Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2964(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0629/2010

Rozpravy :

PV 25/11/2010 - 12.1
CRE 25/11/2010 - 12.1

Hlasování :

PV 25/11/2010 - 13.1
CRE 25/11/2010 - 13.1

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0448

Přijaté texty
PDF 288kWORD 51k
Čtvrtek, 25. listopadu 2010 - Štrasburk
Irák, zejména problematika trestu smrti (včetně případu Tárika Azíze) a útoků proti křesťanským komunitám
P7_TA(2010)0448RC-B7-0629/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2010 o Iráku: trest smrti (především případ Tárika Azíze) a útoky proti křesťanským komunitám

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Iráku,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o zrušení trestu smrti, zejména na usnesení ze dne 26. dubna 2007 o iniciativě za všeobecné moratorium na trest smrti(1),

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 62/149 ze dne 18. prosince 2007, která vyzývá k uvalení moratoria na uplatňování trestu smrti, a na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 63/168 ze dne 18. prosince 2008, která vyzývá k uplatňování rezoluce Valného shromáždění č. 62/149 z roku 2007,

–  s ohledem na proslov místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku paní Catherine Ashtonové o politice v oblasti lidských práv, který přednesla na plenárním zasedání dne 16. června 2010 a v němž poukázala na to, že  zrušení trestu smrti na celém světě je prioritou Evropské unie,

–  s ohledem na závěrečné prohlášení 4. světového kongresu proti trestu smrti konaného od 24. do 26. února 2010 v Ženevě, které obsahuje výzvu ke všeobecnému zrušení trestu smrti,

–  s ohledem na článek 2 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na závěry Rady o svobodě náboženského vyznání nebo přesvědčení přijaté dne 16. listopadu 2009, v nichž se zdůrazňuje strategický význam této svobody a boje proti náboženské netoleranci,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku paní Catherine Ashtonové o Iráku, zejména na prohlášení ze dne 1. listopadu 2010, které bylo učiněno v návaznosti na útok proti věřícím v katedrále Panny Marie Spasitelky v iráckém Bagdádu,

–  s ohledem na své výroční zprávy o stavu lidských práv ve světě a na svá předchozí usnesení o náboženských menšinách ve světě,

–  s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

Trest smrti (včetně případu Tárika Azíze)

A.  vzhledem k tomu, že dne 26. října 2010 odsoudil irácký Nejvyšší soud k trestu smrti bývalého místopředsedu vlády Tárika Azíze, kterému je 74 let, spolu se Sadúnem Šakírem, bývalým ministrem vnitra, a Abedem Hamúdem, býbalým osobním tajemníkem Saddáma Hussejna; vzhledem k tomu, že pokud bude odvolání proti tomuto rozsudku zamítnuto, bude rozsudek pravděpodobně vykonán ve lhůtě 30 dní,

B.  vzhledem k tomu, že v předchozím soudním procesu byl Tárik Azíz odsouzen ke 22 letům vězení formou samovazby a že tento rozsudek vzhledem ke křehkému zdraví Tárika Azíze, který ve vězení prodělal několik cévních mozkových příhod a trpěl i plicními problémy a navíc po ucpání jedné z mozkových tepen podstoupil operaci, v podstatě představoval doživotní trest,

C.  vzhledem k tomu, že irácký prezident Džalál Talabání prohlásil, že rozkaz k popravě Tárika Azíze nepodepíše; vzhledem k tomu, že podle irácké ústavy by měl prezident ratifikovat rozsudky smrti, existuje však mechanizmus, podle něhož lze popravy vykonávat z pravomoci parlamentu,

D.  vzhledem k tomu, že odsouzení Tárika Azíze k smrti nepřispěje ke zlepšení ovzduší násilí v Iráku, a vzhledem k tomu, že Irák zoufale potřebuje dosáhnout národního usmíření,

E.  vzhledem k tomu, že se EU výrazně angažuje v boji za zrušení trestu smrti na celém světě a usiluje o všeobecné uznání této zásady,

F.  vzhledem k tomu, že trest smrti je tím nejhorším druhem krutého, nelidského a ponižujícího trestu, jaký lze uložit, že porušuje právo na život zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv a je mučením, které je pro státy dodržující lidská práva nepřijatelné,

Útoky proti křesťanským komunitám

G.  vzhledem k tomu, že dne 22. listopadu 2010 byli v Mosúlu zabiti dva iráčtí křesťané; vzhledem k tomu, že dne 10. listopadu 2010 zabila v iráckém hlavním městě Bagdádu série bombových a minometných útoků namířených proti křesťanským oblastem nejméně pět osob, a vzhledem k tomu, že tyto útoky přišly poté, co islamistické militantní osoby dne 31. října 2010 obsadily syrskou katolickou katedrálu v Bagdádu a zabily více než 50 věřících,

H.  vzhledem k tomu, že se k jejich zabití přihlásila militantní skupina Islámský irácký stát, jež je považována za součást mezinárodního hnutí Al-Káida a která se slavnostně zavázala k dalším útokům na křesťany,

I.  vzhledem k tomu, že v článku 10 irácké ústavy je zakotven závazek vlády zajistit a zachovat posvátnost svatých hrobů a náboženských míst; vzhledem k tomu, že se v článku 43 uvádí, že vyznavači všech náboženských skupin mohou svobodně vykonávat své náboženské obřady a spravovat své náboženské instituce,

J.  vzhledem k tomu, že ze země tváří v tvář opakovaným útokům proti svým komunitám a kostelům uprchly stovky tisíc křesťanů; vzhledem k tomu, že se z mnoha zbývajících iráckých Asyřanů (Chaldejců, Starosyřanů a jiných křesťanských menšin) staly uprchlíci v rámci vlastní země, kteří museli uprchnout před násilím extremistů namířenému proti nim,

K.  vzhledem k tomu, že Asyřané (Chaldejci, Starosyřané a jiné křesťanské menšiny) jsou starobylým původním národem, který je velmi ohrožen pronásledováním a nucenou emigrací, a vzhledem k tomu, že existuje nebezpečí, že tato kultura v Iráku vymře,

L.  vzhledem k tomu, že počet případů porušování lidských práv v Iráku, zejména v případě etnických a náboženských menšin, je stále znepokojivě vysoký; vzhledem k tomu, že je v každé společnosti nutné respektovat a chránit bezpečnost a práva všech menšin, včetně náboženských skupin;

M.  vzhledem k tomu, že EU opakovaně vyjádřila svou podporu svobodě myšlení, svobodě svědomí a svobodě náboženského vyznání a zdůraznila, že vlády mají povinnost tyto svobody zaručit,

Trest smrti (včetně případu Tárika Azíze)

1.  opakuje, že je již dlouhou dobu proti trestu smrti v jakémkoli případě a za jakýchkoli okolností, včetně válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy, a znovu zdůrazňuje, že zrušení trestu smrti přispívá k posílení lidské důstojnosti a k postupnému rozvoji lidských práv;

2.  hluboce proto lituje rozhodnutí iráckého Nejvyššího soudu odsoudit Tárika Azíze, Sadúna Šakíra a Abeda Hamúda k trestu smrti; zdůrazňuje nicméně, že je důležité, aby ti, kdo porušují lidská práva, mezi mini i bývalí politici, nesli v rámci právního státu a řádného soudního procesu odpovědnost;

3.  naléhavě žádá irácké orgány, aby přehodnotily své rozhodnutí a nevykonaly rozsudek vydaný Nejvyšším soudem; vítá prohlášení prezidenta Talabáního, že příkaz k popravě nepodepíše;

4.  doporučuje irácké vládě, aby podepsala a ratifikovala Druhý opční protokol Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který se týká zrušení trestu smrti za všech okolností, a vyzývá k okamžitému moratoriu na popravy;

5.  poukazuje na to, že úplné zrušení trestu smrti zůstává i nadále jedním z hlavních cílů politiky v oblasti lidských práv EU;

Útoky proti křesťanským komunitám

6.  vyjadřuje své vážné znepokojení nad nedávnými útoky proti křesťanům a jiným náboženským skupinám v Iráku a nad tím, že pachatelé těchto činů zneužívají náboženství, a rozhodně tyto činy odsuzuje;

7.  vyzývá irácké orgány, aby se mnohem více snažily chránit křesťanské a jiné ohrožené menšiny, postupovaly rozhodně proti násilí mezi etnickými skupinami a učinily vše pro to, aby postavily pachatele před soud v souladu se zásadami právního státu a mezinárodními normami;

8.  znovu opakuje svou plnou podporu obyvatelům Iráku a vyzývá všechny irácké politické aktéry, aby se společně postavili hrozbě násilí a terorizmu; zdůrazňuje, že je nutné chránit právo všech náboženských skupin na shromažďování a konání bohoslužeb; lituje, že pro tyto činy jsou úmyslně vybírána místa, kde se shromažďují civilisté, včetně míst náboženských obřadů; důrazně odsuzuje všechny násilné akty proti kostelům a všem místům náboženských obřadů a naléhavě vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby zintenzivnily boj proti terorizmu;

9.  vyjadřuje svou solidaritu s rodinami obětí a také přesvědčení, že irácký lid se bude i nadále pevně stavět proti snahám extremistů o vystupňování sektářského napětí;

10.  vítá prohlášení iráckého ministerstva zahraničních věcí ze dne 2. listopadu 2010, které vyzývá specializované orgány a všechny bezpečnostní složky, aby se rozhodně postavily proti veškerým pokusům izolovat irácké občany na náboženském či rasovém základě, aby poskytly ochranu iráckým občanům a zajistily nerušený průběh náboženských obřadů;

11.  vyzývá Radu a Komisi, zejména vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku paní Catherine Ashtonovou, aby se s ohledem na přípravu první Dohody o partnerství a spolupráci s Irákem věnovaly prioritně problému bezpečnosti křesťanů na území Iráku;

o
o   o

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Valného shromáždění OSN, vládám členských států OSN a vládě a parlamentu Iráku.

(1) Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 775.

Právní upozornění - Ochrana soukromí