Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2934(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0650/2010

Arutelud :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Hääletused :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0444

Vastuvõetud tekstid
PDF 166kWORD 48k
Neljapäev, 25. november 2010 - Strasbourg
Ukraina
P7_TA(2010)0444RC-B7-0650/2010

Euroopa Parlamendi 25. novembri 2010. aasta resolutsioon Ukraina kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Ukraina kohta;

–  võttes arvesse 22. novembril 2010 Brüsselis toimunud ELi ja Ukraina tippkohtumisel vastu võetud ühisavaldust;

–  võttes arvesse 4.–5. novembril 2010 Kiievis ja Odessas toimunud ELi ja Ukraina parlamentaarse koostöökomisjoni 15. kohtumise järgset lõppavaldust ja soovitusi;

–  võttes arvesse ELi ja Ukraina parlamentaarse koostöökomisjoni delegatsiooni visiiti Ukrainasse 31. oktoobril 2010 toimunud kohalike ja piirkondlike valimiste vaatlemiseks;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Ukraina vahelist partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1. märtsil 1998, ning partnerlus- ja koostöölepingut asendava assotsieerimislepingu üle peetavaid läbirääkimisi;

–  võttes arvesse 15. juunil 2010 Luxembourgis toimunud ELi ja Ukraina koostöönõukogu 14. koosolekut;

–  võttes arvesse 7. mail 2009 Prahas vastu võetud idapartnerluse ühisavaldust;

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta järeldusi idapartnerluse kohta;

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 5. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni 1755 demokraatlike institutsioonide toimimise kohta Ukrainas;

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 16. septembri 2010. aasta järeldusi Ukraina kohta;

–  võttes arvesse ELi ja Ukraina tegevuskava asendavat ELi ja Ukraina assotsieerimiskava, mille ELi ja Ukraina koostöönõukogu kinnitas 2009. aasta juunis;

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist viisalihtsustuslepingut, millele kirjutati alla 18. juunil 2007 ja mis jõustus 1. jaanuaril 2008, ning 2008. aasta oktoobris käivitatud ELi ja Ukraina vahelist viisadialoogi;

–  võttes arvesse 4. novembri 2010. aasta ühisraportit, mille koostas ELi ja Ukraina parlamentaarse koostöökomisjoni ELi ja Ukraina vahelise viisapoliitika töörühm;

–  võttes arvesse viimasel hetkel tehtud muudatusi Ukraina valimisseaduses, mille Ukraina parlament (Ülemraada) võttis vastu 2010. aasta juunis veidi enne kohalikke valimisi;

–  võttes arvesse Ukraina riiklikku näidisprogrammi aastateks 2011–2013;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et Ukraina on ELi jaoks strateegilise tähtsusega Euroopa riik; arvestades, et Ukraina suurus, loodusvarad, rahvastik ja geograafiline asukoht annavad talle Euroopas ainulaadse seisundi ning muudavad ta oluliseks tegutsejaks selles piirkonnas;

B.  arvestades, et nii Ukraina vastvalitud president Viktor Janukovitš kui ka Ülemraada on kinnitanud Ukraina kindlat soovi ühineda Euroopa Liiduga;

C.  arvestades, et väidetavalt on Ukrainas viimastel kuudel tekkinud oht demokraatlikele vabadustele, näiteks kogunemis-, sõna- ja ajakirjandusvabadusele;

D.  arvestades, et Ukraina konstitutsioonikohtu 1. oktoobri 2010. aasta otsusega taastati presidentaalne valitsemissüsteem; arvestades, et demokraatliku, tulemusliku ja jätkusuutliku kontrolli- ja võimude tasakaalu süsteemi rajamine peaks jääma esmatähtsaks ning selle saavutamise protsess peaks olema avatud, kaasav ning kõigi Ukraina parteide ja osapoolte jaoks juurdepääsetav;

E.  arvestades, et Ukraina kohalikud ja piirkondlikud valimised toimusid 31. oktoobril 2010 rahulikus õhkkonnas ja ilma vahejuhtumiteta; arvestades, et on kritiseeritud nende valimiste korralduse teatavaid aspekte, eelkõige valimisseadust, seaduse vastuvõtmise menetlusi ja seaduse teatavaid sisulisi sätteid;

F.  arvestades, et 2010. aasta jaanuaris peetud presidendivalimiste järel on ilmnenud üha murettekitavamaid märke austuse vähenemisest demokraatia ja pluralismi vastu, mida näitavad eeskätt mõnede VVOde kohtlemine ja ajakirjanike kaebused väljaannete toimetajate või omanike surve üle teatavate sündmuste kajastamiseks või mittekajastamiseks, samuti Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) intensiivistunud ja poliitiliselt motiveeritud tegevus ning haldus- ja kohtusüsteemi vahendite poliitiline väärkasutamine;

G.  arvestades, et OSCE esindaja ajakirjandusvabaduse küsimustes märkis 13. oktoobril 2010, et Ukraina on saavutanud kõrgetasemelise ajakirjandusvabaduse, kuid peab selle kaitsmiseks kiiresti meetmeid võtma, ning kutsus Ukraina valitsust üles hoiduma mis tahes katsetest mõjutada või tsenseerida meedia sisu, järgima rahvusvahelisi ajakirjandusvabaduse norme ja OSCEs ajakirjandusvabaduse osas võetud kohustusi;

H.  arvestades, et idapartnerlus võib anda lisavahendi Ukrainale Euroopa Liiduga integreerumiseks, kuid see saab olla edukas vaid juhul, kui tugineb praktilistele ja usaldusväärsetele projektidele ja on piisavalt rahastatud,

1.  rõhutab, et Ukraina võib vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 49 esitada ELi liikmeks astumise avalduse nagu iga Euroopa riik, kes järgib vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtteid;

2.  rõhutab, et Ukrainal on euroopalik perspektiiv ning liiduga tihedad ajaloolised, kultuurilised ja majanduslikud sidemed, ning ta on idapoolsete naaberriikide seas üks ELi peamisi partnereid, kes mõjutab oluliselt kogu maailmajao julgeolekut, stabiilsust ja heaolu;

3.  tunneb heameelt Ukraina valitsuse ja poliitilise opositsiooni üksmeelsete avalduste üle, mis käsitlevad Ukraina püüdlusi teel Euroopaga integreerumise suunas ning Ukraina pikaajalist eesmärki saada ELi liikmesriigiks; märgib, et seda eesmärki toetavad jätkuvalt üksmeelselt kõik Ukraina poliitikas osalejad; kutsub Ukraina ametivõime looma ühtset, nii koalitsiooni- kui ka opositsioonipoliitikutest koosnevat foorumit, et kooskõlastada Ukraina poliitilist seisukohta Euroopa Liidu suhtes;

4.  juhib tähelepanu sellele, et 31. oktoobri 2010. aasta kohalikud ja piirkondlikud valimised olid küll tehniliselt korrektsed, kuid ei andnud uut positiivset etaloni; kahetseb Ukraina valimisseaduse muutmist mõni kuu enne kohalikke ja piirkondlikke valimisi, millega jäeti liiga vähe aega seaduse täiustamiseks ning valimiste nõuetekohase ja demokraatliku läbiviimise ettevalmistamiseks;

5.  kahetseb asjaolu, et valimiskomisjonid ei võtnud opositsiooniparteide registreerimistaotlusi vastu enne Regioonide Partei valimisnimekirjade esitamist, mistõttu valitsev partei sai endale sisuliselt nimekirjades esimese koha umbes 85% valimisringkondadest; märgib, et kurioosumite tõttu valimisseaduses, mis ei suutnud piisavalt kaitsta väljakujunenud poliitiliste parteide õigust valimistel konkureerida, ei saanud mõned parteid (näiteks Batkivštšina) mitmes ringkonnas oma kandidaate registreerida ja valimistel osaleda;

6.  väljendab kahetsust selle üle, et valimiseeskirjad on endiselt vaidlusküsimuseks; kinnitab vajadust valimiste raamistiku parandamiseks ja on tunneb heameelt tööst, mis on tehtud koostöös ELi ja OSCE ekspertidega uue valimisseaduse eelnõu ettevalmistamisel; märgib, et ühtse valimisseaduse eelnõu on nüüdseks esitatud vastuvõtmiseks Ülemraadale; rõhutab asjaolu, et valimisprotsessi läbipaistvus sõltub õigusliku raamistiku selgusest; kutsub Ukraina ametivõime üles tagama, et see õigusakt vormistataks lõplikult aegsasti enne 2012. aasta parlamendivalimisi;

7.  väljendab muret hiljutiste arengute pärast, mis võivad kahjustada ajakirjandusvabadust ja pluralismi; kutsub ametivõime üles võtma kõik vajalikud meetmed, et kaitsta neid demokraatliku ühiskonna nurgakive, ning hoiduma mis tahes katsetest kontrollida otseselt või kaudselt siseriikliku meedia esitatavat teavet; rõhutab tungivat vajadust uuendada meediasektorit reguleerivaid seadusi ja tunneb seetõttu heameelt hiljutise ettepaneku üle luua Ukrainas avalik-õiguslik ringhääling; tunneb heameelt Ukraina ametivõimude avaliku kinnituse üle, et avalik-õigusliku ringhäälingu rajamiseks vajalik õigusraamistik luuakse aasta lõpuks; taunib asjaolu, et kaks sõltumatut telejaama, TVi ja TV5, on ilma jäetud osadest neile kuulunud ringhäälingusagedustest; palub ametivõimudel tagada, et kohtumenetlused ei viiks ringhäälingusageduste valikulise tühistamiseni, ning vaadata läbi kõik otsused või ametissemääramised, mis võivad kaasa tuua huvide konflikti;

8.  kutsub Ukraina valitsust üles viima ajakirjandusvabadust puudutavad õigusaktid vastavusse OSCE normidega; otsustav tegutsemine selles vallas tugevdaks Ukraina usaldusväärsust OSCE esimehe kohal 2013. aastal;

9.  kutsub Ukraina ametivõime üles korraldama põhjaliku juurdluse Harkivi piirkonnas korruptsiooni paljastamisele keskendunud nädalalehe peatoimetaja Vassili Klimentjevi kadumise asjus;

10.  rõhutab vajadust tugevdada institutsioonide usaldusväärsust, stabiilsust, sõltumatust ja tõhusust, et tagada demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimine ning edendada konsensuslikku põhiseaduse reformi, mis põhineb võimude selgel lahususel, tõhusal järelevalvel ja riigi institutsioonide vahelisel tasakaalul; rõhutab, et koostöö Euroopa Nõukogu komisjoniga „Demokraatia õiguse kaudu” (Veneetsia komisjoni) on hädavajalik, tagamaks et praegu arutlusel olevad seadusandlikud reformipaketid oleksid Euroopa normide ja väärtustega täielikult kooskõlas; kutsub kõiki asjaomaseid poliitilisi huvirühmi, sh valitsust ja opositsiooni, selles protsessis osalema ning palub Ukraina ametivõimudel küsida seaduseelnõude lõppversiooni kohta Veneetsia komisjoni arvamust;

11.  kutsub kõiki Ülemraada parteisid üles toetama ja edendama valitsuse seaduspäraseks tööks vajalikku tõhusa järelevalve ja võimude tasakaalu süsteemi;

12.  kutsub ametivõime üles uurima põhjalikult kõiki teateid õiguste ja vabaduste rikkumise kohta, heastama tuvastatud eksimused ning uurima Ukraina julgeolekuteenistuse rolli seoses sekkumisega demokraatiaprotsessi;

13.  tõstab esile Ukraina keskset rolli Euroopa Liidu energiajulgeolekus; rõhutab, kui tähtis on tõhustada Ukraina ja ELi koostööd energeetika valdkonnas; kutsub Ukrainat üles täitma kõiki kohustusi, mis tulenevad Ukraina gaasitransiidisüsteemide ajakohastamist käsitleval rahvusvahelisel investorite konverentsil vastu võetud ELi ja Ukraina ühisdeklaratsioonist; nõuab, et ELi ja Ukraina vahel sõlmitaks täiendavad lepingud, mille eesmärk on tagada mõlema poole varustamine energiaga, sealhulgas usaldusväärne ja mitmekesine nafta ja gaasi transiidisüsteem; rõhutab, et kui Ukraina tahab endale kaasaegset gaasitransiidi süsteemi, on selleks vaja moderniseeritud gaasitranspordi võrgustikku, mille kaudu pakutakse läbipaistvaid, tõhusaid ja kvaliteetseid gaasitransiidi teenuseid; palub komisjonil anda vajalikku tehnilist abi, et parandada oluliselt Ukraina elektrivõrgu energiatõhusust, ning tihendada koostööd gaasisektori reformimisel, et viia see vastavusse ELi standarditega;

14.  toetab Tšernobõli katastroofi 25. aastapäeval Kiievis tehtud ELi ja Ukraina riigipeade üleskutset mobiliseerida kogu toetus, mida on vaja Tšernobõli neljanda reaktori sarkofaagi ehituse lõpetamiseks ja kolme ülejäänud reaktori tegevuse lõpetamiseks; rõhutab läbipaistvuse keskset tähtsust sarkofaagi ehituse projekti jaoks, eriti selle järgmiste etappide ja tööde praeguse seisu osas;

15.  tunneb heameelt ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu läbirääkimistel saavutatud edu üle, eriti selles osas, mis puudutab põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna (DCFTA) aspekte; märgib, et assotsieerimislepingu läbirääkimiste lõpuleviimine sõltub Ukraina poole suutlikkusest ja valmisolekust lähendada oma õigus- ja haldusnormid Euroopa Liidu omadele; kutsub komisjoni üles pidama Ukrainaga läbirääkimisi põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu üle nii, et selle sätetega mitte üksnes ei avataks ELi ja Ukraina turud vastastikku kasulikuks kaubavahetuseks, vaid toetataks ka Ukraina majanduse ajakohastamist; rõhutab, et DCFTA peaks võimaldama Ukrainal integreeruda järk-järgult ELi siseturuga, sealhulgas laiendades nelja põhivabaduse kohaldamisala ka Ukraina suhtes; nõuab tungivalt, et komisjon ja Ukraina teeksid selles valdkonnas kiireid edusamme, võttes aluseks Ukraina saavutused Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmena; nõuab tungivalt, et pooled teeksid kõik vajaliku, et jõuda lõpliku lepinguni järgmise aasta esimeses pooles;

16.  kutsub Ukraina ametivõime üles suurendama jõupingutusi korruptsiooniga võitlemisel; eeldab sellega seoses, et sellesuunaliste poliitiliste avaldustega kaasneks otsustav ja poliitilisel erapooletusel põhinev tegutsemine võitluseks korruptsiooniga kõigil tasanditel; nõuab, et ettevõtetele loodaks võrdsed tegutsemisvõimalused ning et kohalikele ja välismaistele investoritele kohaldataks samu eeskirju; taunib sellega seoses suurettevõtluse liigset sekkumist poliitilisse ellu;

17.  on heidutatud asjaolust, et Ülemraadas kiideti heaks uue riigihangete seaduse muudatused, mille alusel Ukrainas toimuvate jalgpalli 2012. aasta Euroopa meistrivõistluste tarvis korraldatavad kaupade, tööde ja teenuste hanked ei kuulu nimetatud seaduse reguleerimisalasse;

18.  nõuab tungivalt, et Ukraina parlament jõustaks avalikule teabele juurdepääsu käsitleva seaduseelnõu vastavalt Euroopa ja rahvusvahelistele standarditele;

19.  tunneb heameelt Ukraina viisanõude kaotamise tegevuskava üle, milles lepiti kokku ELi ja Ukraina 14. tippkohtumisel 22. novembril 2010. aastal; on seisukohal, et tegevuskava on praktiline vahend oluliste reformide edendamiseks asjaomastes valdkondades, eelkõige õigusriigi põhimõtte tugevdamine ja põhivabaduste austamine; kutsub komisjoni üles aitama Ukraina ametivõime nende jõupingutustes viisanõude kaotamise poole liikumisel;

20.  kutsub liikmesriike üles vahe-eesmärgina kaotama nii riigi kui ka Schengeni viisade väljastamistasud Ukraina kodanikele;

21.  palub komisjonil koostöös liikmesriikide ja Ukrainaga ette valmistada erimeetmed, mis kehtestatakse jalgpalli 2012. aasta Euroopa meistrivõistluste ajaks, eesmärgiga hõlbustada piletiomanike reisimist ning kasutada seda head võimalust lõpliku viisavaba režiimi katsetamiseks;

22.  tervitab Ukraina aktiivset toetust idapartnerlusele ja Euronesti Parlamentaarsele Assambleele; nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon tihendaksid veelgi koostööd Ukrainaga naabruspiirkonnas toimuvate arengute küsimuses ning eelkõige Musta mere piirkonna poliitika väljatöötamise suhtes;

23.  rõhutab, kui tähtis on tõhustada noorte- ja tudengivahetuse alast koostööd ning arendada stipendiumiprogramme, mis võimaldavad ukrainlastel tundma õppida Euroopa Liitu ja selle liikmesriike; on veendunud, et üliõpilaste vahetusprogrammi Erasmus tuleks laiendada kuue idapartnerlusriigi üliõpilastele;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele ja OSCE Parlamentaarsele Assambleele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika