Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2934(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0650/2010

Rozpravy :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Hlasování :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0444

Přijaté texty
PDF 253kWORD 66k
Čtvrtek, 25. listopadu 2010 - Štrasburk
Ukrajina
P7_TA(2010)0444RC-B7-0650/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2010 o Ukrajině

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Ukrajině,

–  s ohledem na společné prohlášení přijaté na summitu EU-Ukrajina, který se konal v Bruselu dne 22. listopadu 2010,

–  s ohledem na závěrečné prohlášení a doporučení vydaná po 15. schůzi výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina, která se konala ve dnech 4. a 5. listopadu 2010 v Kyjevě a Oděse,

–  s ohledem na návštěvu delegace výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina vyslanou na Ukrajinu sledovat komunální a regionální volby, které proběhly dne 31. října 2010,

–  s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ukrajinou, která vstoupila v platnost dne 1. března 1998, a na probíhající jednání o dohodě o přidružení, jež má dohodu o partnerství a spolupráci nahradit,

–  s ohledem na 14. schůzi Rady pro spolupráci EU-Ukrajina, která se konala dne 15. června 2010 v Lucemburku,

–  s ohledem na společné prohlášení o Východním partnerství, jehož zakládající zasedání se uskutečnilo v Praze dne 7. května 2009,

–  s ohledem na závěry týkající se Východního partnerství, které přijala Rada pro zahraniční věci dne 25. října 2010,

–  s ohledem na rezoluci č. 1755 Parlamentního shromáždění Rady Evropy přijatou dne 5. října 2010 o fungování demokratických institucí na Ukrajině,

–  s ohledem na závěry Evropské rady o Ukrajině ze dne 16. září 2010,

–  s ohledem na program přidružení EU-Ukrajina, který nahradil akční plán EU-Ukrajina a byl podpořen na zasedání Rady pro spolupráci EU-Ukrajina v červnu 2009,

–  s ohledem na dohodu mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o zjednodušení vízového styku, která byla podepsána dne 18. června 2007 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 2008, a na dialog o vízech mezi EU a Ukrajinou zahájený v říjnu 2008,

–  s ohledem na společnou zprávu ze dne 4. listopadu 2010, kterou vypracovala pracovní skupina pro vízovou politiku mezi EU a Ukrajinou parlamentního výboru pro spolupráci EU-Ukrajina,

–  s ohledem na změny ukrajinského volebního zákona, které ukrajinský parlament (Nejvyšší rada) přijal na poslední chvíli v červnu 2010, krátce před konáním komunálních voleb,

–  s ohledem na národní orientační program pro Ukrajinu na období 2011–2013,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Ukrajina je evropskou zemí se strategickým významem pro EU; vzhledem k tomu, že její rozloha, zdroje, počet obyvatel a geografická poloha jí propůjčují význačné postavení v Evropě a činí z ní klíčového regionálního aktéra,

B.  vzhledem k tomu, že nově zvolený ukrajinský prezident Viktor Janukovyč a Nejvyšší rada potvrdili odhodlání Ukrajiny vstoupit do Evropské unie,

C.  vzhledem k tomu, že byla vznesena obvinění naznačující, že demokratické svobody, jako je svoboda shromažďování, projevu a sdělovacích prostředků, se v posledních měsících dostaly pod velký tlak,

D.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí ukrajinského ústavního soudu ze dne 1. října 2010 obnovuje prezidentskou formu vlády; vzhledem k tomu, že zřízení demokratického, účinného a trvalého systému kontrol a vyvážených pravomocí by mělo zůstat prioritou a proces pro jeho dosažení by měl být otevřený, integrující a přístupný všem politickým stranám a subjektům na Ukrajině,

E.  vzhledem k tomu, že komunální a regionální volby konané na Ukrajině dne 31. října 2010 proběhly v poklidné atmosféře bez jakýchkoli incidentů; vzhledem k tomu, že byly vysloveny kritické připomínky k některým aspektům organizace těchto voleb, zejména pokud jde o volební zákon, postupy při jeho přijímání a některé konkrétní aspekty jeho podstaty,

F.  vzhledem k tomu, že po prezidentských volbách konaných v lednu 2010 došlo k nárůstu znepokojivých signálů snižování úcty k demokracii a pluralismu, jež jsou patrny zejména ze způsobu nakládání s některými nevládními organizacemi a z jednotlivých stížností ze stran novinářů a jež svědčí o tlaku ze strany redaktorů či majitelů daných sdělovacích prostředků na zveřejňování či nezveřejňování informací o určitých událostech, jakož i ze zvýšené a politicky motivované činnosti Bezpečnostní služby Ukrajiny a zneužívání administrativních zdrojů a soudního systému pro politické účely,

G.  vzhledem k tomu, že zástupce OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků dne 13. října 2010 konstatoval, že Ukrajina dosáhla vysoké míry svobody sdělovacích prostředků, nicméně musí ještě neodkladně podniknout kroky pro zabezpečení této svobody, a vyzval ukrajinskou vládu, aby se zdržela jakýchkoli pokusů ovlivnit či censurovat obsah sdělovacích prostředků a aby dodržovala mezinárodní normy svobody sdělovacích prostředků a závazky, které v oblasti svobody sdělovacích prostředků přijala OBSE;

H.  vzhledem k tomu, že Východní partnerství může Ukrajině poskytnout další nástroj pro integraci do Evropské unie, avšak úspěšné může být pouze tehdy, bude-li se opírat o praktické a důvěryhodné projekty a dostatečné finanční prostředky,

1.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii se Ukrajina může ucházet o členství v EU stejně jako každá jiná země Evropy, která ctí zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu;

2.  zdůrazňuje, že Ukrajina má evropskou perspektivu a silné historické, kulturní a hospodářské vazby na Evropskou unii a že je jedním z klíčových partnerů Unie v jejím bezprostředním východoevropském sousedství, který významně ovlivňuje bezpečnost, stabilitu a prosperitu celého kontinentu;

3.  vítá souhlasná prohlášení ukrajinské vlády a politické opozice o přání Ukrajiny vydat se cestou evropské integrace a o dlouhodobém cíli této země stát se členským státem EU; bere na vědomí, že tento cíl si i nadále získává jednoznačnou podporu všech aktérů ukrajinské politické scény; vyzývá ukrajinské orgány k vytvoření společného fóra, které by koordinovalo politický postoj Ukrajiny k Evropské unii a v níž by byli zastoupení političtí představitelé vládní koalice i opozice;

4.  poukazuje na to, že přestože místní a regionální volby konané dne 31. října 2010 proběhly technicky správně, nestanovily nový, pozitivní standard; vyslovuje politování nad skutečností, že Ukrajina změnila své volební zákony až několik měsíců před konáním místních a regionálních voleb a poskytla příliš málo času na zlepšení právních předpisů a přípravu řádného demokratického průběhu voleb;

5.  lituje skutečnosti, že vzhledem k tomu, že volební komise nepřijímaly žádosti opozičních stran o registraci předtím, než byl předložen seznam kandidátů Strany regionů, získala vládnoucí strana ve skutečnosti první místo na seznamech v přibližně 85 % volebních obvodů; bere na vědomí anomálie ve volebním zákonu, který nedokázal zajistit dostatečné záruky na ochranu zavedeného práva politických stran soutěžit, některé strany jako Baťkivščyna nemohly registrovat své kandidáty v několika volebních obvodech a zúčastnit se voleb;

6.  lituje skutečnosti, že volební předpisy zůstávají i nadále předmětem diskuzí; podporuje postoj, že je třeba zlepšit volební rámec, a těší jej práce, která byla odvedena ve spolupráci s experty EU a OSCE při vypracovávání návrhu nového volebního zákona; bere na vědomí skutečnost, že návrh jednotného volebního zákona byl nyní předložen ke schválení Nejvyšší radou; zdůrazňuje, že transparentnost volebního procesu je závislá na jasném právním rámci; vyzývá ukrajinské orgány, aby zajistily včasné dokončení právních předpisů, v dostatečném časovém předstihu před parlamentními volbami v roce 2012;

7.  je znepokojen v souvislosti s nedávným vývojem, který by mohl ohrozit svobodu a  pluralismus sdělovacích prostředků; vyzývá ukrajinské orgány, aby učinily veškeré nezbytné kroky pro zajištění ochrany těchto základních aspektů demokratické společnosti a aby upustily od jakýchkoli pokusů rozhodovat, ať přímo či nepřímo, o obsahu zpravodajství v ukrajinských sdělovacích prostředcích; zdůrazňuje naléhavou potřebu právní reformy v oblasti sdělovacích prostředků, a vítá proto nedávný návrh na zavedení veřejnoprávního vysílání na Ukrajině; vítá také ujištění ukrajinských orgánů o tom, že právní rámec potřebný k ustanovení poskytovatele služeb veřejnoprávního vysílání bude dokončen do konce tohoto roku; lituje skutečnosti, že dvěma nezávislým televizním stanicím, TVi a TV5, byly odebrány některé jejich vysílací frekvence; vyzývá orgány, aby zajistily, že soudní šetření nebudou mít za následek selektivní odebrání vysílacích frekvencí a přezkoumaly veškerá rozhodnutí nebo jmenování, která by mohla vést ke konfliktu zájmů, zejména v oblasti vymáhání práva a v soudnictví;

8.  vyzývá ukrajinskou vládu, aby právní předpisy týkající se svobody sdělovacích prostředků uvedla do souladu s normami OBSE; rozhodný krok v tomto ohledu by posílil důvěryhodnost Ukrajiny jako úřadujícího předsedy OBSE v roce 2013;

9.  vyzývá ukrajinské úřady, aby důkladně vyšetřily zmizení Vasyla Klymenťjeva, šéfredaktora novin, jež se zaměřují na korupci v Charkovské oblasti;

10.  zdůrazňuje, že je nezbytné posílit důvěryhodnost, stabilitu, nezávislost a efektivitu ukrajinských orgánů a tím zaručit demokracii a právní stát a podpořit proces konsensuální ústavní reformy založený na jasném oddělení moci, systémově efektivní kontrole a rovnováze mezi státními institucemi; zdůrazňuje, že spolupráce s Evropskou komisí pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise) je klíčová, aby se zajistilo, že soubor legislativních reforem, jež jsou v současné době vypracovávány, bude plně v souladu s evropskými standardy a hodnotami; žádá všechny příslušné politické subjekty, včetně vlády a opozice, aby se zúčastnily tohoto procesu, a vyzývá ukrajinské orgány, aby požádaly Benátskou komisi o stanovisko týkající se konečného znění návrhu právních předpisů;

11.  vyzývá všechny strany Nejvyšší rady, aby zajistily a podporovaly systém účinné kontroly a rovnováhy v souvislosti s legitimně fungující vládou;

12.  vyzývá proto orgány, aby všechny tyto zprávy o porušování práv a svobod prošetřily a aby napravily veškerá zjištěná pochybení a aby prozkoumaly úlohu Bezpečnostní služby Ukrajiny s ohledem na zasahování do demokratického procesu;

13.  poukazuje na klíčovou roli Ukrajiny v zabezpečování dodávek energie pro Evropskou unii; zdůrazňuje, že je důležité, aby Ukrajina dále posílila spolupráci s EU v energetické oblasti; vyzývá Ukrajinu, aby plnila své závazky vyplývající ze společného ujednání o modernizaci ukrajinských plynovodů, které bylo přijato v rámci evropsko-ukrajinské konference o mezinárodních investicích; vyzývá k přijetí dalších dohod mezi EU a Ukrajinou, jejichž cílem bude zajistit dodávky energie na obou stranách, včetně spolehlivého a diverzifikovaného přepravního systému pro ropu a zemní plyn; zdůrazňuje, že má-li mít Ukrajina moderní tranzitní plynovou soustavu, je nezbytné zajistit na jejím území transparentní, efektivní a kvalitní tranzitní služby prostřednictvím modernizované plynovodní sítě; vyzývá Komisi, aby poskytnutím nezbytné technické podpory radikálně zvýšila energetickou účinnost ukrajinské elektrické rozvodné sítě a aby rozšířila spolupráci v otázkách reformy plynárenství s cílem uvést toto odvětví do souladu s normami EU;

14.  podporuje žádost, kterou na vzpomínkové akci u příležitosti 25. výročí černobylské katastrofy v Kyjevě vznesly hlavy států EU a Ukrajiny, jež požadovaly uvolnění podpory nezbytné k dokončení výstavby krytu pro blok 4 černobylské elektrárny a dále vyřazení zbylých tří bloků z provozu; zdůrazňuje, že pro projekt výstavby krytu je zásadní transparentnost, zejména pokud jde o další kroky a aktuální stav výstavby;

15.  je potěšen pokrokem v jednání o dohodě o přidružení EU–Ukrajina, zejména prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA); konstatuje, že zdárné ukončení jednání o dohodě je závislé na připravenosti a ochotě ukrajinské strany zajistit sblížení jejich předpisů a zákonů s předpisy Evropské unie; vyzývá Komisi, aby vyjednala komplexní a hloubkovou dohodu o volném obchodu s Ukrajinou v takové podobě, že ustanovení této dohody nejen otevřou trhy EU a Ukrajiny ke vzájemně výhodnému obchodu, ale budou také podporovat modernizaci ukrajinského hospodářství; zdůrazňuje, že obsáhlá a komplexní dohoda o volného obchodu by měla zajistit postupné začleňování Ukrajiny do vnitřního trhu EU, včetně rozšíření uplatňování čtyř svobod na tuto zemi; naléhavě žádá Komisi a Ukrajinu, aby na základě úspěchů Ukrajiny v rámci členství ve WTO pokračovaly v této oblasti svižným tempem; naléhavě žádá obě strany, aby učinily všechny nezbytné kroky k dosažení konečné dohody v první polovině příštího roku;

16.  vyzývá ukrajinské orgány, aby zvýšily své úsilí v boji proti korupci; očekává v tomto ohledu, že pozitivní politická prohlášení budou doprovázena rozhodnými kroky v boji proti korupci na všech úrovních na základě politické nestrannosti; vyzývá k vytvoření rovných podmínek pro obchod a podnikání a uplatňování stejných pravidel pro domácí i zahraniční investory; v tomto ohledu lituje přílišné zapojení významných podnikatelů do politického života;

17.  je znepokojen skutečností, že Nejvyšší rada přijala změny nového zákona, na jejichž základě je z oblasti působnosti tohoto zákona vyloučeno zboží, práce a služby nakupované pro účely pořádání mistrovství Evropy ve fotbale, které se v roce 2012 uskuteční na Ukrajině;

18.  naléhavě žádá ukrajinský parlament, aby upravil návrh zákona „o přístupu k veřejným informacím“ v souladu s evropskými a mezinárodními standardy;

19.  vítá akční plán pro uvolnění vízové politiky vůči Ukrajině, který byl schválen dne 22. listopadu 2010 na 14. summitu EU-Ukrajina; považuje tento akční plán za praktický nástroj na prosazování zásadních reforem v příslušných oblastech; zejména v oblasti upevnění právního státu a respektování základních svobod; vyzývá Evropskou komisi, aby pomohla ukrajinským orgánům v jejich úsilí pokročit směrem k uvolnění vízové politiky;

20.  naléhavě vyzývá všechny členské státy EU, aby jako střednědobý cíl zrušily poplatky za zpracovávání žádostí o vnitrostátní a schengenská víza pro ukrajinské občany;

21.  vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy a Ukrajinou připravila v souvislosti s mistrovstvím Evropy ve fotbale v roce 2012 zavedení zvláštních opatření s cílem usnadnit cestování držitelům lístků, což bude jedinečná příležitost k ověření konečné podoby bezvízového styku;

22.  s potěšením konstatuje, že Ukrajina aktivně podporuje Východní partnerství a Parlamentní shromáždění Euronest; naléhá na Radu a Komisi, aby ještě více zintenzivnily spolupráci s Ukrajinou, pokud jde o vývoj v sousedních oblastech, a to zejména s ohledem na vývoj politiky pro oblast Černého moře;

23.  zdůrazňuje, že je důležité posílit spolupráci v oblasti výměn mládeže a studentů a rozvíjet programy stipendií, které Ukrajincům umožní seznámit se s Evropskou unií a jejími členskými státy; je přesvědčen, že vysokoškolský výměnný program Erasmus by měl být rozšířen i na studenty ze všech šesti zemí Východního partnerství;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny a Parlamentním shromážděním Rady Evropy a OBSE.

Právní upozornění - Ochrana soukromí