Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2778(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0622/2010

Indgivne tekster :

B7-0622/2010

Forhandlinger :

PV 23/11/2010 - 19
CRE 23/11/2010 - 19

Afstemninger :

PV 25/11/2010 - 8.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0440

Vedtagne tekster
PDF 138kWORD 54k
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg
Situationen i biavlssektoren
P7_TA(2010)0440B7-0622/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om situationen i biavlssektoren

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 9. oktober 2003 om vanskelighederne for europæisk biavl(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader(2),

–  der henviser til sin beslutning af 22. april 2004 om forslag til Rådets forordning om foranstaltninger for biavl(3),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen)(4), som fastsætter de særlige bestemmelser for biavlssektoren i Den Europæiske Union,

–  der henviser til sin beslutning af 20. november 2008 om situationen i biavlssektoren(5),

–  der henviser til Kommissionens direktiv 2010/21/EU af 12. marts 2010 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår de særlige bestemmelser vedrørende clothianidin, thiamethoxam, fipronil og imidacloprid(6),

–  der henviser til Kommissionens afgørelse 2010/270/EU af 6. maj 2010 om ændring af del 1 og 2 i bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår standardsundhedscertifikaterne for dyr fra bedrifter og for bier og humlebier(7),

–  der henviser til rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 28. maj 2010 om anvendelsen af artikel 105 ff. i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 vedrørende foranstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter (KOM(2010)0267),

–  der henviser til EFSA's videnskabelige rapport af 11. august 2008(8), samt den videnskabelige rapport, der blev bestilt og vedtaget af EFSA den 3. december 2009(9), som begge omhandler bidødelighed og tilsyn med bier i Europa,

–  der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-0119/2010 – B7-0564/2010) af 1. september 2010 om situationen i biavlssektoren,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at de nationale programmer for den europæiske biavlssektor, som er udarbejdet af medlemsstaterne for en treårig periode, er blevet anvendt af alle EU's 27 medlemsstater med en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på 90 %; der henviser til, at Kommissionen i ovennævnte rapport af 28. maj 2010 udtalte, at de nationale biavlsprogrammer har givet gode resultater i de seneste år,

B.  der henviser til, at man netop i det internationale år for biologisk mangfoldighed må gøre sig bevidst, at biavlssektoren overalt i verden er i betydelig fare, eftersom der noteres tab, der indtræder fra 100 til 1 000 gange hurtigere end normalt; der henviser til, at biavlssektoren i betragtning af de offentlige og miljømæssige tjenester, som biavlerne yder for samfundet, spiller en strategisk rolle, og at deres aktiviteter er et lysende eksempel på miljøvenlig beskæftigelse (forbedring og bevarelse af den biologiske mangfoldighed, økologisk ligevægt og bevarelse af floraen) og en model for bæredygtig produktion i landdistrikterne,

C.  der henviser til, at de nuværende programmer vil ophøre i 2013, at den nuværende EU-støtte til biavlssektoren afhænger af eksisterende retningslinjer for den fælles landsbrugspolitik, og at biavlere er nødt til at lægge planer for tiden efter 2013; der henviser til, at Kommissionen agter at offentliggøre sin meddelelse om den fremtidige fælles landbrugspolitik inden november 2010,

D.  der henviser til, at landbruget har stor interesse i at bevare bier som bestøvere, at FAO har advaret det internationale samfund om det foruroligende fald i antallet af bestøvende insekter, herunder honningbier; og at 84 % af plantearterne og 76 % af fødevareproduktionen i Europa er afhængige af biers bestøvning, idet den økonomiske værdi af bestøvningen udgør en væsentlige større værdi end værdien af den honning, der produceres,

E.  der henviser til, at bidødeligheden er et stadigt større problem i mange regioner på grund af en synergi af faktorer, herunder bisygdomme, svækket immunitet hos bierne over for patogener og parasitter, klimaændring, og i et vist omfang ændret jordudnyttelse med perioder med mangel på føde og samleområder, og tillige på grund af den massive udryddelse af nektarplanter samt anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og ubæredygtige landbrugsmetoder,

F.  der henviser til, at et faldende antal kolonier i nogle medlemsstater ikke med sikkerhed kan sættes i forbindelse med genetisk modificerede organismer (gmo'er), da disse på nuværende tidspunkt ikke dyrkes i særligt stort omfang, og til at det stigende antal monokulturer fører til, at nektarplanter uddør,

G.  der henviser til, at en udbredt række bisygdomme er i konstant stigning, således at den vestlige honningbi (Apis mellifera) risikerer at blive en truet art, navnlig på grund af den stadig mere ødelæggende tilstedeværelse af Varroa-miden, der svækker biernes immunsystem og derved fremkalder alle mulige sygdomme hos bierne, og som derfor er det største sundhedsproblem i de europæiske bibestande,

H.  der henviser til, at der er behov for yderligere forskning med henblik på at vende nedgangen i bestøverarter for at undgå situationer i stil med dem, der er set i andre dele af verden, hvor lave antal naturlige bestøvere er ensbetydende med, at produktionen af frugt, grønt og i et vist omfang markafgrøder kræver bestøvning af mennesker, hvilket medfører betragtelige ekstraudgifter for landbrugerne,

I.  der henviser til, at 40 % af det europæiske marked for honning afhænger af import, der henviser til EU's utilstrækkelig uafhængighed i honningforsyningen fører til en betragtelig prisvolatilitet, der også kan føres tilbage til forfalskninger på verdensmarkedet, idet den tidligere åbning af EU's marked for honning fra tredjelande har stillet biavlere i hele EU konkurrencemæssigt ringere,

J.  der henviser til, at både medlemsstater og biavlere har givet udtryk for konkrete behov, hvad angår forbedringer af gennemførelsesbestemmelserne og fortsættelsen af støtten på lang sigt,

K.  der henviser til, at der bør etableres et bedre samarbejde mellem alle medlemsstater og biavlerorganisationer omkring udvikling af programmer, så hver medlemsstat får mulighed for at anmode om oplysninger og i givet fald udveksle synspunkter med de europæiske organisationer, medlemsstaten arbejder sammen med,

L.  der henviser til, at den ovennævnte videnskabelige rapport fra EFSA af 11. august 2008 understregede manglen på og forskelligartetheden af tilsynssystemer i medlemsstaterne samt manglen på harmonisering af fælles resultatindikatorer,

M.  der henviser til, at medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 2010/21/EU fra 1. november 2010 skal sikre, at der indføres en række krav til mærkning af plantebeskyttelsesmidler, at der tages højde for risikobegrænsende foranstaltninger i produkttilladelsen, og at der gennemføres tilsynsprogrammer med henblik på at bekræfte honningbiers direkte og indirekte udsættelse for visse aktive stoffer,

1.  glæder sig over ovennævnte rapport fra Kommissionen af 28. maj 2010; bemærker dog, at de aktuelle programmer ophører i 2013 og er bekymret over de mange udfordringer og problemer, som den europæiske biavlssektor står overfor, herunder markedsføringsspørgsmål, prisvolatilitet, tiltrækning af unge til biavlererhvervet, aldring blandt biavlerne i Den Europæiske Union, tilbagegang af antallet af bikolonierne og de generelle problemer i forbindelse med bekæmpelsen af bidødeligheden, der skyldes mange faktorer;

2.  opfordrer Kommissionen til at reagere positivt på anmodningerne fra både medlemsstater og biavlere, f.eks. ved at forbedre statistiske data i forbindelse med produktionsprognoser, herunder indførelse af de samme kvalitetskrav for honning, og ved at forbedre og harmonisere tilsyns- og forskningsprogrammer for biavl;

3.  opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af det lovgivningsmæssige forslag om politikken for landbrugsprodukters kvalitet at ændre bestemmelserne om oprindelsesmærkning af honning for at undgå vildledende oplysninger til forbrugerne, navnlig hvad angår honningblandinger fra EU eller tredjelande;

4.  understreger behovet for at forbedre hygiejnebestemmelserne for produktet gennem en harmonisering af grænsekontrollen, navnlig for import fra tredjelande, eftersom import af honning af dårlig kvalitet, forfalskninger og surrogater er markedsforvridende elementer, gennem hvilke der udøves et konstant pres på priserne og slutkvaliteten på EU's indre marked; mener, at navnet på et forarbejdet produkt, der indeholder honning som ingrediens, eller et hvilket som helst grafisk eller andet visuelt element på det forarbejdede produkts etiket eller emballage kun må henvise til honning, hvis mindst 50 % af sukkerindholdet stammer fra honning;

5.  opfordrer Kommissionen til at overveje en obligatorisk høring af biavlere fra de europæiske og nationale myndigheders side under udviklingen af biavlsprogrammer og lovgivning i forbindelse hermed for at sikre effektiviteten af disse programmer og rettidig gennemførelse af disse;

6.  opfordrer Kommissionen til at anmode medlemsstaterne om senest i 2012 at indføre et pålideligt system for en årlig registrering af bistader i stedet for at basere biavlsprogrammer på skøn;

7.  erkender, at udviklingen af innovative og effektive behandlinger imod Varroa-miden, som i visse regioner har medført omfattende årlige tab, er af stor betydning; finder, at adgangen til effektive veterinærbehandlinger imod Varroa-miden og alle former for hermed forbundne sygdomme skal øges i hele det europæiske område; anmoder Kommissionen om at indføre fælles retningslinjer for veterinærbehandlinger i biavlssektoren, idet det er af afgørende betydning, at det foregår i samarbejde med biavlerforeningerne;

8.  anmoder Kommissionen om at tilpasse den europæiske veterinærpolitik, hvad angår dens anvendelsesområde og dens finansiering, for at tage hensyn til biernes og biavlens særlige karakter med henblik på målet om at bekæmpe bisygdommene mere effektivt og sikre tilgængelighed af effektiv og standardiseret veterinærmedicin i hele EU i samarbejde med biavlerorganisationerne;

9.  opfordrer Kommissionen til bedre at koordinere de forskellige forskningsprogrammer, som gennemføres i medlemsstaterne, for at fastlægge en handlingsplan for håndtering af bidødeligheden; påpeger, at dette bør omfatte standardisering af bæredygtig landbrugspraksis, som tager hensyn til bestøvere ved at undgå monokulturer uden afgrøderotation;

10.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre henstillingerne i ovennævnte videnskabelige rapport, som blev vedtaget af EFSA den 3. december 2009, herunder navnlig finansiering af »specifikke undersøgelser, der bygger videre på det igangværende arbejde til forbedring af kendskabet til og forståelsen for faktorer, der påvirker biernes sundhed«;

11.  opfordrer til uafhængige og rettidige undersøgelser af bidødeligheden, og til, at Kommissionen sikrer, at data om virkningerne på miljøet af bestemte plantebeskyttelsesarter (som f.eks. pelleteret frø), genetisk modificerede afgrøder og udbredelsen af toksiner via pollen offentliggøres, samt at nye initiativer tager udgangspunkt i videnskabelig stringens og statistiske beviser; opfordrer Kommissionen til at iværksætte en undersøgelse af disse spørgsmål og fremlægge resultaterne heraf inden for en rimelig frist;

12.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at eksisterende støtte til biavlssektoren og fremtiden for denne politik bevares og styrkes i den fælles landbrugspolitik efter 2013 for at sikre fortsættelsen og forbedringen af denne sektor; glæder sig over Kommissionens beslutning fra juli 2010 om at øge budgettet for biavlsprogrammer; erkender, at dette er en metode til at støtte den fremtidige udvikling af den europæiske biavl, der bidrager til at bevare biodiversiteten; anerkender desuden, at bier har stor betydning for bevarelse af produktionsniveauet inden for landbrug og havebrug, og anser det for vigtigt at belønne dem, der stiller dette offentlige miljøgode til rådighed;

13.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at der er finansiel støtte til uddannelse, oplysningskampagner og videreuddannelse af nye og professionelle biavlere med særlig fokus på at skabe incitamenter, der kan få nye biavlere til at give sig i kast med biavl, herunder muligheder for udveksling af erfaringer i udlandet;

14.  opfordrer Kommissionen til i samråd med medlemsstaterne og ved samordning mellem veterinære tjenester og biavlerorganisationer, som det allerede er sket i nogle medlemsstater, at undersøge mulighederne for at skabe fællesskabsmæssige retningslinjer på det veterinære område for biers sundhed med henblik på at sikre adgangen til veterinærmedicin i tilfælde af, at det er nødvendigt, idet dette bør finansieres som led i den europæiske veterinærpolitik;

15.  anmoder Kommissionen om at forbedre koordineringen og videnoverførsel mellem anvendt videnskabelig forskning, biavl og landbrug;

16.  mener, at som følge af plantebeskyttelsesmidlers mulige indflydelse på koloniers udvikling udover virkningerne på voksne bier, bør virkninger af plantebeskyttelsesmidler på hele bistadet også tages i betragtning; minder i denne forbindelse om, at Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1107/2009 på plenarmødet udtalte, at Kommissionen under revisionen af datakravene for aktive stoffer og plantebeskyttelsesmidler, som omhandlet i forordningens artikel 8, stk. 1, litra b og c, ville være særlig opmærksom på opfølgende undersøgelser og undersøgelsesprotokoller, som gør det muligt at foretage en risikovurdering, der tager hensyn til biers direkte og indirekte eksponering for disse produkter, navnlig gennem nektar, pollen og vand, der kan indeholde pesticidrester, der optages af bier, der samler vand;

17.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den fremtidige udvikling af fællesskabsstøtteordninger inden for biavl at følge en omfattende og bæredygtig strategi, der navnlig omfatter udvikling af landdistrikter, klimaændringer og biodiversitet, især gennem fremme af foranstaltninger til bevarelse og udvidelse af blomstringsarealer;

18.  opfordrer Kommissionen til at støtte den europæiske biavlssektor endnu bredere og mere sammenhængende ved hjælp af flere instrumenter i den fremtidige fælles landbrugspolitik, herunder foranstaltninger med henblik på at øge biodiversiteten, afbøde virkningerne af klimaændringerne, bevare en national traditionel og kulturel arv, som giver beskæftigelse til et stort antal familier i Europa, samt beskytte og forbedre kvaliteten og funktionen af markedet for biavlsprodukter;

19.  opfordrer Kommissionen til at koordinere de nationale overvågningsprogrammer for mærkningskrav og risikobegrænsende foranstaltninger, som skal indgå i plantebeskyttelsesmidlets tilladelse, samt eksponering af overvågningsprogrammer for plantebeskyttelsesmidler;

20.  opfordrer Kommissionen til at understøtte det direkte salg af biavlsprodukter til forbrugerne på lokale markeder;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 81E af 31.3.2004, s. 107.
(2) EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.
(3) EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 941.
(4) EFT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(5) EUT C 16 E af 22.1.2010, s. 65.
(6) EUT L 65 af 13.3.2010, s. 27.
(7) EUT L 118 af 12.5.2010, s. 56.
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/154r.pdf
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik