Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2778(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0622/2010

Внесени текстове :

B7-0622/2010

Разисквания :

PV 23/11/2010 - 19
CRE 23/11/2010 - 19

Гласувания :

PV 25/11/2010 - 8.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0440

Приети текстове
PDF 300kWORD 72k
Четвъртък, 25 ноември 2010 г. - Страсбург
Положението в сектора на пчеларството
P7_TA(2010)0440B7-0622/2010

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2010 г. относно положението в сектора на пчеларството

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2003 г. относно трудностите, пред които е изправен европейският сектор на пчеларството(1),

–  като взе предвид Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 април 2004 г. относно предложението за регламент на Съвета относно мерки в областта на пчеларството(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП)(4), с който се определят специални разпоредби за сектора на пчеларството в Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 20 ноември 2008 г. относно състоянието на пчеларството(5),

–  като взе предвид Директива 2010/21/ЕС на Комисията от 12 март 2010 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на специалните разпоредби относно клотианидин, тиаметоксам, фипронил и имидаклоприд(6),

–  като взе предвид 2010/270/ЕС: Решение на Комисията от 6 май 2010 година за изменение на части 1 и 2 от приложение Д към Директива 92/65/ЕИО на Съвета по отношение на образците на здравни сертификати за животни с произход от стопанства и за пчели и земни пчели(7),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 28 май 2010 г. относно прилагането на членове 105 и следващите членове от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на мерките за подобряване на условията за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти (COM(2010)0267),

–  като взе предвид научния доклад на ЕОБХ от 11 август 2008 г.(8), както и научния доклад, възложен и приет от ЕОБХ на 3 декември 2009 г.(9), които са посветени на смъртността и наблюдението на пчелите в Европа,

–  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор (O-0119/2010 - B7-0564/2010) от 1 септември 2010 г. относно положението в сектора на пчеларството,

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че националните програми, насочени към европейския сектор на пчеларството, изготвени от държавите-членки за период от три години, бяха използвани от всичките 27 държави-членки на ЕС при средно равнище на използване от 90%; като има предвид, че Комисията заяви, в гореспоменатия доклад от 28 май 2010 г., че националните програми, насочени към пчеларството, носят полза през последните години,

Б.  като има предвид, че тъкмо през 2010 г. – Европейската година на биологичното разнообразие, секторът на пчеларството в световен мащаб е силно застрашен, тъй като се регистрират загуби, които настъпват между 100 и 1 000 пъти по-бързо от обикновено; като има предвид, че секторът играе стратегическа роля в обществото, като предоставя обществена услуга с екологична стойност, и като има предвид, че пчеларството е ценен пример за природосъобразна трудова заетост (подобряване и опазване на биологичното разнообразие, екологично равновесие и опазване на растителния свят) и модел за устойчиво производство в селските райони,

В.  като има предвид, че действащите програми ще приключат в края на 2013 г.; като има предвид, че настоящата подкрепа на ЕС за пчеларството зависи от съществуващите условности на ОСП; като има предвид, че е необходимо операторите да изготвят планове за периода след 2013 г., като има предвид, че Комисията възнамерява да публикува своето съобщение относно бъдещето на ОСП до ноември 2010 г.,

Г.  като има предвид, че земеделието е силно заинтересовано да запази пчелите като опрашители; като има предвид, че Организацията за прехрана и земеделие предупреди международната общност за тревожното намаляване на броя на опрашващите насекоми, включително медоносните пчели; като има предвид, че 84% от растителните видове и 76% от производството на храни в Европа са зависими от пчелното опрашване, чието икономическо значение е много по-голямо от стойността на произведения мед,

Д.  като има предвид, че смъртността при пчелите е задълбочаващ се проблем в много региони поради взаимодействието на фактори, включително болестите по пчелите, отслабване на имунитета на пчелите към патогени и паразити, климата и в някаква степен, промяната в земеползването в съчетание с периоди, характеризиращи се с липса на храна и фуражи за пчелите, дължащи се също така на постепенното унищожаване на нектарни растения, както и използването на продукти за растителна защита и неустойчиви земеделски техники,

Е.  като има предвид, че намаляващият брой на колониите в някои държави-членки не може със сигурност да бъде свързан с използването на генетично модифицирани организми (ГМО), тъй като към момента тяхното отглеждане е незначително, и като има предвид, че увеличаването на броя на монокултурите води до изчезването на медоносната флора,

Ж.  като има предвид, че в световен мащаб непрестанно се увеличават многобройните болести по пчелите до такава степен, че Apis mellifera рискува да се превърне в застрашен вид, най-вече поради все по-разрушителното присъствие на акара Вароа, който отслабва имунната система на пчелите, предизвиква всички свързани с това възможни заболявания и следователно представлява основният здравен проблем, засягащ европейските пчелни колонии,

З.  като има предвид, че са необходими повече научни изследвания за обръщане на тенденцията към намаляване на видовете опрашители, за да се избегнат ситуации, подобни на тези в други части на света, където ниският брой на природни опрашители означава, че плодовете, зеленчуците и част от обработваемите култури изискват опрашване с намесата на човека, което води до значителни допълнителни разходи за земеделските производители,

И.  като има предвид, че 40% от европейския пазар на пчелен мед зависи от вноса; като има предвид, че липсата на независимост на ЕС по отношение на снабдяването с мед води до значителна нестабилност на цените, предизвикана също от фалшификатите на световния пазар, тъй като отварянето на пазара на ЕС за мед от трети страни в миналото постави пчеларите на територията на ЕС в неблагоприятно положение от гледна точка на конкуренцията,

Й.  като има предвид, че както държавите-членки, така и операторите от сектора съобщиха за наличието на конкретни нужди, що се отнася до подобряването на правилата за прилагане и продължаването на подкрепата в тази област в дългосрочен план,

K.  като има предвид, че е необходимо по-задълбочено сътрудничество между държавите-членки и сдруженията на пчеларите при изготвянето на програмите, така че всяка държава-членка да бъде в състояние да изисква информация и, ако това е уместно, да я разпространява в контекста на европейските организации, в които членува,

Л.  като има предвид, че гореспоменатият научен доклад на ЕОБХ от 11 август 2008 г. подчертава недостига и променливостта на системите за мониторинг в държавите-членки и липсата на хармонизация или на общи показатели за производителност,

М.  като има предвид, че в съответствие с Директива 2010/21/ЕС, от държавите-членки се изисква да гарантират, че от 1 ноември 2010 г. ще се въведат определени изисквания към етикетирането по отношение на продуктите за растителна защита, че в разрешителното за продукта са включени и мерки за смекчаване на риска и че се провеждат програми за мониторинг, за да се удостовери прякото и непрякото излагане на медоносните пчели на определени активни вещества,

1.  Приветства гореспоменатия доклад на Комисията от 28 май 2010 г.; същевременно отбелязва, че действащите програми ще приключат в края на 2013 г. и изразява загриженост относно многобройните предизвикателства и проблеми, пред които все още е изправен европейският сектор на пчеларството, сред които и въпроси, свързани с пускането на пазара, нестабилност на цените, набор на млади пчелари в сектора, застаряване на пчеларите в Европейския съюз, намаляване на броя на пчелните колонии, както и общите трудности, свързани със смъртността на пчелите, предизвикана от множество фактори;

2.  Призовава Комисията да отговори положително на исканията на държавите-членки и на операторите, например за подобряване на статистическите данни във връзка с производствените прогнози, включително прилагане на еднакви изисквания за качество на меда, и подобряване и хармонизация на програмите за мониторинг и научни изследвания за сектора на пчеларството;

3.  Призовава Комисията да разгледа, в рамките на законодателното предложение относно политиката на качество в земеделието, възможност за промяна на правилата във връзка с етикетирането относно произхода на меда, така че да се предотврати заблуждаващата информация за потребителите, по-специално в случаи на смесване на мед от страни от ЕС и от страни извън ЕС;

4.  Счита, че в названието на всеки преработен продукт, който включва мед като съставка,или във всяка графика или друг визуален елемент върху етикета или опаковката на преработения продукт следва да може да се посочва мед в названието на продукта само ако поне 50 процента от съдържанието на захар се дължи на мед;

5.  Призовава Комисията да счита за задължително провеждането на консултации между пчеларите и европейските и националните органи при разработването на програми за пчеларството и на свързано с тях законодателство, така че да се гарантира ефективността на тези програми и тяхното навременно прилагане;

6.  Призовава Комисията да поиска от държавите-членки да създадат най-късно до 2012 г. надеждна система за ежегодна регистрация на отглежданите пчели, вместо да разработват програми в сектора на пчеларството въз основа на приблизителни оценки;

7.  Признава, че е от голямо значение разработването на новаторски и ефективни препарати срещу акара Вароа, който причинява значителни ежегодни загуби в определени региони; счита, че съществува необходимост от осигуряване на по-широк достъп в цяла Европа до по-ефективни ветеринарни препарати срещу акара Вароа и всички видове заболявания, свързани с него; изисква от Комисията да представи общи насоки по отношение на ветеринарното лечение в сектора, за което сътрудничеството с организации на пчеларите е от решаващо значение;

8.  Призовава Комисията да приспособи обсега и финансирането на европейската ветеринарна политика, за да отчете особеностите на пчелите и пчеларството с цел осигуряване на по-ефективен контрол на заболяванията по пчелите и достъп до ефективна и стандартизирана ветеринарна медицина в целия Съюз в сътрудничество с организации на пчеларите;

9.  Призовава Комисията да подобри координацията на различните програми за научни изследвания, провеждани в държавите-членки, с цел създаване на план за действие за решаване на проблемите, свързани със смъртността при пчелите; посочва, че той следва да включва обединяване на устойчиви, благоприятни за опрашителите селскостопански практики чрез избягване на отглеждането на монокултури без ротация;

10.  Призовава Комисията да прилага препоръките, съдържащи се в горепосочения научен доклад, приет от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 3 декември 2009 г., и по-конкретно финансирането на „конкретни изследвания, които надграждат върху вече започната работа за подобряване на знанията и разбирането на факторите, оказващи влияние върху здравето на пчелите“;

11.  Призовава за извършването на независими и своевременни научни изследвания във връзка със смъртността при пчелите, както и Комисията да гарантира, че до данните относно въздействието на продуктите за растителна защита (например дражирани семена), генетично модифицираните култури и разпространението на токсини чрез цветния прашец върху околната среда и върху конкретни видове се предоставя обществен достъп и че всички нови инициативи се основават на убедителни научни и статистически доказателства; призовава Комисията да започне проучване по тези въпроси и да представи неговите резултати в разумен срок;

12.  Призовава Комисията да гарантира запазването и увеличаването на наличната подкрепа за сектора на пчеларството и за бъдещето на тази политика в ОСП след 2013 г., като се гарантира продължаването и подобряването на дейностите в този сектор; приветства решението на Комисията от юли 2010 г. да увеличи бюджета за програми в областта на пчеларството; признава, че това е метод за подкрепа на бъдещото развитие на европейското пчеларство, който допринася за запазване на биологичното разнообразие; отчита освен това значението на пчелите за запазване на производствените равнища в секторите на земеделието и градинарството и счита за важно предоставянето на заплащане за предоставянето на това обществено благо в областта на околната среда;

13.  Призовава Комисията да осигури предоставянето на финансова подкрепа за образование, информационни кампании и обучение на нови и професионални пчелари, най-вече с оглед насърчаване на навлизането на нови пчелари в сектора, включително предоставянето на възможност за обмяна на опит с пчеларите в други страни;

14.  Призовава Комисията до проучи, по споразумение с държавите-членки и при координиране на различните ветеринарни служби и организации на пчеларите, както вече се прави в някои държави-членки, възможностите за създаване на план с ветеринарни насоки на ЕС относно здравето на пчелите с цел осигуряване на достъп до ветеринарна медицина, когато е необходимо, който ще бъде финансиран в рамките на европейската ветеринарна политика;

15.  Изисква от Комисията да подобри координирането на и трансфера на знания между приложните научни изследвания, пчеларството и селското стопанство;

16.  Счита, че поради възможното въздействие на продуктите за растителна защита върху образуването на пчелни колонии, отделно от въздействието върху възрастните пчели, следва да се разгледа също и въздействието на продуктите за растителна защита върху целите кошери; припомня във връзка с това, че Комисията заяви в пленарна зала по време на приемането на Регламент (ЕО) №1107/2009, че когато преразглежда изискванията за данни за активните вещества и продуктите за растителна защита, както е посочено в член 8, параграф 1, букви б) и в) от този регламент, ще обърне особено внимание на последващите изследвания и протоколите от изследвания, което дава възможност за оценка на риска, отчитаща прякото и непрякото излагане на пчелите на тези продукти, по-конкретно чрез нектара, цветния прашец и водата, които може да съдържат следи от пестициди от водата, събирана от пчелите;

17.  Призовава Комисията да следва цялостен и устойчив подход при бъдещата си работа по прилагане на схемите на Общността за подпомагане в областта на пчеларството, и по-специално развитието на селските райони, изменението на климата и биологичното разнообразие, особено чрез подпомагане на мерки за запазване и разширяване на площите с пчелна паша;

18.  Призовава Комисията да подкрепя сектора на пчеларството в Европа по още по-широкообхватен и съгласуван начин, като използва допълнителни инструменти в рамките на бъдещата ОСП, включително мерки за насърчаване на биологичното разнообразие, смекчаване на отражението на изменението на климата, съхраняване на наследството на националните традиции и култури, които осигуряват заетост за много семейства в Европа, и да гарантира и подобрява качеството и ефективното функциониране на пазара на продукти на пчеларството;

19.  Призовава Комисията да координира националните програми за мониторинг на изискванията за етикетиране и мерките за смекчаване на риска, които следва да бъдат включени в разрешението за продукт за растителна защита, както и програмите за мониторинг на излагането на продукти за растителна защита;

20.  Призовава Комисията да насърчава пряката продажба на продуктите на пчеларството на потребителите на местния пазар;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 81 E , 31.3.2004 г., стр. 107.
(2) OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.
(3) ОВ C 104 E, 30.4.2004 г., стр. 941.
(4) OВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(5) ОВ C 16 E , 22.1.2010 г., стр. 65.
(6) OВ L 65, 13.3.2010 г., стр. 27.
(7) OВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 56.
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/154r.pdf
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm

Правна информация - Политика за поверителност