Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2968(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0624/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2010 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0439

Prijaté texty
PDF 227kWORD 62k
Štvrtok, 25. novembra 2010 - Štrasburg
Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti
P7_TA(2010)0439RC-B7-0624/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2010 o desiatom výročí rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) a 1820 (2008) o ženách, mieri a bezpečnosti a na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1888 (2009) o sexuálnom násilí páchanom na ženách a deťoch v ozbrojených konfliktoch, ktorá zdôrazňuje zodpovednosť všetkých štátov za skoncovanie s beztrestnosťou a trestné stíhanie páchateľov zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov vrátane zločinov súvisiacich so sexuálnym a iným násilím páchanom na ženách a dievčatách,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia 54/134 OSN zo 7. februára 2000, ktorou sa ustanovil 25. november ako Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách,

–  so zreteľom na Akčný plán Rady EÚ pre rodovú rovnosť v rámci rozvojovej spolupráce, ktorý by mal zaručiť uplatňovanie rodovej rovnosti na všetkých úrovniach spolupráce EÚ s partnerskými štátmi,

–  so zreteľom na vymenovanie osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka OSN pre sexuálne násilie v ozbrojených konfliktoch v marci 2010,

–  so zreteľom na dokument Rady s názvom Komplexný prístup k vykonávaniu rezolúcií BR OSN č. 1325 a 1820 v EÚ a na operačný dokument o vykonávaní rezolúcie BR OSN 1325 posilnenej rezolúciou č. 1820 v kontexte EBOP, ktoré boli prijaté v decembri 2008, a na dokument Rady o zohľadňovaní ľudských práv v EBOP zo septembra 2006,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ pre oblasť násilia voči ženám a dievčatám a na usmernenia EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 7. mája 2009 o uplatňovaní rodového hľadiska vo vonkajších vzťahoch EÚ a pri budovaní mieru/obnove krajín(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o postavení žien v ozbrojených konfliktoch a ich úlohe pri obnove a demokratickom procese v krajinách po skončení konfliktu(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2006 o ženách v politike(3),

–  so zreteľom na akčný plán začlenenia rodového hľadiska Podvýboru pre bezpečnosť a obranu z roku 2007,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. októbra 2010 o zlyhaniach v oblasti ochrany ľudských práv a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike(4),

–  so zreteľom na nový útvar OSN pre rodovú rovnosť (OSN ženy),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže násilie voči ženám v oblastiach konfliktov je často pokračovaním rodovej diskriminácie, ktorá existuje už v čase mieru; keďže tento rok je Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách zároveň 10. výročím rezolúcie BR OSN č. 1325, ktorá je prvou rezolúciou venovanou neprimeranému a jedinečnému vplyvu ozbrojených konfliktov na ženy a spájajúcou skúsenosti žien z konfliktov a zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, pričom sa týka aj prepojených tematických oblastí účasti, ochrany, prevencie, pomoci a obnovy,

B.  so zreteľom na Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorým je 25. november,

C.  keďže rezolúcie Bezpečnostnej rady č. 1820, 1888 and 1889 posilňujú a doplňujú rezolúciu č. 1325 a keďže tieto štyri rezolúcie je nutné považovať za súbor záväzkov Bezpečnostnej rady OSN o ženách, mieri a bezpečnosti,

D.  keďže vykonávanie týchto záväzkov je spoločnou otázkou a zodpovednosťou každého členského štátu OSN, či ide o štát ovplyvnený konfliktom, darcu alebo iný štát; so zreteľom na prijatie usmernení EÚ pre oblasť násilia voči ženám a dievčatám v decembri 2008 a usmernení EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch a o boji proti všetkým formám ich diskriminácie, ktoré predstavujú silný politický signál toho, že ide o priority Únie,

E.  keďže vykonávanie rezolúcií BR OSN č. 1820 a 1325 by malo byť prioritou vo vonkajších finančných nástrojoch EÚ na primeranú podporu organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v ozbrojených konfliktoch a v krajinách a regiónoch zasiahnutých konfliktmi,

F.  keďže Európsky parlament by mal sledovať uplatňovanie širokého prístupu a vykonávanie navrhovaného akčného plánu pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien vo vonkajších činnostiach EÚ, ako aj vykonávanie usmernení o násilí voči ženám a deťom,

G.  keďže rodový aspekt v civilných alebo vojenských misiách podstatne zvyšuje operačnú účinnosť, v ktorých môže EÚ priniesť významnú pridanú hodnotu aktívnym riešením problémov žien v ozbrojených konfliktoch,

H.  keďže EÚ by mala umožniť účasť žien na predchádzaní konfliktom, riadení kríz, mierových rozhovoroch a na činnostiach po skončení konfliktov, ako napríklad na plánovaní povojnovej obnovy,

I.  keďže Ženevský dohovor považuje rozšírené a systematické využívanie znásilňovania a sexuálneho otroctva za zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny; keďže znásilňovanie sa v súčasnosti považuje aj za jeden z prvkov zločinu genocídy v prípade, ak je spáchané s cieľom čiastočne alebo úplne zničiť skupinu ľudí; keďže EÚ by mala podporovať úsilie zamerané na skoncovanie s beztrestnosťou páchateľov sexuálneho násilia voči ženám a deťom,

J.  keďže zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) by malo významne prispieť k ďalšiemu vykonávaniu rezolúcií BR OSN č. 1325 a 1820 tak z hľadiska jej vnútornej štruktúry, ako aj vonkajších činností a politík,

K.  keďže EÚ prijala sériu dôležitých dokumentov o vykonávaní rezolúcií BR OSN č. 1820 a 1325,

L.  keďže rok 2010 je tiež rokom revízie RCT plus 10,

M.  keďže len menšina členských štátov EÚ predložila národné akčné plány na vykonávanie rezolúcie BR OSN č. 1325; keďže Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo prijali národné akčné plány,

1.  zdôrazňuje, že 10. výročie rezolúcie BR OSN č. 1325 by malo byť začiatkom obnovenej agendy na vykonávanie tejto rezolúcie, ktorá nemôže pokročiť bez politického vedenia na najvyššej úrovni a bez zvýšenia zdrojov; dôrazne odporúča, aby sa tejto otázke venovala náležitá pozornosť v rámci prebiehajúceho preskúmania politiky EÚ v oblasti ľudských práv, pokiaľ ide o vypracovanie komplexnej stratégie krajín v oblasti ľudských práv a o hodnotenie usmernení EÚ o násilí voči ženám a dievčatám, usmernení EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch a boji proti všetkým formám ich diskriminácie;

2.  žiada, aby sa vyčlenili osobitné a dostatočné finančné, ľudské a organizačné zdroje pre účasť žien a zohľadňovanie rodových otázok v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky; žiada, aby sa policajných, vojenských a justičných misiách a misiách na podporu právneho štátu a mierových operáciách zúčastňovalo viac žien; vyzýva členské štáty, aby vo svojich dvojstranných a mnohostranných vzťahoch so štátmi a organizáciami mimo EÚ aktívne podporovali zastúpenie žien;

3.  naliehavo žiada vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie Ashtonovú, aby v priebežnom hodnotení po piatich rokoch monitorovala plnenie záväzkov a napomáhala výmenu osvedčených postupov;

4.  dôrazne podnecuje vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku, aby posilnila osobitnú skupinu EÚ pre ženy, mier a bezpečnosť, a dúfa, že skupina posúdi prijatie a vykonávanie národných akčných plánov o rezolúciách BR OSN č. 1325 a 1820, bude vykonávať podrobné rodové analýzy misií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) a monitorovať a poskytovať poradenstvo delegáciám EÚ v krajinách a regiónoch zasiahnutých konfliktmi;

5.  domnieva sa, že zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) je jedinečnou príležitosťou na posilnenie úlohy EÚ pri vykonávaní rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 1820 a 1325;

6.  vyzýva preto vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby posilnila uplatňovanie rodového hľadiska a aby sa tejto súvislosti verejne zaviazala, pokiaľ ide o zamestnancov, finančné zdroje a organizačnú hierarchiu; vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby v rámci ESVČ vytvorila organizačnú jednotku pre ženy, mier a bezpečnosť v rámci príslušného tematického oddelenia a aby zabezpečila, že každé zemepisné oddelenie a každá delegácia EÚ mala minimálne jedno pracovné miesto na plný úväzok venované ženám, mieru a bezpečnosti a aby boli tieto osoby súčasťou osobitnej skupiny EÚ alebo s ňou spojené;

7.  víta sériu podujatí pre verejnosť ako napríklad dní otvorených dverí, ktoré uskutočňujú najmenej tri misie SBOP, t. j. EUPM, EULEX a EUMM na oslavu 10. výročia rezolúcie BR OSN č. 1325; víta podnet Spôsobilosti civilného plánovania a realizácie (CPCC) v tejto oblasti; pripomína, že misie SBOP sú jedným z najdôležitejších nástrojov, ktorými môže EÚ preukázať svoje odhodlanie plniť ciele rezolúcií BR OSN č. 1820 a 1325 v krajinách a regiónoch zasiahnutých krízou;

8.  vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby do súvisiacich rozhodnutí Rady a mandátov misií zahrnula odkazy na rezolúcie BR OSN č. 1325 a 1820, a aby zabezpečila, že všetky misie SBOP budú mať najmenej jedného poradcu pre rodové otázky a akčný plán vykonávania cieľov rezolúcií BR OSN č. 1325 a 1820; naliehavo žiada vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, členské štáty EÚ a vedúcich misií, aby ako základný prvok každej misie zaviedli spoluprácu a konzultáciu s miestnymi organizáciami žien;

9.  žiada zavedenie primeraných postupov na predkladanie sťažností verejnosťou v kontexte SBOP, ktoré by pomohli predovšetkým nahlasovať sexuálne násilie a rodovo podmienené násilie; vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby podrobné správy o ženách, mieri a bezpečnosti zahrnula do mesačných hodnotení misií SZBP;

10.  pripomína, že medzi 30. júlom a 4. augustom 2010 došlo v banskej oblasti východného Konga k hromadnému znásilneniu, v minulom roku bolo vo východnom Kongu nahlásených najmenej 8 300 prípadov znásilnenia a v prvom štvrťroku 2010 nahlásilo znásilnenie najmenej 1 244 žien, čo je v priemere 14 znásilnení denne; naliehavo žiada misie EÚ v Demokratickej republike Kongo, EUPOL RD Kongo and EUSEC RD Kongo, aby boj proti sexuálnemu násiliu a účasť žien povýšili na jednu z hlavných priorít v kontexte úsilia o reformu bezpečnostného sektora v Kongu;

11.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ vymenovala viac žien medzi policajtov a vojakov zúčastňujúcich sa misií SZBP, pričom ako vzor by mohol slúžiť kontingent policajtiek pôsobiaci v mierových silách OSN v Libérii;

12.  poukazuje na to, že pre personál pôsobiaci vo vojenských a civilných misiách je potrebné vypracovať kódex správania, ktorý bude jasne uvádzať, že sexuálne vykorisťovanie je neospravedlniteľné a trestné správanie;

13.  žiada implementáciu rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 a 1820 do strategických dokumentov EÚ pre jednotlivé krajiny a mobilizáciu väčšej finančnej podpory na účasť žien z krajín postihnutých konfliktmi v európskych procesoch; vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, členov Komisie pre rozvoj, rozširovanie a humanitárnu pomoc, aby začlenili aspekty týkajúce sa žien, mieru a bezpečnosti ako integrálnu súčasť plánovania a tvorby programov vonkajších finančných nástrojov, ako sú EIDHR, ECI, IPA, ale najmä DCI a IfS;

14.  zdôrazňuje, že Komisia by mala uľahčovať prístup malých mimovládnych organizácií k dotáciám z Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR); pripomína, že v súčasnosti mnohé malé organizácie žien stroskotávajú na byrokratických prekážkach pri ich žiadaní;

15.  vyzýva komisára pre rozvoj, aby považoval za prioritu podporu práce ženských organizácií v oblastiach postihnutých konfliktami; žiada vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby využívala dlhodobú zložku nástroja stability (IfS) na prideľovanie prostriedkov podporujúcich účasť žien v procesoch súvisiacich s mierom, bezpečnosťou a zmierením a aby systematicky vyčleňovala prostriedky pre ženy, mier a bezpečnosť vo všetkých krátkodobých opatreniach financovaných podľa článku 3 nástroja stability;

16.  domnieva sa, že delegácie EÚ by mali informovať organizácie občianskej spoločnosti, ako sú miestne organizácie žien, o svojom pôsobení v oblastiach konfliktov a v procese plánovania politiky by mali viesť konzultácie s občianskou spoločnosťou;

17.  žiada podstatné zvýšenie účasti žien na všetkých činnostiach vrátane mediácie, rokovaní o mieri, budovania mieru, vynucovania mieru, udržiavania mieru a predchádzania konfliktom;

18.  vyzýva na okamžitú zvýšenú účasť žien na všetkých iniciatívach zameraných na nájdenie riešení konfliktov vrátane mediácie, rokovaní a vykonávania opatrení na riešenie konfliktu;

19.  vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby iniciovala týždeň, v ktorom by každoročne prebiehali konzultácie so ženskými vedúcimi osobnosťami a ktorý by mohol doplniť iniciatívu OSN Global Open Day for Women and Peace, na čo by nadväzovali správy a následné opatrenia delegácií EÚ;

20.  zdôrazňuje potrebu prijať národné akčné plány, ktoré by mali uvádzať informácie o časovom rámci národnej stratégie, stanoviť realistické ciele, vypracovať mechanizmy dohľadu a podporovať zvýšenie účasti žien v mechanizmoch kontroly, hodnotenia a dohľadu;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému zástupcovi OSN pre problematiku sexuálneho násilia v ozbrojených konfliktoch a novovymenovanej riaditeľke útvaru OSN pre otázky rodovej rovnosti (OSN ženy).

(1) Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 32.
(2) Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 287.
(3) Ú. v. EÚ C 314 E, 21.12.2006, s. 347.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2010)0350.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia