Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2934(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0650/2010

Debatai :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Balsavimas :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0444

Priimti tekstai
PDF 253kWORD 64k
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras
Ukraina
P7_TA(2010)0444RC-B7-0650/2010

2010 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Ukrainos

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Ukrainos,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 22 d. Briuselyje vykusio ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimo metu priimtą bendrąjį pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 4–5 d. Kijeve ir Odesoje vykusio 15-ojo ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdžio galutinį pareiškimą ir rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto (PBK) narių delegacijos, stebėjusios 2010 m. spalio 31 d. Ukrainoje vykusius vietos ir regionų valdžios rinkimus, išvadas,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. kovo 1 d. įsigaliojusį Europos Sąjungos ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS) ir į vykstančias derybas dėl asociacijos susitarimo, kuris turės pakeisti PBS,

–  atsižvelgdamas į 14-ąjį ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo tarybos posėdį, vykusį 2010 m. birželio 15 d. Liuksemburge,

–  atsižvelgdamas į bendrą deklaraciją dėl Rytų partnerystės, paskelbtą 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2010 m. spalio 25 d. priimtas išvadas dėl Rytų partnerystės,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 5 d. Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos priimtą rezoliuciją Nr. 1755 dėl demokratinių institucijų veikimo Ukrainoje,

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2010 m. rugsėjo 16 d. išvadas dėl Ukrainos,

–  atsižvelgdamas į ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarkę, kuria keičiamas veiksmų planas ir kuriai 2009 m. birželio mėn. pritarė ES ir Ukrainos bendradarbiavimo taryba,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 18 d. pasirašytą ir 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimą dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo, taip pat į 2008 m. spalio mėn. pradėtą ES ir Ukrainos dialogą vizų klausimais,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 4 d. ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto vizų politikos klausimų darbo grupės bendrą pranešimą,

–  atsižvelgdamas į Ukrainos rinkimų įstatymo pakeitimus, kuriuos 2010 m. birželio mėn. prieš pat vietos valdžios rinkimus priėmė Ukrainos parlamentas (Aukščiausioji Rada),

–  atsižvelgdamas į Ukrainai skirtą nacionalinę orientacinę programą 2011–2013 m. laikotarpiu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Ukraina yra Europos valstybė, strategiškai svarbi Europos Sąjungai; kadangi dėl šalies dydžio, išteklių, gyventojų skaičiaus ir geografinės padėties Ukrainai tenka išskirtinė padėtis Europoje ir ji turi lemiamą įtaką regione,

B.  kadangi naujai išrinktas Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovičius ir Aukščiausioji Rada patvirtino Ukrainos siekį tapti Europos Sąjungos nare,

C.  kadangi esama įtarimų, jog pastaraisiais mėnesiais iškilo grėsmė demokratinėms laisvėms, kaip antai susirinkimų laisvei, žodžio laisvei ir žiniasklaidos laisvei,

D.  kadangi 2010 m. spalio 1 d. Ukrainos konstitucinio teismo sprendimu atkuriama prezidentinė valdymo forma; kadangi pirmenybė turėtų būti teikiama demokratinės, veiksmingos ir ilgalaikės kontrolės ir pusiausvyros sistemos sukūrimui ir šio tikslo turėtų būti siekiama užtikrinant atvirą, integruotą ir visoms Ukrainos politinėms partijoms ir politiniams veikėjams prieinamą procesą,

E.  kadangi 2010 m. spalio 31 d. Ukrainoje ramiai ir be incidentų įvyko vietos ir regionų valdžios rinkimai; kadangi buvo pareikšta kritinių pastabų dėl tam tikrų šių rinkimų organizavimo aspektų, ypač dėl rinkimų įstatymo, jo priėmimo procedūrų ir kai kurių specifinių įstatymo aspektų,

F.  kadangi po 2010 m. sausio mėn. vykusių prezidento rinkimų esama vis didesnį nerimą keliančių pagarbos demokratijai ir pliuralizmui mažėjimo požymių, kuriuos visų pirma patvirtina elgesys su tam tikromis nevyriausybinėmis organizacijomis ir asmeniniai žurnalistų skundai dėl redaktorių arba žiniasklaidos įmonių savininkų daromo spaudimo nušviesti tam tikrus įvykius arba jų nenušviesti, taip pat aktyviau veikianti ir politiškai motyvuota Ukrainos saugumo tarnyba (UST) bei netinkamas administracinių ir teismų sistemos išteklių naudojimas politiniais tikslais,

G.  kadangi 2010 m. spalio 13 d. ESBO atstovas žiniasklaidos laisvės klausimais pareiškė, kad Ukraina didele dalimi įtvirtino žiniasklaidos laisvę, tačiau ji turi imtis skubių veiksmų jai išsaugoti, ir paragino Ukrainos vyriausybę susilaikyti nuo bet kokių mėginimų daryti įtaką žiniasklaidos turiniui arba jį cenzūruoti, taip pat laikytis tarptautinių laisvos žiniasklaidos standartų ir savo įsipareigojimų ESBO dėl žiniasklaidos laisvės,

H.  kadangi Rytų partnerystė gali pasiūlyti Ukrainai papildomų integracijos į Europos Sąjungą priemonių, tačiau ji gali būti sėkminga tik tuomet, jei bus grindžiama praktiškais ir patikimais projektais ir bus pakankamai finansuojama,

1.  pabrėžia, kad pagal Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnį Ukraina, kaip bet kuri kita Europos valstybė, kuri laikosi laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės principų, gali pateikti prašymą dėl narystės ES;

2.  pabrėžia, kad Ukraina renkasi Europos kelią, palaiko tvirtus istorinius, kultūrinius ir ekonominius ryšius su Europos Sąjunga ir yra viena iš pagrindinių Sąjungos partnerių kaimyninėje Rytų Europoje, turinti didelės įtakos viso žemyno saugumui, stabilumui ir gerovei;

3.  palankiai vertina Ukrainos vyriausybės ir politinės opozicijos sutarimo pareiškimus dėl Ukrainos siekio rinktis Europos integracijos kelią ir dėl ilgalaikio tikslo – tapti Europos Sąjungos nare; pažymi, kad šiam tikslui toliau sutartinai pritaria visi dalyvaujantieji Ukrainos politinėje veikloje; ragina Ukrainos valdžios institucijas sukurti bendrą forumą (jį sudarytų valdančios koalicijos ir opozicijos politikai), kad būtų galima koordinuoti Ukrainos politinę poziciją Europos Sąjungos atžvilgiu;

4.  pažymi, kad nors 2010 m. spalio 31 d. rinkimai techniniu požiūriu vyko tvarkingai, nebuvo sukurtas naujas teigiamas standartas; apgailestauja dėl to, kad likus keliems mėnesiams iki vietos ir regionų rinkimų Ukraina pakeitė savo rinkimų įstatymą, taigi liko pernelyg maža laiko įstatymui pagerinti ir pasirengti tinkamai ir demokratiškai vykdyti rinkimus;

5.  apgailestauja dėl to, kad rinkimų komisijos nepriėmė opozicinių partijų registracijos paraiškų tol, kol nebuvo pateiktas Regionų partijos, valdančiosios partijos, gavusios daugiausia balsų maždaug 85 proc. rinkimų apygardų, sąrašas; pažymi, kad dėl rinkimų įstatymo, neužtikrinusio pakankamų apsaugos priemonių tam, kad būtų ginama įsisteigusių politinių partijų teisė konkuruoti, anomalijų kai kurios partijos, pvz., Tėvynės partija („Batkivščina“) keliose apygardose negalėjo registruoti savo kandidatų ir dalyvauti rinkimuose;

6.  apgailestauja dėl to, kad rinkimų taisyklės vis dar yra diskusijų objektas; pritaria, kad reikia gerinti rinkimų sistemą, ir yra padrąsintas bendradarbiaujant su ES ir ESBO ekspertais atlikto darbo rengiant naujo rinkimų kodekso projektą rezultatais; pažymi, kad bendro rinkimų kodekso projektas pateiktas Aukščiausiajai Radai patvirtinti; pabrėžia, kad siekiant rinkimų proceso skaidrumo reikalinga aiški teisinė sistema; ragina Ukrainos valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų laiku, gerokai anksčiau prieš 2012 m. Parlamento rinkimus, parengti teisės aktai;

7.  yra susirūpinęs dėl pastarojo meto įvykių, kurie gali pakenkti žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui; ragina valdžios institucijas imtis visų būtinų priemonių siekiant apsaugoti šiuos esminius demokratinės visuomenės aspektus ir susilaikyti nuo bet kokių mėginimų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti nacionalinių žiniasklaidos įstaigų pranešimų turinį; pabrėžia, kad būtina skubiai parengti žiniasklaidos sektorių reglamentuojančių įstatymų reformą, todėl palankiai vertina neseniai pateiktą pasiūlymą Ukrainoje įsteigti viešąsias transliavimo paslaugas; taip pat palankiai vertina Ukrainos valdžios institucijų viešas garantijas, kad viešajam transliuotojui įsteigti būtinas teisinis pagrindas bus parengtas iki metų pabaigos; apgailestauja, kad dvi nepriklausomos televizijos stotys „TVi“ ir „TV5“ neteko tam tikrų transliacijos dažnių; ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad teismo procesų metu nebūtų panaikinti atskiri transliavimo dažniai, ir persvarstyti visus sprendimus ar paskyrimus, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas, ypač teisėsaugos ir teismų srityse;

8.  ragina Ukrainos vyriausybę suderinti žiniasklaidos laisvę reglamentuojančius įstatymus su ESBO nustatytais standartais; ryžtingi veiksmai sprendžiant šį klausimą sustiprintų Ukrainos kaip 2013 m. ESBO pirmininkaujančios šalies patikimumą;

9.  ragina Ukrainos valdžios institucijas nuodugniai ištirti laikraščio, kuris daug dėmesio skiria korupcijai Charkovo regione, vyriausiojo redaktoriaus Vasylio Klymentjevo dingimo atvejį;

10.  pabrėžia poreikį stiprinti institucijų patikimumą, stabilumą, nepriklausomumą ir veiksmingumą ir užtikrinti demokratiją ir teisinę valstybę, taip pat skatinti bendro sutarimo konstitucinių reformų procesą, pagrįstą aiškiu įgaliojimų atskyrimu ir veiksminga valstybės institucijų kontrole bei pusiausvyra; pabrėžia, kad labai svarbu bendradarbiauti su Europos komisija už demokratiją per teisę (Venecijos komisija) siekiant užtikrinti, kad šiuo metu rengiamas įstatymų reformų paketas būtų visiškai suderintas su Europos standartais ir vertybėmis; ragina visus susijusius politinio proceso dalyvius, įskaitant vyriausybę ir opoziciją, dalyvauti šiame procese; ragina Ukrainos valdžios institucijas paprašyti Venecijos komisijos pateikti savo nuomonę dėl galutinių įstatymų projektų versijų;

11.   ragina visas Aukščiausioje Radoje atstovaujamas partijas remti ir skatinti veiksmingos kontrolės ir pusiausvyros, susijusios su teisėtu vyriausybės darbu, sistemą;

12.  ragina valdžios institucijas iki galo ištirti visus įtarimus pranešimus apie teisių ir laisvių pažeidimus, ištaisyti nustatytus pažeidimus ir ištirti Ukrainos saugumo tarnybos vaidmenį, tenkantį trukdant vykti demokratiniams procesams;

13.  pabrėžia pagrindinį Ukrainos vaidmenį užtikrinant Europos Sąjungos energetinį saugumą; pabrėžia, kad svarbu stiprinti Ukrainos ir ES bendradarbiavimą energetikos srityje; ragina Ukrainą laikytis ES ir Ukrainos tarptautinių investicijų konferencijos dėl Ukrainos dujų tranzito sistemų modernizavimo bendrojoje deklaracijoje numatytų įsipareigojimų; ragina toliau plėtoti ES ir Ukrainos susitarimus, kuriais būtų siekiama užtikrinti patikimą energijos tiekimą abiems šalims, įskaitant patikimą ir diversifikuotą naftos ir dujų tranzito sistemą; pabrėžia, jog norint, kad Ukraina turėtų modernią dujų tranzito sistemą, reikia skaidrių, efektyvių ir kokybiškų tranzito paslaugų, teikiamų naudojantis modernizuotu dujų transportavimo tinklu; ragina Komisiją teikti reikiamą techninę pagalbą siekiant iš esmės pagerinti Ukrainos elektros tinklų energijos efektyvumą ir sustiprinti bendradarbiavimą vykdant dujų sektoriaus reformą, kuria siekiama jį suderinti su ES standartais;

14.   pritaria ES ir Ukrainos valstybės vadovų raginimui 25-ųjų Černobilio nelaimės metinių paminėjimo Kijeve proga sutelkti visą reikiamą paramą siekiant užbaigti Černobilio atominės elektrinės 4 bloko apsauginį gaubtą ir tęsti kitų trijų blokų veiklos nutraukimo darbus; pabrėžia, kad apsauginio gaubto statybos projektas turi būti vykdomas taikant skaidrumo principą, visų pirma kitais projekto etapais ir šiuo metu vykdomų darbų etapu;

15.  yra padrąsintas ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo derybų pažanga, ypač jo aspektais, susijusiais su tvirta ir visapuse laisvosios prekybos zona (TVLPZ); pažymi, kad derybų dėl susitarimo pabaiga priklauso nuo Ukrainos gebėjimo ir noro suderinti savo įstatymus ir kitus teisės aktus su Europos Sąjungos teisės aktais; ragina Komisiją vykdyti derybas su Ukraina dėl tvirtos ir visapusės laisvosios prekybos zonos (TVLPZ) tokiu būdu, kad pagal jos nuostatas abiems šalims naudingai prekybai ne tik būtų atvertos ES ir Ukrainos rinkos, bet ir būtų remiamas Ukrainos ekonomikos modernizavimas; pabrėžia, kad tvirta ir visapusė laisvosios prekybos zona (TVLPZ) turėtų užtikrinti laipsnišką Ukrainos integraciją į ES vidaus rinką, įskaitant tai, kad šiai šaliai būtų suteikta teisė į keturias laisves; ragina Komisiją ir Ukrainą siekti spartesnės pažangos šioje srityje remiantis Ukrainos, kaip PPO narės, pasiekimais; ragina abi šalis dėti visas reikiamas pastangas siekiant galutinio susitarimo pirmojoje kitų metų pusėje;

16.  ragina Ukrainos valdžios institucijas dėti daugiau pastangų kovojant su korupcija; tikisi, kad pozityvūs politiniai pareiškimai šiuo klausimu bus pagrįsti ryžtingais veiksmais kovojant su korupcija visais lygmenimis ir vadovaujantis politiniu nešališkumu; ragina verslui nustatyti vienodas sąlygas ir taikyti tas pačias taisykles vidaus ir užsienio investuotojams; taip pat apgailestauja dėl to, kad stambus verslas pernelyg kišasi į politinį gyvenimą;

17.   yra nusivylęs dėl to, kad Aukščiausioji Rada priėmė naujojo įstatymų dėl viešųjų pirkimų pakeitimus, kuriuose numatoma šį įstatymą netaikyti prekėms, darbams ir paslaugoms, kurie įgyti pagal viešųjų pirkimų tvarką ir skirti 2012 m. Europos futbolo čempionatui Ukrainoje surengti;

18.  ragina Ukrainos Parlamentą priimti Europos ir tarptautinius standartus atitinkantį įstatymo projektą dėl prieigos prie viešos informacijos;

19.  palankiai vertina vizų tvarkos liberalizavimo Ukrainai veiksmų planą, dėl kurio susitarta per 14-ąjį aukščiausiojo lygio ES ir Ukrainos sutikimą, vykusį 2010 m. lapkričio 22 d.; mano, kad veiksmų planas taps praktine priemone, padedančia siekti esminių reformų atitinkamose srityse, visų pirma, apjungti teisinės valstybės ir pagarbos pagrindinėms laisvėms principus; ragina Komisiją padėti Ukrainos valdžios institucijoms siekiant vizų tvarkos liberalizavimo pažangos;

20.  ragina ES valstybes nares, kaip tarpinį tikslą, panaikinti Ukrainos piliečiams taikomą prašymų išduoti nacionalinę ir Šengeno vizą tvarkymo mokestį;

21.  ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir Ukraina siekiant parengti specialias priemones, kurios būtų taikomos 2010 m. Europos futbolo čempionato metu siekiant palengvinti keliones asmenims, įsigijusiems bilietus į čempionatą, ir ragina išnaudoti šią ypatingą progą, kaip bandomąjį bevizio režimo laikotarpį;

22.  džiaugiasi, kad Ukraina aktyviai remia Rytų partnerystę ir Rytų Europos partnerystės šalių parlamentinę asamblėją (EURONEST parlamentinė asamblėja); ragina Tarybą ir Komisiją toliau stiprinti bendradarbiavimą su Ukraina kaimynystės srityje, ypač daug dėmesio skiriant politikos Juodosios jūros regione numatymui;

23.  pabrėžia, kad svarbu skatinti bendradarbiavimą jaunimo ir studentų mainų srityje ir kurti stipendijų programas, kurias įgyvendinant ukrainiečiai galėtų susipažinti su Europos Sąjunga ir jos valstybėmis narėmis; mano, kad reikėtų išplėsti aukštojo mokslo studijų mainų programą „Erasmus“ ir studentams iš šešių Rytų partnerystės šalių suteikti teisę joje dalyvauti;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybos ir ESBO parlamentinėms asamblėjoms.

Teisinė informacija - Privatumo politika