Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2761(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0623/2010

Esitatud tekstid :

B7-0623/2010

Arutelud :

PV 25/11/2010 - 5
CRE 25/11/2010 - 5

Hääletused :

PV 25/11/2010 - 8.15
CRE 25/11/2010 - 8.15
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0447

Vastuvõetud tekstid
PDF 114kWORD 40k
Neljapäev, 25. november 2010 - Strasbourg
Horisontaalse koostööga seotud konkurentsieeskirjad
P7_TA(2010)0447B7-0623/2010

Euroopa Parlamendi 25. novembri 2010. aasta resolutsioon horisontaalkoostööga seotud konkurentsieeskirjade läbivaatamise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõikeid 1 ja 3, artikli 103 lõiget 1 ning artikli 105 lõiget 3;

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 1971. aasta määrust (EMÜ) nr 2821/71 asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaldamise kohta kokkuleppe, otsuse ja kooskõlastatud tegevuse liikide suhtes(1);

–  võttes arvesse komisjoni 29. novembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 2658/2000 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta spetsialiseerumiskokkuleppe liikide suhtes(2) (spetsialiseerumiskokkulepete grupierandi määrus, edaspidi „spetsialiseerumist käsitlev grupierandi määrus”);

–  võttes arvesse komisjoni 29. novembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 2659/2000 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta uurimis- ja arenduskokkuleppe liikide suhtes(3) (uurimis- ja arenduskokkulepete grupierandi määrus, edaspidi „uurimis- ja arendustegevust käsitlev grupierandi määrus”);

–  võttes arvesse komisjoni määruse (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta spetsialiseerumiskokkuleppe liikide suhtes) eelnõud (uus spetsialiseerumiskokkulepete grupierandi määrus, edaspidi „uue spetsialiseerumist käsitleva grupierandi määruse eelnõu”), mis avaldati konsulteerimiseks komisjoni veebisaidil 4. mail 2010. aastal;

–  võttes arvesse komisjoni määruse (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teadus- ja arenduskokkulepete liikide suhtes) eelnõud (uus teadus- ja arenduskokkulepete grupierandi määrus, edaspidi „uue teadus- ja arendustegevust käsitleva grupierandi määruse eelnõu”), mis avaldati konsulteerimiseks komisjoni veebisaidil 4. mail 2010. aastal;

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Suunised EÜ asutamislepingu artikli 81 kohaldatavuse kohta horisontaalkoostöö kokkulepete suhtes” (edaspidi „horisontaalsed suunised”)(4);

–  võttes arvesse komisjoni teatise „Suunised Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 kohaldatavuse kohta horisontaalkoostöö kokkulepete suhtes” eelnõud (edaspidi „uute horisontaalsete suuniste eelnõu”), mis avaldati konsulteerimiseks komisjoni veebisaidil 4. mail 2010. aastal;

–  võttes arvesse mitmesuguste sidusrühmade panust, mis saadeti komisjonile avaliku konsulteerimise ajal ning avaldati komisjoni veebisaidil;

–  võttes arvesse 6. juulil 2010. aastal volinik Almunia ning majandus- ja rahanduskomisjoni liikmete vahel toimunud arutelu;

–  võttes arvesse oma 9. märtsi 2010. aasta resolutsiooni 2008. aasta konkurentsipoliitika aruande kohta(5);

–  võttes arvesse 28. septembri 2010. aasta küsimust komisjonile horisontaalse koostööga seotud konkurentsieeskirjade läbivaatamise kohta (O-0131/2010 – B7-0565/2010);

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et nii spetsialiseerumist käsitlev grupierandi määrus kui ka uurimis- ja arendustegevust käsitlev grupierandi määrus kaotab kehtivuse 31. detsembril 2010. aastal; arvestades, et komisjon on algatanud mõlema määruse ja neile lisatud suuniste läbivaatamise;

B.  arvestades, et pärast kõnealuse kahe määruse ja horisontaalsete suuniste vastuvõtmist on toimunud märkimisväärseid õigusloomealaseid muudatusi, näiteks eelkõige moderniseerimispaketi vastuvõtmine 2003. aastal, millega kehtestati ettevõtjate poolse sõlmitud kokkulepete isehindamise nõue;

C.  arvestades, et komisjon on viimastel aastatel omandanud kogemusi kõnealuste eeskirjade kohaldamisel ning praegu vajab kodifitseerimist uus kogum eeskirju, mis tulenevad komisjoni õigusaktidest ja kohtu kohtupraktikast;

D.  arvestades, et hea tava on ka õppida ELi riiklike konkurentsiasutuste ja kogu maailma konkurentsiasutuste kogemustest; arvestades, et eelkõige praeguse majanduskriisiga seoses on soovitatav püüda jõuda kogu maailmas kokkuleppele ühtsetes konkurentsieeskirjades, võttes arvesse asjaolu, et paljud kokkulepped ja tegevused on hõlmatud mitme õigusliku konkurentsikorraga,

1.  väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon on avanud kaks eri avalikku konsultatsiooni seoses horisontaalkoostöö kokkulepete suhtes kohaldatavate konkurentsieeskirjade läbivaatamisega; rõhutab, kui oluline on otsustusprotsessis kuulata ära ja võtta võimalikult palju arvesse sidusrühmade arvamusi, et saavutada tegelikkusele vastav ja tasakaalustatud reguleeriv raamistik;

2.  kutsub komisjoni üles täpsustama läbivaatamismenetluse lõpus selgelt, kuidas ta on võtnud arvesse sidusrühmade panust;

3.  tunnustab asjaolu, et komisjon saatis eeskirjade eelnõu Euroopa Parlamendile varakult; julgustab komisjoni jätkama Euroopa Parlamendiga avatuse vaimus ennetavat koostööd; tunneb heameelt volinik Almunia poolt üles näidatud valmiduse üle arutada eeskirjade eelnõud majandus- ja rahanduskomisjoni liikmetega;

4.  tuletab meelde, kui oluline on õiguskindlus; tunnustab asjaolu, et komisjon koostas teise avaliku konsultatsiooni tarbeks korduma kippuvad küsimused, et rõhutada eeskirjade eelnõus esildatud peamisi muudatusi; palub komisjonil pärast lõpliku uue reguleeriva raamistiku vastuvõtmist koostada ka kokkuvõtte ja uued korduma kippuvad küsimused, et selgitada lõplikku raamistikku üksikasjalikult turuosalistele;

5.  rõhutab, kui olulised on kõnealused kaks grupierandi määrust horisontaalkoostöö valdkonnas nende reguleerimisalasse kuuluvate kokkulepete analüüsimise seisukohast;

6.  märgib, et isegi kui lähenemisviis, mis põhineb kaitstuse kriteeriumi määratlemisel turuosa alusel, ei ole täiuslik, kajastab see majanduslikku tegelikkust ning see on üsna kergesti mõistetav ja kohaldatav; nõustub, et horisontaalkokkulepped tõstatavad tavapäraselt rohkem konkurentsialaseid mureküsimusi kui vertikaalkokkulepped, ning mõistab seetõttu, miks komisjon säilitab piiravama lähenemisviisi turuosa künnise kehtestamisel horisontaalkokkulepete osas;

7.  märgib siiski, et suurem osa horisontaalkoostöö kokkuleppeid ei kuulu kõnealuse kahe grupierandi määruse reguleerimisalasse; palub komisjonil analüüsida, kas sidusrühmadele ja tõhusa konkurentsi säilitamise eesmärgile tuleks kasuks, kui kehtestataks uued konkreetsed grupierandi määrused, mis hõlmaksid muid kui teadus- ja arendustegevust ning spetsialiseerumist käsitlevaid teatavat liiki horisontaalkokkuleppeid; kutsub positiivsete järelduste korral komisjoni üles taotlema nõukogult asjakohast luba kõnealuste uut liiki grupierandi määruste vastuvõtmiseks pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist;

8.  on seisukohal, et horisontaalsed suunised on äriühingute jaoks kasulikud vahendid analüüsimaks ja hindamaks ise keerulise majandusliku lähenemisviisi alusel, kas horisontaalkoostöö kokkuleppega rikutakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõiget 1 või ei;

9.  tunnustab seetõttu asjaolu, et uued horisontaalsed suunised kajastavad isehindamise vajadust, mis kehtestati määrusega (EÜ) nr 1/2003, ning et nendes antakse selged juhised niisuguste keeruliste kokkulepete tarbeks nagu ühisettevõtted ja kokkulepped, mis hõlmavad rohkem kui ühte liiki koostööd; on arvamusel, et niisuguse lähenemisviisiga ei tohiks siiski kaasneda keerulisem reguleeriv raamistik;

10.  tuletab sellega seoses meelde parema õigusloome põhimõtet, mis seisneb õigusloomega seotud ja reguleerivate dokumentide koostamise kvaliteedi parandamises, eelkõige selge ja täpse keelekasutuse abil; pooldab väga selgeid ja lugejasõbralikke suuniseid, mis sisaldavad seega vajaduse korral rohkem konkreetseid näiteid, nagu on nõudnud mitmed sidusrühmad;

11.  tunneb heameelt teabevahetuse uue peatüki üle uute horisontaalsete suuniste eelnõus; märgib, et tegemist tundliku teemaga konkurentidevahelistes suhetes ning et ettevõtjate jaoks on oluline olla võimeline tegema kindlaks, millist teavet saab jagada avaldamata konkurentsile piiravat mõju, eelkõige praeguses kokkulepete isehindamise kontekstis;

12.  tunneb heameelt uute horisontaalsete suuniste eelnõus standardimise peatüki läbivaatamise üle ning selle üle, milline tähtsus on selles omistatud keskkonnaaspektidele; tuletab meelde läbipaistva standardite kehtestamise protsessi selgeid eeliseid; tunnustab seetõttu sätteid, mille eesmärk on käsitleda ebakindlust, mis on seotud intellektuaalomandi õigustega antud kontekstis ja kaubandustingimustega, mis võetaks vastu nende litsentsimiseks; peab ülimalt oluliseks vältida vaidlusi standardite vastuvõtmisel;

13.  rõhutab, kui oluline on austada intellektuaalomandi õigusi, mis aitavad otsustavalt kaasa innovatsioonile; tuletab meelde, et innovatsioonivõime on konkurentsivõimelise majanduse ülesehitamise ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide täitmise otsustava tähtsusega element; toetab intellektuaalomandi õiguste mis tahes kuritarvitamise ennetamist muu hulgas konkurentsialaste õigusaktide kaudu;

14.  on siiski veendunud, et kõnealust küsimust tuleb käsitleda laiemas sisulises reguleerivas raamistikus ja mitte ainult konkurentsipoliitika kontekstis; rõhutab, et uute horisontaalsete suuniste eelnõu kõnealust peatükki tuleks vaadelda intellektuaalomandi õiguste kaitset käsitleva integreeritud reguleeriva raamistiku osana;

15.  on komisjoniga ühel arvamusel, et kõik teadus- ja arenduskokkuleppeid sõlmivad osalised peavad eelnevalt avalikustama kõik oma olemasolevad ja taotletavad intellektuaalomandi õigused, kui need on olulised kokkuleppe tulemuste kasutamise seisukohalt muude osaliste poolt;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) EÜT L 285, 29.12.1971, lk 46.
(2) EÜT L 304, 5.12.2000, lk 3.
(3) EÜT L 304, 5.12.2000, lk 7.
(4) EÜT C 3, 6.1.2001, lk 2.
(5) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0050.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika