Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2778(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0622/2010

Předložené texty :

B7-0622/2010

Rozpravy :

PV 23/11/2010 - 19
CRE 23/11/2010 - 19

Hlasování :

PV 25/11/2010 - 8.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0440

Přijaté texty
PDF 221kWORD 68k
Čtvrtek, 25. listopadu 2010 - Štrasburk
Situace ve včelařském odvětví
P7_TA(2010)0440B7-0622/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2010 o situaci ve včelařském odvětví

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2003 o problémech, jimž čelí evropské včelařství(1),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 22. dubna 2004 o návrhu nařízení Rady o činnosti včelařského odvětví(3),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)(4), v němž jsou stanovena zvláštní ustanovení pro zemědělské odvětví v Evropské unii,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2008 o situaci ve včelařském odvětví(5),

–  s ohledem na směrnici Komise 2010/21/EU ze dne 12. března 2010, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o zvláštní ustanovení týkající se klothianidinu, thiamethoxamu, fipronilu a imidaklopridu(6),

–  s ohledem na rozhodnutí Komise 2010/270/EU ze dne 6. května 2010, kterým se mění části 1 a 2 přílohy E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství, včely a čmeláky(7),

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 28. května 2010 o provádění článků 105 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 týkajících se opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských výrobků a jejich uvádění na trh (KOM (2010)0267),

–  s ohledem na vědeckou zprávu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 11. srpna 2008(8) a vědeckou zprávu schválenou a přijatou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) dne 3. prosince 2009(9), jež se obě týkají úhynu včel a pozorování včel v Evropě („Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe“),

–  s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení (O-0119/2010 – B7-0564/2010) ze dne 1. září 2010 o situaci v oblasti včelařství,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že národní programy pro evropské odvětví včelařství, které byly vypracovány členskými státy na období 3 let, jsou využívány všemi 27 členskými státy EU a průměrná míra jejich využívání činí 90 %; vzhledem k tomu, že Komise v uvedené zprávě ze dne 28. května 2010 konstatovala, že národní programy v odvětví včelařství jsou v posledních letech přínosem,

B.  vzhledem k tomu, že v tomto roce, který je evropským rokem biologické rozmanitosti, nesmíme zapomínat na to, že biologická rozmanitost je na celém světě vážně ohrožena a zaznamenané ztráty jsou 100 až 1000krát vyšší, než je obvyklé; vzhledem k tomu, že odvětví včelařství zaujímá strategickou úlohu v oblasti veřejných služeb a služeb v oblasti životního prostředí, které včelaři ve společnosti zajišťují, a že tato činnost je cenným příkladem „zelených pracovních míst“ (zlepšení a zachování biologické rozmanitosti, ekologické rovnováhy a ochrany rostlin) a představuje i model udržitelné výroby na venkově,

C.  vzhledem k tomu, že současné programy skončí v roce 2013; vzhledem k tomu, že stávající podpora EU v odvětví včelařství závisí na stávající podobě SZP; vzhledem k tomu, že hospodářské subjekty potřebují plán na období po roce 2013; vzhledem k tomu, že Komise plánuje zveřejnit své sdělení o budoucí SZP do listopadu 2010,

D.  vzhledem k tomu, že zemědělství má značný zájem na zachování včel jako opylovačů, vzhledem k tomu, že FAO již dlouho žádá mezinárodní společenství, aby věnovalo pozornost alarmujícímu úbytku opylujícího hmyzu včetně včel; vzhledem k tomu, že 84 % rostlinných druhů pěstovaných v Evropě a 76 % produkce potravin je závislých na opylování včelami, přičemž hospodářský význam opylování je mnohem větší než hodnota vyprodukovaného medu,

E.  vzhledem k tomu, že úhyn včel představuje v mnoha regionech stále větší problém s ohledem na mnoho na sebe vzájemně působících faktorů, jako jsou choroby včel, oslabená imunita včel vůči patogenům a parazitům, změna klimatu a částečné změny ve způsobu využívání půdy, jež vedou k obdobím nedostatku potravy a krmiva pro včely, také v důsledku postupného úbytku medonosných druhů rostlin a používání přípravků na ochranu rostlin a neudržitelných zemědělských technik,

F.  vzhledem k tomu, že snižující se počet včelích rojů v některých členských státech nelze s jistotou spojovat s používáním geneticky modifikovaných organizmů, jelikož se v současné době pěstují v zanedbatelném množství, a vzhledem k tomu, že rozšíření pěstování monokultur vede k úbytku medonosných rostlin,

G.  vzhledem k tomu, že celosvětově stále roste počet chorob včel a hrozí riziko, že se Apis mellifera stane ohroženým druhem zejména v důsledku stálé ničivé přítomnosti varroázy, která poškozuje imunitní systém včel, je příčinou řady souvisejících chorob a v současnosti představuje největší zdravotní problém evropských včelstev,

H.  vzhledem k tomu, že je v zájmu zvrácení situace úbytku opylovačů potřeba provést další výzkum, aby se zabránilo situacím, které vznikly v jiných částech světa, kde nízký výskyt přírodních opylovačů znamená, že pěstování ovoce, zeleniny a některých kulturních plodin vyžaduje opylování se zásahem člověka za cenu vysokých nákladů pro zemědělce,

I.  vzhledem k tomu, že 40 % evropského trhu s medem závisí na dovozu; vzhledem k tomu, že nedostatečná soběstačnosti EU v zásobování medem vede ke značnému kolísání cen způsobovanému rovněž narušením celosvětového trhu, protože otevření trhu EU pro med pocházející ze třetích zemí, ke kterému v minulosti došlo, způsobila včelařům v celé EU konkurenční nevýhodu,

J.  vzhledem k tomu, že jak členské státy, tak i hospodářské subjekty z tohoto odvětví vyjádřily konkrétní potřeby, pokud jde o zlepšování prováděcích pravidel a pokračování podpory z dlouhodobého hlediska,

K.  vzhledem k tomu, že by v otázce vytváření programů měla mezi všemi členskými státy a organizacemi včelařů existovat lepší spolupráce, aby každý členský stát měl možnost žádat informace a případně si je s evropskými organizacemi, se kterými spolupracuje, vyměňovat,

L.  vzhledem k tomu, že uvedená vědecká zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 11. srpna 2008 poukázala na nedostatek a různorodost monitorovacích systémů v členských státech i na chybějící harmonizaci společných ukazatelů výkonnosti,

M.  vzhledem k tomu, že v souladu se směrnicí 2010/21/EU se od členských států vyžaduje, aby zajistily, že od 1. listopadu 2010 budou zavedeny určité požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin, že se opatření ke zmírňování rizik stanou součástí schvalování výrobků a že budou zavedeny monitorovací programy na ověření přímého a nepřímého vystavení včel určitým účinným látkám,

1.  vítá uvedenou zprávu Komise ze dne 28. května 2010; konstatuje však, že současné programy skončí na konci roku 2013, a je znepokojen četnými výzvami a problémy, jimž stále čelí evropské odvětví včelařství, a to včetně otázek marketingu, nestálosti cen, náboru mladých včelařů, věkového složení včelařů v Evropské unii, snižujícího se počtu včelích rojů a všeobecných obtíží vznikajících s ohledem na úhyn včel způsobený řadou faktorů;

2.  žádá Komisi, aby pozitivně reagovala na žádosti členských států i hospodářských subjektů například zdokonalováním statistických údajů v souvislosti s odhady produkce, včetně uplatňování stejných kvalitativních požadavků na med a se zlepšením a harmonizací monitorování a výzkumných programů v odvětví včelařství;

3.  vyzývá Komisi, aby v rámci legislativního návrhu na politiku jakosti zemědělských produktů zvážila změnu pravidel pro označování původu medu s cílem zabránit uvádění zavádějících informací pro spotřebitele zejména v případě směsi medů pocházejících z EU a ze třetích zemí;

4.  zdůrazňuje, že prostřednictvím harmonizace hraničních kontrol, zejména pro dovozy ze třetích zemí, je třeba zajistit zdravotní nezávadnost medu, protože dovoz medu nízké kvality, falšování medu a náhražky medu narušují trh a ovlivňují ceny a výslednou kvalitu medu na vnitřním trhu EU; domnívá se, že název jakéhokoli zpracovaného výrobku obsahujícího med jako ingredienci či jakékoli grafické a jiné vizuální prvky na označení nebo na obalu tohoto zpracovaného výrobku by měly mít dovoleno na med v názvu výrobku odkazovat pouze tehdy, pokud alespoň 50 procent obsaženého cukru pochází z medu;

5.  žádá Komisi, aby zvážila zavedení povinných konzultací s chovateli včel ze strany evropských a vnitrostátních orgánů během vypracovávání programů pro včelařství a příslušných právních předpisů, tak aby byla zajištěna účinnost těchto programů a jejich včasné provádění;

6.  žádá Komisi, aby vypracovala tříleté programy založené na prohlášení o skutečně zjištěném počtu úlů vydaném všemi členskými státy, nikoli na odhadech;

7.  uznává, že vývoj inovativního a účinného ošetření proti roztočům rodu Varroa, kteří v některých regionech způsobují značné roční ztráty, má značný význam; domnívá se, že v rámci evropského území je třeba zvýšit dostupnost účinného veterinárního ošetření proti varroáze a všem souvisejícím chorobám; žádá Komisi, aby zavedla společné pokyny týkající se veterinárního ošetření v tomto odvětví s nezbytnou spoluprací včelařských organizací;

8.  vyzývá Komisi, aby přizpůsobila dosah a financování evropské veterinární politiky s cílem zohlednit specifičnost včel a včelařství, a účinněji tak, ve spolupráci s organizacemi včelařů, kontrolovat nemoci včel a zajistit dostupnost účinného a standardizovaného veterinárního lékařství v rámci Unie;

9.  vyzývá Komisi, aby zlepšila koordinaci různých výzkumných programů prováděných v jednotlivých členských státech s cílem zavést akční plán na boj s úmrtností včel; zdůrazňuje, že tento plán by měl zahrnovat trvale udržitelné zemědělské postupy, jež prospívají opylovačům a vyhýbají se stálým monokulturám;

10.  žádá Komisi, aby realizovala doporučení uvedené vědecké zprávy, která byla schválena Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) dne 3. prosince 2009, zejména aby poskytla finanční prostředky „na zvláštní studie, které navazují na probíhající činnost s cílem zlepšit znalosti a porozumět faktorům, jež ovlivňují zdraví včel“;

11.  vyzývá k nezávislému a urychlenému výzkumu úhynu včel a požaduje, aby Komise zajistila, aby byly údaje o účincích přípravků na ochranu rostlin, například na ošetřování osiva, geneticky modifikovaných plodin a šíření toxinů pylem na životní prostředí a specifické druhy živočichů zveřejněny a aby byly veškeré nové iniciativy založeny na jasných vědeckých a statistických důkazech; vyzývá Komisi, aby zahájila na toto téma studii a předložila v rozumné době její výsledky;

12.  žádá Komisi, aby zajistila, že stávající podpora odvětví včelařství a budoucnost této politiky bude zachována a posílena v rámci SZP po roce 2013, a bude tak zaručeno pokračování a zlepšování tohoto odvětví; vítá rozhodnutí Komise z července 2010 týkající se zvýšení rozpočtu na programy včelařství; uznává, že to je jeden ze způsobů, jak podpořit budoucí rozvoj odvětví evropského včelařství a přispět k zachování biologické rozmanitosti; dále uznává význam včel pro zachování úrovně produkce v rostlinné výrobě a zahradnictví a domnívá se, že je důležité poskytovat odměny za zajišťování těchto veřejných statků v oblasti životního prostředí;

13.  žádá Komisi, aby zajistila finanční podporu na vzdělávání, informační kampaně a odbornou přípravu nových a profesionálních včelařů, a zejména se soustředila na to, aby podpořila další včelaře v zahájení jejich činnosti v odvětví včelařství, včetně možnosti výměny zkušeností se včelaři z jiných zemí;

14.  vyzývá Komisi, aby po dohodě s členskými státy a v koordinaci s veterinárními službami a organizacemi včelařů, jak je tomu již v některých členských státech, prozkoumala možnosti zavedení rámcového veterinárního plánu EU v oblasti zdraví včel, s cílem zajistit v naléhavých případech dostupnost veterinárních léčiv, přičemž financování tohoto plánu by mělo být zajištěno prostřednictvím evropské veterinární politiky;

15.  žádá Komisi, aby zlepšila koordinaci a šíření znalostí mezi aplikovaným vědeckým výzkumem, odvětvím včelařství a zemědělstvím;

16.  domnívá se, že jelikož přípravky na ochranu rostlin mohou mít vliv nejen na dospělou populaci včel, ale také na rozvoj včelstev, měly by být zváženy účinky přípravků na ochranu rostlin na celý úl; připomíná v tomto ohledu, že Komise uvedla během plenárního zasedání v době schvalování nařízení (ES) č. 1107/2009, že při revizi požadavků na uvádění údajů o účinných látkách a výrobcích na ochranu rostlin, jež jsou stanoveny v čl. 8 odst. 1 písm. b) a c) tohoto nařízení, bude Komise věnovat zvláštní pozornost následným zkouškám a protokolům studií umožňujícím posouzení rizik, které zohledňí přímé a nepřímé vystavení včel těmto výrobkům, a to zejména prostřednictvím nektaru, pylu a vody, kterou včely nanosily a jež může obsahovat stopy pesticidů;

17.  vyzývá Komisi, aby ve svých dalších dokumentech týkajících se uplatňování režimu podpor Společenství v odvětví včelařství zaujala komplexní a trvalý přístup, zvláště v oblastech rozvoje venkova, změny klimatu a biologické rozmanitosti; zejména formou podpory opatření k zachování a rozšíření oblastí s kvetoucími rostlinami;

18.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím využívání dodatečných nástrojů v budoucí SZP, včetně opatření, jež podporují zvyšování biologické rozmanitosti, mírní účinky změny klimatu, zachovávají tradiční národní kulturní dědictví, které zaměstnává velké množství evropských rodin, zabezpečují a zlepšují kvalitu a dobré fungování trhu se včelařskými výrobky, ještě výrazněji a důsledněji podporovala evropské odvětví včelařství;

19.  vyzývá Komisi, aby koordinovala národní monitorovací programy pro požadavky na označování a opatření na zmírňování rizik, která by měla být zahrnuta do schvalování přípravků na ochranu rostlin, a také programy monitorující vystavení výrobkům na ochranu rostlin;

20.  vyzývá Komisi, aby podporovala přímý prodej včelařských výrobků spotřebitelům na místních trzích;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 81 E, 31.3.2004, s. 107.
(2) Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 56.
(3) Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 941.
(4) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(5) Úř. věst. C 16 E, 22.1.2010, s. 65.
(6) Úř. věst. L 65, 13.3.2010, s. 27.
(7) Úř. věst. L 118, 12.5.2010, s. 56.
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/154r.pdf
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm

Právní upozornění - Ochrana soukromí