Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2934(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0650/2010

Keskustelut :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Äänestykset :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0444

Hyväksytyt tekstit
PDF 128kWORD 50k
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg
Ukraina
P7_TA(2010)0444RC-B7-0650/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2010 Ukrainasta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ukrainasta,

–  ottaa huomioon yhteisen julkilausuman, joka hyväksyttiin Brysselissä 22. marraskuuta 2010 pidetyssä EU:n ja Ukrainan huippukokouksessa,

–  ottaa huomioon Kiovassa ja Odessassa 4.–5. marraskuuta 2010 pidetyn EU:n ja Ukrainan parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan 15. kokouksen lopullisen julkilausuman ja suositukset,

–  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti lähetti EU:n ja Ukrainan parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan valtuuskunnan tarkkailemaan Ukrainassa 31. lokakuuta 2010 pidettyjä alue- ja paikallisvaaleja,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Ukrainan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 1. maaliskuuta 1998, ja meneillään olevat neuvottelut assosiaatiosopimuksesta, jolla on tarkoitus korvata kumppanuus- ja yhteistyösopimus,

–  ottaa huomioon Luxemburgissa 15. kesäkuuta 2010 pidetyn EU:n ja Ukrainan yhteistyöneuvoston 14. kokouksen,

–  ottaa huomioon 7. toukokuuta 2009 Prahassa käynnistettyä itäistä kumppanuutta koskevan yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 25. lokakuuta 2010 tekemät päätelmät itäisestä kumppanuudesta,

–  ottaa huomioon demokraattisten instituutioiden toiminnasta Ukrainassa 5. lokakuuta 2010 hyväksytyn Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 1755,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 16. syyskuuta 2010 tekemät päätelmät Ukrainasta,

–  ottaa huomioon EU:n ja Ukrainan toimintasuunnitelman korvaavan EU–Ukraina-assosiaatio-ohjelman, jolle EU:n ja Ukrainan yhteistyöneuvosto antoi tukensa kesäkuussa 2009,

–  ottaa huomioon 18. kesäkuuta 2007 allekirjoitetun ja 1. tammikuuta 2008 voimaan tulleen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan yhteisön ja Ukrainan sopimuksen sekä EU:n ja Ukrainan lokakuussa 2008 käynnistämän viisumeita koskevan vuoropuhelun,

–  ottaa huomioon EU:n ja Ukrainan parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan työryhmän 4. marraskuuta 2010 julkaiseman yhteisen selonteon EU:n ja Ukrainan välisestä viisumipolitiikasta,

–  ottaa huomioon Ukrainan vaalilakiin viime hetkellä tehdyt muutokset, jotka Ukrainan parlamentti Verhovna Rada hyväksyi kesäkuussa 2010 vähän ennen paikallisvaaleja,

–  ottaa huomioon Ukrainan kansallisen maaohjelman vuosille 2011–2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A.  katsoo, että Ukraina on EU:lle strategisesti merkittävä eurooppalainen maa; ottaa huomioon, että Ukraina on kokonsa, luonnonvarojensa, väestönsä ja maantieteellisen sijaintinsa vuoksi erityisasemassa Euroopassa ja tärkeä alueellinen toimija,

B.  ottaa huomioon, että Ukrainan uusi presidentti Viktor Janukovitš ja Verhovna Rada ovat vahvistaneet Ukrainan vakaan pyrkimyksen liittyä Euroopan unioniin,

C.  ottaa huomioon syytökset, joiden mukaisesti demokraattisiin vapauksiin, kuten kokoontumis- ja ilmaisunvapauteen sekä tiedotusvälineiden vapauteen, on kohdistunut viime kuukausina paineita,

D.  ottaa huomioon, että Ukrainan perustuslakituomioistuin palautti 1. lokakuuta 2010 antamallaan ratkaisulla presidenttijohtoisen hallintojärjestelmän; katsoo, että ensisijaisena tavoitteena olisi edelleen oltava demokraattisen, tehokkaan ja kestävän, keskinäiseen valvontaan perustuvan järjestelmän kehittäminen ja että sen toteuttamiseen tähtäävän prosessin olisi oltava avoin, kattava ja sellainen, joka tarjoaa Ukrainan kaikille poliittisille puolueille ja toimijoille mahdollisuuden osallistua,

E.  ottaa huomioon, että Ukrainassa 31. lokakuuta 2010 pidetyt alue- ja paikallisvaalit sujuivat rauhallisessa ilmapiirissä ja välikohtauksitta; ottaa huomioon, että eräitä vaalijärjestelyjä koskevia seikkoja on arvosteltu, etenkin vaalilakia, sen hyväksymisessä sovellettuja menettelyjä ja kyseisen lain tiettyjä säännöksiä,

F.  katsoo, että tammikuussa 2010 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen on ilmennyt demokratian ja moniarvoisuuden kunnioituksen heikkenemisestä kertovia huolestuttavia merkkejä, jotka koskevat erityisesti joidenkin kansalaisjärjestöjen kohtelua ja toimittajien yksittäisiä valituksia, joiden mukaan heidän tiedotusvälineensä päätoimittajat tai omistajat ovat painostaneet heitä käsittelemään tapahtumia tai jättämään ne käsittelemättä, sekä Ukrainan turvallisuuspalvelun (SBU) lisääntyvää poliittisiin syihin perustuvaa toimintaa ja hallinto- ja oikeusjärjestelmän voimavarojen poliittista väärinkäyttöä,

G.  ottaa huomioon, että tiedotusvälineiden vapaudesta vastaava Etyjin edustaja totesi 13. lokakuuta 2010, että Ukraina on edennyt hyvin tiedotusvälineiden vapauden toteuttamisessa, mutta sen on toimittava kiireellisesti tämän vapauden ylläpitämiseksi, ja kehotti Ukrainan hallitusta pidättäytymään kaikista yrityksistä vaikuttaa tiedotusvälineiden tuottamaan sisältöön tai sensuroida sitä ja noudattamaan tiedotusvälineiden vapauteen liittyviä kansainvälisiä normeja ja sitoutumistaan Etyjin puitteissa tiedotusvälineiden vapauteen,

H.  katsoo, että itäinen kumppanuus voi toimia Ukrainalle lisävälineenä Euroopan unioniin integroitumisessa, mutta toivottuihin tuloksiin pääsemiseen tarvitaan uskottavia käytännön hankkeita ja riittävää rahoitusta,

1.  korostaa, että Ukraina voi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaan hakea EU-jäsenyyttä kuten mikä tahansa Euroopan valtio, joka noudattaa vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita;

2.  korostaa, että Ukrainalla on eurooppalainen näkökulma ja vahvat historialliset, kulttuuriset ja taloudelliset siteet Euroopan unioniin ja että Ukraina on yksi itäeurooppalaisten naapurien kanssa harjoitettavan EU:n naapuruuspolitiikan avainkumppaneista, joka vaikuttaa merkittävällä tavalla koko mantereen turvallisuuteen, vakauteen ja menestykseen;

3.  pitää myönteisenä sitä, että Ukrainan hallitus ja poliittinen oppositio ovat yhteisymmärryksessä todenneet tavoittelevansa eurooppalaista integroitumista ja pyrkivänsä pitkällä aikavälillä Euroopan unionin jäsenvaltioksi; toteaa, että kaikki maan poliittiset toimijat tukevat edelleen yksimielisesti tätä tavoitetta; kehottaa Ukrainan viranomaisia perustamaan yhteisen foorumin, jossa koordinoidaan Ukrainan poliittista kantaa Euroopan unioniin ja jossa olisi oltava poliitikkoja sekä hallituskoalitiosta että oppositiosta;

4.  korostaa, että vaikka 31. lokakuuta 2010 pidetyt alue- ja paikallisvaalit sujuivat teknisesti asianmukaisesti, niillä ei asetettu uutta myönteistä standardia; pitää valitettavana, että Ukrainassa muutettiin vaalilakia muutama kuukausi ennen paikallis- ja aluevaaleja siten, että lain parantamiseen ja asianmukaisten demokraattisten vaalien valmisteluun jäi liian vähän aikaa;

5.  pitää valitettavana, että vaalilautakunnat eivät hyväksyneet oppositiopuolueiden rekisteröintipyyntöjä ennen kuin hallitseva alueiden puolue oli jättänyt oman luettelonsa, jolloin se sai käytännössä luetteloiden kärkisijan noin 85 prosentissa vaalipiireistä; ottaa huomioon, että vaalilaissa oli epäkohtia, joiden vuoksi ei saatu riittäviä takeita vakiintuneiden puolueiden oikeudesta kilpailla vaaleissa, jolloin eräät puolueet, kuten Batkivštšina (Isänmaa) eivät kyenneet rekisteröimään ehdokkaitaan useissa vaalipiireissä eivätkä siten voineet osallistua vaaleihin;

6.  pitää valitettavana, että vaalisäännöksistä joudutaan käymään jatkuvaa keskustelua; tukee vaalijärjestelyjen parantamista ja kannustaa laatimaan uuden vaalilakiluonnoksen yhteistyössä EU:n ja Etyjin asiantuntijoiden kanssa; ottaa huomioon, että Verhovna Radan hyväksyttäväksi on nyt jätetty luonnos yhtenäiseksi vaalilaiksi; korostaa, että vaaliprosessin avoimuus edellyttää oikeudellisen järjestelmän selkeyttä; kehottaa Ukrainan viranomaisia varmistamaan, että lainsäädäntötyö saatetaan loppuun hyvissä ajoin ennen vuonna 2012 pidettäviä parlamenttivaaleja;

7.  on huolissaan viimeaikaisesta kehityksestä, joka saattaa heikentää tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta; kehottaa viranomaisia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin suojellakseen näitä demokraattisen yhteiskunnan tärkeitä ominaisuuksia ja pidättymään pyrkimyksistä valvoa suoraan tai välillisesti maan tiedotusvälineiden tiedotustoiminnan sisältöä; korostaa, että media-alan lainsäädäntöä on viipymättä uudistettava, ja pitää sen vuoksi tervetulleena Ukrainassa äskettäin esitettyä julkisen palvelun radio- ja televisiolähetystoiminnan aloittamista koskevaa ehdotusta; pitää myös myönteisenä sitä, että Ukrainan viranomaiset ovat vakuuttaneet julkisuudessa, että julkisen palvelun lähetystoiminnan harjoittajan perustamiseen tarvittava oikeudellinen kehys valmistuu vuoden loppuun mennessä; pitää valitettavana, että kaksi riippumatonta televisiokanavaa, TVi ja TV5, menettivät osan lähetystaajuuksistaan; kehottaa viranomaisia takaamaan, että oikeustoimet eivät johtaisi lähetystaajuuksien valikoivaan peruuttamiseen, ja tarkistamaan kaikki päätökset tai nimitykset, jotka voisivat johtaa eturistiriitoihin;

8.  kehottaa Ukrainan hallitusta saattamaan tiedotusvälineiden vapautta koskevan lainsäädännön Etyjin normien mukaiseksi; katsoo, että asiaa koskevat päättäväiset toimet vahvistaisivat Ukrainan uskottavuutta Etyjin puheenjohtajana vuonna 2013;

9.  kehottaa Ukrainan viranomaisia selvittämään perinpohjaisesti Harkovin alueen korruption tarkasteluun keskittyneen sanomalehden päätoimittajan Vasil Klimentjevin katoamisen;

10.  painottaa tarvetta vahvistaa instituutioiden uskottavuutta ja vakautta sekä itsenäisyyttä ja tehokkuutta ja taata näin demokratia ja oikeusvaltioperiaate ja edistää yhteisymmärrykseen perustuvaa perustuslain uudistusprosessia, joka perustuu selvään vallanjakoon sekä instituutioiden keskinäiseen valvontajärjestelmään; painottaa, että yhteistyö Demokratiaa oikeusteitse -komission (Venetsian komissio) kanssa on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että lainsäädännöllinen uudistuspaketti, jota parhaillaan kehitetään, on kaikilta osin EU:n normien ja arvojen mukainen; kehottaa kaikkia poliittisia sidosryhmiä, myös hallitusta ja oppositiota, osallistumaan tähän prosessiin ja kehottaa Ukrainan viranomaisia pyytämään Venetsian komissiolta lausuntoa lakiluonnosten lopullisista versioista;

11.  kehottaa kaikkia Verhovna Radan puolueita varmistamaan tehokkaan valvontajärjestelmän hallituksen legitiimin toiminnan yhteydessä ja edistämään sen soveltamista;

12.  kehottaa viranomaisia tutkimaan perusteellisesti kaikki väitetyt oikeuksien ja vapauksien loukkaukset ja oikaisemaan havaitut rikkomukset ja kehottaa myös tutkimaan, missä määrin SBU on puuttunut demokraattiseen prosessiin;

13.  korostaa Ukrainan keskeistä asemaa Euroopan unionin energian toimitusvarmuudessa; korostaa, että on tärkeää edelleen lisätä Ukrainan ja EU:n yhteistyötä energia-asioissa; kehottaa Ukrainaa pitämään sitoumukset, jotka sisältyvät kaasun kauttakulkujärjestelmän uudenaikaistamista koskevaan yhteiseen julkilausumaan, joka hyväksyttiin EU:n ja Ukrainan yhteisessä kansainvälisessä investointikonferenssissa; kehottaa tekemään EU:n ja Ukrainan välisiä lisäsopimuksia, joilla pyritään turvaamaan molempien osapuolien energiantoimitukset ja joihin sisältyy myös luotettava öljyn ja kaasun kauttakulkujärjestelmä; korostaa, että Ukrainan kaasusiirtojärjestelmän nykyaikaistaminen edellyttää uudenaikaisessa kaasunsiirtoverkossa toimivia avoimia, tehokkaita ja laadukkaita siirtopalveluja; kehottaa komissiota antamaan tarvittavaa teknistä apua, jotta voidaan parantaa merkittävästi Ukrainan sähkönjakeluverkon energiatehokkuutta ja tehostaa yhteistyötä kaasualan uudistamiseksi niin, että se saadaan EU:n normien mukaiseksi;

14.  kannattaa EU:n ja Ukrainan valtionpäämiesten ajatusta hankkia Kiovassa tapahtuneen Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden 25-vuotismuistopäivänä kaikki tarvittava tuki Tšernobylin 4-reaktorin suojakuoren valmiiksi saattamiselle ja kolmen muun reaktorin käytöstä poistamiselle; korostaa, että suojakuoren rakennushankkeeseen on sovellettava avoimuutta etenkin seuraavien vaiheiden ja töiden nykytilanteen suhteen;

15.  pitää kannustavana, että EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimusta koskevissa neuvotteluissa ja etenkin pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta (DCFTA) koskevissa kysymyksissä on edistytty; toteaa, että sopimusneuvottelujen päätökseen saaminen riippuu Ukrainan halusta ja kyvystä varmistaa lainsäädäntönsä ja sääntelynsä lähentäminen Euroopan unionin lainsäädäntöön ja sääntelyyn; edellyttää, että komission on neuvoteltava DCFTA:sta siten, että sen määräyksillä sekä avataan EU:n ja Ukrainan markkinat kumpaakin osapuolta hyödyttävälle kaupalle että tuetaan Ukrainan talouden nykyaikaistamista; korostaa, että DCFTA:lla olisi toteutettava Ukrainan asteittainen yhdentyminen EU:n sisämarkkinoihin myös siten, että neljä vapautta ulotetaan koskemaan Ukrainaa; kehottaa komissiota ja Ukrainaan etenemään nopeasti näissä asioissa ottaen perustaksi Ukrainan saavutukset Maailman kauppajärjestön jäsenenä; kehottaa kumpaakin osapuolta toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, jotta lopulliseen sopimukseen päästään ensi vuoden alkupuoliskolla;

16.  kehottaa Ukrainan viranomaisia vauhdittamaan korruption torjuntaa; odottaa tässä yhteydessä, että myönteisiä poliittisia lausuntoja seuraavat päättäväiset toimet, joilla torjutaan korruptiota kaikilla tasoilla ja poliittista puolueettomuutta noudattaen; edellyttää yhdenvertaisten lähtökohtien luomista liike-elämässä ja samojen sääntöjen soveltamista kotimaisiin ja ulkomaisiin sijoittajiin; toteaa tässä yhteydessä olevansa huolissaan suuryritysten liiallisesta osallistumisesta poliittiseen toimintaan;

17.  pitää valitettavana, että Verhovna Rada hyväksyi uuteen julkisia hankintoja koskevaan lakiin tarkistuksia, joilla Ukrainassa vuonna 2012 pidettäviä jalkapallon EM-kisoja varten hankitut hyödykkeet ja tilatut työt ja palvelut suljetaan lain soveltamisalan ulkopuolelle;

18.  kehottaa Ukrainan parlamenttia saattamaan julkisten tietojen saatavuutta koskevan lakiehdotuksen voimaan eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti;

19.  pitää myönteisenä Ukrainan viisumipakon poistamista koskevaa toimintasuunnitelmaa, josta sovittiin 22. marraskuuta 2010 pidetyssä EU:n ja Ukrainan 14. huippukokouksessa; pitää toimintasuunnitelmaa käytännöllisenä välineenä olennaisten uudistusten ajamiseksi relevanteilla aloilla, erityisesti oikeusvaltion periaatteen vakiinnuttamisessa ja perusvapauksien kunnioittamisessa; kehottaa komissiota auttamaan Ukrainan viranomaisia näiden pyrkiessä edistymään viisumipakon poistamisessa;

20.  kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita lakkauttamaan keskipitkän aikavälin tavoitteena Ukrainan kansalaisten kansallisten viisumihakemusten ja Schengen-viisumihakemusten käsittelystä perittävät maksut;

21.  pyytää komissiota valmistelemaan yhdessä jäsenvaltioiden ja Ukrainan kanssa erityisiä toimia, jotka toteutetaan vuoden 2012 jalkapallon EM-kisojen yhteydessä, pyrkimään helpottamaan lipun ostaneiden matkustamista ja käyttämään tätä erityistilannetta lopullisen viisumivapausjärjestelmän koeaikana;

22.  pitää tervetulleena Ukrainan aktiivista tukea itäiselle kumppanuudelle ja Euronestin parlamentaariselle yleiskokoukselle; kehottaa neuvostoa ja komissiota vauhdittamaan yhteistyötään Ukrainan kanssa tämän naapurialueen kehittämisen ja erityisesti Mustanmeren alueen politiikan kehittämisen yhteydessä;

23.  korostaa yhteistyön tehostamisen merkitystä nuoriso- ja opiskelijavaihdon aloilla sekä sellaisten stipendiohjelmien merkitystä, joiden avulla ukrainalaiset voivat tutustua Euroopan unioniin ja sen jäsenvaltioihin; katsoo, että korkeakoulujen Erasmus-vaihto-ohjelmaa olisi laajennettava kattamaan kuuden itäisen kumppanuuden maan opiskelijat;

24.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Euroopan neuvoston ja Etyjin parlamentaarisille yleiskokouksille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö