Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2968(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0624/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/11/2010 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0439

Priimti tekstai
PDF 219kWORD 63k
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras
JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 dėl moterų ir taikos bei saugumo priėmimo dešimtmetis
P7_TA(2010)0439RC-B7-0624/2010

2010 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 10-ųjų JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo metinių

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1325 (2000) ir 1820 (2008) dėl moterų, taikos ir saugumo ir JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1888 (2009) dėl seksualinio smurto prieš moteris ir vaikus ginkluoto konflikto metu, kurioje pabrėžiama visų valstybių atsakomybė siekiant sustabdyti nebaudžiamumą ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, atsakingus už nusikaltimus žmoniškumui ir už karo nusikaltimus, įskaitant ir susijusius su seksualiniu ir kitokiu smurtu prieš moteris ir mergaites,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 2000 m. vasario 7 d. rezoliuciją 54/134, pagal kurią lapkričio 25 d. paskelbiama Tarptautine smurto prieš moteris panaikinimo diena,

–  atsižvelgdamas į ES Tarybos veiksmų lyčių lygybės skatinimo vystomojo bendradarbiavimo srityje planą, pagal kurį turėtų būti užtikrinama, kad ES darbe su šalimis partnerėmis būtų atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektą visais lygmenimis,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2010 m. kovo mėn. paskirtas Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus specialusis atstovas seksualinio smurto per ginkluotus konfliktus klausimams,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio mėn. priimtą Tarybos dokumentą „Visapusiškas ES požiūris į JT Saugumo Tarybos rezoliucijų 1325 ir 1820 įgyvendinimą“ ir tą pačią dieną priimtą veiklos dokumentą „JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325, kurios nuostatos sustiprintos JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1820, įgyvendinimas atsižvelgiant į Europos saugumo ir gynybos politiką (ESGP)“ ir į 2006 m. rugsėjo mėn. Tarybos dokumentą „Žmogaus teisių klausimų integravimas į ESGP“,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl smurto prieš moteris bei mergaites ir jų diskriminacijos ir ES gaires dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų,

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. gegužės 7 d. rezoliuciją dėl lyčių lygybės aspekto integravimo į ES išorinius santykius ir taikos (tautos) kūrimo procesą(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl moterų padėties vykstant ginkluotiems konfliktams ir jų vaidmens atstatant šalis po konflikto(2),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl moterų tarptautinėje politikoje(3),

–  atsižvelgdamas į Saugumo ir gynybos pakomitečio 2007 m. veiksmų planą dėl lyčių aspekto integravimo,

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 7 d. rezoliuciją dėl nesėkmių ginant žmogaus teises ir teisingumą Kongo Demokratinėje Respublikoje(4),

–  atsižvelgdamas į naują JT už lyčių klausimus atsakingą padalinį (JT Moterys),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi smurtas prieš moteris konfliktų zonose dažnai yra taikos metu vykdomos lyčių diskriminacijos tęsinys; kadangi šiais metais Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena sutampa su 10-osiomis JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325, pirmosios rezoliucijos, kurioje nagrinėjamas neproporcingas ir specifinis ginkluotų konfliktų poveikis moterims, susiejama konfliktų metu išgyventa moterų patirtis ir tarptautinės taikos ir saugumo palaikymas, taip pat aptariamos tarpusavyje susijusios dalyvavimo, apsaugos, prevencijos, paramos ir atsigavimo temos, metinėmis,

B.  kadangi lapkričio 25 d. yra Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena,

C.  kadangi Saugumo Tarybos rezoliucijos 1820, 1888 ir 1889 sutvirtina ir papildo rezoliuciją 1325 ir kadangi šios keturios rezoliucijos turi būti laikomos Saugumo Tarybos įsipareigojimų moterims, taikai ir saugumui rinkiniu,

D.  kadangi šių įsipareigojimų įgyvendinimas yra bendras visų JT valstybių narių, nepaisant to, ar jos kenčia nuo konfliktų, ar jos yra pagalbos teikėjos, ar kt., rūpestis ir pareiga; kadangi 2008 m. gruodžio mėn. buvo priimtos ES gairės dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir ES gairės dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų bei kovos su visų formų jų diskriminacija, kurios yra aiškus politinis ženklas, jog šiems klausimams Sąjunga teikia pirmenybę,

E.  kadangi Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų 1820 ir 1325 įgyvendinimas turėtų būti prioritetinis tikslas taikant ES išorės finansines priemones siekiant teikti tinkamą paramą pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios vykdo veiklą šalyse ir regionuose, kuriuose vyksta ginkluoti konfliktai ir kuriems šie konfliktai daro poveikį,

F.  kadangi Europos Parlamentas turėtų stebėti, kaip įgyvendinamas platus požiūris ir perspektyvus veiksmų planas dėl ES lyčių lygybės ir galių suteikimo moterims ES išorės veiksmuose ir kaip įgyvendinamos gairės dėl smurto prieš moteris ir vaikus,

G.  kadangi atsižvelgiant į lyčių perspektyvą civilinių ir karinių misijų metu užtikrinamas daug didesnis veiklos efektyvumas ir kadangi siekiant šio tikslo ES galėtų labai naudingai prisidėti aktyviai spręsdama moterų padėties ginkluotų konfliktų metu klausimus,

H.  kadangi ES turėtų sudaryti sąlygas moterims dalyvauti konfliktų prevencijos, krizių valdymo, taikos derybų veikloje ir veikloje pasibaigus konfliktui, pvz., planuojant atstatymo darbus po karo,

I.  kadangi dalis paplitusių ir sistemingų veiksmų, prievartavimas ir seksualinė vergovė pagal Ženevos konvenciją yra pripažįstamos nusikaltimais žmoniškumui ir karo nusikaltimais; kadangi prievartavimas dabar taip pat pripažįstamas genocido dalimi, kai yra vykdomas siekiant visiškai ar iš dalies sunaikinti tam tikrą žmonių grupę; kadangi ES turėtų remti veiksmus, kuriais siekiama nutraukti kaltų dėl seksualinio smurto prieš moteris ir vaikus nebaudžiamumo praktiką,

J.  kadangi Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) įsteigimas turėtų padėti toliau įgyvendinti JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1325 ir 1820, atsižvelgiant tiek į jos vidinę struktūrą, tiek į jos išorės veiksmus ir politiką,

K.  kadangi ES priėmė nemažai svarbių dokumentų dėl to, kaip įgyvendinti JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1820 ir 1325,

L.  kadangi 2010-ieji taip pat yra Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo dešimtmečio peržiūros metai,

M.  kadangi tik nedaugelis ES valstybių narių parengė nacionalinius JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 įgyvendinimo veiksmų planus; kadangi Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija, Švedija ir Jungtinė Karalystė priėmė nacionalinius veiksmų planus,

1.  pabrėžia, kad 10-osios JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 metinės turėtų žymėti JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 įgyvendinimo, kurio pažanga neįmanoma be politinio aukščiausio lygmens vadovavimo ir didesnių išteklių, atnaujintos darbotvarkės pradžią; primygtinai rekomenduoja, kad šiam klausimui būtų skirtas tinkamas dėmesys persvarstant ES žmogaus teisių politiką, kai rengiama visapusiška žmogaus teisių nacionalinė strategija ir vertinamos ES gairės dėl smurto prieš moteris bei mergaites ir ES gairės dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų bei kovos su visų formų jų diskriminacija;

2.  ragina skirti konkrečių ir nemažų finansinių, žmogiškųjų ir organizacinių išteklių siekiant užtikrinti moterų dalyvavimą ir lyčių aspekto integravimą užsienio ir saugumo politikos srityje; ragina, kad policijos, karinėse, teisingumo ir teisinės valstybės misijose bei taikos palaikymo operacijose dalyvautų daugiau moterų; ragina ES valstybes nares aktyviai skatinti moterų dalyvavimą jų dvišaliuose ir daugiašaliuose santykiuose su valstybėmis ir organizacijomis už ES ribų;

3.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę C. Ashton pateikiant laikotarpio vidurio ataskaitą po penkerių metų apžvelgti, kaip įgyvendinami įsipareigojimai, ir palengvinti keitimąsi gerąja patirtimi;

4.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę taip pat stiprinti ES darbo grupę moterų, taikos ir saugumo klausimais ir tikisi, kad ši grupė atliks tarpusavio peržiūrą, kaip priimami ir įgyvendinami nacionaliniai veiksmų planai, susiję su JT Saugumo Tarybos rezoliucijomis 1325 ir 1820, atliks sistemingą bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijų analizę lyčių požiūriu ir stebės ES delegacijas nuo konfliktų nukentėjusiose šalyse ir zonose bei konsultuos šias delegacijas;

5.  mano, kad Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) įsteigimas yra itin gera galimybė sustiprinti ES vaidmenį įgyvendinant JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1820 ir 1325;

6.  taigi ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę užtikrinti ir sustiprinti lyčių aspekto integravimą ir prisiimti ryžtingus ir aiškius įsipareigojimus personalo, finansinių išteklių ir organizacinės hierarchijos srityse; primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę Europos išorės veiksmų tarnyboje suformuoti padalinį, kuris būtų atsakingas už moterų, taikos ir saugumo klausimus atitinkamame teminiame skyriuje, ir užtikrinti, kad kiekvienas geografinis skyrius ir ES delegacija turėtų bent po vieną visu etatu dirbantį darbuotoją, kuris būtų atsakingas už klausimus, susijusius su moterimis, taika ir saugumu, ir kad šie darbuotojai taip pat būtų ES darbo grupės nariai arba būtų glaudžiai su ja susiję;

7.  teigiamai vertina įvairius viešus renginius, pvz., atvirų durų dienų renginius, kuriuos 10-ųjų JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 metinių proga organizavo mažiausiai trys BSGP misijos: Europos Sąjungos policijos misija (ESPM), Europos Sąjungos teisinės valstybės misija (EULEX) ir Europos Sąjungos stebėjimo misija (EUMM); palankiai vertina ES Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centro indėlį organizuojant šiuos renginius; primena, kad BSGP misijos yra viena iš svarbiausių ES priemonių, rodančių jos įsipareigojimą siekti JT Saugumo Tarybos rezoliucijų 1820 ir 1325 tikslų nuo krizės nukentėjusiose šalyse ir regionuose;

8.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir ES valstybes nares į kiekvieną su BSGP susijusį Tarybos sprendimą ir įgaliojimus vykdyti misijas įtraukti nuorodą į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1325 ir 1820 bei užtikrinti, kad visos BSGP misijos turėtų bent po vieną patarėją lyčių klausimais ir rezoliucijų 1820 ir 1325 tikslų įgyvendinimo veiksmų planą; primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę, ES valstybes nares ir misijų vadovus užtikrinti, kad bendradarbiavimas ir konsultacijos su vietos moterų organizacijomis taptų standartine kiekvienos misijos dalimi;

9.  ragina nustatyti atitinkamas skundų prieš viešojo sektoriaus subjektus procedūras, susietas su BSGP misijomis, nes tai būtų itin naudinga siekiant užtikrinti, kad būtų pranešama apie seksualinį ir su lytimi susijusį smurtą; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę į kas šešis mėnesius teikiamą BSGP misijų vertinimą įtraukti išsamią ataskaitą moterų, taikos ir saugumo klausimais;

10.  primena, kad nuo 2010 m. liepos 30 d. iki rugpjūčio 4 d. rytinės Kongo dalies kasyklų rajone vyko masiniai grupiniai žaginimai, kad praėjusiais metais pranešta apie mažiausiai 8 300 išžaginimo atvejų Kongo rytuose ir kad per pirmąjį 2010 m. ketvirtį mažiausiai 1 244 moterų pranešė, jog buvo išžagintos, o tai sudaro vidutiniškai 14 išžaginimų per dieną; primygtinai ragina abi ES misijas Kongo Demokratinėje Respublikoje (ES policijos misija vykdant saugumo sektoriaus reformą ir jos sąsajos su teisingumu Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUPOL RD Congo) ir ES misija teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo), padaryti kovą su seksualiniu smurtu ir moterų dalyvavimą svarbiausiu prioritetu dedant pastangas reformuoti Kongo saugumo sektorių;

11.  pabrėžia, jog svarbu, kad ES skirtų daugiau moterų į policijos ir karines pajėgas, dalyvaujančias BSGP misijose, pavyzdžiu galėtų būti moterų policijos pareigūnių kontingentas JT taikos palaikymo pajėgose Liberijoje;

12.   pažymi, kad reikia nustatyti ES personalo, dirbančio karinėse ir civilinėse misijose, elgesio kodeksą, kuriame būtų draudžiamas seksualinis išnaudojimas kaip nepateisinamas ir nusikalstamas elgesys;

13.  ragina JT Saugumo Tarybos rezoliucijų 1325 ir 1820 įgyvendinimą įtraukti į ES strategijos atskiroms šalims dokumentus ir teikti didesnę finansinę paramą nuo konfliktų nukentėjusių šalių moterų dalyvavimui Europos procesuose; taip pat ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos narius, atsakingus už vystymąsi, plėtrą ir humanitarinę pagalbą, užtikrinti, kad su moterimis, taika ir saugumu susiję aspektai būtų neatskiriama išorės finansinių priemonių, pvz., Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės, Bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis priemonės, Pasirengimo narystei pagalbos priemonės, o ypač Vystomojo bendradarbiavimo priemonės ir Stabilumo priemonės, planavimo ir programavimo dalis;

14.  pabrėžia, kad Komisija turėtų sudaryti geresnes galimybes smulkiosioms NVO gauti subsidijas pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (angl. EIDHR); primena, kad šiuo metu daug smulkiųjų moterų organizacijų neįstengia įveikti biurokratinių paraiškos pateikimo proceso kliūčių;

15.  ragina už vystymąsi atsakingą Komisijos narį skirti didesnį dėmesį siekiui remti moterų organizacijų darbą nuo konfliktų nukentėjusiose zonose; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę panaudoti ilgalaikį Stabilumo priemonės (angl. IfS) komponentą skiriant finansavimą moterų dalyvavimui su taika, saugumu ir susitaikymu susijusiuose procesuose remti ir sistemingai numatyti lėšų moterų, taikos ir saugumo klausimams visose trumpalaikėse priemonėse, kurios finansuojamos pagal Stabilumo priemonės 3 straipsnį;

16.  mano, kad ES delegacijos turėtų informuoti pilietinės visuomenės organizacijas, pvz., vietos moterų organizacijas, apie savo veiksmus konfliktų zonose ir konsultuotis su pilietinės visuomenės organizacijomis vykstant politikos planavimo procesui;

17.  prašo užtikrinti daug aktyvesnį moterų dalyvavimą visose veiklos srityse, įskaitant taikinimo veiklą, derybas dėl taikos, taikos kūrimą, stiprinimą ir išsaugojimą bei konfliktų prevenciją;

18.  ragina nedelsiant paskatinti moteris aktyviau įsitraukti į visas iniciatyvas, kuriomis siekiama rasti konfliktų sprendimo būdus, pavyzdžiui, atlikti tarpininkų ir derybininkų vaidmenis ir padėti įgyvendinti taikaus konflikto sprendimo priemones;

19.   ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę inicijuoti, kad vieną savaitę per metus būtų konsultuojamasi su moterimis lyderėmis ir kad šis renginys galėtų papildyti JT pasaulinį atvirų durų renginį, skirtą moterims ir taikai, o vėliau būtų teikiami ES delegacijų pranešimai ir nurodomi tolesni veiksmai;

20.  pabrėžia, kad būtini nacionaliniai veiklos planai, kuriuose turėtų būti pateikiama informacija apie nacionalinės strategijos įgyvendinimo tvarkaraštį, nustatomi realūs tikslai bei priežiūros priemonės ir pagal kuriuos moterys turėtų būti skatinamos aktyviau dalyvauti taikant kontrolės, vertinimo ir priežiūros priemones;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus specialiajam atstovui seksualinio smurto per ginkluotus konfliktus klausimams ir neseniai paskirtai JT už lyčių klausimus atsakingo padalinio (JT Moterys) vadovei.

(1) OL C 212 E, 2010 8 5, p. 32.
(2) OL C 298 E, 2006 12 8, p. 287.
(3) OL C 314 E, 2006 12 21, p. 347.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0350.

Teisinė informacija - Privatumo politika