Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2028(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0286/2010

Внесени текстове :

A7-0286/2010

Разисквания :

PV 22/11/2010 - 22
CRE 22/11/2010 - 22

Гласувания :

PV 25/11/2010 - 8.6
CRE 25/11/2010 - 8.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0438

Приети текстове
PDF 302kWORD 82k
Четвъртък, 25 ноември 2010 г. - Страсбург
Публичното радиоразпръскване в ерата на цифровите технологии: бъдещето на двойната система
P7_TA(2010)0438A7-0286/2010

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2010 г. относно публичното радиоразпръскване в ерата на цифровите технологии: бъдещето на двойната система (2010/2028(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 14 и 106, параграф 2, от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид Протокол № 29 към ДЕС за системата на публичното радиоразпръскване в държавите-членки,

–  като взе предвид член 11, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги)(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 септември 1996 г. относно ролята на обществената телевизия в едно мултимедийно общество(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 септември 2008 г. относно медийна концентрация и медиен плурализъм в Европейския съюз(3),

–  като взе предвид резолюцията си от 16 декември 2008 г. относно медийната грамотност в дигиталния свят(4),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2009 г. относно прилагане на правилата за държавните помощи по отношение на обществената услуга радио- и телевизионно разпространение(5),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно плурализма на медиите в държавите-членки на Европейския съюз (SEC(2007)0032),

–  като взе предвид Препоръка № R (96) 10 на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите-членки от 11 септември 1996 г. относно гаранцията за независимостта на обществените услуги за радио- и телевизионно разпространение,

–  като има предвид резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета на 25 януари 1999 г., относно публичната услуга разпространение на радио- и телевизионни програми(6),

–  като взе предвид Препоръка № CM/Rec(2007)2 на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите-членки от 31 януари 2007 г. относно медийния плурализъм и многообразието в медийното съдържание,

–  като взе предвид Препоръка № CM/Rec(2007)3 на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите-членки от 31 януари 2007 г. относно мисията на обществените медии в информационното общество,

–  като взе предвид Препоръка № 1878 (2009) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 25 юни 2009 г. относно финансирането на обществените услуги за радио- и телевизионно разпространение,

–  като взе предвид декларацията на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 27 септември 2006 г. относно гаранцията за независимостта на обществените услуги за радио- и телевизионно разпространение в държавите-членки,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A7-0286/2010),

А.  като има предвид, че в едно демократично европейско общество участието на гражданите в обществения дебат и достъпът до информация в света на цифровите технологии зависят от един енергичен и конкурентен сектор на аудио-визуалните и печатните медии;

Б.  като има предвид, че радио- и телевизионното разпространение, наред с други видове медии, е сред най-важните източници на информация, достъпни за гражданите на държавите-членки на ЕС, и в това си качество е важен фактор при формирането на ценностната система и мнението на хората,

В.  като има предвид, че както обществените, така и частните услуги за радио- и телевизионно разпространение играят изключително важна роля за европейската аудио-визуална продукция, културното многообразие и идентичност, информацията, плурализма, социалното сближаване, насърчаването на основните свободи и функционирането на демокрацията,

Г.  като има предвид, че обществените радио- и телевизионни оператори имат новаторската роля да стимулират и оползотворяват технологичните развития, така че да предлагат своето съдържание на обществеността посредством иновативни медийни и разпространителски техники,

Д.  като има предвид, че аудио-визуалното пространство на ЕС е уникално и се характеризира с това, което се описва като „двойна система“, основана на истински баланс между обществени и търговски радио- и телевизионни оператори,

Е.  като има предвид, че съществуването на ефективна двойна система с действителен баланс между обществените и частните радио- и телевизионни оператори е от общ интерес,

Ж.  като има предвид, че едновременното съществуване на обществени и търговски радио- и телевизионни оператори осигури многообразен набор от свободно достъпни програми, от които се ползват всички граждани на ЕС, и допринася за медийния плурализъм, културното и езиково многообразие, за конкуренцията между редакциите (по отношение на качеството и многообразието на съдържанието), както и за свободата на словото,

З.  като има предвид, че ЕС отдава особено значение на ролята на двойната система за създаването и разпространението на европейско съдържание,

И.  като има предвид, че промените в аудио-визуалното пространство през последните години, с развитието на цифровите технологии, частните платформи със заплащане и новите онлайн медийни участници, оказаха въздействие върху традиционната двойна система за радио- и телевизионно разпространение и върху конкуренцията между редакциите (по отношение на качеството и многообразието на съдържанието), като създадоха необходимостта държавните и частни радио- и телевизионни оператори да внесат многообразие в дейностите си и да обмислят нови платформи за разпространение,

Й.  като има предвид, че разпространението на новите технологии промени начина за достъп на европейските граждани до медиите и до информацията,

K.  като има предвид, че в онлайн средата традиционните граници в медийния сектор вече не могат да бъдат запазени, тъй като традиционните медии не могат да оцелеят, без да разширят обхвата си с нови платформи (напр. услуги за кратки текстови съобщения, уеб страници и приложения за смартфони), в съответствие с целите на програмата на ЕС за цифровите технологии,

Л.  като има предвид, че вестниците и списанията са и следва да продължат да бъдат основни съставни части на плуралистичното и многообразно европейско медийно пространство,

M.  като има предвид, че доставчиците на телекомуникационни, интернет услуги и интернет търсачките играят все по-голяма роля в новата медийна среда,

Н.  като има предвид, че в епохата на цифровите технологии – която се характеризира с повишен потребителски избор, но също така с опасност от фрагментация на аудиторията, увеличаваща се медийна концентрация, нарастване на броя на вертикално интегрираните медийни дружества, насочване към платени услуги и кодиране, радио- и телевизионното разпространение, предоставящо обществени услуги, помага и следва да помага за запазването на обществената сфера, като предоставя висококачествени програми от обществена значимост и обективна информация,

O.  като има предвид, че в някои държави-членки радио- и телевизионното разпространение, предоставящо обществени услуги, все още няма достатъчна обществена подкрепа и не разполага с достатъчно средства,

П.  като има предвид, че обществените радио- и телевизионни оператори в някои държави-членки са изправени пред сериозни проблеми, застрашаващи политическата им независимост, жизнеспособността им и финансовите им основи, което поражда непосредствена заплаха за самото съществуване на двойната система,

Р.  като има предвид, че неотдавна комерсиалната телевизия бе изправена пред икономически затруднения, в резултат от рецесията в рекламния бизнес,

С.  като има предвид, че е от изключителната сфера на компетентност на държавите-членки да определят мисията на обществените услуги и да осигуряват финансирането на своите радио- и телевизионни оператори, предоставящи обществени услуги, в съответствие с принципите на Амстердамския протокол,

Т.  като има предвид, че медиите, предоставящи обществени услуги, се нуждаят от публично финансиране в достатъчен размер, от участие в подходящи нови технологии и платформи и от стабилна и предсказуема регулаторна среда, така че да могат да изпълняват своята мисия по отношение на предлагането на висок стандарт на културно и новинарско съдържание и по този начин да работят ясно за развитието на медийната грамотност в полза на обществото,

У.  като има предвид, че е възможно обществените средства за радио- и телевизионно разпространение да се подобрят чрез обмен на опит и най-добри практики между държавите-членки,

Ф.  като има предвид, че зачитането на европейските стандарти, свързани със свободата на словото, медийния плурализъм и независимостта, мисията и финансирането на медиите, предоставящи обществени услуги, следва да бъде приоритет за всички държави-членки,

Х.  като има предвид, че в момента ЕС не разполага с подходящи инструменти за осъществяване на мониторинг или за реагиране на заплахи за медиите, предоставящи обществени услуги, или за двойната система в държави-членки или конкретни региони на ЕС,

1.  Отново потвърждава ангажимента си относно двойната система за радио- и телевизионно разпространение, в която обществените и частните медии изпълняват съответните си роли, независимо от политическия или икономическия натиск, и призовава достъпът до радио- и телевизионно разпространение на най-високо равнище да бъде осигурен независимо от финансовите възможности на потребителите и ползвателите;

2.  Подчертава по-специално основната роля на една действително балансирана европейска двойна система за насърчаването на демокрацията, социалното сближаване, интеграцията и свободата на словото, като се акцентира върху запазването и насърчаването на медийния плурализъм, медийната грамотност и културното и езиковото многообразие и спазването на европейските стандарти, свързани със свободата на пресата;

3.  Отбелязва, че съвместното съществуване на държавни и частни медии до голяма степен е допринесло за иновациите и диверсификацията при предлагането на съдържание и е оказало положително въздействие върху качеството;

4.  Отново потвърждава необходимостта от поддържане на силни и жизнени независими обществени услуги за радио- и телевизионно разпространение, адаптирани към изискванията на епохата на цифровите технологии, и настоява за предприемане на конкретни мерки за постигането на тази цел;

5.  Подчертава в този контекст факта, че в епохата на цифровите технологии обществените услуги за радио- и телевизионно разпространение имат специфичната задача да поддържат обществена сфера посредством създаване на всеобщ достъп до висококачествено медийно съдържание от обществен интерес от всички съответни платформи;

6.  Призовава държавите-членки да гарантират достатъчни ресурси, за да могат обществените радио и телевизия да се възползват от новите цифрови технологии и така да осигурят на широката общественост предимствата на модерните аудио-визуални услуги;

7.  Във връзка с това приканва обществените радио- и телевизионни оператори да се организират така, че да предложат привлекателно и качествено онлайн съдържание, за да могат да достигнат до младите хора, които ползват медиите почти изцяло чрез интернет;

8.  Призовава държавите-членки да предприемат мерки срещу цифровата изолация – например между градовете и селските райони, и да гарантират, че с цифровизацията за всеки и във всички райони е възможен равнопоставен достъп до обществените услуги за радио- и телевизионно разпространение;

9.  Настоятелно призовава държавите-членки да разгледат възможността да улеснят потребителите при преминаването от аналогова към цифрова телевизия;

10.  Настоятелно призовава държавите-членки да определят мисията на радио- и телевизионните оператори, предоставящи обществени услуги, така че те да запазят своя отличителен характер чрез ангажимент за оригинална аудио-визуална продукция и висококачествени програми и журналистика, независимо от търговските съображения или политическото влияние, и именно това да служи като техен отличителен белег; отбелязва, че тази мисия следва да бъде определена възможно най-ясно, като същевременно надлежно се отчита независимостта на операторите по отношение на програмите;

11.  Припомня, че съгласно принципа на технологична неутралност в рамките на възложената им мисия радио- и телевизионните оператори, предоставящи обществени услуги, трябва да имат възможност да предлагат своите услуги, в това число нови услуги, на всички платформи;

12.  Подчертава факта, че в някои държави-членки липсата на правни разпоредби относно дейностите, свързани с обществените услуги за радио- и телевизионно разпространение в интернет, може да повлияе на способността на този сектор за разширяване към нови платформи;

13.  Припомня, че платформите за наземно радио- и телевизионно разпространение въз основата на отворени и оперативно съвместими стандарти играят централна роля в двойната система за радио- и телевизионно разпространение и са идеалният начин за предоставяне на безплатни и леснодостъпни аудио-визуални медийни услуги на потребителите, които могат да се справят по по-добър начин с фрагментацията на местните пазари и следователно да отговорят на местните културни и социални очаквания;

14.  Отбелязва съобщението на Комисията от юли 2009 г. относно радио- и телевизионното разпространение, което признава правото на радио- и телевизионните оператори, предоставящи обществени услуги, да присъстват на всички съответни платформи за разпространение, и потвърждава, че е от сферата на компетентност на държавите-членки да определят мисията, финансирането и организацията на обществените услуги за радио- и телевизионно разпространение, като същевременно отбелязва отговорността на Комисията за проверка по отношение на явните грешки, и призовава държавите-членки да поддържат баланс между предлаганите цифрови медийни услуги, да гарантират лоялна конкуренция между обществените и частните медии и по този начин да се запази едно жизнено медийно пространство в онлайн средата;

15.  Приветства признаването на принципа на технологичната неутралност и на необходимостта да бъде зачитана редакционната независимост на радио- и телевизионните оператори, предоставящи обществени услуги, като надлежно се отчита тяхната потребност от стабилно и сигурно финансиране;

16.  Същевременно посочва огромните разходи, свързани с (настоящите) предварителни оценки, и подчертава подкрепата си за съразмерни оценки;

17.  Припомня значението на препоръките и декларациите на Съвета на Европа, по които се споразумяха всички държави-членки на ЕС и които установяват европейски норми в областта на свободата на словото, свободата на пресата и медийния плурализъм, както и по отношение на независимостта, организацията, мисията и финансирането на медиите, предоставящи обществени услуги, по-специално в информационното общество, като по този начин се защитава надеждността на публичното радиоразпръскване;

18.  Напомня на държавите-членки, че са поели ангажименти по отношение на тези европейски норми, и настоятелно ги призовава да осигурят подходящо, съразмерно и стабилно финансиране на медиите, предоставящи обществени услуги, за да им позволят да изпълнят мисията си, да се гарантира тяхната политическа и икономическа независимост, да се допринесе за интегриращо информационно общество, основано на знанията, при наличието на представителни, висококачествени и общодостъпни медии;

19.  Призовава Комисията да насърчи обмена на най-добри практики между държавите-членки на различни равнища (национални медийни органи, заинтересовани страни, ръководители на обществени радио- и телевизионни оператори, независими регулатори, представители на зрителите и гражданите);

20.  Призовава държавите-членки да засилят сътрудничеството между националните регулаторни органи в рамките на Европейската платформа на регулаторните органи (ЕПРА), както и да увеличат обмена на опит и най-добри практики във връзка със съответните национални системи за радио- и телевизионно разпространение;

21.  Припомня на държавите-членки, че членовете на управителните съвети на обществените радио- и телевизионни оператори следва да се назначават въз основа на тяхната компетентност и познания в областта на медийния сектор;

22.  Призовава Комисията и държавите-членки да предоставят на Европейската аудио-визуална обсерватория мандат, включително необходимите ресурси, за събиране на данни и осъществяване на проучвания относно начините, по които всяка държава-членка е изпълнила тези норми, с цел да се провери дали те са постигнали желания резултат, и настоятелно призовава държавите-членки да носят отговорност в случай на неспазване на тези ангажименти;

23.  Призовава Комисията в рамките на преговорите за присъединяване да отдава по-висок приоритет на двойната система като част от достиженията на правото на ЕС и настоятелно призовава да се наблюдава напредъкът, постигнат от страните кандидатки в това отношение;

24.  Призовава освен това държавите-членки да предприемат необходимите мерки по отношение на въпроса за недостатъчното финансиране на радио- и телевизионните оператори, предоставящи обществени услуги, особено като се има предвид специфичната мисия на публичната медия да е достъпна за възможно най-широк зрителски/слушателски кръг, по всички нови медийни платформи;

25.  Отбелязва, че във всички държави-членки трябва да се гарантира прозрачност на собствеността върху частните радио- и телевизионни оператори, и призовава Комисията да наблюдава и подкрепя напредъка в тази посока;

26.  Призовава държавите-членки да прекратят политическата намеса по отношение на съдържанието на услугите, предлагани от обществените радио- и телевизионни оператори;

27.  Приветства заключенията от независимото проучване, проведено по искане на Комисията за определяне на показатели за измерване на медийния плурализъм в ЕС;

28.  Насърчава прилагането на мониторинг на медийния плурализъм, който е ефективен инструмент за диагностициране на заплахи за медийния плурализъм;

29.  Припомня финансовите инструменти, предлагани от ЕИБ, и насърчава обществените радио- и телевизионни оператори, изправени пред финансови затруднения, да се обърнат към ЕИБ с искане за заем при преференциални условия за обновяване на тяхната инфраструктура, по-специално във връзка с цифровизацията и иновациите;

30.  Насърчава различните заинтересовани страни да засилят сътрудничеството си с оглед на гарантирането на двойната система и насърчава по-специално обществените и частните радио- и телевизионни оператори да си сътрудничат помежду си, както и с издателите, за обмен на съдържание, иновативни проекти и да намерят начини за съвместна работа;

31.  Призовава Комисията да започне инициатива за сближаване на различните медийни участници с цел определяне на възможни области на сътрудничество, улесняване на обмена на най-добри практики и решаване на свързани с това въпроси;

32.  Във връзка с това изтъква, че общинското радио- и телевизионно разпространение, особено в по-малките общности, е изправено пред трудности по отношение на дългосрочното финансиране (напр. чрез реклама); в това отношение могат да се използват новите възможности на цифровизацията, с цел постигане на регионално общинско радио- и телевизионно разпространение с широк обхват;

33.  Насърчава Комисията да адаптира авторските права спрямо новата ера на цифровите технологии, като позволи на радио- и телевизионните оператори да продължат да осигуряват широк спектър от качествено европейско съдържание, и да обмисли специфични начини за улесняване на повторното използване на архивирано съдържание, както и да въведе разширени колективни системи за лицензиране и лесни за ползване системи от типа „обслужване на едно гише“ за уреждане на права;

34.  Очаква да получи доклада относно прилагането на разпоредбите на Директивата за аудиовизуални медийни услуги относно запазеното за европейски програми време за излъчване, като се има предвид фактът, че някои държави-членки не са предприели мерки в тази насока;

35.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира, че съставителите на съдържание спазват съществуващата правна рамка и я приканва да обмисли начини, по които интернет търсачките и доставчиците на интернет услуги биха могли да допринасят за финансирането на създаването на съдържание;

36.  Подчертава значението на медийното образование за отговорно ползване на услугите, предоставяни от съставители на съдържание;

37.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.
(2) ОВ C 320, 28.10.1996 г., стр. 180.
(3) OВ C 8 E, 14.1.2010 г., стp. 85.
(4) OВ C 45 E, 23.2.2010 г., стp. 9.
(5) ОВ C 257, 27.10.2009 г., стр. 1.
(6) OВ C 30, 5.2.1999 г., стp. 1.

Правна информация - Политика за поверителност