Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2954(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0675/2010

Forhandlinger :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Afstemninger :

PV 25/11/2010 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0443

Vedtagne tekster
PDF 193kWORD 43k
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg
Situationen i Vestsahara
P7_TA(2010)0443RC-B7-0675/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om situationen i Vestsahara

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds relevante resolutioner om Vestsahara,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1920 (2010), som udvidede det eksisterende mandat for De Forenede Nationers mission vedrørende folkeafstemningen i Vestsahara (MINURSO),

–  der henviser til FN's generalsekretærs seneste rapporter til Sikkerhedsrådet af 14. april 2008, 13. april 2009 og 6. april 2010 om Vestsahara,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som blev ratificeret af Marokko den 3. maj 1979,

–  der henviser til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem EU og medlemsstaterne på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side, særlig artikel 2 i aftalen,

–  der henviser til EU's erklæring af 7. december 2009 om det ottende møde i Associeringsrådet EU-Marokko og fælleserklæringen fra det første topmøde mellem EU og Marokko, der fandt sted den 7. marts 2010,

–  der navnlig henviser til konklusionerne fra de besøg, som Europa-Parlamentets ad hoc-delegation for Vestsaharas aflagde i september 2006 og januar 2009, hvori den opfordrede til, for så vidt alle berørte parter kunne nå til enighed herom, at lade mandatet for FN's mission for folkeafstemningen i Vestsahara (MINURSO) udvide til også at omfatte beføjelser til at overvåge respekten for menneskerettighederne i Vestsahara, og hvori den desuden opfordrede Kommissionen til eventuelt gennem sin delegation i Rabat at overvåge menneskerettighedssituationen i Vestsahara og jævnligt sende missioner dertil,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Vestsahara, navnlig beslutningen af 27. oktober 2005(1),

–  der henviser til den erklæring om Vestsahara, som EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender, Cathrine Ashton, fremsatte den 10. november 2010,

–  der henviser til Rådets og Kommissionens erklæringer af 24. november 2010 om situationen i Vestsahara,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at adskillige tusinde vestsaharier forlod deres byer og slog telte op i udkanten af El Aaiun, hvor de oprettede Gdaim Izyk-lejren i fredelig protest imod deres sociale, politiske og økonomiske situation og levevilkår,

B.  der henviser til, at der efter flere uger ifølge FN-observatører var tale om omkring 15 000 personer, og at der blev etableret en dialogen med myndighederne,

C.  der henviser til, at søndag den 24. oktober 2010 blev den 14-årige vestsahariske teenager Nayem El-Garhi dræbt og fem andre såret af marokkanske militærstyrker, da de forsøgte at nå frem til lejren i udkanten af El Aaiun,

D.  der henviser til, at den 8. november 2010 blev et stadig ukendt antal mennesker, herunder politi og sikkerhedsfolk, dræbt under de marokkanske sikkerhedsstyrkers aktion, som havde til formål at lukke protestlejren Gadaym Izik, der henviser til, at der også har været rapporter om et stort antal sårede civile i forbindelse med sikkerhedsstyrkernes brug af tåregas og knipler for at rydde lejren,

E.  der henviser til, at disse hændelser fandt sted samme dag, som tredje runde af de uformelle samtaler om Vestsaharas status blev indledt i New York med deltagelse af Marokko, Polisario Front og observatørlandene Algeriet og Mauretanien,

F.  der henviser til, at journalister, medlemmer af nationale og regionale parlamenter i EU samt medlemmer af Europa-Parlamentet blev forhindret i at få adgang til El Aaiun og Gdaim Izyk-lejren, idet nogle endda blev udvist af El Aaiun,

G.  der henviser til den spanske statsborger Babi Hamday Buyemas voldsomme død under omstændigheder, der endnu ikke er klarlagt,

H.  der henviser til, at afkolonialiseringsprocessen i Vestsahara stadig er uafsluttet efter mere end 30 år,

I.  der henviser til, at EU fortsat er foruroliget over konflikten i Vestsahara og dens regionale konsekvenser og følgevirkninger, herunder menneskerettighedssituationen i Vestsahara, og fuldt ud støtter de bestræbelser, der udfoldes af FN's generalsekretær og hans personlige udsending, på at finde en retfærdig, varig og gensidigt acceptabel politisk løsning, der vil give Vestsaharas befolkning mulighed for selvbestemmelse som fastlagt i FN's resolutioner,

J.  der henviser til, at adskillige rapporter viser, at Vestsaharas naturressourcer udnyttes, uden at det giver fordele til den lokale befolkning,

1.  udtrykker den største bekymring over den betydelige forværring af situationen i Vestsahara og fordømmer kraftigt de voldelige episoder, der fandt sted i Gadaym Izik-lejren under lukningen heraf og i byen Laâyoune;

2.  opfordrer alle parter til at bevare roen og afstå fra yderligere vold;

3.  beklager tabet af menneskeliv og udtrykker sin solidaritet med familierne til de døde, sårede og forsvundne;

4.  noterer sig, at det marokkanske parlament har nedsat et undersøgelsesudvalg, der skal efterforske det forløb, der førte til de marokkanske myndigheders indgriben, men mener, at FN ville være det mest hensigtsmæssige organ til at gennemføre en uafhængig international undersøgelse for at klarlægge begivenhederne, dødsfaldene og forsvindingerne;

5.  beklager de angreb på presse- og informationsfriheden, som mange europæiske journalister er blevet ofre for, og kræver, at Kongeriget Marokko tillader fri adgang og fri bevægelighed i Vestsahara for pressen, uafhængige observatører og humanitære organisationer; beklager det forbud, som de marokkanske myndigheder har udstedt mod indrejse til Vestsahara for parlamentsmedlemmer, journalister, medier og uafhængige observatører;

6.  insisterer på nødvendigheden af at opfordre FN-organer til at foreslå indførelsen af en menneskerettighedsovervågningsmekanisme i Vestsahara;

7.  bifalder genoptagelsen af de uformelle møder mellem Marokko og Polisario Front under FN's generalsekretærs personlige udsendings auspicier, selv under disse spændte forhold, og opfordrer de regionale aktører til at spille en konstruktiv rolle;

8.  gentager sin støtte til en genoptagelse af de uformelle samtaler mellem parterne i konflikten med henblik på at opnå en retfærdig, varig og gensidigt acceptabel politisk løsning i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolutioner herom;

9.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at der afsættes tilstrækkelig humanitær bistand og flere midler til de skønsmæssigt mellem 90 000 og 165 000 vestsahariske flygtninge, der lever i Tindouf-regionen, for at hjælpe dem med at dække deres grundlæggende behov for mad, vand, bolig og lægehjælp samt forbedre deres levevilkår;

10.  udtrykker bekymring over tilbageholdelsen og påstande om chikane af vestsahariske menneskerettighedsforkæmpere i det vestlige Sahara; kræver, at menneskerettighedsforkæmpere, der holdes fængslet i området eller i Marokko behandles i overensstemmelse med internationale standarder og hurtigt stilles for en retfærdig domstol;

11.  anmoder EU om at kræve, at Kongeriget Marokko følger folkeretten, hvad angår udnyttelsen af de naturlige ressourcer i Vestsahara;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, FN's generalsekretær, generalsekretæren for Den Afrikanske Union, Europa-Parlamentets delegation for forbindelserne med Maghreblandene samt præsidiet for Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen, Marokkos parlament og regering, Polisario Front og Algeriets og Mauretaniens parlamenter og regeringer.

(1) EUT C 272 E af 9.11.2006, s. 582.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik