Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2778(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0622/2010

Predkladané texty :

B7-0622/2010

Rozpravy :

PV 23/11/2010 - 19
CRE 23/11/2010 - 19

Hlasovanie :

PV 25/11/2010 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0440

Prijaté texty
PDF 221kWORD 69k
Štvrtok, 25. novembra 2010 - Štrasburg
Situácia v odvetví včelárstva
P7_TA(2010)0440B7-0622/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2010 o situácii v odvetví včelárstva

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2003 o ťažkostiach, ktorým čelí európske odvetvie včelárstva(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. apríla 2004 o návrhu nariadenia Rady o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s včelárskymi výrobkami(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)(4), ktoré obsahuje osobitné ustanovenia týkajúce sa odvetvia včelárstva v Európskej únii,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2008 o situácii v odvetví včelárstva(5),

–  so zreteľom na smernicu Komisie 2010/21/EÚ z 12. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o osobitné ustanovenia týkajúce sa klotianidínu, thiamethoxamu, fipronilu a imidaklopridu(6),

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2010/270/EÚ zo 6. mája 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú časti 1 a 2 prílohy E k smernici Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o vzory zdravotných certifikátov pre zvieratá z poľnohospodárskych podnikov a pre včely a čmeliaky(7),

–  so zreteľom na správu Komisie z 28. mája 2010 o uplatňovaní článku 105 a nasledujúcich článkov nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o opatrenia zamerané na zlepšenie podmienok výroby a predaja včelárskych výrobkov (KOM(2010)0267),

–  so zreteľom na vedeckú správu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z 11. augusta 2008(8), ako aj vedeckú správu, ktorú objednal a 3. decembra 2009 prijal úrad EFSA(9), obe o úmrtnosti včiel a dohľade v Európe,

–  so zreteľom na otázky na ústne zodpovedanie (O-0119/2010 – B7-0564/2010) z 1. septembra 2010 o situácii v odvetví včelárstva,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vnútroštátne programy pre európske odvetvie včelárstva, ktoré vypracovali členské štáty na obdobie troch rokov, využíva všetkých 27 členských štátov EÚ a priemerná miera ich využitia je 90 %; keďže Komisia vo svojej správe z 28. mája 2010 uvedenej vyššie skonštatovala, že vnútroštátne programy v odvetví včelárstva sú v posledných rokoch prospešné,

B.  keďže si práve v roku 2010, ktorý je medzinárodným rokom biodiverzity, musíme uvedomiť, že odvetvie včelárstva je na celom svete značne ohrozené, pretože zaznamenáva straty, ktoré sú sto- až tisíckrát horšie, ako je obvyklé; keďže toto odvetvie zohráva strategickú úlohu v spoločnosti, pretože predstavuje verejnú službu, ktorá má environmentálnu hodnotu, a keďže táto činnosť je vhodným príkladom ekologickej práce (zlepšenie a zachovanie biodiverzity, ekologickej rovnováhy a ochrany rastlín) a modelom udržateľnej výroby na vidieku,

C.  keďže súčasné programy sa skončia v roku 2013; keďže súčasná podpora EÚ odvetviu včelárstva závisí od jestvujúcich foriem spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP); keďže prevádzkovatelia potrebujú tvoriť plány na obdobie po roku 2013; keďže Komisia plánuje zverejniť svoje oznámenie o budúcnosti SPP do novembra 2010,

D.  keďže poľnohospodárstvo má veľký záujem na zachovaní včiel ako opeľovačov; keďže FAO upozorňuje medzinárodné spoločenstvo na alarmujúci pokles stavu opeľujúceho hmyzu vrátanie včiel; keďže 84 % druhov rastlín a 76 % výroby potravín v Európe závisí od opeľovania včelami, ktorého hospodársky význam je oveľa väčší než hodnota vyrobeného medu,

E.  keďže úhyn včiel je čoraz väčším problémom v mnohých regiónoch z dôvodu vzájomného pôsobenia faktorov, ako sú choroby včiel, ich oslabená odolnosť voči patogénom a parazitom, klíma, do určitej miery zmeny vo využívaní pôdy, ktoré vedú k obdobiam nedostatku potravy a krmiva pre včely, ako aj z dôvodu postupného ničenia medonosných rastlinných druhov a využívania prípravkov na ochranu rastlín a neudržateľných poľnohospodárskych postupov,

F.  keďže znižovanie počtov včelích kolónií v niektorých členských štátoch nie je možné s istotou spájať s využívaním geneticky modifikovaných organizmov (GMO), pretože tie sa v súčasnosti pestujú v zanedbateľnom množstve, a keďže rastúce využívanie monokultúr vedie k strate medonosnej flóry,

G.  keďže celosvetový výskyt chorôb včiel sa stále zvyšuje a hrozí, že včela medonosná (Apis mellifera) sa stane ohrozeným druhom, najmä z dôvodu stále väčšieho výskytu deštruktívneho klieštika včelieho, ktorý ohrozuje imunitný systém včiel, spôsobuje najrôznejšie ochorenia, a je preto najväčším zdravotným problémom európskej populácie včiel,

H.  keďže v záujme odvrátenia úbytku opeľujúcich druhov je potrebný ďalší výskum, aby sa predišlo situáciám, ktoré vznikli v iných častiach sveta, kde nízky výskyt prirodzených opeľovačov znamená, že pestovanie ovocia, zeleniny a niektorých kultúrnych plodín si vyžaduje opeľovanie so zásahom človeka za cenu značných dodatočných nákladov pre poľnohospodárov,

I.  keďže 40 % európskeho trhu s medom závisí od dovozu; keďže nedostatočná nezávislá ponuka medu v EÚ vedie k výraznej nestabilite cien, na čo má vplyv aj jeho falšovanie na svetovom trhu, pretože otvorenie trhu EÚ pre med z tretích krajín, ku ktorému došlo, postavilo včelárov z EÚ do konkurenčnej nevýhody,

J.  keďže členské štáty a prevádzkovatelia z odvetvia uvádzajú konkrétne potreby, pokiaľ ide o zlepšenie vykonávacích pravidiel a pokračovanie podpory v dlhodobom rámci,

K.  keďže pri príprave programov by mala medzi všetkými členskými štátmi a združeniami včelárov existovať lepšia spolupráca, aby mal každý členský štát možnosť požadovať informácie a prípadne ich šíriť v rámci európskych organizácií, ktorých je členom,

L.  keďže vyššie uvedená vedecká správa EFSA z 11. augusta 2008 poukázala na nedostatok a rôznorodosť monitorovacích systémov v členských štátoch, ako aj na chýbajúcu harmonizáciu spoločných výkonnostných ukazovateľov,

M.  keďže v súlade so smernicou 2010/21/EÚ sa od členských štátov požaduje, aby zabezpečili, že od 1. novembra 2010 sa zavedú určité požiadavky na označovanie prípravkov na ochranu rastlín, súčasťou povoľovania prípravkov sa stanú opatrenia na zmierňovanie rizík a zavedú sa monitorovacie programy na overovanie priamej a nepriamej expozície včiel medonosných určitým účinným látkam,

1.  víta vyššie uvedenú správu Komisie z 28. mája 2010; konštatuje však, že aktuálne programy sa skončia v roku 2013, a je znepokojený tým, že európske odvetvie včelárstva stojí stále pred mnohými výzvami a problémami, ako sú otázky predaja, cenová nestabilita, získavanie mladých včelárov, starnutie a vekový profil včelárov v Európskej únii, pokles počtu kolónií a všeobecné ťažkosti súvisiace s úhynom včiel spôsobeným mnohými faktormi;

2.  vyzýva Komisiu, aby kladne reagovala na požiadavky členských štátov a prevádzkovateľov, napríklad zlepšením štatistických údajov v súvislosti s odhadmi produkcie vrátane uplatňovania rovnakých kvalitatívnych požiadaviek na med a zlepšením a zosúladením monitorovania a výskumných programov v oblasti včelárstva;

3.  vyzýva Komisiu, aby v rámci legislatívneho návrhu o politike kvality pre poľnohospodárske výrobky uvažovala o zmene pravidiel označovania pôvodu medu, aby sa zabránilo klamlivému informovaniu spotrebiteľov, najmä v prípade miešania medu z členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ;

4.  zdôrazňuje potrebu zlepšovať sanitárne podmienky týkajúce sa produktu prostredníctvom harmonizácie kontrol na miestach hraničnej kontroly, a to najmä pri dovoze z tretích krajín, pretože dovoz nízko kvalitného medu, jeho falšovanie a používanie náhrad narúšajú trh a vyvíjajú neustály tlak na cenu a výslednú kvalitu produktu na vnútornom trhu EÚ; zastáva názor, že by malo byť možné, aby názov každého spracovaného výrobku, ktorý obsahuje med ako zložku, alebo akýkoľvek grafický alebo iný vizuálny prvok na etikete alebo na obale tohto spracovaného výrobku, poukazoval na med len vtedy, ak 50 % obsahu cukru pochádza z medu;

5.  vyzýva Komisiu, aby považovala konzultácie európskych a vnútroštátnych orgánov so včelármi za povinné počas vypracúvania programov v oblasti včelárstva a súvisiacich právnych predpisov s cieľom zabezpečiť účinnosť týchto programov a ich včasné vykonávanie;

6.  vyzýva Komisiu, aby od členských štátov požadovala zavedenie spoľahlivého systému registrácie stavu včelstiev, aby programy v oblasti včelárstva nezakladala na odhadoch;

7.  uznáva, že vývoj inovatívnych a účinných postupov proti napadnutiu klieštikom včelím, ktorý je v určitých regiónoch zodpovedný za ročné straty značného rozsahu, je veľmi dôležitý; domnieva sa, že na celom európskom území je potrebné zvýšiť dostupnosť účinných veterinárnych postupov proti klieštikovi včeliemu; žiada Komisiu, aby zaviedla všeobecné usmernenia týkajúce sa veterinárnych postupov v tejto oblasti, čo si vyžaduje spoluprácu s organizáciami včelárov;

8.  vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s organizáciami včelárov upravila pôsobnosť a financovanie európskej veterinárnej politiky so zreteľom na špecifický charakter včiel a včelárstva a s cieľom zabezpečiť vyššiu účinnosť boja proti chorobám včiel a dostupnosť účinných a štandardizovaných veterinárnych liečiv v celej Únii;

9.  vyzýva Komisiu, aby lepšie koordinovala jednotlivé výskumné programy, ktoré sa uskutočňujú v členských štátoch, s cieľom vytvoriť akčný plán riešenia problému úhynu včiel; poukazuje na to, že jeho súčasťou by malo byť uplatňovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych postupov, ktoré sú priaznivé z hľadiska opeľovania rastlín, a vyhýbanie sa pestovaniu monokultúr bez rotácie;

10.  vyzýva Komisiu, aby implementovala odporúčania uvedenej vedeckej správy, ktorú prijal EFSA 3. decembra 2009, a to najmä odporúčanie financovať „osobitné štúdie, ktoré nadviažu na prebiehajúcu prácu s cieľom zlepšovať znalosti a chápanie faktorov ovplyvňujúcich zdravie včiel“;

11.  požaduje nezávislý a aktuálny výskum úhynu včiel a žiada Komisiu, aby zabezpečila, že údaje o účinkoch prípravkov na ochranu rastlín (napríklad obaľovaných semien), geneticky modifikovaných plodín a rozširovania toxínov peľom na životné prostredie a konkrétne druhy sa zverejnia a že všetky nové iniciatívy budú vychádzať z podložených vedeckých a štatistických dôkazov; vyzýva Komisiu, aby zadala vypracovanie štúdie o týchto otázkach a aby v rozumnom čase predložila jej výsledky;

12.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila zachovanie súčasnej podpory odvetvia včelárstva a budúcnosti tejto politiky a jej posilnenie v rámci SPP po roku 2013, čím sa zaručí kontinuita a pokrok tohto odvetvia; víta rozhodnutie Komisie z júla 2010 o zvýšení rozpočtu pre programy v odvetví včelárstva; potvrdzuje, že toto je spôsob, ako podporiť budúci rozvoj európskeho včelárstva a prispieť k zachovania biodiverzity; ďalej konštatuje, že včely zohrávajú významnú úlohu pri zachovávaní úrovne produkcie v rastlinnej výrobe a v záhradníctve, a považuje za dôležité, aby sa poskytovanie týchto environmentálnych verejných statkov odmeňovalo;

13.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostupnosť finančnej podpory určenej na vzdelávanie, informačné kampane a odbornú prípravu nových včelárov a včelárov profesionálov, ktorá by sa mala zameriavať na podporu nových včelárov a posilňovanie ich postavenia v tomto odvetví vrátane možností vzájomnej výmeny skúseností s včelármi z iných krajín;

14.  vyzýva Komisiu, aby po dohode s členskými štátmi a na základe spolupráce veterinárnych služieb a organizácií včelárov, ku ktorej už dochádza v niektorých členských štátoch, preskúmala možnosti vytvorenia veterinárneho plánu EÚ v oblasti zdravia včiel, ktorého cieľom by bolo v prípade potreby zaručiť prístup k veterinárnym liekom a ktorý by bol financovaný v rámci európskej veterinárnej politiky;

15.  žiada Komisiu, aby zlepšila koordináciu a transfer poznatkov medzi aplikovaným vedeckým výskumom, včelárstvom a poľnohospodárstvom;

16.  domnieva sa, že z dôvodu, že prostriedky na ochranu rastlín majú okrem vplyvu na dospelé včely pravdepodobne aj vplyv na vývoj kolónií, by bolo potrebné zvážiť aj vplyv prostriedkov na ochranu rastlín na celý úľ; v tejto súvislosti pripomína, že zástupcovia Komisie na plenárnej schôdzi v čase prijímania nariadenia (ES) č. 1107/2009 uviedli, že Komisia bude pri revízii požiadaviek týkajúcich sa údajov o účinných látkach a prípravkoch na ochranu rastlín, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia, venovať osobitnú pozornosť následnému overovaniu a protokolom štúdií, čo umožní hodnotenie rizika zohľadňujúce priamu a nepriamu expozíciu včiel týmto látkam, a to najmä prostredníctvom nektáru, peľu a vody, ktoré môžu obsahovať zvyšky pesticídov pochádzajúcich z vody, ktorú zbierajú včely;

17.  vyzýva Komisiu, aby pri budúcom rozpracovávaní možností uplatňovania systému dotácií poskytovaných Spoločenstvom v odvetví včelárstva pokračovala v komplexnom a trvalo udržateľnom prístupe, najmä v oblasti rozvoja vidieka, zmeny klímy a biodiverzity, predovšetkým prostredníctvom podpory opatrení na zachovanie a rozširovanie kvitnúcich pastvinných porastov;

18.  vyzýva Komisiu, aby európske odvetvie včelárstva podporila ešte širším a zosúladenejším spôsobom tým, že v budúcej SPP bude využívať ďalšie nástroje vrátane opatrení na posilňovanie biodiverzity, zmierňovanie účinkov zmeny klímy, zachovanie dedičstva národných tradícií a kultúry, ktoré poskytujú prácu veľkému počtu európskych rodín, a na ochranu a zlepšovanie kvality a dobrého fungovania trhu so včelími produktmi;

19.  vyzýva Komisiu, aby koordinovala vnútroštátne programy týkajúce sa požiadaviek na označovanie a opatrení na zmierňovanie rizika, ktoré by mali byť súčasťou povoľovania prípravkov na ochranu rastlín, ako aj programy monitorovania expozície prípravkom na ochranu rastlín;

20.  vyzýva Komisiu aby podporovala priamy predaj včelích produktov spotrebiteľom na miestnych trhoch;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 81 E, 31.3.2004, s. 107.
(2) Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56.
(3) Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 941.
(4) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 16 E, 22.1.2010, s. 65.
(6) Ú. v. EÚ L 65, 13.3.2010, s. 27.
(7) Ú. v. EÚ L 118, 12.5.2010, s. 56.
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/154r.pdf
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia