Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2028(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0286/2010

Indgivne tekster :

A7-0286/2010

Forhandlinger :

PV 22/11/2010 - 22
CRE 22/11/2010 - 22

Afstemninger :

PV 25/11/2010 - 8.6
CRE 25/11/2010 - 8.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0438

Vedtagne tekster
PDF 45kWORD 61k
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg
Public service radio- og tv-virksomhed i den digitale tidsalder: fremtiden for det tosidede radio- og tv-system
P7_TA(2010)0438A7-0286/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om public service radio- og tv-virksomhed i den digitale tidsalder: det tostrengede systems fremtid (2010/2028(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU-traktatens artikel 14 og artikel 106, stk. 2,

–  der henviser til protokol nr. 29, der er knyttet som bilag til TEU, om offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne,

–  der henviser til artikel 11, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)(1),

–  der henviser til sin beslutning af 19. september 1996 om de offentlige tv-tjenesters rolle i multimediesamfundet(2),

–  der henviser til sin beslutning af 25. september 2008 om mediekoncentration og mediepluralisme i Den Europæiske Union(3),

–  der henviser til sin beslutning af 16. december 2008 om mediekendskab i en digital verden(4),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2009 om anvendelse af statsstøttereglerne på public service radio- og tv-virksomhed(5),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om mediepluralisme i EU's medlemsstater (SEK(2007)0032),

–  der henviser til henstilling nr. R(96)10 af 11. september 1996 fra Europarådets Ministerkomité til medlemsstaterne om garanti for public service-mediernes uafhængighed,

–  der henviser til resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 25. januar 1999, om public service radio- og tv-virksomhed(6),

–  der henviser til henstilling nr. CM Rec(2007)2 af 31. januar 2007 fra Europarådets Ministerkomité til medlemsstaterne om mediepluralisme og medieindholds mangfoldighed,

–  der henviser til henstilling nr. CM/Rec(2007)3 af 31. januar 2007 fra Europarådets Ministerkomité til medlemsstaterne om public service mediernes rolle i informationssamfundet,

–  der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings henstilling nr. 1878(2009) af 25. juni 2009 om finansiering af public service radio- og tv-virksomheder,

–  der henviser til erklæring af 27. september 2006 fra Europarådets Ministerkomité til medlemsstaterne om public service-mediernes uafhængighed i medlemsstaterne,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0286/2010),

A.  der henviser til, at i et europæisk demokratisk samfund afhænger borgernes deltagelse i den offentlige debat og adgang til information i den digitale verden af en levende og konkurrencedygtig audiovisuel og skreven presse,

B.  der henviser til, at radio og tv er blandt de vigtigste informationskilder, som borgerne i EU's medlemsstater har adgang til, og i sig selv er vigtige faktorer for udformningen af befolkningens værdier og holdninger,

C.  der henviser til, at både offentlige og private radio- og tv-virksomheder spiller en afgørende rolle for europæisk audiovisuel produktion, kulturel diversitet og identitet, information, mangfoldighed, social samhørighed samt fremmer de grundlæggende rettigheder og demokratiet,

D.  der henviser til, at public service radio- og tv-virksomheder spiller en ledende rolle, hvad angår at stimulere og udnytte den teknologiske udvikling for at tilbyde indholdet til offentligheden gennem innovative medie- og distributionsteknikker,

E.  der henviser til, at EU's audiovisuelle landskab er unikt og karakteriseret ved det, som er blevet beskrevet som »det tostrengede system«, der er baseret på en reel balance mellem offentlige og private programudbydere,

F.  der henviser til, at det er i offentlighedens interesse at have et effektivt tostrenget system med en reel balance mellem offentlige og private programudbydere,

G.  der henviser til, at sameksistensen af offentlige og private programudbydere har sikret et varieret udbud af frit tilgængelige programmer, som er til fordel for alle EU's borgere og bidrager til mediepluralisme, kulturel og sproglig mangfoldighed, redaktionel konkurrence (med hensyn til indholdets kvalitet og forskellighed) samt ytringsfrihed,

H.  der henviser til, at EU lægger særlig vægt på det tostrengede systems rolle i forhold til at bidrage til produktion og udbredelse af EU-indhold,

I.  der henviser til, at ændringer i det audiovisuelle landskab i løbet af de seneste år, med udvikling af digitale teknologier, private betalingsplatforme og nye online medieaktører, har haft indflydelse på det traditionelle tostrengede system og redaktionel konkurrence (med hensyn til kvalitet og forskellighed) og gjort det nødvendigt for offentlige og private programudbydere at differentiere deres aktiviteter og overveje nye distributionsplatforme,

J.  der henviser til, at de nye teknologiers udbredelse har ændret EU-borgernes adgang til medier og information,

K.  der henviser til, at de traditionelle grænser i mediesektoren ikke længere kan bevares i online-miljøet, da traditionelle medier ikke kan overleve uden at udvide deres virksomhed til nye platforme (sms-tjenester, internetsider, applikationer til smartphones osv.) i overensstemmelse med målene i EU's digitale dagsorden,

L.  der henviser til, at aviser og magasiner er, og fortsat bør være, vigtige komponenter i et mangfoldigt og varieret europæisk medielandskab,

M.  der henviser til, at telekommunikations- og internetudbydere samt søgemaskiner spiller en stadig vigtigere rolle i det nye mediemiljø,

N.  der henviser til, at i den digitale tidsalder, som er karakteriseret ved øgede valgmuligheder for forbrugerne, men også en risiko for opdeling af publikum, større mediekoncentration, forøgelse af antallet af vertikalt integrerede medievirksomheder samt udvikling hen imod betalingstjenester og kryptering, bidrager public service radio- og tv-virksomheder, som de bør, til opretholdelsen af et offentligt rum, idet de leverer et programudbud af høj kvalitet og med et socialt indhold,

O.  der henviser til, at public service radio- og tv-virksomhed i visse medlemsstater stadig ikke er tilstrækkeligt rodfæstet socialt og ikke får tildelt tilstrækkelige ressourcer,

P.  der henviser til, at public service-virksomheder i nogle medlemsstater konfronteres med store problemer, der bringer deres politiske uafhængighed, deres levedygtighed og økonomiske grundlag i fare, hvilket udgør en direkte trussel for det tostrengede systems videre eksistens,

Q.  der henviser til, at reklamefinansieret tv på det seneste har fået økonomiske problemer på grund af nedgangen i reklameindtægter,

R.  der henviser til, at det ligger inden for medlemsstaternes enekompetence at definere public service-mediernes rolle og sikre finansieringen af public service radio- og tv-virksomheder i overensstemmelse med principperne i Amsterdamprotokollen,

S.  der henviser til, at public service-medier skal have tilstrækkelig offentlig støtte, adgang til relevante nye teknologier og platforme samt en stabil og forudselig regelramme, således at de har mulighed for at varetage deres opgave, for så vidt angår at levere kulturelt og nyhedsmæssigt indhold af høj kvalitet, og således klart forbedre mediekendskabet til glæde for offentligheden,

T.  der henviser til, at det er muligt at forbedre public service-virksomhed gennem udveksling af erfaringer og bedste praksis medlemsstaterne imellem,

U.  der henviser til, at overholdelse af de europæiske standarder for ytringsfrihed, mediemangfoldighed og public service-mediers uafhængighed, rolle og finansiering, bør prioriteres af alle medlemsstaterne,

V.  der henviser til, at EU for øjeblikket ikke råder over hensigtsmæssige instrumenter til at overvåge og reagere på trusler mod public service-medier eller mod det tostrengede system i EU's medlemsstater eller specifikke regioner,

1.  gentager, at det går ind for det tostrengede system, hvor private og offentlige medier spiller hver deres respektive roller uafhængigt af politisk og økonomisk pres, og at adgang til information af højeste kvalitet skal sikres uanset forbrugernes mulighed for at betale;

2.  understreger især den grundlæggende rolle, som et reelt afbalanceret europæisk tostrenget system spiller for fremme af demokratiet, social samhørighed og integration samt ytringsfrihed, og navnlig bevarelse og fremme af mediepluralisme, mediekendskab og kulturel og sproglig mangfoldighed samt overholdelse af europæiske standarder for pressefrihed;

3.  bemærker, at de offentlige og private mediers sameksistens i høj grad har medvirket til innovation i og diversificering af programudbuddet og haft en positiv indvirkning på kvaliteten;

4.  gentager behovet for at opretholde en uafhængig, stærk og levende public service radio- og tv-virksomhed, samtidig med at den tilpasses kravene i den digitale tidsalder, og opfordrer til, at der iværksættes konkrete foranstaltninger med henblik på at nå dette mål;

5.  understreger i denne forbindelse den særlige opgave, som public service radio- og tv-udbydere har i forhold til at dyrke et offentligt rum ved at gøre medieindhold af offentlig interesse tilgængelig for alle via alle relevante platforme i den digitale tidsalder;

6.  opfordrer medlemsstaterne til at afsætte tilstrækkelige ressourcer til at gøre det muligt for public service radio- og tv-udbydere at drage fordel af de nye digitale teknologier og sikre, at den brede befolkning nyder godt af fordelene ved moderne audiovisuelle tjenester;

7.  opfordrer i denne forbindelse public service radio- og tv-udbyderne til at strukturere sig på en sådan måde, at de kan udbyde et attraktivt indhold af høj kvalitet online med henblik på at nå de unge, der næsten udelukkende anvender medier via internettet;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at arbejde for at undgå, at der opstår en digital kløft - f.eks. mellem by- og landområder - og til at sikre, at alle individer i alle regioner med digitaliseringen har lige adgang til public service radio- og tv-programmer;

9.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at overveje mulighederne for at gøre det nemmere for forbrugerne at skifte fra analogt til digitalt tv;

10.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til præcist at definere public service-udbydernes roller, således at de kan bevare deres særlige egenskaber, idet de forpligter sig til original audiovisuel produktion og programudbud og journalistik af høj kvalitet uafhængig af kommercielle overvejelser og politisk indflydelse, hvilket netop er deres særlige kendetegn; understreger, at disse roller bør defineres så præcist som muligt, men under behørig hensyn til udbydernes programuafhængighed;

11.  minder om, at public service-udbydere i overensstemmelse med princippet om teknologisk neutralitet og inden for rammerne af deres opgave skal have mulighed for at tilbyde deres tjenester, herunder nye tjenester, på alle platforme;

12.  understreger, at der i nogle medlemsstater mangler lovgivning vedrørende aktiviteter inden for public service radio- og tv-virksomhed på internettet, og at dette kan påvirke sektorens evne til at udvide sig til nye platforme;

13.  minder om, at jordbaserede sendeplatforme, der bygger på åbne standarder og muliggør interoperabilitet, spiller en afgørende rolle i forbindelse med det tostrengede system og udgør et ideelt instrument til levering af gratis og let tilgængelige audiovisuelle tjenester til brugerne, der er bedre tilpasset opdelingen af de lokale markeder og således bedre kan leve op til de lokale kulturelle og sociale forventninger;

14.  noterer sig Kommissionens meddelelse om radio- og tv-virksomhed af juli 2009, der anerkender public service-udbyderes ret til at anvende alle passende sendeplatforme, og som bekræfter, at det er medlemsstaterne, der har kompetence til at fastlægge public service radio- og tv-udbyderes mission, finansiering og organisation, samtidig med at de anerkender Kommissionens ansvar for at gribe ind i tilfælde af åbenlyse fejl, og opfordrer medlemsstaterne til at opretholde en balance mellem de udbudte digitale medietjenester for at sikre retfærdig konkurrence mellem offentlige og private medier og derved bevare et levende medielandskab i onlinemiljøet;

15.  glæder sig over anerkendelsen af princippet om teknologisk neutralitet og af behovet for at respektere public service-udbyderes redaktionelle uafhængighed, samtidig med at der tages behørigt hensyn til deres behov for en stabil og sikker finansiering;

16.  bemærker imidlertid, at omkostningerne forbundet med (eksisterende) forebyggende forsøg er betydelige, og understreger sin tilslutning til forholdsmæssige evalueringer;

17.  minder om Europarådets henstillinger og erklæringer, som er vedtaget af alle EU's medlemsstater og fastlægger europæiske standarder for ytrings- og pressefrihed, mediepluralisme og public service-mediers uafhængighed, organisation, rolle og finansiering, navnlig i informationssamfundet, som er med til at sikre public service radio- og tv-virksomheds troværdighed;

18.  minder medlemsstaterne om, at de har forpligtet sig til at overholde disse europæiske standarder, og anbefaler, at de stiller tilstrækkelig, forholdsmæssig og stabil finansiering til rådighed for public service-medierne for at give dem mulighed for at udføre deres opgaver, garantere politisk og økonomisk uafhængighed og bidrage til et omfattende informations- og vidensamfund med repræsentative medier af høj kvalitet, der er tilgængelige for alle;

19.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis på forskellige niveauer (nationale mediemyndigheder, berørte parter, forvaltere af public service radio- og tv-udbydere, uafhængige tilsynsmyndigheder og repræsentanter for seerne og forbrugerne);

20.  opfordrer medlemsstaterne til at intensivere samarbejdet mellem nationale medietilsynsmyndigheder inden for rammerne af the European Platform of Regulatory Authorities (EPRA) og optrappe udvekslingen af erfaringer og bedste praksis i forbindelse med deres respektive nationale systemer for radio- og tv-virksomhed;

21.  minder medlemsstaterne om, at medlemmerne af public service-udbyderes bestyrelser bør udvælges på baggrund af deres kompetencer og kendskab til mediesektoren;

22.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område mandat samt de nødvendige ressourcer til at indsamle data og gennemføre undersøgelser af måden, hvorpå medlemsstaterne har anvendt disse standarder, med henblik på at undersøge, hvorvidt standarderne har haft den ønskede effekt, og fastholder, at medlemsstaterne bør stå til ansvar for manglende opfyldelse af disse forpligtelser;

23.  opfordrer Kommissionen til at give højere prioritet til det tostrengede system som del af EU-retten i forbindelse med tiltrædelsesforhandlinger, og fastholder, at kandidatlandenes fremskridt på dette område bør overvåges;

24.  opfordrer desuden medlemsstaterne til på fyldestgørende vis at behandle spørgsmålet om underfinansiering af public service radio- og tv-virksomheder, navnlig med henblik på gennemførelsen af de offentlige mediers særlige mandat, da de skal være tilgængelige for flest mulige seere og lyttere med hensyn til alle de nye medieplatforme;

25.  bemærker, at åbenhed omkring ejerskab af private programudbydere bør garanteres i alle medlemsstater, og opfordrer Kommissionen til at overvåge og støtte fremskridt i denne retning;

26.  anmoder medlemsstaterne om at stoppe al politisk indblanding i public service radio- og tv-udbyderes programindhold;

27.  glæder sig over konklusionerne i den uafhængige undersøgelse, der er blevet gennemført efter anmodning fra Kommissionen, om fastlæggelse af indikatorer til måling af mediepluralismen i Europa;

28.  anbefaler, at der etableres et observatorium for mediepluralisme, der ville være et effektivt redskab til afsløring af trusler mod mediepluralismen;

29.  minder om EIB's finansielle instrumenter og opfordrer public service-udbydere i økonomisk modvind til at søge om et lån på lempelige vilkår fra EIB til fornyelse af deres infrastruktur, navnlig digitalisering, og til at udvikle innovation;

30.  tilskynder de forskellige interessenter til at intensivere deres samarbejde med henblik på at bevare det tostrengede system, og opfordrer navnlig offentlige og private programudbydere til at samarbejde med hinanden og med udgivere om deling af indhold og etablering af innovative projekter samt etablere samarbejdsordninger;

31.  opfordrer Kommissionen til at iværksætte et initiativ, der fører forskellige medieaktører sammen med henblik på at bidrage til at identificere mulige samarbejdsområder, fremme udveksling af bedste praksis og tackle relevante problemer;

32.  minder i denne forbindelse om, at lokale programudbydere, navnlig i små lokalsamfund, har problemer med langsigtet finansiering (f.eks. gennem annoncer), og mener, at de nye digitale muligheder kan anvendes i denne forbindelse for at etablere lokale programudbydere på regionsniveau, som dækker et bredt område;

33.  opfordrer Kommissionen til at tilpasse ophavsretten til den nye digitale tidsalder og gøre det muligt for radio- og tv-udbydere at bevare et bredt udvalg af europæiske produktioner samt at undersøge, hvordan det kan gøres lettere at genanvende arkivmateriale og etablere omfattende kollektive gebyrsystemer samt centrale systemer til afklaring af rettigheder;

34.  ser frem til rapporten om gennemførelsen af bestemmelserne i direktivet om audiovisuelle medietjenester vedrørende den sendetid, der afsættes til europæiske produktioner, i betragtning af at visse medlemsstaterne ikke har truffet foranstaltninger i denne retning;

35.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at indholdssammenstillere overholder den eksisterende retlige ramme, og opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for at lade søgemaskiner og udbydere af internettjenester bidrage til finansieringen af skabelse af indhold;

36.  understreger betydningen af uddannelse af medierne i ansvarlig anvendelse af indholdssammenstilleres tjenester;

37.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.
(2) EFT C 320 af 28.10.1996, s. 180.
(3) EUT C 8 E af 14.1.2010, s. 85.
(4) EUT C 45 E af 23.2.2010, s. 9.
(5) EUT C 257 af 27.10.2009, s. 1.
(6) EFT C 30 af 5.2.1999, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik