av ramavtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(7), där det uppmanade kommissionen att ”ge parlamentet en sammanfattning av alla överträdelseförfaranden från den formella underrättelsen, inklusive, om parlamentet så begär, ... av de ärenden som berörs av överträdelseförfarandet”(8).

16.  Europaparlamentet anser att EU-medborgarna bör kunna förvänta sig samma öppenhet från kommissionen oavsett om de inger ett formellt klagomål eller utövar sin framställningsrätt enligt fördraget. Parlamentet begär därför att dess utskott för framställningar ges tydlig information om framstegen i de fördragsbrotts- och överträdelseförfaranden som löper parallellt med oavslutade framställningar. Kommissionen uppmanas dessutom att klargöra för utskottet för framställningar och den breda allmänheten hur förfrågningar och klagomål hanteras.

17.  Europaparlamentet stöder de åtgärder som kommissionen planerat för 2009 och därefter för att se till att medlemsstaterna efterlever EU-lagstiftningen. Parlamentet vill gärna involveras i fördragsbrotts- och överträdelseförfarandena i de fall där framställningar ännu inte har avslutats, t.ex. de fall som rör regionen Kampanien och avfallslagstiftningen samt Spanien och lagstiftningen om vattenförvaltning.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förse parlamentet med relevanta uppgifter för att möjliggöra en analys av vilket mervärde EU-pilotprojektet medför i det befintliga förfarandet för hantering av ärenden som rör fördragsbrottsförfaranden, något som skulle motivera att projektet utökades ytterligare. Dessa uppgifter bör exempelvis ge parlamentet möjlighet att kontrollera om de tio veckor som beviljas en medlemsstat för att hitta en lösning på ett konkret fall inte ytterligare fördröjt inledandet av ett fördragsbrottsförfarande, vars varaktighet redan är extremt lång och obestämd.

19.  Europaparlamentet noterar med särskilt intresse kommissionens åtagande att systematiskt utvärdera svar på klagomål som lämnas in av en medlemsstat. Parlamentet uppmanar kommissionen att fästa allra största uppmärksamhet vid dessa utvärderingar och se till att de föregås av en omgående analys av ärendet. Det efterlyser ett förtydligande av den klagandes roll i denna utvärderingsprocess.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bevilja tillräckliga resurser för att fullt ut kunna övervaka genomförandet av EU-lagstiftningen, ta initiativ till egna ärenden och utarbeta prioriteringar för kraftfullare och systematiska åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen att, i enlighet med upprepade begäranden, förse parlamentet med tydliga och heltäckande uppgifter om de resurser som öronmärkts för handläggning av fördragsbrottsförfaranden i de olika generaldirektoraten samt om de resurser som tilldelats EU-pilotprojektet. Kommissionen påminns om att parlamentet åtagit sig att stödja kommissionen med hjälp av ökade budgetanslag för utökade resurser.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga innovativa mekanismer, som till exempel det ömsesidiga utvärderingsförfarande som anges i tjänstedirektivet, i syfte att göra tillämpningen av EU-lagstiftningen effektivare.

22.  Europaparlamentet välkomnar den gemensamma kontaktpunkt som nyligen inrättats för medborgare som söker råd eller vill få sin sak prövad, eller som lämnar in klagomål via ”Ditt Europa”(9). Behovet av information och vägledning har ökat kraftigt i och med att det mycket omtalade medborgarinitiativet (artikel 11.4 i EU-fördraget) har blivit ett av de olika instrumenten för medborgardeltagande. Parlamentet vill gärna delta i arbetet med att utveckla denna webbplats, så att den överensstämmer med parlamentets egna planer på att ge medborgarna bättre vägledning.

23.  Europaparlamentet påminner om rådets åtagande att uppmuntra medlemsstaterna att utarbeta och offentliggöra tabeller som visar sambandet mellan direktiven och de nationella genomförandeåtgärderna. Parlamentet betonar att dessa tabeller är mycket viktiga för att kommissionen på ett effektivt sätt ska kunna kontrollera genomförandeåtgärderna i alla medlemsstaterna.

24.  Europaparlamentet kräver en förstärkning av parlamentets roll på områdena för tillämpning, efterlevnad och övervakning av reglerna för den inre marknaden. Parlamentet ställer sig positivt till idén om ett årligt forum för den inre marknaden.

25.  Europaparlamentet betonar den nyckelroll som resultattavlan för den inre marknaden och resultattavlan för konsumentmarknaderna spelar för en mer effektiv användning av övervaknings- och riktmärkningsinstrument, som är viktiga indirekta disciplinära mekanismer. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser, så att resultattavlan för konsumentmarknaderna kan vidareutvecklas.

26.  Europaparlamentet konstaterar att de nationella domstolarna har en viktig roll när det gäller att tillämpa Europeiska unionens lagstiftning och stöder till fullo EU:s insatser för att förstärka och samordna rättslig utbildning för nationella domare, praktiserande jurister och tjänstemän inom de nationella förvaltningarna.

27.  Europaparlamentet anser att kommissionen, när den inleder ett fördragsbrotts- eller överträdelseförfarande mot en medlemsstat, även bör utfärda ett meddelande som upplyser om att de berörda invånarna i medlemsstaten i fråga kan överklaga den akt som strider mot EU-lagstiftningen hos en nationell domstol.

28.  Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 17 juni 2010 om rättslig utbildning på privaträttens område. Parlamentet anser att det är av utomordentlig betydelse att stärka den rättsliga utbildningen, detta även i samband med handlingsplanen för genomförande av Stockholmsprogrammet.

29.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU-domstolen, Europeiska ombudsmannen och medlemsstaternas parlament.

(1) EUT C 184 E, 6.8.2009, s. 63.
(2) EUT C 294 E, 3.12.2009, s. 27.
(3) Utvärderingsrapporten för EU-pilotprojektet, s. 2.
(4) Kommissionens meddelande från 2002, s. 5: ”kommissionen [har] vid flera tillfällen betonat hur viktiga klagomål från enskilda är för att avslöja överträdelser av gemenskapsrätten”.
(5) Kommissionens meddelande ”Utvärderingsrapport för projektet ”EU Pilot'”, KOM(2010)0070, s. 2.
(6) ”Skönsmässiga befogenheter kan visa sig vara ett nödvändigt ont i moderna styrelseskick. Totala skönsmässiga befogenheter tillsammans med total brist på öppenhet strider dock mot rättsstatens grundläggande principer.” – betänkande av Frassoni (2005/2150(INI)) om kommissionens tjugoförsta och tjugoandra årsrapport om kontrollen av gemenskapsrättens tillämpning (2003 och 2004), s. 17 i motiveringen.
(7) Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2010)0009.
(8) På samma ställe, punkt 3 e femte strecksatsen.
(9) http://ec.europa.eu/youreurope/

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy